Hotărârea nr. 33/2013

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familiile care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția

Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru 2011 - 2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 121, art. 122, art. 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 68 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 200.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2013, a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familiile care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Ibretațul Sectorului 6,

Municipiu! Bucur CONSILIUL LOCX

SECTOR 6


(jheorghe


Nr.: 33

Data: 31.01.2013