Hotărârea nr. 156/2013

HCL 156 – Hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor solicitanţilor îndreptăţiţi la repartizarea de locuinţe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2007


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 privind locuințele, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, modificată și completată prin Legea nr. 84/2008 și Ordonanța de Urgență nr. 57/2008;

In temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă condițiile și criteriile de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2014, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, prevăzute în Anexele nr. 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

(2) La intrarea în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 50/2012.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE Ș^pițȘȚĂ, Ionel Pușcaș


CONTRASEMNEAZĂ c—pentru legalitate

Nr.: 156

Data: 31.10.2013Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică

P^'-LOC®

SECTOR 6

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr. 156/31.10.2013

A. CONDIȚII

De atribuirea locuințelor cu chirie, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 pot beneficia persoanele/familiile care se încadrează în una/unele dintre situațiile de mai jos:

1.    La adresa de domiciliu au pierdut drepturile locative urmare a evacuării din locuință retrocedată fostului proprietar;

2.    La adresa de domiciliu, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătoreasca a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, contractul de vânzare-cumpârare a locuinței, fiind notificate, de cei cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, în vederea evacuării;

3.    La adresa de domiciliu, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, iar la data luării în evidență, la Primăria sectorului 6, în vederea atribuirii unei locuințe proprietate a municipiului București, au calitatea de chiriași în baza unor contracte de închiriere încheiate cu proprietarii imobilului restituit, conform O.U.G. nr. 40/1999.

4.    Au domiciliul și locuiesc neavând forme legale (contract de închiriere) în locuință unde, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, actualii titulari ai dreptului de proprietate refuzând, din motive neimputabile solicitanților, încheierea unor contracte de închiriere.

NOTĂ. De prevederile legii, beneficiază doar familiile constituite din membri/persoane cu cetățenie română și în condițiile în care solicitantul și, după caz, membri familiei acestuia (soț/soție, copii) îndeplinesc toate criteriile prevăzute de art. 1 alin (2) din O.U.G. nr. 74/2007, având prioritate dacă se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de art. 1 alin. (4) din același act normativ.

Pot beneficia de prevederile O.U.G. nr. 74/2007 numai persoanele/familiile față de care măsura evacuării/notificarea în vederea evacuării sau refuzul de încheiere/prelungire a contractului de închiriere nu s-a datorat propriei culpe.

Pot beneficia de dispozițiile legii persoanele/familiile care, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței, și au fost obligate să preia în folosință o alta locuință pusă la dispoziție de proprietarul imobilului restituit sau de moștenitorii acestuia.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Ionel Pușcaș

Anexa 2ANEXA NR.2

la H.C.L.S.6 nr. 156/31.10.2013

PUNCTAJE

PENTRU STABILIREA LISTEI CU ORDINEA DE PRIORITATE A SOLICITANȚILOR ÎNDREPTĂȚIȚI LA REPARTIZAREA DE LOCUINȚE ÎN BAZA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ Â GUVERNULUI NR. 74/2007 PRIVIND ASIGURAREA FONDULUI DE

LOCUINȚE SOCIALE DESTINATE CHIRIAȘILOR EVACUAȚI SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUAȚI DIN LOCUINȚELE RETROCEDATE FOȘTILOR PROPRIETARI

1.    SITUAȚIA LOCATIVĂ ACTUALĂ:

a)    Norma locativă, conform Anexei 1, punctul B

-1 persoană/1 cameră;

-2 persoane/2 camere;

-3 sau 4 persoane/3 camere;

-5 sau 6 persoane/4 camere;

-7 sau 8 persoane/5 camere.

Punctaj: 2 puncte

Notă: Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare membru al familiei solicitantului care nu are asigurată norma locativă, familia fiind definită prin “art.17” din Legea nr.l 14/1996;

b)    Situația solicitantului la adresa unde figurează cu domiciliul:

-    notificat/evacuat din locuință retrocedată fostului

proprietar, locuință aflată pe raza sectorului 6    - 25 puncte

-    chiriaș în locuință situată pe raza sectorului 6,

retrocedată fostului proprietar    - 15 puncte

Nota: în cazul prevăzut la lit. (b), alin. 1, sunt incluse și persoanele cu privire la care nu s-a dispus evacuarea sau nu au fost notificate cu privire la evacuare dar, din motive neimputabile lor, nu beneficiază de un contract de închiriere valabil încheiat cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul (proprietarul a refuzat prelungirea sau reînoirea contractului).

