Hotărârea nr. 126/2013

HCL 126 – Hotărâre privind încheierea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncţional de Sănătate „Sfântul Nectarie”-Unitate socio-medicală şi Asociaţia pentru Parteneriat şi Alianţe Strategice LIFEGATE


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Convenția de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” - Unitate socio -medicală și Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Centrului Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”- Unitate socio-medicală;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Sector 6;

Ținând seama de:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului Socio-medical “Sfântul Nectarie” unitate socio-medicală în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în Centru de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală, unitate cu personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului ”Proiect de îmbunătățire a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie-unitate socio-medicală” desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului Adițional nr. 1 la Convenția de Colaborare încheiată între Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală și Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE, potrivit Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂMunicioiul București CONSUUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ

S' u legalitate

ul Sectorului 6


Nr.: 126

Data: 29.08.2013

\n

Anexa 1ANEXĂ LA H.C.L S. 6 NR

ACT ADIȚIONAL NR.1

LA CONVENȚIA DE COLABORARE NR.101/25.06.2013

Incheiat între:

1.    CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE ,,SFÂNTUL NECTARIE, cu sediul in București, Bulevardul Uverturii, nr.81, Sector 6, București, telefon 0376.203.294, înregistrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu CIF nr.31706678, reprezentat legal prin Dl.ION BIVOLARU în calitate de Director General, denumit în continuare CENTRUL,

Și,

2.    ASOCIAȚIA PENTRU PARTENERIAT ȘI ALIANȚE STRATEGICE LIFEGATE, cu sediul social in Jud.Ilfov, Sat Corbeanca, com.Corbeanca, Str.Ogorului, nr.50, Cod de înregistrare fiscal 2660250, Tel.021.319.188, reprezentată prin Dna.TOMA ELENA, denumită în continuare LIFEGATE

Având in vedere:

•    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.162/31.05.2013 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la cooperarea prin Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie, cu Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE în vederea implementării proiectului Imbunătățirea serviciilor socio-medicale

•    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.102/20.06.2013 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului Proiect de îmbunătățire a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sf.Nectarie”-unitate socio-medicală, desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Perteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE

•    Convenția de Colaborare nr.101/25.06.2013 încheiată între Centrul Multifuncțional de Sănătate Sfântul Nectarie și Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE având ca obiect reorganizarea activității, dotarea cu

echipamente performante și asigurarea unor servicii medicale de specialitate în cadrul Centrului multifuncțional:

Legea nr.52/2003 actualizată privind transparența decizională din Administrația Publică

O.G nr.26/2000 privind asociațiile și fundațiile aprobată prin Legea

nr.246/2005

Au convenit următoarele:

I.Se modifică și se completează Art.III. pct.1-11 și următoarele din Convenția de

Colaborare nr.101/25.06.2013 DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI

LIFEGATE cu;

1.    “In urma consultării dintre parteneri și stabilirii de comun accord a strategiei de investiții, asigură cofinanțarea în vederea achiziției și întreținerii dotărilor necesare bunei funcționări a Centrului, prin intermediul furnizorilor selectați, cu avizul conducerii Centrului.

2.    Asigură servicii medicale de specialitate prin intermediul furnizorilor selectați să desfăsoare aceste activități, respectiv:

•    Laborator de analize medicale

•    Ambulatoriu cu specialitatile : MedicinaInterna- Ecografie, Medicina de familie, Obstetrica-Ginecologie, ChirurgieGenerala, RecuperareMedicala, Fizioterapie, Gastroenterologie, Cardiologie, Neurologie, Geriatrie, EndocrinologieDiabet, NutritiesiBolimetabolice, Psihiatrie, Oncologie, Dermatologie, Alergologie, ORL, Reumatologie, Pediatrie, Oftalmologie, Ortopedie, Traumatologie

•    Spitalizare de zi in specialitatile:

Medicina Interna, Obstetrica- Ginecologie, Endocrinologie, Diabet, boli nutritive, Oncologie, Psihiatrie

•    Stomatologie-Asociația, prin intermediul furnizorului privat selectat, va asigura integral fondurile de finanțare pentru dotarea și funcționarea conform legislației în vigoare, asigurâ totodată și cheltuielile pentru plată personalului medical de specialitate.

•    Farmacie care va funcționa în regim mixt, asigurând atât accesul pacienților Centrului cât și accesul restului populației.

