Hotărârea nr. 153/2013

HCL 153 – Hotărâre pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa Marchengarten la unităţi de învăţământ particulare şi radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din reţeaua şcoalară a Sectorului 6 la unităţi de învăţământ particulare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Grădinița Marchengarten la unități de învățământ particulare și radierea Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu din rețeaua școlară a Sectorului 6 la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, a adresei Grădiniței Marchengarten cu nr. 1 din 04.10.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6047 din data de 09.10.2013, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4220 din data de 16.07.2013, a cererii Liceului Teoretic Dr. Constantin Angelescu cu nr. 401 din data de 24.09.2013 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6257 din data de 15.10.2013;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 la unități de învățământ particulare cu următoarea unitate de învățământ particular, respectiv Grădinița Marchengarten, cu sediul în Municipiul București, Str. G-ral Ioan Culcer nr. 49, Sector 6.

Art. 2. Se radiază din Anexa H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 la unități de învățământ particulare Liceul Teoretic Dr. Constantin Angelescu, liceu care și-a mutat sediul în Str. Ion Creangă nr. 21, Sector 5, București.

Art. 3. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013-2014 rămân neschimbate.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

1 h f

Ionel Pușcaș IU —»


Nr.: 153 Data: 31.10.2013


Municipii jl București CONSIi. Ji. LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ t—-pentru legalitate

Secretârul Sectorului 6,

dA-SXjvKkjeA

Gheorghe Floricică