Sunt incluse în cazul prevăzut la lit. (b) alin 2 persoanele/familiile care, la data retrocedării pe cale administrativă sau judecătorească a locuințelor către foștii proprietari sau moștenitorii acestora, au avut calitatea de chiriași în locuință din fondul locativ de stat, dovedită prin acte, ori li s-a anulat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă contractul de vânzare-cumpărare a locuinței și au fost obligate, în condițiile O.U.G. nr. 40/1999, sa preia în folosința o alta locuință pusă la dispoziție de fostul proprietar sau de moștenitorii acestuia.

2.    NUMĂRUL DE COPII:

Punctaj: 1 punct - pentru fiecare copil.

3.    STAREA DE SĂNĂTATE - (boala de care suferă solicitantul, soțul/soția,copiii și părinții cu care gospodăresc):

a)    Invaliditate(handicap):

Punctaj: 5 puncte - invaliditate gr.I(handicap grav);

3 puncte - invaliditate gr.Il(handicap accentuat);

1 punct - invaliditate gr.III (handicap mediu);

b)    Certificat medical de boală, avizat de medicul de familie, cu drept la o cameră în plus

(conform O.U.G. nr. 40/1999, Anexa nr. 2)

Punctaj: 1 punct

Notă: Pentru fiecare act medical (certificat handicap/invaliditate, certificat medical) prezentat pentru membrii familiei (solicitant, soț/soție, copii) se acordă punctaj, urmând ca acestea să se cumuleze. Se iau în calcul certificatele medicale, certificatele de handicap/invaliditate pentru părinții solicitanților numai în cazul in care aceștia urmează să locuiască efectiv împreună cu titularul cererii de locuință.

4.    VENIT MEDIU NET LUNAR/MEMBRU DE FAMILIE:

Punctaj: O puncte - cei ce nu realizează venituri

O puncte - venitul mediu net lunar pe persoana, realizat în ultimele 12 luni, se situează peste nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistica în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea pentru venit mediu net pe economie, comunicat de INS pentru luna anterioară analizării cererii;

6 puncte - venitul mediu net/membru de familie de până la 150 lei inclusiv

5 puncte - pentru venit mediu net/membru de familie între 150,01 RON - 400 lei 4 puncte - pentru venit mediu net/membru de familie între 400,01 RON - 800 lei 2 puncte - pentru venit mediu net/membru de familie între 800,01 lei - nivelul câștigului salarial

mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic, anterior lunii în care se analizează cererea venitul mediu net pe economie

5.    VECHIMEA CERERII:

Punctaj: 8 puncte - peste 10 ani;

6 puncte - între 7 și 10 ani;

4    puncte - între 3 și 7 ani;

2 puncte - între 1 și 3 ani;

0 puncte - până într-un an

Notă: -1 an = 12 luni

6.    VÂRSTA SOLICITANTULUI Punctaj: 1 punct —între 18 ani-35 ani;

5    puncte - între 35 ani și 60 ani;

10 puncte - peste 60 ani

7.STUDII ABSOLVITE

Punctaj: 8 puncte - studii superioare

5 puncte - studii medii, postliceale

2 puncte - alte studii

Fără studii - nu se punctează

8. CRITERII SPECIALE

8.1.    BENEFICIARII LEGII NR. 341/2004, BENEFICIARII DECRETULUI - LEGE NR. 118/1990, republicat în 1998, VETERANII ȘI VĂDUVELE DE RĂZBOI CONFORM LEGII NR.44/1994

Punctaj: 2 puncte

8.2.    FUNCȚIONARI PUBLICI

Punctaj: 2 puncte

Notă: Funcționarul public este definit prin Legea nr. 188/1999.

NOTĂ:

-    La egalitate de puncte, prioritatea se stabilește în ordinea numărului de înregistrare a cererii;

-    în cazul îndeplinirii a două sau mai multe dintre condițiile prevăzute la criteriile speciale, punctajul se cumulează.

-    Solicitanții, evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari, precum și solicitanții chiriași în locuințe retrocedate foștilor proprietari, care au fost notificați sau împotriva cărora s-a pronunțat o hotărâre judecătorească de evacuare în favoarea fostului proprietar, vor beneficia de prioritate la atribuirea unei locuințe stabilita de art. 15 din O.U.G. nr. 40/1999 modificată și aprobată prin Legea nr. 241/2001, modificată prin O.U.G. nr. 68/2006, aprobată prin Legea nr. 515/2006 dacă hotărârea/notificarea privind evacuarea sau evacuarea efectivă nu se datoreaze unor motive imputabile chiriașului (ex. neplata cotelor de întreținere, neplata cu rea credință a chiriei ș.a.).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, A

Ionel Pușcașnicir București ;CONSIdUi. LOCAL j btCfOR 6