Hotărârea nr. 179/2013

HCL 179 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu schimbarea denumirii instituţiei de învăţământ preuniversitar particular din Grădiniţa ,,King George” în Şcoala Primară ,,King George” la unităţi de învăţământ particulare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu schimbarea denumirii instituției de învățământ preuniversitar particular din Grădinița „King George” în Școala Primară „King George” la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011- legea

educației naționale, a adresei Grădiniței King George cu nr. 160 din data de 26.11.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 7486 din data de 27.11.2013, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5498 din data de 15.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 cu schimbarea denumirii instituției de învățământ preuniversitar particular din Grădinița „King George” în Școala Primară „King George” la unități de învățământ particulare cu sediul în Municipiul București, Str. Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6.

Art 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013-2014 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Ionel Pușcaș


st


^ic>P^ÎBucure^


CONTRASEMNEAZĂ țru legalitate ecretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică


Nr.: 179

Data: 12.12.2013