Hotărârea nr. 185/2013

HCL 185 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 3737/13.12.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013, precum și prevederile art. 4 din O.U.G. nr. 107/11.12.2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, pentru modificarea alin. (1), (4), (5) și (6), ale art. 37 din O.U.G. nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013 în sumă de 727.930 mii lei la cheltuieli și în sumă de 719.245 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013, în sumă de 73.843 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 73.843 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013, în sumă de 30.400 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013, în suma de 115.822 mii lei, conform Anexei nr. IV, ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE Ș


Ionel Pușcaș


Nr.; 185

Data; 19.12.2013

1

\n

Anexa 1JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular' 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

- mii lei -

Buget 2013

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

719.245

158.743

152.267

171.579

236.656

968.001

1.056.278

1.135.905

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

458.271

118.423

103.591

100.250

136.007

551.526

611.539

660.798

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

632.013

147.810

140.288

158.789

185.126

692.856

756.123

810.738

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

615.941

143.677

136.354

154.753

181.157

677.964

741.231

796.346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2

PER

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

SOANE FIZICE    (cod 03.02 +04.02 )

00.06

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

189.200

32.565

35.974

32.950

87.711

261.795

309.538

342.049

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111.550

19.449

43.500

25.551

23.050

122.705

134.976

148.473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02 .50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

101.582

44.969

13.328

30.272

13.013

111.062

111.062

113.942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

101.582

44.969

13.328

30.272

13.013

111.062

111.062

113.942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84.500

37.455

10.322

26.445

10.278

87.900

87.900

89.650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

23.500

15.405

2.985

2.033

3.077

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

61.000

22.050

7.337

24.412

7.201

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8.552

3.617

1.120

2.595

1.220

8.927

8.927

9.097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2.450

1.460

337

242

411

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.100

2.157

782

2.353

808

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.800

3.569

1.858

914

1.459

13.500

13.500

14.445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

730

328

28

318

56

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

206.609

43.047

42.662

64.697

56.203

175.052

178.306

184.382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

173.907

29.387

36.699

58.700

49.121

141.350

144.604

149.960

sume aeiaicate am taxa pe valoarea aaaugata pentru iinanțarea cneituienior

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

suille defalcate di^l taxa pe valoarea adăugata penau, finanțarea ciienuieliloi

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

143.623

29.387

36.699

33.908

43.629

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ecnilibrarea bugetelor locale

11.02.06

30.284

0

0

24.792

5.492

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

172

158

182

188

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

172

158

182

188

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32.000

13.488

5.805

5.815

6.892

33.000

33.000

33.720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27.300

12.471

4.982

4.333

5.514

26.700

26.700

27.300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13.700

7.685

2.059

1.452

2.504

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.600

4.786

2.923

2.881

3.010

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4.700

1.017

823

1.482

1.378

6.300

6.300

6.420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16.072

4.133

3.934

4.036

3.969

14.892

14.892

14.392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11.722

3.117

2.763

2.910

2.932

11.392

11.392

10.892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

15

4

1

6

4

10

10

10

Venituri din prestâri de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributiâ pârintilor sâu sustinâtorilor legâli pentru intretinereâ copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributiâ persoânelor beneficiâre âle cântinelor de âjutor sociâl

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile ae protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5

3

0

0

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2.170

464

507

547

652

2.200

2.200

2.200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.100

464

492

516

628

2.200

2.200

2.200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

0

15

31

24

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8.302

2.100

2.028

2.116

2.058

7.502

7.502

7.002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8.300

2.100

2.028

2.115

2.057

7.500

7.500

7.000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Dive

(cod

rse venituri

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

1.235

549

227

241

218

1.680

1.680

1.680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

435

429

0

0

6

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte venituri

36.02.50

800

120

227

241

212

1.500

1.500

1.500

TTr

OaTnAsfLerVurEiNvoITluUnRtaIre(,c oadlt0e0le.0d2e+c0a0t.1su5+b0ve0n.1t6ii+le00(.c1o7d+45.02)

