Hotărârea nr. 140/2013

HCL 140 – Hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 416 m2 situat în Municipiul Bucureşti, Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București,Tel. 037/620.44.98/99;Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 6 în vederea achiziționării terenului în suprafață de 416 m2 situat în Municipiul București, Str. Peștera Dâmbovicioara nr. IA, Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, precum și raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de notificarea d-lui Jianu Marin și d-nei Jianu Maria înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2416 din data de 24.04.2013, notificarea d-lui Jianu Marin și a d-nei Jianu Maria înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 3103 din data de 16.05.2013 și a referatului de opozabilitate nr. 3512/10.06.2012 a Administrației Școlilor Sector 6;

Luând în considerare extrasul de Carte Funciară nr. 70898 a Municipiului București cu număr cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de Judecătoria Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 1/2011 privind educația națională cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. f) și j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se solicită Consiliului General al municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 să achiziționeze în numele și pentru Consiliul General al Municipiului București imobilul situat în Municipiul București Str. Peștera Dâmbovicioara nr. IA, Sector 6, teren în suprafață de 416 m2 înscris în Cartea Funciară nr. 70898 a Municipiului

București cu număr cadastral 8381 conform încheierii nr. 283293 din data de 29.07.2009, eliberată de Judecătoria Sector 6, trecerea în domeniul public și darea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. Sector 6 nr. 101 din data de 20.06.2013 își încetează valabilitatea.

Art 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constanții! MoisăNn: 140 Data: 26.09.2013