Asociația va analiza permanent adresabilitatea serviciilor medicale ale Centrului putănd propune pe toată durata parteneriatului modificarea structurii specialităților, in functie de normele contractate cu CASMB și de nevoile populatiei. Procedura de selectie a furnizorilor se va face de către Asociație respectându-se principiul transparenței în instituțiile publice, iar documentația aferentă procedurii va fi pusă la dispoziția conducerii Centrului.

3.    Asigură cofinanțarea pentru plata personalului medical de specialitate stabilit si aprobat prin H.C.L Sector 6 nr.102/20.06.2013, care desfăsoară activitățile specifice, prin intermediul furnizorilor selectați, raportat la norma de specialități contractata cu CASMB si in functie de nevoile specifice ale populatiei,cu informarea prealabilă a Centrului.

4.    Depune eforturi susținute pentru implicarea altor factori(autorități, firme private, cetățeni, alte O.N.G-uri)în sprijinirea acestui Centru multifuncțional de Sănătate pentru persoanele aflate în dificultate socio-economica, neasigurați și/sau asigurați C.N.A.S.

5.    Participă la sensibilizarea și implicarea comunității în reducerea cauzelor care generează sărăcia, șomajul în parteneriat cu Centrul.

6.    Incheie contracte cu furnizorii parteneri, respectând principiul transparenței în cadrul parteneriatului cu o institutie publică, prin care aceștia se obligă să desfășoare activitatea specifică, să încheie contracte cu casele de asigurări pentru serviciile prestate în Centru, să obțină autorizațiile legale necesare funcționării, să doteze total sau parțial, in completare, cabinetele medicale și laboratorul de analize precum și să asigure personal calificat de specialitate, urmand a pune la dispozitia conducerii Centrului, toate documentele legale aferente procedurii de selecție si a tuturor informatiilor solicitate cu privire la furnizorii selectati.

7.    Monitorizează serviciile efectuate de către furnizorii parteneri, certifică decontările acestora și le supune confirmării și avizării conducerii Centrului, pentru serviciile medicale prestate in beneficiul persoanelor neasigurate și/sau asistate social.

8.    Asigură armonizarea tuturor serviciilor medicale oferite de furnizorii parteneri, inclusiv cu serviciile medicale prestate in cabinetele de Medicina muncii, funcționale în cadrul Centrului.

9.    Face demersuri în scopul de a dezvolta cât mai multe proiecte medico-sociale, în parteneriat cu furnizorii de servicii specifice, care vor asigura gratuit un număr de servicii medicale stabilite de comun acord cu Asociația.

10.    Asigură accesul cu prioritate la toate servciile medicale și la serviciile stomatologice din cadrul Centrului și a Cabinetelor de stomatologie, care vor functiona in Corpul C2,a persoanelor neasigurate sau asistate social, pacienți care vor fi direcționați de către Centrul Multifuncțional.

11.    Stabilește, de comun acord cu Centrul Multifuncțional, tarifele de decontare a serviciilor medicale pentru neasigurați și/sau asistați social.Decontarea serviciilor medicale stomatologice se va face numai după certificarea și cu avizul Centrului.

12.    Asigură serviciul de transport a pacienților, cu mijloace de transport adecvate și autorizate, costurile acestor servicii urmând a fi propuse spre decontare, numai după avizul Centrului.

13.    Identifică necesitățile medicale ale populației sectorului 6 și creează programe de screening si informare în scopul creșterii nivelului de sănătate și îmbunătățirea calității vieții, în colaborare cu Centrul.

14.    Întocmește lunar o propunere de activități cu specific medical, pentru populația neasigurată sau aflată în dificultate socio-economică din sectorul 6 București, identificând și bugetul necesar realizării acestora, pe care o înaintează pentru evaluare și aprobare, Centrului.

15.    Aduce la cunostința Centrului, condițiile contractuale stabilite cu furnizorul selectat, în ceea ce privește tarifele la care acesta va presta serviciile medicale pentru toate categoriile de pacienți(asigurați și neasigurați FNUASS, asistați social, persoane cu venituri limitate).

16.    Asigură condițiile contractuale cu furnizorul de servicii medicale,pentru prestarea cu titlu gratuit in beneficiul Centrului, a tuturor serviciilor medicale de specialitate, care nu se află în portofoliul de servicii ale Centrului,conform legislației în vigoare pe toată durata derulării proiectului, necesare eliberării fișelor de aptitudine pentru Medicina Muncii, pentru personalul Primăriei sector 6 si al institutiilor publice si directiilor aflate in subordinea Primăriei sector 6. Pentru orice alte persoane care nu au statut de funcționari publici și personal contractual, părtile vor stabili un tarif pentru serviciile prestate.