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

165

0

2

161

2

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

165

0

2

161

2

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

0

2

2

2

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

159

0

0

159

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

56.667

10.715

11.294

12.291

22.367

24.703

26.948

29.194

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

56.667

10.715

11.294

12.291

22.367

24.703

26.948

29.194

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

52.546

10.715

11.294

12.291

18.246

24.703

26.948

29.194

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5.000

0

0

400

4.600

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45.846

10.474

10.948

11.578

12.846

24.703

26.948

29.194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

42.02.34

1.200

241

346

313

300

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul

Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500

0

0

0

500

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4.121

0

0

0

4.121

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

4.121

0

0

0

4.121

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.a2

30.400

218

c83

338

29.1c1

25a.422

273.1 87

295.953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

7.146

a

a

a

7.14c

25a.422

273.1 87

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

7.146

0

0

0

7.146

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

23.254

218

c83

338

22.a15

a

a

a

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

7.695

3

47

307

7.338

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

8.069

164

536

31

7.338

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

7.490

51

100

0

7.339

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

280.914

147.783

128.066

-30.950

36.015

277.584

303.099

319.962

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

458.106

118.423

103.589

100.089

136.005

551.506

611.519

660.778

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

229.247

137.068

116.772

-42.841

18.248

252.881

276.151

290.768

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

615.941

143.677

136.354

154.753

181.157

677.964

741.231

796.346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

TA

O1.2T.AILMVPEONZIITTUPREI V(cEoNdI0T0.,0P2R+0O0F.1I5T+, 0S0I.1C6+A0S0T.1I7G+U45R.0I 2D)IN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

300.750

52.014

79.474

58.501

110.761

384.500

444.513

490.522

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

189.200

32.565

35.974

32.950

87.711

261.795

309.538

342.049

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111.550

19.449

43.500

25.551

23.050

122.705

134.976

148.473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

101.582

44.969

13.328

30.272

13.013

111.062

111.062

113.942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

101.582

44.969

13.328

30.272

13.013

111.062

111.062

113.942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84.500

37.455

10.322

26.445

10.278

87.900

87.900

89.650

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

23.500

15.405

2.985

2.033

3.077

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

61.000

22.050

7.337

24.412

7.201

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8.552

3.617

1.120

2.595

1.220

8.927

8.927

9.097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2.450

1.460

337

242

411

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.100

2.157

782

2.353

808

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.800

3.569

1.858

914

1.459

13.500

13.500

14.445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

730

328

28

318

56

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

206.609

43.047

42.662

64.697

56.203

175.052

178.306

184.382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

173.907

29.387

36.699

58.700

49.121

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

143.623

29.387

36.699

33.908

43.629

141.350

144.604

149.960

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

30.284

24.792

5.492

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

172

158

182

188

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

172

158

182

188

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

32.000

13.488

5.805

5.815

6.892

33.000

33.000

33.720

activ

itati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27.300

12.471

4.982

4.333

5.514

26.700

26.700

27.300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13.700

7.685

2.059

1.452

2.504

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.600

4.786

2.923

2.881

3.010

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4.700

1.017

823

1.482

1.378

6.300

6.300

6.420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7.000

3.647

890

1.283

1.180

7.350

7.350

7.500

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-386.694

-6.609

-19.582

-197.594

-162.909

-425.083

-465.080

-505.578

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4.350

1.016

1.171

1.126

1.037

3.500

3.500

3.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-391.044

-7.625

-20.753

-198.720

-163.946

-428.583

-468.580

-509.078

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

15

4

1

6

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5

3

0

0

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.170

464

507

547

652

2.200

2.200

2.200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.100

464

492

516

628

2.200

2.200

2.200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

0

15

31

24

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8.302

2.100

2.028

2.116

2.058

7.502

7.502

7.002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8.300

2.100

2.028

2.115

2.057

7.500

7.500

7.000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

1.235

549

227

241

218

1.680

1.680

1.680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

435

429

0

0

6

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

800

120

227

241

212

1.500

1.500

1.500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

51.667

10.715

11.294

11.891

17.767

24.703

26.948

29.194

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

51.667

10.715

11.294

11.891

17.767

24.703

26.948

29.194

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

47.546

10.715

11.294

11.891

13.646

24.703

26.948

29.194

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45.846

10.474

10.948

11.578

12.846

24.703

26.948

29.194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.200

241

346

313

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul

Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500

0

500

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4.121

0

0

0

4.121

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul asigurărilorpentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4.121

