Hotărârea nr. 133/2013

HCL 133 – Proiect de hotărăre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, ale Ordinului nr. 1353 al viceprim-ministrului, ministrului finanțelor publice, de aplicare a prevederilor art. 64 alin. (3) - (17) din O.G. nr. 17/2013;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 847.163,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01.

Art. 2. Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Cons


M“la iMunicioiuf București CONtXIUL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


SECTOR 6


Nr.: 133

Data: 12.09.2013

\n

Anexa 1JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formularf^U0?~|

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

847.163

214.496

207.206

269.850

155.611

1.063.392

1.161.208

1.251.328

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

547.744

166.601

153.104

120.052

107.987

646.917

716.469

776.221

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

699.042

195.988

189.801

171.548

141.705

788.247

861.053

926.161

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

683.150

191.855

185.867

168.037

137.391

773.355

846.161

911.769

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenti economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2

PER

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

SOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

275.919

80.743

85.487

58.046

51.643

357.186

414.467

457.472

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111.550

19.449

43.500

25.551

23.050

122.705

134.976

148.473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84.800

37.455

10.322

22.000

15.023

87.900

87.900

89.650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25.000

15.405

2.985

4.000

2.610

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

59.800

22.050

7.337

18.000

12.413

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9.502

3.617

1.120

2.300

2.465

8.927

8.927

9.097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.000

1.460

337

500

703

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500

2.157

782

1.800

1.761

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul

pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8.000

3.569

1.858

1.000

1.573

13.500

13.500

14.445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

700

328

28

200

144

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

184.679

43.047

42.662

57.140

41.830

175.052

178.306

184.382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

151.477

29.387

36.699

51.660

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

133.725

29.387

36.699

33.908

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17.752

0

0

17.752

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

172

158

180

190

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

172

158

180

190

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32.500

13.488

5.805

5.300

7.907

33.000

33.000

33.720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26.500

12.471

4.982

4.500

4.547

26.700

26.700

27.300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14.500

7.685

2.059

2.300

2.456

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12.000

4.786

2.923

2.200

2.091

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

6.000

1.017

823

800

3.360

6.300

6.300

6.420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe

18.02.50

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

15.892

4.133

3.934

3.511

4.314

14.892

14.892

14.392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11.892

3.117

2.763

2.661

3.351

11.392

11.392

10.892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

10

4

1

1

4

10

10

10

Venituri din prestâri de servicii

33.02.08

5

1

1

1

2

5

5

5

Contributiâ pârintilor sâu sustinâtorilor legâli pentru intretinereâ copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributiâ persoânelor beneficiâre âle cântinelor de âjutor sociâl

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție

socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5

3

0

0

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2.350

464

507

615

764

2.200

2.200

2.200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.300

464

492

600

744

2.200

2.200

2.200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

50

0

15

15

20

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.502

2.100

2.028

1.600

1.774

7.502

7.502

7.002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

7.500

2.100

2.028

1.600

1.772

7.500

7.500

7.000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

0

2

2

2

2

Dive

(cod

rse venituri

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

2.030

549

227

445

809

1.680

1.680

1.680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

530

429

0

45

56

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1.500

120

227

400

753

1.500

1.500

1.500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

179

0

2

164

13

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

179

0

2

164

13

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

20

0

2

5

13

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

159

0

0

159

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

52.640

10.715

11.294

21.512

9.119

24.703

26.948

29.194

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02+43.02)

00.18

52.640

10.715

11.294

21.512

9.119

24.703

26.948

29.194

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

48.519

10.715

11.294

17.391

9.119

24.703

26.948

29.194

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau

asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

41.819

10.474

10.948

11.578

8.819

24.703

26.948

29.194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.200

241

346

313

300

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul

Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii

publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500

0

0

500

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4.121

0

0

4.121

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4.121

0

0

4.121

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

95.302

7.793

6.109

76.626

4.774

250.422

273.187

295.953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

72.048

0

0

72.048

0

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

72.048

0

0

72.048

0

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

23.254

7.793

6.109

4.578

4.774

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

23.254

7.793

6.109

4.578

4.774

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

343.916

195.961

177.579

-13.570

-16.054

372.975

408.029

435.385

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

547.565

166.601

153.102

119.888

107.974

646.897

716.449

776.201

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

296.276

185.246

166.285

-30.082

-25.173

348.272

381.081

406.191

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

683.150

191.855

185.867

168.037

137.391

773.355

846.161

911.769

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

(Impozit pe profit de la agenți economici ')

