Hotărârea nr. 122/2013

HCL 122 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

- H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector

6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului socio-medical “Sfântul Nectarie” în Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 2, art. 3, art. 4 din H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 4 din H.G. nr. 1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul - cadru de organizare și funcționare ale Direcției generale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul Justificare Organigramă cu nr. D/14037/18.07/2013, întocmit de către D.G.A.S.P.C. Sector 6;

A.

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă Organigrama, Statul de Funcții precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1 - 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 65/08.04.2013 privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 precum și H.C.L. Sector 6 nr. 163/18.08.2009 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 2. Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituției o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Constantin Moisă


inicipiuj București] CON......KJL LOCAL


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică


Nr.: 122 Data: 29.08.2013

\n

Anexa 1ORGANIGRAMA D.G.A.S.P.C. SECTOR 6


COMISIA DE EVALUARE PERSOANE ADULTE CU HANDICAP

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

SECRETAR

COMISIA PENTRU PROTECȚIA COPILULUI J


Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 122 din 29.08.2013 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Moisă


r    Centrul

multifuncțional de sanatate

„ “Sf.Nectarie” * .

*

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI

r

Compartimentul

-

DIRECTOR GENERAL

1 + 1538 (366 personal de specialitate +712 personal centre +460 asistenți personali.si matemali)

.. ..

managementul

calitatii

s.    JServiciul strategii programe proiecte si relații ONG 1+8 (5fp+3c)


Birou

comunicare 1+7 (5fp+2c)


Serviciul relații cu publicul 1+7 (6fp+Ic)


Serviciul resurse umane 1+10 (9fp+lc)


Birou asistenți personali si matemali 1+5 (4fp+lc)


Serviciul de prevenire si protecția muncii 1+8 (7fp+lc)


Birou adopții si postadoptii 1+7 (7fp)


Serviciul juridic si contencios 1+10 (lOfp)


DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALA


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR EXECUTIV 1 + 250 +70(as.matemaIi)


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1 + 173 + 390(as.personali)


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 1+354


Centrul de recreere si dezvoltare pers.” Conacul Golescu Grant * l+9(9c)


Compartiment de voluntariat si formare profesionala 6(4fp+2c)


Serviciul asistenta maternala l+10(9fp+lc)


Serviciul management de caz si monitorizare 1+16 (lSfp+lc)


r Serviciul asistenta si situații de abuz, neglijare trafic si exploatarea copilului

L.    1 + 13 flOfb+3c) j

Serviciul evaluare complexa persoane adulte cu handicap ,    1+20 (8fp+12c)

Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati „    1+14 (9fb+5c).

Centrul de consiliere si evaluare vocationala

3(3c)


Serviciul prevenire marginalizare sociala 1+10 (7fp+3c)


Serviciul financiar, buget

1+8 (6fp+2c)


Serviciul evidenta si administrare patrimoniu 1+7 (7fp)


Centrul de zi “Clubul seniorilor”

1+13 (13c)


Serviciul prestații sociale si facilitați 1+15 (10fp+5c)


Serviciul contabilitate 1+10 (9fp+lc)


Serviciul

administrativ, tehnic si aprovizionare 1+31 (31c)


Centrul pentru persoane vârstnice ”Sf. Mucenic Fanurie” 1 +16(16c)


Serviciul prevenirea separării copilului de familie

1+22 (17fp+5c)


Compartiment intervenții de urgenta 10 (9fp+lc)


Adăpost de noapte 4(4c)


Centrul de zi Drumul Taberei 4 (4c)


Centrul de zi Crangasi 5 (5c)


Centrul de zi Giulesti 6(6c)


Centrul de zi Militari 4 (4c)


Comp. de consiliere si asistenta specializata pentru copii cu autism k_5(lfp+4c) J


Comp. recupera re la dornici li u

5(5c)


Complex de servicii de Recuperare 1+53 (53c)


Centrul de zi pentru copii străzii “Speranța”

1+5 (5c)


Complex de servicii apartamente de tip familial 1+33 (33c)


Centrul de primire si evaluare in regim de urgenta “Arlechino” 1+23 (23c)


Secretariat Protecția Copilului 3(3c)


Serviciul ajutor social 1+15 (llfp+4c)


Compartiment persoane adulte cu handicap permanent 11 (lOfp+lc)


Serviciul achiziții si monitorizare contracte 1+7 (7fp)


Centrul de distribuire lapte 2(2c)


Serviciul alocații si indemnizații 1+8 (8fp)


Serviciul asistenta persoane vârstnice 1+9 (9fp)


Centrul social multifuctional “Sf. Andrei” l+39(39c)


Centrul social multifuncțional “Orșova”

8 (8c)


Centrul pentru copii cu dizabilitati “Domnita Balasa” 1+54 (54c)


Secretariat Comisie Pers.Adulte cu Hand. 4(4c)


Centrul de consiliere psihosociala persoane cu dizabilitati 1+7 (7c)


Centrul de reabilitare si recuperare neuropsihica Uverturii 1 + 47(47c)


Clubul Seniorilor Ghencea 1+5 (5c)


Centrul social multifuncțional “Pinochio” 1+65 (65c)


Centrul social multifuncțional “Harap Alb” 1+74 (74c)


Centrul pentru copii cu dizabilitati “Sf. Andrei”

1+67 (67c)


Cantina sociala “Sf. Nectarie" 10(10c)


Centrul de zi “Sf.Imparati Constantin si Elena” l+24(24c)


Centrul social multifuncțional “Neghinita” 1+69 (69c)


Complexul de servicii sociale “Floare Roșie” l+57(57c)


PERS. DE CONDUCERE FP

27

PERS. DE CONDUCERE C

20

PERS. DE EXECUȚIE FP

218

PERS DE EXECUȚIE C

814

AS1ST.PERS. SI MATERNALI

460

TOTAL

1539


r Găzduire

si

îngrijire

pers.

Vârstnice

TOfiL


Recupera

Clubul

re

seniorilor

persoane

adulte

.    5(50

. 2<2c)


Unitate cu personalitate juridica


Anexa 2MLWC1PIUL BUCURE ȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

DERECȚLÂ GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Str. Cemișoara nr. 3S - 40, Tel.G21.745 72 37, fes: 0217456229

www.protectiacopilului;6 jo w-K-sy.asistentasociala6.ro: e-mail: dga sd c6 @y aho o. com


RINA SIMTEX


ISO 9001 REG1STERED ISO 22000 R£GISTER£D


COD OPERATOR BAZA JJE DATE OU CARACTER PERSONAL NR.5122/ 1 1537 51 13327/2007


ANEXA NR. 2

LAH.C.L.S. 6nr. 122/29.08.2013


ȘTAT DE FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII DE

CONDUCERE

GRAD

TREAPTA

SALARIZARE

NR.POSTURI

DIR. GENERAL

II

1

DIRGEN.ADJ.

II

2

DIR. EXECUTIV

II

1

SEF SERVICIU

II

20

SEF BIROU

II

3

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

27


FUNCȚII DE EXECUȚIE

GRAD

PROFESIONAL

NIVEL

STUDII

NR.POSTURI

CONS.JURIDIC

SUPERIOR

S

4

CONS.JURIDIC

PRINCIPAL

S

3

CONS.JURIDIC

ASISTENT

s

2

CONS.JURIDIC

DEBUTANT

s

1

CONSILIER

SUPERIOR

s

5

EXPERT

SUPERIOR

s

1

INSPECTOR

SUPERIOR

s

90

INSPECTOR

PRINCIPAL

s

50

INSPECTOR

ASISTENT

s

32

REFERENT

SUPERIOR

M

26

REFERENT

PRINCIPAL

M

2

REFERENT

ASISTENT

M

1

REFERENT SP.

SUPERIOR

SSD

1

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

218

TOTAL POSTURI FUNCȚII PUBLICE - 245


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Constantin Moisă


F-SRU-12, Ed.l,Rev.0/P.M./4 exAnexa 3MUNXC3PZUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI fi

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Str.Cemi.5rara ni. 3S - 40, Td.G2i.745 72 37t fax: 0217456229

^ww.protectiacopauho6.io www.aafetgnteaodalaCjo : e-mail: dgaspc6@yahoo.com

RIMA S1MTELX


SSOS001 REGÎSTEREO ISO 22WR£GISΣR£C'


COD OPERATOR BAZA DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.5122/11537 SI 13327/2007

ANEXA NR. 3

LAH.C.L.S. 6nr. 122/29.08-2013

ȘTAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții de conducere

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

CSM

Complex.

Centre

Total

gen.

1

Sef serviciu/centru i.c.30%

S

II

1

7

12

20

Funcții de execuție personal contractual

Nr.

crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Nivel

Direcție

CSM/

Complex.

Centre

Total

gen.

1

Inspector de sp.

S

LA

14

20

26

60

2

Inspector de sp.

S

I

4

6

4

14

3

Inspector de sp.

s

II

27

24

45

96

4

Medic

s

4

6

4

14

5

Psiholog

s

9

19

14

42

6

Kinet/psihoped/logoped

s

4

18

2

24

7

Asistent social

s

6

1

11

18

8

Asistent social

s

D

1

1

9

Asistent medical

s

1

1

10

Asistent medical

PL

1

29

13

43

11

Asistent medical Pr.

PL

25

12

37

12

Masor

M

1

1

13

Administrator

M

I

1

1

2

14

Magaziner

M/G

I

2

1

3

6

15

Referent/Inspector/ed.

M

LA

11

14

37

62

16

Referent/Inspector/ed.

M

I

1

2

4

7

17

Referent/Inspector/ed.

M

II

4

9

13

18

Șofer

17

17

19

M. calificat

I

13

167

96

276

20

M. calificat

II

2

22

6

30

21

M. calificat

III

15

2

17

22

M. calificat

IV

22

8

30

23

M. necalificat

I

2

1

3

TOTAL funcții de execuție

119

398

297

814

TOTAL funcții conducere/execuție

120

405

309

834

1

Asistenți matemali

M/G

70

2

Asistenți personali

M/G

390

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 1294

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Constantin Moisă

Anexa 4AIUNÎCIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI Str. Cemsșoara nr. 33 - 40, Tel.02i.745 72 37. fax: 0217456229

•www-protfectiac o nilului 6,ro wrew.asistentasociala6.ro : e-maiî: dgaspc6@vafaoo.com


COD OPERATOR DAZA DE DATE OU CARACTER PERSONAL NR.5122/ 1 1037 SI 13327/2007


ANEXA NR. 4

LA H.C.L.S. 6 nr. 122/29.08.2013


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre


Funcții de conducere

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CPERU

Arlechino

C.zi

Speranța

CRDP

Conac G.G.

CPCD

Andrei

CPCD

Bălașa

CCPPD

CRRN

Uverturii

C.zi PV

Sf.Maria

CCEV

C.zi

Ctin/E

C.zi

Clubul S.

C.zi CS

Ghencea(

CPV Sf.

Fanurie

Centre

de zi

Total

1

Sef serviciu (centru)

S

IA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CPERU

Arlechino

C.zi

Speranța

CRDP

Conac G.G.

CPCD

Andrei

CPCD

Bălașa

CCPPD

CRRN

Uverturii

C.zi PV

Sf.Maria

CCEV

C.zi

Ctin/E

C.zi

Clubul S.

C.zi CS

Ghencea(

CPV Sf.

Fanurie

Centre

de zi

Total

1

Inspector de sp.

