Hotărârea nr. 53/2013

HCL 53 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr.11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa ,,King George’’ la unităţi de învăţământ particulare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

N^Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Grădinița „King George” la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea

Educației Naționale, cu Ordinul Ministrului Educației Cercetării Tineretului și V Sportului nr. 5684 din data de 10.09.2012 și adresa Grădiniței „King George” cu nr. 171 din data de 07.02.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector

6 cu nr. 989 din data de 11.02.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 la unități de învățământ particulare cu Grădinița „King George” cu sediul în Municipiul București, Str. Piscul Crăsani, nr. 17, Sector 6.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01,2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 -2014 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiu! București

CONSILIUL. LOCmL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secreîarșl Sectorului 6,

Gheor^M^îcicî