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

387.469

100.192

128.987

83.597

74.693

479.891

549.443

605.945

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

275.919

80.743

85.487

58.046

51.643

357.186

414.467

457.472

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111.550

19.449

43.500

25.551

23.050

122.705

134.976

148.473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84.800

37.455

10.322

22.000

15.023

87.900

87.900

89.650

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25.000

15.405

2.985

4.000

2.610

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

59.800

22.050

7.337

18.000

12.413

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9.502

3.617

1.120

2.300

2.465

8.927

8.927

9.097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.000

1.460

337

500

703

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500

2.157

782

1.800

1.761

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8.000

3.569

1.858

1.000

1.573

13.500

13.500

14.445

Buget 2013

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

700

328

28

200

144

735

735

750

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

184.679

43.047

42.662

57.140

41.830

175.052

178.306

184.382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

151.477

29.387

36.699

51.660

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

133.725

29.387

36.699

33.908

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

17.752

17.752

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

172

158

180

190

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

172

158

180

190

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Tax

acti

e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

itati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32.500

13.488

5.805

5.300

7.907

33.000

33.000

33.720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26.500

12.471

4.982

4.500

4.547

26.700

26.700

27.300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14.500

7.685

2.059

2.300

2.456

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12.000

4.786

2.923

2.200

2.091

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

6.000

1.017

823

800

3.360

6.300

6.300

6.420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

| Alte impozite si taxe

18.02.50

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-386.874

-6.609

-19.582

-198.119

-162.564

-425.083

-465.080

-505.578

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-390.874

-7.625

-20.753

-198.969

-163.527

-428.583

-468.580

-509.078

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

10

4

1

1

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

1

1

1

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5

3

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.350

464

507

615

764

2.200

2.200

2.200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.300

464

492

600

744

2.200

2.200

2.200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

50

15

15

20

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.502

2.100

2.028

1.600

1.774

7.502

7.502

7.002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

7.500

2.100

2.028

1.600

1.772

7.500

7.500

7.000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

2

2

2

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

2.030

549

227

445

809

1.680

1.680

1.680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

530

429

0

45

56

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

1.500

120

227

400

753

1.500

1.500

1.500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

|Donatii si sponsorizări

37.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402.766

-10.742

-23.516

-201.630

-166.878

-439.975

-479.972

-519.970

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

47.640

10.715

11.294

16.512

9.119

24.703

26.948

29.194

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

47.640

10.715

11.294

16.512

9.119

24.703

26.948

29.194

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

43.519

10.715

11.294

12.391

9.119

24.703

26.948

29.194

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

41.819

10.474

10.948

11.578

8.819

24.703

26.948

29.194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.200

241

346

313

300

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul

Social European

42.02.45

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500

500

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

0

0

0

4.121

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4.121

4.121

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

503.247

18.535

29.627

283.420

171.665

690.417

753.179

815.943

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

179

0

2

164

13

20

20

20

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402.766

10.742

23.516

201.630

166.878

439.975

479.972

519.970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

179

0

2

164

13

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

179

0

2

164

13

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

20

0

2

5

13

20

20

20

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

159

159

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02)

00.18

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau

asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5.000

5.000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

95.302

7.793

6.109

76.626

4.774

250.422

273.187

295.953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

72.048

0

0

72.048

0

250.422

273.187

295.953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

72.048

72.048

250.422

273.187

295.953

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

23.254

7.793

6.109

4.578

4.774

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

23.254

7.793

6.109

4.578

4.774

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Buget 2013

Estimări

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2 014

2 015

2 016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

~"x

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție

**) Nu se completează în etapa de planificare

0CMSffyynM    :'nio* jreștî

<r=fce^C0N?

î=AL

Oi— - » 'J} » O

17