S

IA

2

1

1

1

1

4

9

1

2

2

1

1

26

2

Inspector de sp.

s

I

1

1

2

4

3

Inspector de sp.

s

II

3

1

2

11

12

1

5

10

45

4

Medic

s

1

1

2

4

5

Psiholog

s

1

3

2

1

1

1

1

2

1

1

14

6

Kinet/psihoped/logoped

s

1

1

2

8

Asistent social

s

2

1

1

2

4

1

11

10

Asistent medical Pr.

PL

1

5

3

1

2

12

11

Asistent medical

PL

1

1

2

5

1

3

13

12

Masor

M

1

1

14

Magaziner

M

1

1

1

3

15

Referent/Insp. /ed.

M

IA

6

1

8

9

7

1

1

1

3

37

16

Referent/Insp. /ed.

M

I

1

2

1

4

17

Referent/Insp./ed.

M

II

3

2

2

1

1

9

21

M.calificat

I

7

3

29

13

19

1

12

4

1

7

96

22

M. calificat

II

1

3

1

1

6

23

M.calificat

III

1

1

2

24

M.calificat

IV

1

3

1

3

8

TOTAL funcții de execuție

23

5

9

67

54

7

47

5

3

24

13

5

16

19

297

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 309

cioiui București CON, , :UL LOCAL

TOR 6

Anexa 5AIU7NICIPIVL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL Ai. SECTORtiti 6

IHKECȚLA GENERALĂ DE ASISTENTĂ SOCIAXĂ SI PROTECȚIA COPILULUI Str. Cerni*oara nr. 3S - 4-0, Tel.02i.745 72 37, fax: 02î7456229

www.protectia copUuh»<5ro WVnT,8«fft«atH9CiaIa^rI9 i e-maă: dga.spc6igyahoo.comANEXA NR. 5


COD OPERATOR BAZA DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR.5122/11537 SI 13327/2007


LA H.C.L.S. 6 nr. 122/29.08.2013


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre Sociale Multifuncționale si Complexuri

Funcții de conducere

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CSM

Orșova

Complex

Servicii

Recup.

CSM

Sf.Andrei

CSM

Harap

Alb

CSM

Pinochio

CSM

Neghinita

Complex

SATF

Complex

serv.soc.

Fl.Rosie

Total

1

Sef serviciu(centru)

S

IA

1

1

1

1

1

1

1

7

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

CSM

Orșova

Complex

servicii

recup.

CSM

Sf.Andrei

CSM

Harap

Alb

CSM

Pinochio

CSM

Neghinita

Complex

SATF

Complex

serv.soc,

Fl.Rosie

Total

1

Inspector de sp.

S

IA

10

4

2

4

20

2

Inspector de sp.

s

I

4

2

6

3

Inspector de sp.

s

II

2

2

3

2

13

2

24

4

Medic

s

1

1

4

6

5

Psiholog

s

12

1

1

1

1

1

2

19

6

Kinet/psihoped/logoped

s

18

18

7

Asistent social

s

1

1

8

Asistent medical

s

1

1

9

Asistent medical Pr.

PL

2

1

7

7

3

5

25

10

Asistent medical

PL

2

6

8

7

6

29

11

Administrator

M

I

1

1

12

Magaziner

M

1

1

13

Referent / Insp. / ed.

M

IA

3

1

1

1

8

14

14

Referent/Insp./ed.

M

I

2

2

15

Referent/Insp./ed.

M

II

1

1

1

1

4

19

M. calificat

I

6

7

14

43

31

43

4

19

167

20

M. calificat

II

4

4

7

5

2

22

21

M. calificat

III

6

4

2

3

15

22

M. calificat

IV

6

3

1

5

7

22

23

M. necalificat

1

1

TOTAL funcții de execuție

8

53

39

74

65

69

33

57

398

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 405

Constant


nicioiul București ON....JUL

SECTOR 6


Anexa 6A N E X A NR. 6

LA H.C. L. - S6 NR......./...............

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6

CAPITOLUL I .

ART. 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (denumită în continuare D.G.A.S.P.C. Sector 6) funcționează ca instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București.

ART. 2. D.G.A.S.P.C. Sector 6 are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunitățtii din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

ART. 3. Cheltuielile pentru activitățile desfășurate de D.G.A.S.P.C. Sector 6 în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin se finanțează de la bugetul local. D.G.A.S.P.C. Sector 6 poate folosi, pentru desfășurarea și lărgirea activității sale, mijloace materiale și bănești primite de la persoane juridice și fizice, din țară sau străinătate, sub formă de donații și sponsorizări, cu respectarea dispozițiilor legale.

ART. 4. D.G.A.S.P.C. Sector 6 are sediul în Municipiul București, Sector 6, Str. Cernișoara nr.38-40.

CAPITOLUL II.

ATRIBUȚIILE D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

ART. 5. D.G.A.S.P.C. Sector 6 are următoarele atribuții principale:

În domeniul protecției persoanei adulte:

>    completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia;

>    asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru depășirea, cu forțe proprii, a situației de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

>    acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

>    depune diligențe pentru clarificarea situției juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;

>    verifică și reevaluează trimestrial și de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

>    asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

>    depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

>    îndeplinește orice alte atribuții prevăzute prin lege.

În domeniul protecției drepturilor copilului:

>    întocmește raportul de evaluare inițială a copilului și familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție specială;

>    monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

>    identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

>    monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;

>    identifică și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condițiile legii;

>    încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă a asistenților maternali profesioniști

atestați și evaluează și monitorizează activitatea acestora;

>    acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

>    reevaluează, cel puțin odată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propun, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

>    îndeplinește demersurile vizând desciderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

>    identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte;

>    monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții lor adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate ale copilului o permit.

Alte atribuții:

>    coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

>    coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

>    acordă asistență tehnică necesară pntru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

>    colaborează cu O.N.G.- urile care desfășoară activități în domeniul asistenție sociale și protecției copilului sau cu agenți economici prin încheierea de convenții de colaborare;

>    dezvoltă parteneriate și colaborează cu O.N.G.-urile și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor pentru protecția copilului, în funcție de nevoile comunității locale;

>    colaborează, pe bază de protocoale sau convenții, cu celelalte direcții generale de asistență socială și protecția copilului atât din Municipiul București, cât și din țară, precum și cu alte instituții publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

>    asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor și prestațiilor de asistență socială și protecția copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

>    propune consiliului local al Sectorului 6 înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice de asistență socială, precum și a serviciilor pentru protecția copilului;

>    prezintă anual sau la solicitarea consiliului local, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

>    asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

>    sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de lege;

>    acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția institutionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

>    organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

>    asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanei adulte cu handicap;

>    îndeplineste orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului local al Sectorului 6.

CAPITOLUL III.

CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

ART. 6. Conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6 se asigură de către Directorul General și Colegiul Director.

DIRECTORUL GENERAL

Condiții pentru ocuparea postului: licențiat al învățământului universitar de lungă durată sau absolvent al învățământului postuniversitar, în domeniul științelor socio-umane, juridice, administrative sau economice, și vechime în specialitate de cel puțin 5 ani.

ART. 7. Directorul General asigură conducerea generală a D.G.A.S.P.C Sector 6 și răspunde de buna funcționare a acesteia în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

ART. 8. Directorul General îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

>    asigură conducerea generală a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;

>    reprezintă Direcția Generală în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice din țară și din străinătate, precum și în justiție ;

>    exercită atribuțiile ce revin Direcției Generale în calitate de persoană juridică;

>    exercită funcția de ordonator secundar de credite ;

>    întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere al exercițiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director și aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 ;

>    elaborează și supune aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială și protecție a copilului având avizul colegiului director și al comisiei pentru protecția copilului;

>    elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistență socială și protecție a copilului,

stadiul implementării strategiilor și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea acestei activități, pe care le prezintă spre avizare colegiului director și apoi comisiei pentru protecția copilului ;

>    aprobă statul de personal al Direcției generale ; numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției generale, potrivit legii ; elaborează și propune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 6 statul de funcții al Direcției generale, având avizul Colegiului director ;

>    controlează activitatea personalului din cadrul Direcției generale și aplică sancțiuni disciplinare acestui personal ;

>    constată contravențiile și propune aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare ;

>    asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecția copilului ;

>    Directorul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6 ;

În absența Directorului General atribuțiile acestuia se exercită de către unul dintre Directorii Generali Adjuncți desemnați prin dispoziția sa.

Numirea, eliberarea din functie și sancționarea disciplinară a Directorului General al Direcției Generale se face la propunerea Primarului Sectorului 6 prin hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6.

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Directorul General emite Dispoziții.

Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are în subordine următoarele servicii/birouri :

1.    Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sf. Nectarie”;

2.    Compartimentul managementul calității;

3.    Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relații O.N.G.;

4.    Birou Comunicare;

5.    Serviciul Relații cu Publicul;

6.    Serviciul Resurse Umane:

7.    Birou Asistenți Personali și Maternali;

8.    Serviciul de Prevenire și Protecția Muncii;

9.    Biroul Adopții și Postadopții

10.    Serviciul Juridic și Contencios;

11.    Centrul de Zi pentru persoane Vârstnice “ Sf. Maria”

11.    Centrul de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”;

12.    Centrul de Zi “Clubul seniorilor”;

13.    Centrul pentru persoane vârstnice “Sf. Mucenic Fanurie”;

14.    Centrul pentru Copii cu Dizabilități “Domnița Bălașa”;

15.    Centrul pentru Copii cu Dizabilități “Sf. Andrei”;

16.    Complexul de Servicii sociale “Floare Roșie”:

►    Găzduire și Îngrijire Persoane Vârstnice;

►    Recuperare Persoane Adulte;

►    Clubul Seniorilor.

