Hotărârea nr. 128/2013

HCL 128 – Hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă al locului în parcările de reşedinţă de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6 doar solicitanţilor care fac dovada valabilitaţii inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind acordarea dreptului de folosință al locului în parcările de reședință de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6 doar solicitanților care fac dovada valabilității inspecției tehnice periodice a vehiculelor

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Luând în considerare Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în baza prevederilor art. 9 din Anexa Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008, modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 - privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dreptul de folosință al locului în parcările de reședință de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 6, care sunt administrate de A.D.P.D.U. Sector 6, va fi acordat doar solicitanților care fac dovada valabilității inspecției tehnice periodice a vehiculelor.

Art. 2. Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    >    "Municioiul București CONSidUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ

__pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6


Gheorghe Floricica


Nr.: 128

Data: 29.08.2013