0

4.121

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

438.331

10.960

24.201

202.529

200.641

690.417

753.179

815.943

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

165

0

2

161

2

20

20

20

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

165

0

2

161

2

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.0jp39.02.03p39.02.04p39.02.07p39.02.j0)

39.02

165

0

2

161

2

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

0

2

2

2

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

159

159

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5.000

0

0

400

4.600

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02)

00.18

5.000

0

0

400

4.600

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.t2

f.ttt

t

t

4tt

4.6tt

t

t

t

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5.000

400

4.600

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

30.400

218

683

338

29.161

250.422

273.187

295.953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

7.146

0

0

0

7.146

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

7.146

7.146

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

23.254

218

683

338

22.015

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

7.695

3

47

307

7.338

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

8.069

164

536

31

7.338

Prefinanțare

45.02.02.03

7.490

51

100

7.339

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formulaip0/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

727.930

124.195

159.537

180.399

263.799

1.096.637

1.197.785

1.291.563

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

122.911

19.174

26.328

21.811

55.598

141.443

146.971

152.482

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

80.444

8.987

15.172

10.928

45.357

86.114

93.942

101.771

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

80.444

8.987

15.172

10.928

45.357

86.114

93.942

101.771

Autorități executive

51.02.01.03

80.444

8.987

15.172

10.928

45.357

86.114

93.942

101.771

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

2.842

865

866

402

709

15.445

16.860

18.265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

11.000

12.000

13.000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.440

865

866

402

709

4.445

4.860

5.265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

29.144

9.322

10.290

10.481

9.532

39.884

36.169

32.446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (TcOodT6A0L.0C2+H6E1.L0T2)UIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