ART. 9. Centrul de Sănătate Multifuncțional ''SFÂNTUL NECTARIE'' - unitate cu

personalitate juridică conform Hotărârii de Consiliu Local Sector 6 nr. 79/16.05.2013 privind

transformarea Complexului socio-medical “Sfântul Nectarie” în Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

ART. 10. Compartimentul Managementul Calității îndeplinește următoarele atribuții:

>    primește propuneri pentru implementarea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității din partea personalului D.G.A.S.P.C. Sector 6 pe care le propune spre analiză factorilor de decizie;

>    colaborează cu personalul D.G.A.S.P.C. Sector 6 la proiectarea, documentarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de Management al Calității;

>    monitorizează acțiunile corective și de prevenire pentru dezvoltarea/îmbunătățirea sistemului de Management al Calității;

>    elaborează planul și programul de audit anual;

>    înaintează Reprezentantului Managementului Calității propuneri de îmbunătățire a documentelor Sistemului de Management al Calității;

>    participă la analiza posibilelor neconformități, a produselor neconforme și reclamații pentru validarea și invalidarea lor;

>    participă la analiza efectuată de management;

>    centralizează sistematic informațiile primite referitoare la evaluarea satisfacției clientului și identifică posibilități eficiente de monitorizare a satisfacției clientului;

>    controlează sistematic trasabilitatea și identificarea proceselor din organizație;

>    efectuează audit intern la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru verificarea conformității cu standardul ISO

9001 REGISTERED; ISO 22000 REGISTERED; MRS 10000 REGISTERED.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 11. Serviciul Strategii, Programe Proiecte și Relații cu O.N.G. îndeplinește următoarele atribuții:

>    elaborează proiecte, programe, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de asistență socială (destinate copiilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, oricăror persoane aflate în situație de risc);

>    elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente, identificate la nivelul Sectorului 6, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituții publice

>    colaborează cu celelalte departamente din cadrul instituției, în vederea asigurării managementului proiectelor în domeniul asistenței sociale;

>    elaborează și participă la implementarea strategiei locale pe termen mediu și lung, în domeniul asistenței sociale;

>    elaborează planuri de acțiune pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;

>    elaborează proiecte în cadrul Programelor de Interes Național, în vederea îmbunătățirii sistemului de protecție socială în Sectorul 6;

>    elaborează proiecte de finanțare în vederea înființării și dezvoltării serviciilor sociale la nivelul Sectorului 6;

>    colaborează cu alte instituții în vederea elaborării în comun a unor proiecte în domeniul protecției sociale;

>    colaborează cu Direcția Economică în vederea întocmirii rapoartelor financiare ale proiectelor;

>    realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuității și sustenabilității proiectelor implementate;

>    colaborează permanent cu celelalte departamente din cadrul instituției, în vederea identificării nevoilor existente, ca bază pentru fundamentarea si elaborarea proiectelor

>    colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, care monitorizează și evaluează persoanele beneficiare ale programelor/proiectelor pentru actualizarea informațiilor privind nevoile locale și grupurile țintă, subiect al unor propuneri de programe și proiecte;

>    atrage resurse financiare, materiale și umane prin elaborarea unor proiecte în parteneriat cu O.N.G.-urile care activează în domeniul social din București;

>    consiliază și îndrumă organismele private care activează pe raza Sectorului 6, în vederea dezvoltării și implementării de proiecte, conform legislației în vigoare, privind parteneriatul public-privat;

>    întocmește rapoartele de specialitate privind propuneri de subcontractare sau subvenționare a unor servicii sociale, de către Consiliul Local al Sectorului 6 și le supune spre avizare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    sprijină serviciile de specialitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, care monitorizează și evaluează serviciile sociale prestate categoriilor de persoane defavorizate ale Sectorului 6, în colaborare cu O.N.G.-urile care activează în domeniul social;

>    asigură participarea membrilor în cadrul unor stagii de specialitate în instituții partenere care pot conduce la dezvoltarea de proiecte și programe, precum și în cadrul unor conferințe de specialitate;

> îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 12. Biroul Comunicare îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură informarea cetățenilor, prin intermediul mass media, privind dreptul acestora la protecție și asistență socială, precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi în condițiile impuse de legislația în vigoare;

>    asigură informarea mass media la solicitarea acestora sau din oficiu;

>    realizează materiale informative, comunicate de presă, cu privire la activitatea desfașurată și imaginea de ansamblu a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, furnizându-le mass media în timp util, precum și altor instituții/organizații abilitate;

>    furnizează ziariștilor, prompt și complet, orice informație de interes public care privește activitatea instituției pe care o reprezintă, cu aprobarea directorului general;

>    editează și difuzează materiale informativ-documentare;

>    asigură organizarea conferințelor de presă;

>    creează o bază de date a reprezentantilor mass media și o gestionează eficient;

>    gestionează relația cu reprezentanții mass media și asigură accesul acestora în sediile D.G.A.S.P.C. Sector 6, în condițiile legii și cu aprobarea directorului general;

>    facilitează cunoașterea rețelei de servicii sociale comunitare create, dezvoltate și diversificate în baza Legii 47/2006 privind sistemul național de asistență socială și a celorlalte legi speciale care acționează în domeniul protecției/asistenței sociale persoanelor interesate, prin intermediul mijloacelor de informare în masă și în publicațiile proprii (sub formă de broșuri sau electronic-dischete, CD, pagină de Internet).

>    facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la prestațiile și serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. sector 6 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informațiile necesare cu privire la legislația actuală din domeniul asistenței/protecției sociale prin elaborarea de materiale informative/publicatii proprii si prin intermediul mijloacelor de comunicare in masa;

>    realizează campanii de informare și promovare a drepturilor diferitelor categorii de beneficiari în conformitate cu legislația în vigoare;

>    colaborează cu celelalte compartimente ale D.G.A.S.P.C. sector 6 în vederea organizării de campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice față de problematica asistenței sociale (drepturi, încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, protectia persoanelor in varsta și a copiilor aflați în dificultate);

>    colaborează cu celelalte compartimente ale D.G.A.S.P.C. sector 6 în vederea organizării de seminarii, conferinte tematice și asigură mediatizarea acestor evenimente;

>    colaborează cu instituții ale administrație publice centrale și locale, cu persoane fizice și juridice și cu alte organizații neguvernamentale în acțiuni comune de informare și promovare a drepturilor diferitelor categorii de beneficiari care vizează protecția specială și integrarea socio-profesională a persoanelor cu handicap, precum și a copiilor aflați în dificultate;

>    realizează și răspunde de revista presei zilnic și o prezintă conducerii D.G.A.S.P.C. sector 6, precum și celorlalte compartimente din cadrul instituției;

>    realizează analiza aparițiilor în mass media și poate propune măsuri pentru îmbunătățirea imaginii instituției;

>    realizează și actualizează site-ul instituției;

>    realizează comunicarea cu beneficiarii prin intermediul poștei electronice;

>    obține avizul beneficiarilor sau reprezentantilor legali ai aceastora cu privire la difuzarea de imagini sau informații legate de situația acestora, respectând legislația în vigoare și colaborând cu celelate servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6.

>    realizează periodic rapoarte și sinteze privind activitatea instituției și le aduce la cunoștința conducerii D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    mijlocește realția dintre specialiștii D.G.A.S.P.C. Sector 6 și jurnaliști în vederea asigurării unei comunicări cât mai eficiente și corecte cu privire la serviciile sociale oferite;

>    colaborează cu biroul de presă al Primariei Sectorului 6;

>    colaborează cu celelalte servicii din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, în vederea culegerii informațiilor necesare desfășurării activitații specifice Biroului Comunicare.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 13. Serviciul Relații cu Publicul îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură accesul neîngrădit al populației la informațiile privind dreptul acesteia la protecție și asistență socială, precum și la formalitățile și documentația care sunt necesare pentru obținerea acestor drepturi în condițiile impuse de legislația în vigoare;

>    facilitează accesul categoriilor populaționale supuse riscului marginalizării sociale la prestațiile și serviciile sociale oferite de D.G.A.S.P.C. sector 6 direct sau pe bază de parteneriat cu ONG-uri prestatoare de servicii sociale, asigurându-le informațiile necesare cu privire la legislația actuală din domeniul asistenței protecției sociale;

>    permite cunoașterea rețelei de instituții de asistență socială sau instituții de protecție specială, care asigură servicii socio-medicale de tip rezidențial, precum și de protecție a copilului de către toți cei interesați;

>    întocmește anual un raport privind accesul la informațiile publice, cu respectarea prevederilor art. 27 alin (1) din Normele Metodologice de aplicare a Legii 544/2001;

>    asigurarea formularelor, gratuit, persoanelor interesate de formulare-tip necesare întocmirii petițiilor;

>    furnizează direct solicitanților informații publice referitoare la cererile formulate de aceștia;

>    preia de la solicitanți/petiționari cererile, petițiile depuse de aceștia și le transmite compartimentelor responsabile de rezolvarea lor;

>    ține evidența documentelor intrate și ieșite prin registrul de intrări-ieșiri a documentelor;

>    asigură transmiterea pe cale directă a documentelor către celelalte instituții publice, organizații neguvernamentale de pe raza municipiului București cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 colaborează;

>    asigură persoanelor interesate accesul la baza de date locală și la materiale de informare documentare;

>    preia apelurile telefonice și direcționează apelurile telefonice;

>    preia și transmite faxuri;

>    asigură activitatea de secretariat al director general;

>    organizează înscrierea în audiență la directorul general și directorii executivi adjuncți din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, conform programului de audiență;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale;

ART. 14. Serviciul Resurse Umane -îndeplinește următoarele atribuții:

>    gestionează resursele umane de la recrutare și până la încetarea contractului individual de muncă ;

>    întocmește proiectele de dispoziții de angajare și punerea în executare a modificărilor contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ;

>    organizează și urmarește activitatea de evaluare anuală a personalului;

>    asigură recrutarea și angajarea personalului pe bază de competență și conform prevederilor legale, prin concurs/examen;

>    încadrează și stabilește salariul de bază în conformitate cu prevederile legale pentru salariații noi angajați în situații de promovare sau la reluarea activității;

>    analizează propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și pregătește documentația necesară în vederea supunerii, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local Sector 6 a Organigramei și Statului de Funcții al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    pregătește documentația necesară elaborării Regulamentului de Organizare și Funcționare, Regulamentului Intern și al altor instrucțiuni necesare bunei funcționari a D.G.A.S.P.C.Sector 6 ;

>    ține evidența fișelor de post pentru angajații D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    împreună cu șefii de compartimente/servicii contribuie la analiza muncii pentru fiecare post și participă și îndrumă metodologic la actualizarea fișelor de post/evaluare ori de câte ori este nevoie;

>    ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fără plată, concediilor de studii sau concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților ;

>    întocmește, elaborează legitimații și ecusoane în baza dispozițiilor și urmărește recuperarea lor la plecarea din instituție a salariaților care au beneficiat de astfel de legitimații și ecusoane;

>    întocmește dispoziții de numire în funcții publice pentru candidații admisi în urma concursurilor de recrutare, promovare, concurs sau examen ;

>    întocmește anunțurile de organizare a concursurilor pentru funcțiile publice vacante cât și pentru funcțiile contractuale ;

>    completează și solicită dosarele personale ale funcționarilor publici;

>    primesc, inregistreaza declaratiile de avere/interese, pun la dispozitia personalului formularele necesare completarii acestora si transmit Agentiei Nationale de Integritate copii certificate ale declaratiilor si registrelor speciale;

>    pe baza solicitărilor șefilor de compartimente analizează necesarul de personal pe structura și specialități și face propuneri în vederea întocmirii unui nou proiect de organigramă;

>    răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiei de angajare/promovare a personalului;

>    acordă consiliere și instruiește evaluatorii în acordarea calificativelor anuale sau la terminarea perioadei de stagiu/debut;

>    eliberează, la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat;

>    întocmește raportări statistice privind activitatea de personal;

>    întocmește formele în vederea pensionării salariaților;

>    stabilește vechimea în muncă a personalului nou angajat;

>    periodic operează în carnetele de muncă ale salariaților, modificările ce intervin;

>    furnizează date pentru completarea formularelor tip venite din afară cu informații statistice privind numărul, structura personalului și inaintarea acestora la instituțiile solicitante;

>    întocmește formele legale pentru încetarea activității personalului, note de lichidare sau dosare profesionale pentru funcționarii publici;

>    întocmește dispoziții de comisii, promovări, mutări în cadrul altui serviciu/compartiment, dispoziții privind acordarea și încetarea dreptului de a beneficia de creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1 an/2 ani, detașări, dispoziții privind transformarea contractului de muncă, spor vechime etc. ;

>    elaborarea documentelor privind dispozițiile conducătorului instituției;

>    colaboreaza cu Direcția Economică în vederea întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli furnizând datele necesare ;

>    asigură consilierea psihologică a salariaților, orientare în vederea repartizării în grupul de lucru;