17.    Asigură integrarea personalului medical angajat (medici și specialiști, asistente medicale), care vor fi în subordinea partenerului privat selectat, în toate activitățile cabinetelor medicale,asigurând funcționarea la optim în colaborare cu întreg personalul angajat din cadrul Centrului, respectând organigrama și atribuțiile specifice posturilor,stabilite prin H.C.L 102/20.06.2012.

18.    Pune, la dispoziția conducerii Centrului,lunar sau de câte ori este necesar, rapoarte detaliate privind graficul de prestare a serviciilor medicale, care urmează a fi supuse decontului.

19.    Avand in vedere dispozitiile legale exprese cu privire la autorizarea serviciilor medicale, asociatia va conditiona furnzorii selectati sa incheie in nume propriu contracte pentru servicii auxiliare specifice ( deratizare, dezinsectie, eliminare deseuri biologice si orice alte asemenea prevazute de legile in vigorare), furnizorii selectati urmand sa acopere si costurile aferente acestor servicii.

20.    Colaborarează cu Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Centrului pentru evidența beneficiarilor persoane neasigurate și a celorlalte categorii asistate social, din Sectorul 6, și prezintă conducerii Centrului, periodic un grafic de acordare a serviciilor medicale catre aceste categorii de beneficiari.

21.    Asociația va prelua dotările existente din fiecare cabinet medical,pe baza unui proces verbal de predare-primire, urmând ca Asociația să asigure exploatarea dotărilor existente în condiții optime precum și service de specialitate în caz de necesitate.

II.Semodificăși se completeazăArt.IV pct.4-6 din Convenția de Colaborare

nr.101/25.06.2013 DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CENTRULUI

MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE ”SFÂNTUL NECTARIE” cu;

4.    Analizează și aprobă în condiții de conformitate cu scopul Proiectului, propunerea lunară întocmită de Asociație cu privire la activitățile și programele medicale.

5.    Aprobă bugetul aferent propunerilor lunare ale Asociației, urmând a distribui către aceasta, sumele prevăzute în buget, după verificarea și certificarea ca fiind conforme cu registrele medicale de consultații, a listei de lucru de laborator, a activităților, serviciilor și numărului de pacienți pentru care se solicită alocarea bugetului.

6.    Asigură finanțarea pentru acoperirea cheltuielilor lunare de utilități(furnizare energie electrică, apă și canalizare, gaze naturale) în procentul stabilit prin H.C.L S6 nr.102/20.06.2013, și asigură acoperirea cheltuielilor lunare pentru serviciide curațenie, deratizare și dezinsecție, colectare deșeuri menajere și deșeuri biologice, servicii de pază și de întreținere și reparare a spațiului aferent Centrului.

III.Se completează Art.IV din Convenție, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CENTRULUI

MULTIFUNCȚIONAL DE SĂNĂTATE ”SFÂNTUL NECTARIE” cu punctele7-9 care

vor avea următorul conținut: 7.In vederea obținerii autorizărilor legale de funcționare și pentru furnizarea serviciilor medicale de specialitate de către partenerii privați selectați, respectiv S.C IDS Laboratories S.R.L(pentru ambulatoriul de specialitate, spitalizarea de zi și stomatologie) și S.C Medical Expert Clinic S.R.L (pentru laborator de analize medicale), parteneri ai Asociației LIFEGATE, Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”, după obținerea acordului prealabil al proprietarului Ansamblului de clădiri, D.G.A.S.P.C Sector 6, respectând prevederileArt.2146-2148 din Codul Civil, asigură folosința spațiului necesar din cadrul imobilului situat în Bulevardul Uverturii, nr.81, Sector 6, București, Sector 6.

8.    Descrierea și planul tehnic aferente spațiilor transmise în folosința partenerilor privați selectați ai Asociației LIFEGATE se regăsesc detaliate in Anexa 1 la prezentul Act adițional.

9.    Monitorizează, prin Compartimentul de Asistență Socială, evidența persoanelor asistate social, pentru a facilita accesul la serviciile oferite in cadrul Centrului în condițiile stabilite prin Proiectul de parteneriat aprobat prin H.C.L nr.102/20.06.2013.

IV.Se modifică și se completează Art.VII, ultimul paragraf din Convenția de Colaborare nr.101/25.06.2013 INCETAREA CONVENȚIEI cu;

”La data încetării convenției, Asociația Lifegate are dreptul la contravaloarea tuturor amenajărilor, dotărilor, îmbunătățirilor efectuate de către aceasta sau de către partenerii acesteia în Centru, ce vor fi achitate de către Centru în termen de 90 zile de la data încetării”

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