59.02

16.840

3.857

4.032

3.967

4.984

22.600

24.654

26.709

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

500

62

55

254

129

550

600

650

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

500

62

55

254

129

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

16.340

3.795

3.977

3.713

4.855

22.050

24.054

26.059

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

16.220

3.787

3.960

3.697

4.776

21.720

23.694

25.669

Politie locala

61.02.03.04

16.220

3.787

3.960

3.697

4.776

21.720

23.694

25.669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

8

17

16

79

330

360

390

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

395.113

75.635

85.152

90.297

144.029

562.918

614.091

665.265

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

157.689

33.387

39.736

37.612

46.954

173.311

189.067

204.822

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

76.914

15.635

17.746

18.177

25.356

66.361

72.394

78.426

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

34.174

6.992

9.667

8.887

8.628

31.407

34.263

37.117

Învatamânt primar

65.02.03.02

42.740

8.643

8.079

9.290

16.728

34.954

38.131

41.309

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

74.668

16.375

20.226

17.889

20.178

100.644

109.793

118.943

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

37.257

8.739

8.402

10.944

9.172

28.358

30.937

33.514

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

35.293

7.382

10.595

6.931

10.385

52.959

57.772

62.587

Invatamant profesional

65.02.04.03

2.118

254

1.229

14

621

19.327

21.084

22.842

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6.107

1.377

1.764

1.546

1.420

6.306

6.880

7.453

Învatamânt special

65.02.07.04

6.107

1.377

1.764

1.546

1.420

6.306

6.880

7.453

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

85.620

14.208

10.079

24.452

36.881

234.286

255.584

276.883

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

78.248

11.474

7.148

23.343

36.283

204.527

223.119

241.713

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

78.248

11.474

7.148

23.343

36.283

204.417

222.999

241.583

Servicii religioase

67.02.06

935

125

300

200

310

5.500

6.000

6.500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.437

2.609

2.631

909

288

24.259

26.465

28.670

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

151.804

28.040

35.337

28.233

60.194

155.321

169.440

183.560

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

12.199

1.673

2.693

2.577

5.256

12.983

14.164

15.344

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

51.237

12.656

13.126

11.536

13.919

32.019

34.930

37.840

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

51.237

12.656

13.126

11.536

13.919

32.019

34.930

37.840

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

30.579

3.750

5.766

3.793

17.270

32.542

35.501

38.459

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

14.909

2.875

3.233

2.334

6.467

18.758

20.462

22.168

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.200

241

346

48

565

1.540

1.680

1.820

Ajutor social

68.02.15.01

1.200

241

346

48

565

1.540

1.680

1.820

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

41.680

6.845

10.173

7.945

16.717

57.479

62.703

67.929

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

182.776

22.643

42.717

58.490

58.926

269.655

302.955

328.901

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

103.307

13.990

23.519

31.074

34.724

178.699

203.731

221.408

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

55.231

7.500

8.898

17.697

21.136

82.720

90.240

97.760

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

55.231

7.500

8.898

17.697

21.136

82.720

90.240

97.760

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

98

0

98

0

0

2.837

3.095

3.353

Alimentare cu apa

70.02.05.01

98

0

98

0

0

2.837

3.095

3.353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

227

200

24

0

3

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

47.751

6.290

14.499

13.377

13.585

92.662

109.873

119.728

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

79.469

8.653

19.198

27.416

24.202

90.956

99.224

107.493

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

76.000

8.650

19.000

27.325

21.025

83.600

91.200

98.800

Salubritate

74.02.05.01

76.000

8.650

19.000

27.325

21.025

83.600

91.200

98.800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3.469

3

198

91

3.177

7.356

8.024

8.693

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

10.290

2.886

1.308

5.834

262

100.021

109.114

118.206

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL CAHlteELchTeUltuIEieLliIî n(cdoodm5e0n.i0u2l+a5g9ri.c0u2l+tu6r3i.i02+70.02+74.02+79.02)

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

10.290

2.886

1.308

5.834

262

100.021

109.114

118.206

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

10.290

2.886

1.308

5.834

262

100.021

109.114

118.206

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

10.290

2.886

1.308

5.834

262

100.021

109.114

118.206

Transport feroviar

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1.558.161

273.594

445.892

122.981

715.694

997.008

1.083.677

275.611

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

1.585.438

125.146

321.988

331.880

806.424

969.866

1.053.786

251.621

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

597.790

112.570

139.498

155.819

189.903

656.662

717.814

771.592

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

987.648

12.576

182.490

176.061

616.521

313.204

335.972

-519.971

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

-27.277

148.448

123.904

-208.899

-90.730

27.142

29.891

23.990

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

280.914

147.783

128.066

-30.950

36.015

277.584

303.099

319.962

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-308.191

665

-4.162

-177.949

-126.745

-250.442

-273.208

-295.972

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

597.790

112.570

139.498

155.819

189.903

656.662

717.814

771.592

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

101.336

18.021

22.648

19.644

41.023

117.849

121.232

124.598

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

58.869

7.834

11.492

8.761

30.782

62.520

68.203

73.887

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

58.869

7.834

11.492

8.761

30.782

62.520

68.203

73.887

Autorități executive

51.02.01.03

58.869

7.834

11.492

8.761

30.782

62.520

68.203

73.887

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

2.842

865

866

402

709

15.445

16.860

18.265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

11.000

12.000

13.000

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOT

FAoLndCpHenEtrLuTgUarIaEnLtaIre(caoîdm5pr0u.0m2u+t5u9ri.l0o2r+e6x3te.0rn2e+,7c0o.n0t2r+ac7t4a.t0e2/g+a7r9a.n0t2at)e de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

2.842

865

866

402

709

4.445

4.860

5.265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

39.625

9.322

10.290

10.481

9.532

39.884

36.169

32.446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

16.840

3.857

4.032

3.967

4.984

22.347

24.378

26.410

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

500

62

55

254

129

550

600

650

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

500

62

55

254

129

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

16.340

3.795

3.977

3.713

4.855

21.797

23.778

25.760

Din țoțal capițol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

16.220

3.787

3.960

3.697

4.776

21.720

23.694

25.669

Poliție locala

61.02.03.04

16.220

3.787

3.960

3.697

4.776

21.720

23.694

25.669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

8

17

16

79

77

84

91

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

355.671

73.879

82.734

86.896

112.162

346.491

377.990

409.487

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

149.526

33.091

39.469

36.709

40.257

150.707

164.409

178.108

Din țoțal capițol:

Învațamânț prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

76.594

15.635

17.746

18.177

25.036

66.359

72.392

78.423

Învațamânț prescolar

65.02.03.01

33.854

6.992

9.667

8.887

8.308

31.405

34.261

37.114

Învațamânț primar

65.02.03.02

42.740

8.643

8.079

9.290

16.728

34.954

38.131

41.309

Învațamânț secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

66.825

16.079

19.959

16.986

13.801

78.042

85.137

92.232

Învațamânț secundar inferior

65.02.04.01

35.429

8.648

8.493

10.753

7.535

28.358

30.937

33.514

Învațamânț secundar superior

65.02.04.02

29.278

7.177

10.237

6.219

5.645

30.357

33.116

35.876

Invațamanț profesional

65.02.04.03

2.118

254

1.229

14

621

19.327

21.084

22.842

Învațamânț posțliceal

65.02.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6.107

1.377

1.764

1.546

1.420

6.306

6.880

7.453

TOTAL CÎn

HvEatLamTâUnItEsLpeIc(icaold 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

65.02.07.04

6.107

1.377

1.764

1.546

1.420

6.306

6.880

7.453

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

63.064

13.690

9.940

22.668

16.766

66.257

72.279

78.303

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

55.692

10.956

7.009

21.559

16.168

48.657

53.079

57.503

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

55.692

10.956

7.009

21.559

16.168

48.547

52.959

57.373

Servicii religioase

67.02.06

935

125

300

200

310

5.500

6.000

6.500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6.437

2.609

2.631

909

288

12.100

13.200

14.300

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

143.081

27.098

33.325

27.519

55.139

129.527

141.302

153.076

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11.196

1.673

2.271

2.277

4.975

12.145

13.250

14.353

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

51.237

12.656

13.126

11.536

13.919

32.019

34.930

37.840

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

51.237

12.656

13.126

11.536

13.919

32.019

34.930

37.840

TOTAsListCenHtaEsLoTciUalIaEpLeInt(rcuodfa5m0i.l0ie2+si5c9o.0p2ii+63.02+70.02+74.02+79.02)

68.02.06

29.620

3.750

5.766

3.793

16.311

25.576

27.901

30.226

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

12.128

1.933

2.229

2.332

5.634

13.921

15.186

16.452

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1.200

241

346

48

565

1.540

1.680

1.820

Ajutor social

68.02.15.01

1.200

241

346

48

565

1.540

1.680

1.820

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

37.700

6.845

9.587

7.533

13.735

44.326

48.355

52.385

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

115.907

14.651

29.096

39.587

32.573

160.553

183.936

199.963

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

36.731

6.001

10.096

12.262

8.372

73.459

88.925

97.034

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

36.731

6.001

10.096

12.262

8.372

73.459

88.925

97.034

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

79.176

8.650

19.000

27.325

24.201

87.094

95.011

102.929

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

76.000

8.650

19.000

27.325

21.025

83.600

91.200

98.800

Salubritate

74.02.05.01

76.000

8.650

19.000

27.325

21.025

83.600

91.200

98.800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3.176

0

3.176

3.494

3.811

4.129

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

8.036

2.162

988

5.725

-839

9.422

10.278

11.134

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

TCOomTbAuLstCibHiliEsLi TenUeIrEgLieI ((ccod5801..0022+.0569+.0821+.0623..072+8710..02.+5704).02+79.02)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

8.036

2.162

988

5.725

-839

9.422

10.278

11.134

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

8.036

2.162

988

5.725

-839

9.422

10.278

11.134

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8.036

2.162

988

5.725

-839

9.422

10.278

11.134

Transport feroviar

84.02.04

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Fondul Român de Dezvolțare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecțe de dezvolțare mulțifuncționale