>    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de srviciu ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 15. Birou Asistenți Personali și Maternali îndeplinește următoarele atribuții :

>    gestionează resursele umane de la angajare și până la încetarea contractului individual de muncă;

>    organizarea și efectuarea încadrării personalului;

>    asigurarea evidenței personalului;

>    organizează și urmărește activitatea de evaluare a personalului încadrat în funcția de asistent personal și maternal;

>    analizează necesarul de personal pe structura și specialități și face propuneri de măsuri pentru asigurarea acestuia în funcție de necesități;

>    întocmește raportări statistice privind activitatea asistenților personali și asistenților maternali;

>    întocmește formele în vederea pensionării salariaților;

>    stabilește vechimea în muncă a personalului nou angajat;

>    asigură secretariatul cercetărilor prealabile în cazurile de indisciplină;

>    asigură consilierea psihologică a salariaților;

>    asigură respectarea legislației în domeniu;

>    întocmește proiectele de dispoziții de angajare și punerea în executare a modificărilor contractelor individuale de muncă;

>    întocmirea și ținerea în evidență a fișelor postului pentru angajații încadrați în funcțiile de “Asistenți Personali” respectiv “Asistenți Maternali” ai D.G.A.S.P.C-Sector 6;

>    ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor fără salariu și concediilor pentru creșterea și îngrijirea copilului ale salariaților;

>    eliberează la cerere, adeverințe privind calitatea de salariat;

>    colaborază cu Serviciul Resurse Umane, Serviciul de Prevenire și Protecția Muncii, Serviciul Juridic și Contencios, Serviciul Prestații Sociale și Facilități, Serviciul Management de caz și Monitorizare, Serviciul Contabilitate, Serviciul Asistență Maternală;

>    acordă consiliere Asistenților Personali și Maternali în vederea îndeplinirii obligațiilor ce le revin;

>    asigură forme de perfecționare privind statul, îndeplinirea sarcinilor, drepturile și obligațiile pe care asistenții personali și maternali le au față de persoanele cu dizabilități/copii pe care îi au în plasament;

>    primește rapoarte de activitate semestriale de la Asistenții Personali;

>    întocmește, adeverințele de vechime pentru personalul angajat în funcțiile respective;

>    răspunde de acordarea treptelor și gradațiilor corespunzătoare fiecărui salariat în parte;

>    efectuează programul cu publicul;

>    are obligația să cunoască toate normele legale în vigoare precum și toate actele emise de conducerea instituției cât și cele emise de instituțiile ierarhic superioare;

>    colaborează cu asistenții sociali, privind monitorizarea activității asistenților personali;

>    primește fișa lunară de informare cu privire la situația copilului (plasat sau încredințat);

>    solicită și primește rapoarte din partea Asistenților Maternali;

>    întocmește lunar statul de funcții și pontajul asistenților personali;

>    întocmește dispozițiile Asistenților Maternali reatestați;

>    asigură informarea corectă cu privire la drepturile și obligațiile ce le revin persoanelor angajate în funcțiile de Asistent personal, Asistent maternal căt și a persoanelor cu handicap;

>    furnizează date la cererea serviciilor abilitate cu care colaborează;

>    păstrează confidențialitatea informațiilor care le deține atât cu privire la personalul angajat cât și a persoanelor cu grad de handicap;

>    emite dispoziții de încetare a contractului individual de muncâ al personalului;

>    eliberează adeverințele necesare personalului angajat;

>    emite dispoziții cu privire la modificarea survenită cu privire la salariul acordat sau a sporurilor acordate potrivit legislației în vigoare

>    răspunde petițiilor adresate D.G.A.S.P.C, Consiliului Local Sector 6 și înaintate spre soluționare Biroului Asistenți Personali și Maternali;

>    emite dispoziții de angajare a personalului, contracte individuale de muncă, acte adiționale;

>    Rapoarte cu privire la întreaga activitate a Biroului Asistenți Personali și Maternali, întocmite la solicitarea instituțiilor ierarhice superioare

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 16. Serviciul de Prevenire și Protecția Muncii îndeplinește următoarele atribuții:

>    studiază actele normative care reglementează activitatea de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;

>    asigură evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum și reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și propune măsuri de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecție a muncii; evaluarea riscurilor presupune identificarea factorilor de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională și stabilirea nivelului de risc pe loc de muncă și unitate;

>    asigură auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul unității ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă și stabilirea nivelului de securitate; auditarea presupune analiza activității și stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

>    controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

>    verifică periodic, dar nu la mai mult de un an, sau ori de câte ori este nevoie, încadrarea noxelor în limitele de nocivitate admise pentru locul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate și propunerea măsurilor tehnice și organizatorice de reducere a acestora unde este cazul;

>    participă și acordă avizul la angajarea personalului, respectiv la modul în care acesta corespunde cerințelor de securitate;

>    asigură instruirea și informarea personalului în probleme de protecție a muncii, atât prin cele trei forme de instructaj (introductiv general, la locul de muncă și periodic), cât și prin cursuri de perfecționare;

>    asigură evaluarea cunoștințelor dobândite în procesul de instruire prin examene, teste, probe practice etc;

>    propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilități în domeniul protecției muncii, în functie de necesitățile concrete;

>    organizează propaganda de protecție a muncii;

>    elaborează lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecție și de lucru, participă la recepția mijloacelor de protecție colectivă și a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcțiune;

>    participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora;

>    colaborează cu medicul coordonator și cu cabinetul de medicina muncii la care este arondată unitatea în vederea cunoașterii la zi a situației îmbolnavirilor profesionale, efectueaza controale comune la locurile de muncă pentru identificarea factorilor de risc de îmbolnăvire profesională și propune măsuri de securitate;

>    propune sancțiuni sau stimulente economice pentru modul în care se respectă cerințele de securitate a muncii în organizarea și desfășurarea proceselor tehnologice la toate locurile de muncă;

>    colaborează cu medicul coordonator în fundamentarea programului de măsuri de protecție a muncii;

>    colaborează cu reprezentanții angajaților cu atribuții pentru securitatea și sănătatea în muncă, cu persoanele juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii în domeniu și cu reprezentanții sindicatului pentru realizarea programelor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă incluse în contractele colective;

>    stabilește, prin dispoziție scrisă, a modului de organizare privind apărarea impotriva incendiilor în unitate;

>    asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitate și corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

>    execută, pe baza planificării aprobate de Directorul Executiv, controalele tehnice de prevenire a incendiilor la toate spațiile Directiei generale, verificând respectarea normelor, normativelor și a altor prescripții tehnice, precum și îndeplinirea măsurilor de protecție împotriva incendiilor și stabileste măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor și aplicarea întocmai a prevederilor legale;

>    participă la organizarea și desfășurarea activității instructiv- educative de prevenire a incendiilor și la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activități de instructaj, popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce privește respectarea normelor, precum și a concluziilor desprinse în urma unor incendii și evenimente ce au avut loc în institutii similare din țară și străinătate;

>    participă la acțiunile de stingere a incendiilor produse în cadrul Direcției, precum și la cercetarea acestora; ține evidența incendiilor și a altor evenimente urmate de incendii și trage concluzii din analiza acestora;

>    obține avize și autorizații de prevenire și stingere a incendiilor,prevăzute de lege;

>    elaborează instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și stabilește sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de muncă;

>    verifică nivelul de cunoaștere a instrucțiunilor P.S.I. de către salariați;

>    stabilește un număr de persoane cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

>    asigură mijloacele tehnice corespunzătoare și personalul necesar intervenției în caz de incendiu, precum și condițiile de pregătire a acestora, corelate cu natura riscurilor de incendiu, profilul activitații și mărimea unității;

>    asigură întocmirea planurilor de intervenție și condițiile pentru ca acestea să fie operaționale în orice moment;

>    asigură contactele, convențiile și planurile necesare corelării, în caz de incendiu, a acțiunii forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari și cu ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor;

>    asigură funcționarea în parametrii normali a centralelor termice și a cazanelor de apă caldă din centrele de plasament;

>    organizează propaganda P.S.I;

>    întocmește documentația în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru instituție;

>    obține autorizațiile de funcționare (sanitare, sanitar-veterinare, de protecția muncii) pentru sediul central și pentru centrele de plasament;

>    colaborează cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București;

>    colaborează cu Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Protecția Muncii în vederea autorizării anuale a electricienilor din cadrul instituției;

>    colaborează cu Inspecția de Stat pentru Controlul Recipientelor sub Presiune și Instalațiile de Ridicat pentru autorizarea fochiștilor din centrele de plasament;

>    colaborează cu celelate servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului ;

>    asigură aprovizionarea cu medicamente, materiale sanitare și aparatură medicală pentru cabinetele medicale din centre de plasament, creșe și Centrul Multifuncțional de Sănătate “ SF. NECTARIE ”;

>    asigură controlul oftalmologic și confencționarea de ochelari de vedere acolo unde este nevoie, atât pentru copiii instituționalizați în centrele de plasament, cât și pentru persoanele adulte din Centrul Multifuncțional de Sănătate “ SF. NECTARIE ”;

>    întocmește planurile de evacuare în situații de urgență pentru toate centrele de plasament, creșele, complexul de servicii sociale și direcțiile D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    asigură amenajarea și dotarea logistică a punctelor de prim ajutor pe perioada caniculară din locațiile D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    colaborează cu serviciile specializate din cadrul Primărie Sectorului 6;

>    colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;

>    colaboreză cu Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor București;

>    colaboreză cu Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în privința protecției civile conform prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecția civilă;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competentelor legale.

ART. 17. Biroul Adopții și Postadopții îndeplinește următoarele atribuții:

>    întocmește evidența copiilor al caror Plan Individualizat de Protecție are ca finalitate adopția internă;

>    întocmește evidența familiilor adoptive;

>    întocmește evidența dosarelor copiilor adoptați aflați în perioada de monitorizare post-adoptie;

>    întocmește evidența închiderilor de caz ;

>    asigură servicii de sprijin, consiliere și asistență familiilor adoptatoare, copiilor adoptați și familiei biologice, în condițiile legii;

>    întreprinde demersurile necesare în vederea identificarii celei mai potrivite familii sau persoane adoptive pentru fiecare copil, pe baza listelor primite de la Oficiul Român pentru Adopții;

>    întreprinde demersurile necesare în vederea acomodării copilului cu familia sau persoana adoptivă;

>    evaluează din punct de vedere social familiile sau persoanele potențial adoptive;

>    evaluează din punct de vedere psihologic familiile sau persoanele potențial adoptive;

>    asigură sprijinul necesar și informarea copiilor aflați în evidența sa, opinia lor fiind consemnată și luată în considerare în raport cu vârsta și capacitatea lor de înțelegere;

>    întocmeste rapoarte de evaluare a nevoilor copilului;

>    întocmește fișa cadru pentru fiecare copil adoptabil;

>    întocmește raportul final ce conține concluziile și propunerea privind eliberare/neeliberare a atestatului pentru adoptie;

>    întocmește fișa cadru pentru familia sau persoana potențial adoptivă;

>    întocmește raportul cu privire la compatibilitatea copilului/copiilor cu familia potențial adoptivă;

>    întocmește rapoarte bilunare pentru copiii aflați în încredințare în vederea adopției;

>    întocmește raportul final necesar la instanță pentru încuviințarea adopției;

