Hotărârea nr. 2/2013

HCL 2 – Hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Având în vedere dispozițiile art. 2 și art. 16 din Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, după cum urmează:

•    întreținere locuri de agrement, parcuri, drumuri;

•    acțiuni de deszăpezire;

•    întreținere și activități de curățenie în grădinițe, spitale, școli, creșe, centre de plasament pentru copii și bătrâni;

•    alte așezăminte social-culturale.

(2) Acțiunile în folosul comunității vor fi coordonate de reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Art. 2. Se aprobă procedura de lucru privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ _pentru legalitate

Secretarul Sectorului (

Nr.: 2

Data: 09.01.2013

\n

Anexa 1ANEXĂ Nr.

la Hotărârea Nr._2 / 69 0(!-

PROCEDURĂ DE LUCRU

privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității

LEGISLAȚIE

-Ordonanța nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată și modificată prin Legea nr.294/2009;

SCOP

Prezenta procedură are ca scop stabilirea modului de lucru privind prestarea contravenienților a unor activități în folosul comunității, în baza mandatelor de executare emise de instanțele de judecată.

DOMENIU

Procedura se aplică în vederea prestării de muncă în folosul comunității în domeniul serviciilor publice din comunitatea locală.

DEFINIȚII

Contravenție - încălcare a dispozițiilor unei legi, a unui regulament, care, având un grad redus de pericol social, este sancționată cu o pedeapsă ușoară (avertisment, amendă contravențională sau prestarea unei activități în folosul comunității - numai prin hotărâre judecătorească).

Contravenient - Persoană care săvârșește o contravenție.

Muncă în folosul comunității - Actvitate neremunerată și desfășurată ca urmare a stabilirii unei sancțiuni.

Mandat de executare - Act prin intermediul căruia se pune în executare pedeapsa stabilită de instanță.

MODUL DE LUCRU

în urma aplicării sentinței prin care se impune ca pedeapsă munca în folosul comunității, judecătorul va trimite mandatul de executare (care va cuprinde numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul și reședința dacă este cazul, și codul numeric personal, precum și durata și natura activității ce urmează a fi prestată de contravenient) către autoritatea publică locală, în cazul de față Direcția Generală de

Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, sub jurisdicția căreia contravenientul va executa sentința.

Activitățile în folosul comunității se vor presta pe raza sectorului 6, coordonate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, prin Serviciul Ajutor Social, care va încunoștința despre măsurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

Domeniile de activitate în care își vor desfășura activitatea contravenienții sunt următoarele:

•    întreținere locuri de agrement, parcuri, drumuri;

•    acțiuni de deszăpezire;

•    întreținere și activități de curățenie în grădinițe, spitale, școli, creșe, centre de plasament pentru copii și bătrâni;

•    alte așezăminte social-culturale.

în termen de 3 zile de la primirea mandatului de executare, contravenientul are obligația de a se prezenta la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 - Serviciul Ajutor Social, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii.

De asemenea, în cel mult 5 zile de la primirea mandatului de executare, contravenientul v-a începe executarea sancțiunii constând în prestarea unei activități în folosul comunității.

Evidența sancțiunilor aplicate contravenienților, precum și executarea sancțiunilor, se vor consemna într-un registru în acest sens.

Repartizarea sarcinilor către contravenient, se realizează în funcție de prioritățile identificate la nivel local la acel moment.

De repartizarea efectivă la muncă a contravenienților, supravegherea acestora, efectuarea protecției muncii, precum și rezolvarea oricăror probleme ce pot apărea în timpul efectuării pedepsei, se ocupă reprezentanți desemnați din cadrul instituțiilor unde își desfășoară activitatea contravenienții, cu coordonarea Serviciului Ajutor Social din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 6.

Supravegherea executării sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, se asigură de către un reprezentant desemnat din cadrul unității unde își desfășoară activitatea contravenientul cu sprijinul unității de poliție în a căror rază teritorială se execută sancțiunea.

Programul de lucru al contravenientului precum și activitatea ce urmează să fie prestată se stabilește de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, ținându-se cont de prevederile ordonanței sus menționate, cu privire la numărul maxim zilnic de ore și starea de

sănătate a contravenientului, în raport cu activitatea ce urmează a fi desfășurată și

pregătirea sa profesională.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, are obligația să nu repartizeze minorul (persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, conform art.18 alin.l din ordonanța menționată) la prestarea unei activități care comportă riscuri sau este susceptibilă să-i afecteze educația, să-i dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale.

în cazul în care contravenientul, cu rea voință, nu se prezintă la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 - Serviciul Ajutor Social, pentru luarea în evidență și executarea sancțiunii, se sustrage de la executarea sancțiunii după începerea activității sau nu își îndeplinește activitățile ce îi revin la locul de muncă, instanța de judecată competentă este sesizată de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, în vederea înlocuirii măsurii stabilite.

în cazul în care activitățile desfășurate de contravenient se realizează în domeniile de activitate aflate în competența Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6, va fi desemnat un reprezentant al respectivei instituții care va colabora cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social în vederea furnizării datelor și informațiilor necesare asigurării îndeplinirii obligațiilor ce îi revin contravenientului (pontaj cu număr de ore, locul desfășurării activității).

De asemenea, datele și informațiile sus menționate cu privire la executarea sancțiunilor de către contravenienți, se vor raporta săptămânal, de către toate instituțiile implicate, către Serviciul Ajutor Social din subordinea D.G.A.S.P.C. sector 6, în vederea centralizării.

La finalul executării sancțiunii, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 prin Serviciul Ajutor Social, va înștiința în scris instanța care a emis mandatul, cu privire la executarea sancțiunii și va elibera contravenientului un act în acest sens.

DIRECTOR GENERAL,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6


MARIUS LADIRECTOR GENERAL,

Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană - Sector 6

Z*

ADRIAN VIGHECIU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

V j    ™cureștîj


CONSK


sector

3