87.02.05

0

Alțe acțiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

878.704

260.353

267.564

124.869

225.918

934.246

1.020.913

1.091.554

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

597.790

112.570

139.498

155.819

189.903

656.662

717.814

771.592

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

597.790

112.570

139.498

155.819

189.903

656.662

717.814

771.592

DEFICIT 99.02.96

99.02

280.914

147.783

128.066

-30.950

36.015

277.584

303.099

319.962

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

280.914

147.783

128.066

-30.950

36.015

277.584

303.099

319.962

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

130.140

11.625

20.039

24.580

73.896

439.975

479.971

519.971

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

21.575

1.153

3.680

2.167

14.575

23.594

25.739

27.884

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

21.575

1.153

3.680

2.167

14.575

23.594

25.739

27.884

Din țoțal capițol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

21.575

1.153

3.680

2.167

14.575

23.594

25.739

27.884

Autorități executive

51.02.01.03

21.575

1.153

3.680

2.167

14.575

23.594

25.739

27.884

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

0

0

0

253

276

299

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

0

0

0

253

276

299

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

253

276

299

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

39.442

1.756

2.418

3.401

31.867

216.427

236.101

255.778

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

8.163

296

267

903

6.697

22.604

24.658

26.714

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

320

0

0

0

320

2

2

3

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

320

0

320

2

2

3

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

7.843

296

267

903

6.377

22.602

24.656

26.711

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.828

91

-91

191

1.637

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

6.015

205

358

712

4.740

22.602

24.656

26.711

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

STaOnTatAaLteCH(cEoLdT6U6.I0E2.L0I6+(c6o6d.0520.0.082++6569.0.022.5+06)3.02+70.02+74.02+79.02)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

22.556

518

139

1.784

20.115

168.029

183.305

198.580

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

22.556

518

139

1.784

20.115

155.870

170.040

184.210

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

22.556

518

139

1.784

20.115

155.870

170.040

184.210

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

12.159

13.265

14.370

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

8.723

942

2.012

714

5.055

25.794

28.138

30.484

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

1.003

422

300

281

838

914

991

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

959

959

6.966

7.600

8.233

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

2.781

942

1.004

2

833

4.837

5.276

5.716

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

3.980

586

412

2.982

13.153

14.348

15.544

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

66.869

7.992

13.621

18.903

26.353

109.102

119.019

128.938

Loc uinte, servic ii si dezvoltare public a (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

66.576

7.989

13.423

18.812

26.352

105.240

114.806

124.374

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

55.231

7.500

8.898

17.697

21.136

82.720

90.240

97.760

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

55.231

7.500

8.898

17.697

21.136

82.720

90.240

97.760

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

98

0

98

0

0

2.837

3.095

3.353

Alimentare cu apa

70.02.05.01

98

98

0

2.837

3.095

3.353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

227

200

24

0

3

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

11.020

289

4.403

1.115

5.213

19.203

20.948

22.694

Protec tia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

293

3

198

91

1

3.862

4.213

4.564

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

293

3

198

91

1

3.862

4.213

4.564

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

2.254

724

320

109

1.101

90.599

98.836

107.072

Ac tiuni generale ec onomic e, c omerc iale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

TD

OinTtoAtaLl cCaHpiEtoLl:TUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

2.254

724

320

109

1.101

90.599

98.836

107.072

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

2.254

724

320

109

1.101

90.599

98.836

107.072

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

2.254

724

320

109

1.101

90.599

98.836

107.072

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Alte actiuni economice

87.02.50

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

679.457

13.241

178.328

-1.888

489.776

62.762

62.764

-815.943

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

987.648

12.576

182.490

176.061

616.521

313.204

335.972

-519.971

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

987.648

12.576

182.490

176.061

616.521

313.204

335.972

-519.971

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-308.191

665

-4.162

-177.949

-126.745

-250.442

-273.208

-295.972

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-308.191

665

-4.162

-177.949

-126.745

-250.442

-273.208

-295.972

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Formular: 10/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016 - VENITURI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