>    întocmește rapoarte post-adopție pentru copii care au fost adoptați prin hotărâre judecătorească definitivă;

>    întocmește raportul final de închidere a cazului la finalul perioadei de monitorizare postadopție;

>    oferă persoanei/familiei care își exprimă intenția de a adopta informații complete despre procedura de adopție vizând etapele procesului de adopție, procedura de atestare, pregătire, precum și serviciile de sprijin și suport ce au legătură cu procedura de adopție;

>    efectuează sesiuni de informare și consiliere pentru familiile sau persoanelor potențial adoptive aflate în cursul obținerii atestatului pentru adopție;

>    oferă consiliere pentru persoanele majore adoptate care doresc să aibă acces la informații despre propria adopție;

>    efectuează ședinte de consiliere a familiei biologice a copiilor aflați în cursul deschiderii procedurii adopție;

>    realizează intervenții specializate în cazul încălcării drepturilor copilului care se afla în cursul procedurii

adopției sau care a fost adoptat, precum și în cazul apariției disfunctionalităților de orice fel;

>    comunică Oficiului Român pentru Adopții datele referitoare la familiile sau persoanele adoptive precum și sentințele de deschidere de procedură a adopției interne, încredințare în vederea adopției, încuviințarea adopției sau de declarare a nulitatii acesteia ;

>    inițiază și participă la promovarea priectelor privind promovarea adopției interne, participând și la implementarea acestora;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 18. Serviciul Juridic și Contencios îndeplinește următoarele atribuții:

>    avizează dispozițiile emise de către Directorul General al instituției;

>    acordă consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

>    redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituției;

>    acordă asistență, consultanță și reprezentare juridică instituției în slujba căreia își desfășoară activitatea;

>    redactează acte juridice, atestă identitatea părților, a conținutului și a datei actelor încheiate de către instituție;

>    avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic;

>    verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ trimise spre avizare;

>    semnează la solicitarea conducerii instituției, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituției;

>    exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituției, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituției;

>    întocmește răspunsuri din punct de vedere juridic la adresele și sesizarile înregistrate la sediul instituției;

>    întocmește întâmpinări și interogatorii, formulează apeluri, recursuri și face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanțelor judecătorești în care instituția este parte;

>    întocmește decizii de imputare sau angajamente de plată în cazul salariaților și persoanelor cu handicap, beneficiare ale Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturile persoanelor cu handicap, republicată, care au de încasat sume necuvenite;

>    acordă asistență juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu legislația în vigoare;

>    ține evidența cronologică și pe domenii a actelor normative;

>    ține evidența tuturor actelor și documentelor întocmite sau avizate;

>    informează conducerea cu privire la aparițiile și modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituției;

>    acordă consultație juiridcă și asistă gratuit persoanele vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparțin, în scopul întreținerii și îngrijirii sale, conform prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare;

>    reprezintă în instanțele judecătorești de toate gradele instituția și Directorul acesteia, pe bază de delegație;

>    avizează contractele, convențiile și protocoalele încheiate de către instituție cu alte persoane fizice sau juridice;

>    întocmește și fundamentează proiectele de hotărâre, rapoartele de specialitate și expunerile de motive ale hotărârilor adoptate de către Consiliul Local Sector 6;

>    asigură întocmirea proiectului privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și Regulamentului Intern ale D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    asigură întocmirea proiectului privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă și a Acordului la nivel de unitate privind raporturile de serviciu dintre autoritate publică și funcționarii publici;

>    asigură consultanță juridică angajațiilor instituției și îi informeaza pe aceștia cu privire la noile apariții legislative sau modificările aduse în domeniu;

>    avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta;

>    redactează prin operare P.C. toate actele și documentele care se refera la activitatea compartimentului juridic;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 19. Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Sfânta Maria” îndeplinește următoarele atribuții:

>    derulează programe care au ca scop promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

>    derulează programe care au ca scop promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

>    asigură accesul fiecărui beneficiar la programe de petrecere a timpului liber și pune la dispoziția beneficiarilor (pensionarii din sectorul 6) spații de relaxare și agrement, destinat stimulării comunicării la orice vârstă și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială activă;

>    organizează activități cultural - educative și de socializare atât în interiorul centrului, cât și în afara acestuia;

>    asigură, prin intermediul specialiștilor, integrarea persoanelor beneficiare în grupuri mici și mixte, prin realizarea unor relații interumane cu valori instructive și educative;

>    asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și beneficiarilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice, psihologice);

>    organizează activități de socializare a persoanelor vârstnice cu copiii și adolescenții din comunitate, activități cultural-educative (audiții muzicale, spectacole, excursii, festivități, serbări, expoziții, aniversări), activități cultural - religioase, activități de petrecere a timpului liber și loisir (artterapie, muzicoterapie, sporturi adaptate vârstei, jocuri de societate, care să faciliteze comunicarea și relaționarea atât cu persoane de aceeași vârstă, precum și cu tânara generație);

>    organizează sesiuni de discuții pe diverse teme (cu profesioniști din diverse domenii: știință, homepatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc);

>    derulează programe de ergoterapie, respectiv terapie prin mișcare (atelier de lucru manual, pictură, ceramică), constând în activități adaptate nivelului de vârstă, dar și capacităților psiho-fizice speficice vârstei a treia;

>    acordă servicii comunitare de consiliere în vederea prevenirii marginalizării sociale și sprijin pentru reintegrarea socială prin acțiuni de sprijin și suport;

>    derulează programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariția deteriorărilor mentale specifice vârstei înaintate, menținându-le o memorie vie și productivă, o imaginație bogată, care să le permită adaptarea la condițiile vieții);

>    acordă asistență în rezolvarea problemelor administrative și consiliere socială, facilitează accesul la informare, precum și medierea relațiilor cu celelalte instituții publice;

>    acordă servicii de asistență psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea conflictelor familiale, medierea relațiilor cu persoane din comunitate și facilitarea accesului la serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

>    acordă suport specific persoanelor vârstnice defavorizate, facilitează participarea la diferite programe de susținere derulate la nivelul centrului de zi și distribuie anumite ajutoare ocazionale;

>    promovează activități de voluntariat pentru motivare, animare și mobilizare a persoanelor vârstnice;

>    respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

>efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației în vigoare și normelor metodologice interne;

>    colaborează cu alte instituții de profil în soluționarea cazurilor, precum și cu alte organe abilitate să desfășoare activități în acest domeniu specific;

>    eliberează adeverințe și alte acte doveditoare solicitate de persoanele fizice sau organe și organisme de stat și private ;

>    emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;

>    respectă confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la persoanele asistate, conform legislației în vigoare;

>    întocmește materiale, informări sau situații solicitate de Primarul Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6 și conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 20. Centrul de Recreere și dezvoltare personală “Conacul Golescu Grant” îndeplinește următoarele atribuții:

>    realizarea de activități de petrecerea timpului liber avand ca scop dezvoltarea armonioasă a copiilor de pe raza sectorului 6;

>    implicarea copiilor cu probleme de comportament și a celor în risc de abandon școlar sau familial în activități organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învățate precum și oferirea posibilității de responsabilizare și valorizare;

>    promovarea programelor socio-educative ca o modalitate de adaptare, dezvoltare, responsabilizare și integrare sociala a copiilor din sectorului 6;

>    descoperirea, încurajarea și promovarea copiilor talentați din sectorul 6;

>    promovarea voluntariatului in randul tinerilor și adulților ca formă de participare activă la viața comunității;

>    organizarea de evenimente socio-culturale si artistice în spații publice sau private, convenționale și neconvenționale;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 21. Centrul de zi “Clubul Seniorilor” îndeplinește următoarele atribuții:

>    derulează programe care au ca scop promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

>    derulează programe care au ca scop promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

>    asigură accesul fiecărui beneficiar la programe de petrecere a timpului liber și pune la dispoziția beneficiarilor (pensionarii din sectorul 6) spații de relaxare și agrement, destinat stimulării comunicării la orice vârstă și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială activă;

>    organizează activități cultural - educative și de socializare atât în interiorul centrului, cât și în afara acestuia;

>    asigură, prin intermediul specialiștilor, integrarea persoanelor beneficiare în grupuri mici și mixte, prin realizarea unor relații interumane cu valori instructive și educative;

>    asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și beneficiarilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice, psihologice);

>    organizează activități de socializare a persoanelor vârstnice cu copiii și adolescenții din comunitate, activități cultural-educative (audiții muzicale, spectacole, excursii, festivități, serbări, expoziții, aniversări), activități cultural - religioase, activități de petrecere a timpului liber și loisir (artterapie, muzicoterapie, sporturi adaptate vârstei, jocuri de societate, care să faciliteze comunicarea și relaționarea atât cu persoane de aceeași vârstă, precum și cu tânara generație);

>    organizează sesiuni de discuții pe diverse teme (cu profesioniști din diverse domenii: știință, homepatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc);

>    derulează programe de ergoterapie, respectiv terapie prin mișcare (atelier de lucru manual, pictură, ceramică), constând în activități adaptate nivelului de vârstă, dar și capacităților psiho-fizice speficice vârstei a treia;

>    acordă servicii comunitare de consiliere în vederea prevenirii marginalizării sociale și sprijin pentru reintegrarea socială prin acțiuni de sprijin și suport;

>    derulează programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariția deteriorărilor mentale specifice vârstei înaintate, menținându-le o memorie vie și productivă, o imaginație bogată, care să le permită adaptarea la condițiile vieții);

>    acordă asistență în rezolvarea problemelor administrative și consiliere socială, facilitează accesul la informare, precum și medierea relațiilor cu celelalte instituții publice;

>    acordă servicii de asistență psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea conflictelor familiale, medierea relațiilor cu persoane din comunitate și facilitarea accesului la serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

>    acordă suport specific persoanelor vârstnice defavorizate, facilitează participarea la diferite programe de susținere derulate la nivelul centrului de zi și distribuie anumite ajutoare ocazionale;

>    promovează activități de voluntariat pentru motivare, animare și mobilizare a persoanelor vârstnice;

>    respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

>    efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației în vigoare și normelor metodologice interne;

>    colaborează cu alte instituții de profil în soluționarea cazurilor, precum și cu alte organe abilitate să desfășoare activități în acest domeniu specific;

>    eliberează adeverințe și alte acte doveditoare solicitate de persoanele fizice sau organe și organisme de stat și private ;

>    emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;

>    respectă confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la persoanele asistate, conform legislației în vigoare;

>    întocmește materiale, informări sau situații solicitate de Primarul Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6 și conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 22. Centrul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Mucenic Fanurie” îndeplinește următoarele atribuții:

>    asigură cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare beneficiarilor de servicii sociomedicale, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și bunurilor din dotare;

>    oferă următoarele categorii de servicii:

a)    asistență socială;

b)    consiliere psihologică;

c)    ergoterapie și petrecere a timpului liber;

d)    asistență medicală curentă și terminală;

e)    găzduire, hrănire, îngrijire și igienă personală;

f)    siguranță și accesibilitate în comunitate;

g)    alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces;

>    realizează evaluarea nevoilor beneficiarilor în colaborare cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice și cu managerul de caz;

>    colaborează permanent cu beneficiarul si cu reprezentantul sau legal, după caz, în elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire;

