Hotărârea nr. 43/2013

HCL 43 – Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – “Calea Giuleşti nr. 402”, Sector 6 pentru construire locuinţăpe un teren în suprafaţă de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - “Calea Giulești nr. 402”, Sector 6 pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Referatul de specialitate al Departamentului Arhitect Șef, prin care se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu - “Calea Giulești nr. 402”, Sector 6;

Văzând avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 35037/5/4;26/l 1/2012 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

-    Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

-    P.U.G. - al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 cu valabilitatea prelungită în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/ 2011;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) litera i), prima teză, coroborat cu art. 45 alin. (2) litera e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - “Calea Giulești nr. 402”, Sector 6, pentru construire locuință pe un teren în suprafață de 280 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Documentațiile de urbanism de tip P.U.D. aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Departamentul Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

Constantin Moi să


Nr.: 43

Data: 28.02.2013


Mup’C ' bucurești CC-LOCAL SECTOR 6