73.843

23.134

18.139

15.828

16.742

84.539

90.742

95.822

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

42.255

15.081

8.788

9.141

9.245

50.568

55.096

59.549

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

42.255

15.081

8.788

9.141

9.245

50.568

55.096

59.549

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

37.782

13.554

7.889

8.229

8.110

47.933

52.451

56.899

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

28.303

11.214

5.673

5.749

5.667

38.073

42.456

46.819

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2.565

1.042

142

106

1.275

622

684

752

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

310

53

83

87

87

341

375

413

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.640

535

410

410

285

1.804

1.984

2.183

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11.081

2.787

3.025

3.151

2.118

12.189

13.408

14.749

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

47

49

27

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

12.553

6.750

1.964

1.968

1.871

22.948

25.818

28.518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

626

155

58

213

200

1.750

1.770

1.800

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

626

155

58

213

200

1.750

1.770

1.800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8.385

2.060

2.043

2.155

2.127

7.750

7.850

7.900

|Alte venituri

36.10.50

8.385

2.060

2.043

2.155

2.127

7.750

7.850

7.900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 +

37.10.04 + 37.10.50)

37.10

468

125

115

112

116

360

375

380

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

125

115

112

116

360

375

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-1.519

-6

-701

-25

-787

-17.771

-19.386

-21.002

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0

SUBVEA

NPTIAII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune ( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01

+ 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

70.324

22.231

17.438

15.837

14.818

66.768

71.356

74.820

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

38.736

14.178

8.087

9.150

7.321

32.797

35.710

38.547

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

38.736

14.178

8.087

9.150

7.321

32.797

35.710

38.547

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4.473

1.527

899

912

1.135

2.635

2.645

2.650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

34.263

12.651

7.188

8.238

6.186

30.162

33.065

35.897

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

26.303

10.317

5.673

5.783

4.530

38.073

42.456

46.819

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

565

145

142

140

138

622

684

752

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

310

53

83

87

87

341

375

413

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.640

535

410

410

285

1.804

1.984

2.183

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11.081

2.787

3.025

3.151

2.118

12.189

13.408

14.749

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

47

49

27

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

12.553

6.750

1.964

1.968

1.871

22.948

25.818

28.518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

626

155

58

213

200

1.750

1.770

1.800

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

626

155

58

213

200

1.750

1.770

1.800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8.385

2.060

2.043

2.155

2.127

7.750

7.850

7.900

Alte venituri

36.10.50

8.385

2.060

2.043

2.155

2.127

7.750

7.850

7.900

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1.051

119

-586

87

-671

-17.411

-19.011

-20.622

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

125

115

112

116

360

375

380

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-1.519

-6

-701

-25

-787

-17.771

-19.386

-21.002

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

IV. SU

BVENTII (cod 00.18)

00.17

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA

42.10.43

0

SUBVEim

NpTleImI DenEtaLteAdeAALPTIEAADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

31.588

8.053

9.351

6.687

7.497

33.971

35.646

36.273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01 SD

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

Transf

eruri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1.519

6

701

25

787

17.771

19.386

21.002

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) *)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) *)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) *)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) *)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) *)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03) *)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_

Formular:

10/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016 - CHELTUIELI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

73.843

535

18.003

14.557

10.650

30.633

109.433

120.159

130.172

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3.142

915

946

424

857

4.070

5.220

5.655

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3.142

915

946

424

857

4.070

5.220

5.655

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3.142

915

946

424

857

4.070

5.220

5.655

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

16.230

535

3.787

3.960

3.697

4.786

21.732

23.706

25.681

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

16.230

535

3.787

3.960

3.697

4.786

21.732

23.706

25.681

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

16.230

535

3.787

3.960

3.697

4.786

21.732

23.706

25.681

Politie locala

61.10.03.04

16.230

535

3.787

3.960

3.697

4.786

21.732

23.706

25.681

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

31.998

8.984

4.840

2.569

15.605

40.638

44.331

48.026

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

ITn

OvTatAamL aCnHt (EcLoTdU6I5E.1L0I.0-3S+E65C.1T0I.U04N+E6A5.1D0E.05F+U6N5C.1T0.I0O7+N6A5R.1E0.1+1+65.10.50)