>    întocmeste și actualizează documentația referitoare la acordarea serviciilor specializate pentru fiecare beneficiar, cuprinse în planul individualizat de asistență și îngrijire și consemnează toate aspectele constatate în funcție de domeniul de activitate (în colaborare cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice și cu managerul de caz);

>    acordă serviciile sociale pentru fiecare beneficiar în baza unui contract de servicii;

>    asigură persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță;

>    oferă condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

>    permite menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice prin activitatile pe care le desfașoară;

>    stimulează participarea persoanelor vârstnice la viața socială;

>    facilitează și încurajeaza legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

>    asigură supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

>    asigură asistență medicală de specialitate, îngrijire si supravegherea permanentă, recuperarea, asigurarea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viață;

>    asigură organizarea de activitati de ergoterapie, în raport cu posibilitățile persoanelor asistate;

>    asigură respectarea standardelor minime de calitate stabilite pentru centrele rezidențiale în domeniu;

>    asigură spații pentru utilizare în comun de către beneficiari (spații în care se pot desfășura activități sociale, recreativ - culturale, religioase; spații în care beneficiarii își pot primi vizitatorii; spații de recuperare -socializare; spații pentru activități de terapie ocupatională; spații destinate asistenței medicale curente; spații in care se servește masa);

>    asigură fiecarui beneficiar un program de recuperare, care are, ca finalitate, dezvoltarea autonomiei personale a beneficiarului;

>    asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare, precum și servicii sprituale, religioase, în respectul demnitatii personale;

>    acordă sprijin si asistență de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun în pericol siguranța persoanelor vârstnice;

>    organizează activități cultural - educative și de socializare atât în interiorul centrului, cât și în afara acestuia;

>    asigură consiliere și informare atât familiilor, cât si beneficiarilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice, psihologice);

>    respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

>    aplică o procedură privind relația personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice si cu legislația în vigoare;

>    aplică o procedură privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor / reclamațiilor;

>    aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute in procesul de furnizare a serviciilor;

>    efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației in vigoare și a normelor metodologice interne.

>    asigură accesul liber și nelimitat la informație al persoanelor de vârsta a treia prin eliminarea oricăror bariere existente;

>    optimizează și diversifică serviciile oferite persoanelor vârstnice;

>    monitorizează și reevaluează semestrial sau ori de câte ori este necesar situația socială a beneficiarilor de servicii sociale în cadrul complexului de servicii (colaborează în acest sens cu managerul de caz și cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice);

>    colaborează cu Serviciul Management de Caz și Monitorizare în evaluarea, reevaluarea și monitorizarea cazurilor, precum și în efectuarea demersurilor pentru acordarea serviciilor de specialitate;

>    colaborează cu celelalte compartimente (sau instituții, după caz) în vederea asigurării asistenței sociale pentru persoanele vârstnice în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    la ieșirea din centrul rezidențial întocmeste, pentru fiecare beneficiar, o foaie de ieșire în care se precizeaza: data ieșirii, motivele, scurt istoric asupra rezidenței în centru, locatia în care se mută beneficiarul, persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului;

>    elaborează regulamentul de organizare și funcționare în funcție de specificul centrului și cu respectarea prevederilor Standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

>    îndeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției în limitele competențelor legale.

ART. 23. Centrul Pentru Copii cu Dizabilități ’’ DOMNIȚA BĂLAȘA ’’ îndeplinește

următoarele atribuții :

>    asigură copiilor, pe toata perioada , protecție si asistenta in realizarea deplina si in exercitarea efectiva a drepturilor lor;

>    asigură dezvoltarea armonioasa, precum si mediul familial corespunzator, pentru copiii aflati in regim intern in centru;

>    asigură fiecarui copil rezident primire si gazduire , intretinere si ingrijire zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medicala generala, adaptata permanent nevoilor individuale ale copilului, educatie pentru sanatate, pentru intretinere si aplicarea deprinderilor igienice ce tin de propria persoana si mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltarii personalitatii complexe a copilului cu nevoi speciale, stimularea capacitatii de comunicare in functie de gradul de handicap al copiilor prin creearea unui climat de respect reciproc, desfasurarea si participarea la programe sportive, culturale, artistice, religioase, activitati de grup si programe individuale pentru fiecare copil;

>    asigură programe individualizate privind recuperarea, formarea, integrarea sociala pe perioada sederii in centru;

>    aplică planuri de interventie - recuperare, adaptate posibilitatilor, disponibilitatilor copilului si nevoilor acestuia;

>    întocmeste, verifica si reevalueaza documentele necesare obtinerii avizului favorabil privind regimul intern al copilului in centru si inainteaza Comisiei pentru Protectia Copilului, rapoarte in acest sens si propune, dupa caz, avizare sau revocare;

>    colaborează cu serviciile specializate pentru protectia copilului, din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice, precum si organisme private autorizate, care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;

>    îndeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției în limitele competențelor legale.

ART. 24. Centrul Pentru Copiii cu Dizabilități ’’ SF. ANDREI ’’ îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură copiilor, pe toata perioada rezidentei, protectie si asistenta in realizarea deplina si in exercitarea efectiva a drepturilor lor;

>    asigură dezvoltarea armonioasa, precum si mediul familial corespunzator, pentru copiii pe care ia primit in plasament;

>    asigură fiecarui copil rezident primire si gazduire , intretinere si ingrijire zilnica intr-un cadru de viata cat mai asemanator celui din familie, asistenta medicala generala, adaptata permanent nevoilor individuale ale copilului, educatie pentru sanatate, pentru intretinere si aplicarea deprinderilor igienice ce tin propria persoana si mediul de viata, un climat afectiv favorabil dezvoltarii personalitatii complexe a copilului cu nevoi speciale, stimularea capacitatii de comunicare in functie de gradul de handicap al copiilor prin creearea unui climat de respect reciproc, desfasurarea si participarea la programe sportive, culturale, artistice, religioase, activitati de grup si programe individuale pentru fiecare copil;

>    asigură programe individualizate privind recuperarea, formarea, integrarea sociala si profesionala la iesirea din centru;

>    aplică planuri de interventie - recuperare, adaptate posibilitatilor, disponibilitatilor copilului si nevoilor acestuia;

>    verifică si reevalueaza imprejurarile legate de plasamentul copilului in centru, innainteaza Comisiei pentru Protectia Copilului, rapoarte in acest sens si propune, dupa caz, mentinerea masurii de protectie stabilite, modificarea sau revocarea acesteia;

>    colaborează cu serviciile specializate pentru protectia copilului, din judete si din sectoarele municipiului Bucuresti, cu alte institutii publice, precum si organisme private autorizate, care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin;

>    îndeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției în limitele competențelor legale.

ART. 25. Complexul de Servicii Sociale “Floare Roșie” îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură găzduirea și întreținerea parțială/totală a persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare, pe o perioadă determinată/nedeterminată, în funcție de obiectivele căminului și de nevoile beneficiarilor;

>    asigură fiecărui beneficiar pe baza unui contract de servicii și a unei planificări individuale, servicii sociale care constau în: consiliere psihologică, consiliere socială, ergoterapie și petrecere a timpului liber, asistență medicală curentă și terminală, siguranță și accesibilitate în comunitate;

>    asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire socio-medicală precum și servicii spirituale, religioase conform contractului de servicii;

>    realizează rapoarte și face propuneri pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor;

>    emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;

>    contribuie la activitățile de informare și promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

>    întocmește materiale, informări sau situații solicitate de Primarul Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6 și conducerea D.G.A.S.P.C. sector 6;

>    colaborează cu instituțiile abilitate de soluționare a cazurilor existente la nivelul centrului și cu alte organe abilitate să desfășoare activităti în acest domeniu specific;

>    respectă confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la persoanele asistate, conform legislatiei în vigoare;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale;

>    asigură cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare beneficiarilor de servicii sociomedicale, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și bunurilor din dotare;

>    oferă următoarele categorii de servicii:

a)    asistență socială;

b)    consiliere psihologică;

c)    ergoterapie și petrecere a timpului liber;

d)    asistență medicală curentă și terminală;

e)    găzduire, hrănire, îngrijire și igienă personală;

f)    siguranță și accesibilitate în comunitate;

g)    alte servicii: spirituale, religioase, în caz de deces;

>    derulează proceduri si ședinte de recuperare medicală de balneofizioterapie pentru diferite afectiuni in baza indicatiilor date de catre medicul specialist de balneofizioterapie (masaj, kinetoterapie, fizioterapie, termoterapie, atât pentru persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul complexului cât și pentru persoanele vârstnice din comunitatea locală și pentru persoanele cu dizabilități, într-un spațiu amenajat corespunzător și dotat cu aparatură modernă;

>    realizează evaluarea nevoilor beneficiarilor în colaborare cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice și cu managerul de caz;

>    colaborează permanent cu beneficiarul si cu reprezentantul sau legal, dupa caz, in elaborarea si implementarea planului individualizat de ingrijire și asistenta;

>    întocmește si actualizează documentația referitoare la acordarea serviciilor specializate pentru fiecare beneficiar, cuprinse in planul individualizat de ingrijire si asistentă si consemneaza toate aspectele constatate in functie de domeniul de activitate (în colaborare cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice și cu managerul de caz);

>    acordă serviciile sociale pentru fiecare beneficiar in baza unui contract de servicii;

>    la ieșirea din centrul rezidențial întocmește, pentru fiecare beneficiar, o foaie de iesire în care se precizează: data ieșirii, motivele, scurt istoric asupra rezidenței in centru, locația în care se mută beneficiarul, persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului;

>    asigură persoanelor vârstnice îngrijite maximum posibil de autonomie și siguranță în conformitate cu standardele în vigoare;

>    oferă condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

>    permite menținerea sau ameliorarea capacităților fizice și intelectuale ale persoanelor vârstnice prin activitățile pe care le desfășoară;

>    stimulează participarea persoanelor vârstnice la viața socială;

>    facilitează și încurajează legăturile interumane, inclusiv cu familiile persoanelor vârstnice;

>    asigura supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate;

>    asigura asistentă medicală de specialitate, îngrijire si supraveghere permanentaă

>    asigurarea condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare de viata;

>    asigură organizarea de activitati de ergoterapie, in raport cu posibilitățile persoanelor asistate;

>    asigura respectarea standardelor minime de calitate stabilite pentru centrele rezidentiale in domeniu;

>    asigură spații pentru utilizare în comun de către beneficiari (spații în care se pot desfasura activitati sociale, recreativ - culturale, spatii in care beneficiarii isi pot primi vizitatorii; spatii de recuperare -socializare; spatii pentru activitati de terapie ocupationala; spatii destinate asistentei medicale curente; spatii in care se serveste masa);

>    acordă sprijin si asistență de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta persoanelor varstnice;

>    organizează activitati cultural - educative si de socializare atat in interiorul centrului, cat si in afara acestuia;

>    asigură consiliere și informare atat familiilor, cat si beneficiarilor, privind problematica sociala (probleme familiale, juridice, psihologice);

>    respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

>    oferă un cadru propice pentru menținerea contactelor interpersonale (întâlniri, discuții, dezbateri) pentru desfășurarea unor activități cultural-artistice (vernisaje, sesiuni literare - poezie, proză, teatru) sau pentru petrecerea timpului liber (vizionarea unor casete video și DVD-uri cu filme sau cu programele realizate de către Primăria sectorului 6 și chiar a evenimentelor speciale desfășurate în cadrul Clubului Seniorilor);

>    asigură accesul liber și nelimitat la informație al persoanelor de vârsta a treia prin eliminarea oricăror bariere existente;

>    optimizează și diversifică serviciile oferite persoanelor vârstnice;

>    monitorizează și reevaluează semestrial sau ori de câte ori este necesar situația socială a beneficiarilor de servicii sociale în cadrul complexului de servicii (colaborează în acest sens cu managerul de caz și cu Serviciul Asistență Persoane Vârstnice);

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 26. Colegiul Director al Direcției Generale este compus din directorul general, directorii generali adjuncți, personalul de conducere din cadrul Direcției generale, precum și 3 consilieri locali, având cu precădere studii socioumane, propuși de primarul Sectorului 6. Președintele colegiului director este Secretarul sectorului 6. În situația în care președintele colegiului director nu își poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către directorul general sau, după caz, de către directorul general adjunct al Direcției Generale.

Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului general, a președintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii generali adjuncți.

La ședințele colegiului director pot participa, fără drept de vot, primarul Sectorului 6, membrii comisiei pentru protecția copilului și alți consilieri locali, precum și alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Colegiul director îndeplinește următoarele atribuții principale:

>    analizează și controlează activitatea Direcției generale; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităților Direcției generale;

>    avizează proiectul bugetului propriu al Direcției generale și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

>    avizează proiectul strategiei și rapoartelor elaborate de directorul general al Direcției generale cu privire la strategia anuală, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială și protecție a drepturilor copilului, precum și cele cu privire la activitatea de asistență socială și protecție a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor și propunerile de măsuri pentru îmbunatățirea acestei activitati ; avizul este consultativ;

>    propune Consiliului Local al Sectorului 6, modificarea structurii organizatorice și a regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției generale, precum și rectificarea bugetului, în vederea îmbunatățirii activității acesteia;

>    propune Consiliului Local al Sectorului 6, înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcției generale, altele decăt bunurile imobile, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

>    propune Consiliului Local al Sectorului 6, concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcția generală, prin licitație publică organizată în condițiile legii;

>    întocmește și propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum și premierea și sporurile care se acordă la salariul personalului Direcției generale, cu încadrarea în resursele financiare alocate de Consiliul Local al Sectorului 6, în condițiile legii.

Colegiul director îndeplinește și alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Local al

Sectorului 6.

Ședintele colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

CAPITOLUL IV.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

ART. 27. D.G.A.S.P.C. Sector 6 are în structura organizatorică 2 direcții și anume:

>    Direcția Protecție Socială - aflată în subordinea unui director general adjunct și unui director executiv;

>    Direcția Economică - aflată în subordinea unui director general adjunct.

Direcția Protecție Socială este formată din următoarele servicii/birouri :

1.    Compartiment de Voluntariat și Formare profesională;

2.    Serviciul Asistență și Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatarea Copilului;

3.    Serviciul Asistență Maternală;

4.    Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități;

> Compartiment de Consiliere și Asistență Specializată pentru Copii cu Autism ;

►    Compartiment Recuperare la domiciliu;

►    Complex de Servicii Recuperare.

5.    Serviciul Management de Caz și Monitorizare;

6.    Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie:

►    Centrul de Zi Drumul Taberei;

►    Centrul de Zi Crângași ;

►    Centrul de Zi Giulești;

►    Centrul de Zi Militari.

7.    Compartiment Intervenții de Urgență ;

►Adăpost de Noapte ;

8.    Centrul de Zi Pentru Copiii Străzii “Speranța”;

9.    Complex de Servicii Apartamente Tip Familial;

10.    Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență “Arlechino ”;

11.    Secretariat Protecția Copilului ;

12.    Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;

►    Centrul de Consiliere și Evaluare Vocațională.

13.    Serviciul Prevenire Marginalizare Socială;

14.    Serviciul Prestații Sociale și Facilități:

►    Compartiment Persoane Adulte cu Handicap Permanent;

15.    Serviciul Ajutor Social;

16.    Serviciul Alocații și Indemnizații;

17.    Serviciul Asistență Persoane Vârstnice;

18.    Secretariat Comisie Pers. Adulte cu Handicap ;

19.    Clubul Seniorilor Ghencea ;

20.    Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități;

21.    Cantina Socială “Sf. Nectarie”;

22.    Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropsihică Uverturii; Direcția Economică este formată din următoarele servicii/birouri :

1.    Serviciul Financiar, Buget;

2.    Serviciul Evidență și Administrare Patrimoniu;

3.    Serviciul Contabilitate;

4.    Serviciul Administrativ, Tehnic și Aprovizionare;

►    Centrul de Distribuire Lapte

5.    Serviciul Achiziții și Monotorizare Contracte;

6.    Centrul Social Multifuncțional “Sf. Andrei ”;

7.    Centrul Social Multifuncțional “Orșova ”;

8.    Centrul Social Multifuncțional “Harap-Alb ”;

9.    Centrul Social Multifuncțional “Pinochio ”;

10.    Centrul Social Multifuncțional “Neghiniță”;

11.    Centrul de Zi “ Sf. Împărați Constantin și Elena”;

CAPITOLUL V.

DIRECTORII GENERALI ADJUNCȚI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are 2 directori generali adjuncți și un director executiv.

ART. 28 . DIRECTORUL EXECUTIV - DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

Condiții pentru ocuparea postului: licențiat al învățământului universitar de lungă durată sau absolvent al învățământului postuniversitar, în domeniul știintelor socioumane, juridice sau administrative.

Directorul Executiv al Direcției Protecție Socială îndeplinește următoarele atribuții:

>    coordonează și controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflate în subordonarea sa directă;

>    primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 asupra modului de soluționare a solicitărilor și petițiilor;

>    verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

>    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

>    este vicepreședintele Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6 și reprezintă Direcția generală în relațiile cu aceasta ;

>    propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 calendarul acțiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate;

>    analizează, și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare grave si aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare;

>    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu respectarea

legislației în vigoare;

>    propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesională;

>    întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor măsuri de asistență socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa

directă;

>    întocmește/reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, fișele de post ale salariaților din serviciile/birourile aflate în subordinea sa ;

>    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 exercită atribuțiile acestuia în limitele stabilite prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

ART. 29. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT - DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ.

Condiții pentru ocuparea postului: licențiat al învățământului universitar de lungă durată sau absolvent al învățământului postuniversitar, în domeniul științelor socioumane, juridice sau administrative.

Directorul General Adjunct al Direcției Protecției Socială îndeplinește următoarele atribuții :

> coordonează și controlează activitatea fiecărui serviciu/birou/centru aflate în subordonarea sa directă;

>    primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 asupra modului de soluționare a solicitărilor și petițiilor;

>    verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor/centrelor pe care le coordonează;

>    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

>    propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 calendarul acțiunilor sociale derulate în compartimentele subordonate ;

>    analizează, și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare grave si aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor legale in vigoare ;

>    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu respectarea legislației în vigoare;

>    propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesională ;

>    întocmește rapoarte de specialitate pentru inițierea unor măsuri de asistență socială, în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, pe care le supune spre aprobare Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă ;

>    întocmește/reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare., fișele de post ale salariaților din serviciile/birourile/centrele aflate în subordinea sa ;

>    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de catre Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

În lipsa Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 exercită atribuțiile acestuia în limitele stabilite prin Dispoziția Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

ART. 30. DIRECTORUL GENERAL ADJUNCT - DIRECȚIA ECONOMICĂ

Condiții pentru ocuparea postului : studii superioare în domeniul economic.

Directorul General Adjunct - Direcția Economică îndeplinește următoarele atribuții :

>    coordonează și controlează activitatea fiecărui serviciu/birou aflat în subordonarea sa directă;

>    primește, verifică și repartizează corespondența pentru compartimentele pe care le are în subordine și informează Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Sectorului 6 asupra modului de soluționare a solicitărilor și petițiilor;

>    verifică respectarea și aplicarea corectă a legilor în cadrul serviciilor/birourilor pe care le coordonează;

>    ține ședințe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente ;

>    analizează, și aprobă rapoartele de specialitate întocmite de șefii de compartimente din subordine, înainte de a fi supuse aprobării Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    propune măsuri de sancționare disciplinară pentru persoanele care săvârșesc abateri disciplinare grave, aflate în subordinea sa, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare ;

>    îndeplinește orice alte atribuții delegate de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6, cu respectarea

legislației în vigoare;

>    propune Directorului General al D.G.A.S.P.C. Sector 6 participarea unor salariați din subordine la programele de perfecționare profesională ;

>    asigură un bun circuit al informațiilor și documentelor în cadrul compartimentelor aflate în subordinea sa directă ;

>    întocmește/reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea Regulamentului de Organizare Funcționare, fișele de post ale salariaților din serviciile/birourile aflate în subordinea sa ;

>    îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa de catre Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

CAPITOLUL VI

ATRIBUȚIILE SERVICIILOR D.G.A.S.P.C. SECTOR 6.

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

ART. 31. Compartimentul de Volutariat și Formare Profesională îndeplinește următoarele atribuții:

>    evaluaează și analizează nevoile serviciilor, birouurilor și compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 6 cu privire la implicarea voluntarilor în activitățile acestora;

>    elaborează o strategie privind implicarea voluntarilor în activitățile DGASPC Sector 6;

>    desfășoara activități specifice de recrutare de voluntari;

>    selecțioanează și plasează voluntarii conform nevoilor identificate la nivelul serviciilor și birourilor din cadrul DGASPC Sector 6;

>    monitorizează activitatea voulntarilor pe toată perioada de voluntariat prevăzută în cadrul contractului de voluntariat semnat de caeștia;

>    desfășoară activități specifice de motivare a voluntarilor pe toată perioada desfășurării activității acestora în cadrul DGASPC Sector 6;

>    colaborează cu organizațiile neguvernamentale de pe raza sectorului 6 în vederea plasării de voluntari ce nu por fi plasați în cadrul DGASPC Sector 6;

>    colaborează cu organizațiile cu același secific la nivel național și internațional;

>    evaluează și analizează nevoile de formare continuă ale angajaților serviciilor, birourilor și compartimentelor din cadrul DGASPC Sector 6;

>    elaborează o strategie de formare continuă a angajaților din cadrul DGASPC Sector 6;

>    colaborează cu colegiile profesionale în vederea desfășurării activității la un înalt nivel calitativ profesional;

>    facilitează accesul angajaților din cadrul DGASPC Sector 6 la diferite cursuri de formare conform nevoilor acestora;

>    elaboreză curricula pentru cursul de inducție destinat noilor angajați;

>    susține cursul de inducție prin formatorii proprii pentru noii angajați ai DGASPC Sector 6;

>    gestionează și coordonează proiectele cu specific de prevenire a comportamentelor cu risc pentru copii, aprobate de către Consiliul Local al Sectorului 6;

>    evaluează fiecare proiect în parte, la finalizare acestuia, conform itemilor stabiliți;

>    analizează și identifică nevoile specifice de dezvoltare a unor noi proiecte privind prevenirea comportamentelor cu risc pentru copiii aflați pe raza sectorului 6;

>    propune către Serviciul Strategii, Programe, Proiecte și Relații cu ONG noi proiecte;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 32. Serviciul Asistență și Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Exploatare a Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

>    monitorizează și analizează respectarea și realizarea drepturilor copilului aflat în dificultate din raza teritorială a Sectorului 6;

