Hotărârea nr. 171/2013

HCL 171 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Şcoala Postliceală de antrenori ,,Ioan Kunst Ghermănescu”, Grădiniţa cu program normal şi prelungit ,,Alegra” şi Grădiniţa ,,Planeta Copiilor” la unităţi de învăţământ particulare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Școala Postliceală

de antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu”, Grădinița cu program normal și prelungit „Alegra” și Grădinița „Planeta Copiilor” la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6; Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea

Educației Naționale, a adresei Școlii Postliceale de antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” cu nr. 32 din 28.10.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6772 din data de 01.11.2013, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5197 din data de 03.10.2013, a adresei Grădiniței cu program normal și prelungit „Alegra” din data de 04.11.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6811 din data de 04.11.2013, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5188 din data de 03.10.2013 și a adresei Grădiniței „Planeta Copiilor” cu nr. 90 din data de 11.10.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6773 din data de 01.11.2013, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3230 din data de 13.02.2013;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 în sensul că la unitățile de învățământ particulare se adaugă Școala Postliceală de antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” cu sediul în Municipiul București, Str. Constantin Noica, nr. 140, Sector 6, Grădinița cu program normal și prelungit „Alegra” cu sediul în Municipiul București, Str. Finta, nr. 25, Sector 6 și Grădinița „Planeta Copiilor” cu sediul în Municipiul București, Str. Gabriela Szabo, nr. 3-11, Sector 6.

Art. 2 Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 rămân neschimbate.

Art. 3 (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

4?


Ionel Pușcaș


Nr.: 171 Data: 28.11.2013


MunicipiuH CONSiUlH SECCONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, Gheorghe Floricică