65.10

23.896

6.199

1.947

1.248

14.502

26.734

29.163

31.594

50.1

D0+in5t9o.1ta0l+c6a3p.i1to0l+: 70.10+74.10+79.10)

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

18.707

4.945

1.215

567

11.980

20.578

22.448

24.319

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

18.707

4.945

1.215

567

11.980

20.578

22.448

24.319

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

5.009

1.238

710

674

2.387

5.958

6.499

7.041

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2.515

577

249

268

1.421

2.997

3.269

3.542

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

2.494

661

461

406

966

2.961

3.230

3.499

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

180

16

22

7

135

198

216

234

Învatamânt special

65.10.07.04

180

16

22

7

135

198

216

234

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte c

heltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte c

heltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6.437

2.609

2.631

909

288

12.100

13.200

14.300

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la I

cUoNd E67A.1D0.E03D.1E1Z+V67O.1L0T.0A3R.1E5+(6c7o.1d0.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6.437

2.609

2.631

909

288

12.100

13.200

14.300

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

1.665

176

262

412

815

1.804

1.968

2.132

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

740

176

110

219

235

814

888

962

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

925

0

152

193

580

990

1.080

1.170

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69,10

22.473

4.317

4.811

3.960

9.385

42.993

46.902

50.810

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

22.473

4.317

4.811

3.960

9.385

42.993

46.902

50.810

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLt oCtaHl EcaLpTitoUlI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

SECTILUoNcuEiAnteD(EcoDdE7Z0.V10O.0L3T.0A1R+ E70(.1c0o.d03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

10.000

1.365

1.427

1.446

5.762

20.900

22.800

24.700

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

12.473

2.952

3.384

2.514

3.623

22.093

24.102

26.110

Protectia mediului ( cod 74.1u.ue+74.1u.u4+74.1u.u5)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 8U.1U + 83.1U + 84.1U + 87.1U)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 8u.1u.u1)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 8e.1U.Ue+8e.1U.U4)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.1U.5U)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLt oCtaHl EcaLpTitoUlI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

5A0l.t1e0a+c5ti9u.1n0i +e6co3n.1o0m+i7c0e.1(0c+o7d48.170.1+07.95.01)0)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-2.000

4.234

3.582

5.212

-15.028

-25.608

-29.418

-34.351

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

-2.000

4.234

3.582

5.212

-15.028

-24.894

-29.418

-34.350

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-2.000

4.234

3.582

5.212

-15.028

-25.608

-29.418

-34.351

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

714

0

1

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

-714

0

-1

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

-714

0

-1

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

72.324

535

17.997

13.856

10.625

29.846

92.376

100.773

109.171

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3.142

915

946

424

857

4.070

4.440

4.810

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3.142

915

946

424

857

4.070

4.440

4.810

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3.142

915

946

424

857

4.070

4.440

4.810

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

15.871

535

3.787

3.960

3.672

4.452

16.356

17.843

19.330

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

15.871

535

3.787

3.960

3.672

4.452

16.356

17.843

19.330

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

15.871

535

3.787

3.960

3.672

4.452

16.356

17.843

19.330

Politie locala

61.10.03.04

15.871

535

3.787

3.960

3.672

4.452

16.356

17.843

19.330

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAA-CULTURALE ( COD 6S5E.C10T+I6U6N.1E0+A6D7.E10D+6E8Z.1V0O) LTARE ( cod

63.10

31.659

8.978

4.840

2.569

15.272

39.474

43.061

46.650

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

23.557

6.193

1.947

1.248

14.169

26.361

28.756

31.153

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

18.707

4.945

1.215

567

11.980

20.578

22.448

24.319

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

18.707

4.945

1.215

567

11.980

20.578

22.448

24.319

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

4.670

1.232

710

674

2.054

5.585

6.092

6.600

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2.346

574

249

268

1.255

2.811

3.066

3.322

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

2.324

658

461

406

799

2.774

3.026

3.278

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

180

16

22

7

135

198

216

234

Învatamânt special

65.10.07.04

180

16

22

7

135

198

216

234

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

Alte c

heltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte c

heltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6.437

2.609

2.631

909

288

11.309

12.337

13.365

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2014

2015

2016

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV