Hotărârea nr. 15/2013

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2013 a proiectului „Şanse la integrare”desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 a proiectului „Șanse la integrare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 -București 2011 -2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 46 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H. G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 71 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum și cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 60.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2013, a proiectului „Șanse la integrare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Constantin Moisă


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ

_____pentru legalitate

Seereîlrul Sectorului 6,Nr.: 15

Data: 31.01.2013