Hotărârea nr. 56/2013

HCL 56 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” şi „Cabinet oftalmologic”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia AHAVA .


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” și „Cabinet oftalmologie”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere :

-    H.C.G.M.B. nr. 134/30.06.2010 privind cooperarea Consiliul Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Asociația AHAVA în vederea realizării proiectului de interes public “Centrul medico-social” cu cele două componente “Cabinet stomatologic” și “Cabinet oftalmologie”;

-    H.C.L.Sector 6 nr. 15/2012 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, în anul 2012, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” și „Cabinet oftalmologie”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 33 alin. (1) lit. a) și art. 53 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 6 a proiectului „Centrul medico-social”, până la data de 01.04.2013, cu cele două componente „Cabinet stomatologic” și „Cabinet oftalmologie”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația AHAVA în limita sumei totale de 1.104.636 lei, respectiv 978.636 lei pentru funcționarea componentei „Cabinet stomatologic” și 126.000 lei pentru funcționarea componentei „Cabinet oftalmologie”, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin Moisă Municipii >1 București'CONSiLiUL LOi

ȘECTOR6


Nr.: 56

Data: 28.03.2013

\n

Anexa 1ANEXĂ

la H.C.L.S 6 Nr.    /^Ș_C3_2^/3

BUGET CABINETE STOMATOLOGICE

Nr.

Crt.

Titlu de cheltuiala

Unitate

Cost

unitate

Cost

ian-martie

2013

Contribuția

D.G.A.S.P.

C6

LEI

Contribuție

Asociația

AHAVA

LEI

Contribuție

DG.A.S.P.C

6

%

Contribuție

Asociația

AHAVA

%

1.

Costuri radiologie (3*10 lei/pacient)

7.500

7.500

0

100 %

0

2.

Salarii asistente medicale cabinet radiologie (2 persoane)

3 luni

3.712

11.136

11.136

0

100%

0

3.

Costuri tratament (salarii personal medical, medicamente, materiale consumabile, telefon, energie electrica, incinerare materiale sanitare, combustibil)

Nr.pers/

3 luni 1200

800

960.000

960.000

0

100 %

0

TOTAL

GENERAL

Buget/

3 luni

978.636

978.636

0

100 %

0

BUGET CABINETE OFTALMOLOGICE

Nr.

Crt.

Titlu de cheltuiala

Unitate

Cost

unitate

Cost

ian-martie

2013

Contribuția D.G.A.S.P.C 6 LEI

Contribuție

Asociația

AHAVA

LEI

Contribuție

D.G.A.S.P.C

6

%

Contribuție

Asociația

AHAVA

%

1.

Costuri tratament (salarii personal medical, medicamente, materiale consumabile, telefon, energie electrica, incinerare materiale sanitare, combustibil)

Nr.pers/

3 luni 180

700

126.000

126.000

0

100 %

0

TOTAL

GENERAL

Buget/

3 luni

126.000

126.000

0

100 %

0