>    determină poziția copiilor capabili de discernământ cu privire la măsura propusă și asigură cunoașterea de către aceștia a situației lor de drept și de fapt;

>    asigură asistență de specialitate persoanelor care sunt încredințate sau plasate la familii, persoane precum și în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 până dobândesc capacitate deplină de exercițiu;

>    acordă asistență și sprijin în exercitarea dreptului la libera exprimare a opiniei copilului capabil de discernământ;

>    controlează modul în care sunt respectate drepturile copilului în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, pentru asigurarea protecției drepturilor copilului aflat în dificultate, copilului delincvent și pentru prevenirea situațiilor care pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului, și luarea măsurilor pentru preveniea și înlăturarea unor abuzuri;

>    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    colaborează cu toate instituțiile de stat, precum și cu O.N.G.-urile care desfășoară activități în domeniul protecției drepturilor copilului;

>    organizează training-uri privind respectarea drepturilor copilului cu personalul implicat în educarea copiilor aflați în dificultate;

>    organizează training-uri privind manifestările copilului abuzat sau neglijat, a consecințelor gave imediate sau pe termen lung ale abuzului;

>    contribuie la elaborarea și implmentarea de programe și la aplicarea măsurilor privind popularizarea dispozițiilor legale interne și internaționale în domeniul protecției copilului și atenționează opinia publică cu privire la situația copiilor aflați în dificultate sau la risc;

>    oferă informații referitoare la manifestările copilului abuzat sau neglijat, a consecințelor grave imediate și pe termen lung ale abuzului, prezintă mediile, locurile și factorii favorizanți în apariția abuzurilor, precum și modalitățile de intervenție și serviciile la care se poate apela pentru semnalarea cazurilor;

>    preia sesizările privitoare la situațiile de abuz, neglijare, maltratare/trafic/exploatare;

>    analizează datele cuprinse în sesizare;

>    verifică datele în vederea stabilirii veridicității lor;

>    identifică tipologia cazului;

>    elaborează planul de lucru;

>    stabilește gama criteriilor de evaluare specifice obiectivelor intermediare;

>    ierarhizează activitățile ce urmează a fi derulate;

>    estimează perioada de timp necesară rezolvării cazului;

>    identifică contextul în care s-a produs evenimentul;

>    contactează sursele de informare;

>    investighează copilul/abuzatorul;

>    construiește sociograma grupului de referință;

>    cumulează, analizează și structurează informațiile proprii cu rapoartele de evaluare ale specialiștilor;

>    conturează profilul psiho-social și fizic al copilului;

>    identifică autoritățile competente în soluționarea cazului;

>    intocmește sesizările către autoritățile competente;

>    transmite sesizările autorităților competente;

>    evidențiază aspectele esențiale ale cazului;

>    identifică membrii echipei;

>    stabililește obiectivele;

>    facilitează schimburile de informații;

>    realizează evaluarea detaliată a cazului;

>    transmite și primește informații;

>    întocmește PS,PIP,PIS;

>    elaborează și implementează împreună cu membrii echipei multidisciplinare planul de servicii;

>    monitorizează modul în care este implementat planul de servicii;

>    pledează pentru o decizie a Comisiei/Instanței cea mai adecvată situației copilului;

>    încurajează petenții în a-și exprima punctul de vedere în fața Comisiei pentru Protecția Copilului/Instanței;

>    identifică modalități de reintegrare a copilului;

>    participă la ședințe de terapie/supervizare;

>    stabilește un set de măsuri pentru normalizarea situației copilului;

>    adaptează planul la situațiile nou apărute;

>    participă la discuții pe teme profesionale;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 33. Serviciul Asistență Maternală îndeplinește următoarele atribuții :

>    identifică și evaluează capacitatea solicitanților în vederea atestării ca AMP, în condițiile legii;

>    pregătește și participă la cursurile de formare a inițială și continuă a asistenților maternali profesioniști organizate de DGASPC sector 6 și eliberează certificate de absolvire;

>    susține propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum și pe cele de suspendare sau ori retragerea, motivat, în fața Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6;

>    propune C.P.C. Sector 6 admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;

>    întocmește și instrumentează dosarele de atestare ale asistenților maternali profesioniști;

>    întocmește și prezintă C.P.C. - Sector 6 raportul de anchetă psihosocială privind evaluarea capacității de a deveni asistent maternal profesionist;

>    asigură o evidență clară și corectă a membrilor rețelei proprii de asistenți maternali;

>    instrumentează și soluționează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecție pentru îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcție de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal potrivit;

>    întocmește, păstrează și actualizează dosarul AMP, conform standardelor ;

>    sprijină și monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, ințelege și acționează în conformitate cu standardele, procedurile și metodologia promovate de către autoritatea competentă;

>    prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile și oricare alte instrucțiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se că acestea au fost înțelese;

>    participă la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentând abilitățile și competențele AMP;

>    identifică nevoile de pregătire și potențialul fiecărui AMP, precum și ale membrilor familiei acestuia ;

>    evaluează anual activitatea fiecărui AMP, conform standardelor ;

>    întocmește și instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent

maternal profesionist, în condițiile legii;

>    urmărește evoluția copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție, precum și a evoluția relațiilor dintre copii și asistentul maternal profesionist;

>    asigură servicii de consiliere asistenților maternali în vederea optimizării activității de creștere, îngrijire și educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecție;

>    asigură și urmărește protejarea copilului față de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;

>    desfășoară activități specifice în vederea menținerii legăturii copilului cu familia naturală/extinsă, conform planului individualizat de protecție;

>    realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata măsurii de protectie speciala și ori de câte ori s-a constatat o modificare neașteptată în circumstanțele care au dus la stabilirea măsurii;

>    monitorizează si inregistreaza evolutia planului individualizat de protectie si face parte din echipa multidisciplinara ce participă la revizuiri ale acestuia la intervale regulate, cel putin trimestriale, pe durata masurii de protectie speciala si ori de cate ori s-a constatat o modificare neasteptata in circumstantele care au dus la stabilirea masurii; revizuirea se realizeaza inaintea reevaluarii masurii de plasare;

>    coordonează activitatile privind pregatirile referitoare la ingrijirea de zi cu zi a copilului inaintea plasarii copilului sau in cel mult 7 zile dupa plasare, in cazul plasamentului in regim de urgenta si faciliteaza comunicarea si informarea partilor (copil, familie, asistent maternal);

>    aduce la cunostinta asistentului maternal toate informatiile despre copil, necesare in vederea asigurarii

ingrijirii in siguranta a acestuia, precum si a celorlalti copii ai asistentului maternal sau plasati la acesta;

>    coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel incat nevoile si preferintele copilului sa fie satisfacute;

>    face parte din echipa multidisciplinară ce realizează reevaluarea măsurii de protecție specială și ori de câte ori s-a constatat o modificare în circumstanțele care au dus la stabilirea măsurii de protecție, înaintează dosarul spre soluționare autorităților competente;

>    organizează, coordonează și monitorizează activitățile în care sunt implicați alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții;

>    vizitează in mod regulat copilul, având inclusiv întâlniri individuale cu copilul;

>    asigură, în condițiile legii, menținerea relațiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viata copilului, ține evidența vizitelor/intâlnirilor și consemnează impactul acestora asupra copilului;

>    întocmește, păstrează și actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;

>    se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere și terapie, îngrijire stomatologică și oftalmologică, un regim alimentar adecvat și informații despre un mod de viață sănătos;

>    se asigură ca dezvoltarea educațională și socială a fiecărui copil plasat este stimulată prin frecventarea grădiniței, școlii sau participă la orice alte forme organizate de stimulare și educare;

>    întocmește referatele necesare eliberării sumelor necesare creșterii și îngrijirii copiilor, conform legislatiei in vigoare ;

>    urmărește în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcției, implementarea și finalizarea programelor și proiectelor specifice aprobate;

>    colaborează cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale din domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor care îi revin ;

>    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor serviciului;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 34. Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități îndeplinește următoarele atribuții:

>    Identifica, evalueaza si monitorizeaza copiii/tinerii cu deficienta si dificultati de invatare si adaptare socio-scolara intr-o abordare multidisciplinara-medicala, psihologica, pedagogica si sociala ; realizeaza identificarea pe baza solicitarilor directe din partea parintilor sau a reprezentantului legal al copilului, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor din oficiu ;

>    verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copiilor intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala si orientarea scolara a acestora ;

>    efectueaza, in situatii exceptionale, evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului ;

>    intocmeste rapoartele de evaluare complexa si planuri de recuperare a copilului cu dizabilitati ;

>    inainteaza catre Comisia de Protectie a Copilului-sector 6 propuneri privind incadrarea copilului intr-o categorie de persoane cu handicap si/sau orientarea scolara pe baza raportului de evaluare complexa si prin aplicarea criteriilor de incadrare intr-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare scolara ;

>    intocmeste, in conditiile legii, planul de recuperare/individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati ;

>    urmareste realizarea planului de recuperare, respectiv planul individualizat de protectie, aprobat de comisie ;

>    efectueaza reevaluarea anuala a copiilor care necesita incadrarea intr-o categorie de persoane cu handicap/orientarea scolara la cererea parintelui sau reprezentantului legal formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau in situatia in care se constata schimbarea conditiilor pentru care a fost eliberat fostul Certificat de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap/orientare scolara ;

>    comunica in scris parintilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare ;

>    efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara a copilului cu dizabilitati, la cererea parintelui/reprezentantului legal sau a Comisiei de Evaluare Continua din cadrul scolilor speciale;

>    colaboreaza cu serviciile specializate pentru protectia copilului din judete si din sectoarele Municipiului Bucuresti, cu organisme private autorizate care desfasoara activitati in domeniul protectiei copilului precum si cu unitatile de invatamant si de sanatate desemnate de directiile de sanatate publica si de inspectoratele scolare;

>    indeplineste orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale.

>    Furnizeaza expertiza medicala cu privire la incadrarea copiilor ce prezinta deficiente sau incapacitate intr-un grad de handicap;

>    Furnizeaza expertiza medicala cu privire la orientarea scolara a copiilor ce prezinta deficiente sau incapacitate;

>    Efectuaeza si raspunde de evaluarea medicala cazului;in acest sens intocmeste rapoarte de specialitate si face recomandarile necesare;

>    Identifica nevoile de natura medicala ale copilului, precum si resursele necesare solutionarii cazului, pe aceasta linie;

>    Colaboreaza cu membrii echipei multidisciplinare din cadrul biroului la elaborarea si aplicarea planului individual de asistenta, sprijin si consiliere a Copilului si familiei/reprezentantilor legali ai acestuia, in vederea integrarii sociale a Copilului cu handicap;

14.    derulare proiect „Șanse la Integrare” conform H.C.L. Sector 6 nr.15/21.01.2013

15.    derulare proiect de prestații financiare conform H.C.L. Sector 6 nr.33/21.01.2013

16.    derulare proiect Echipa Mobila - Dezvoltarea serviciilor de recuperare oferite in cadrul echipei mobile” conform H.C.L. Sector 6 nr.14/21.01.2013

17.    derulare proiect „Si ei trebuie sa aibe o șansă”

18.    derulare proiect „Sunt special, dar vreau sa stiu” conform H.C.L. Sector 6 nr.17/21.01.2013

>    Initiaza si/sau mentine colaborarea cu alte institutii publice, precum si cu organisme private autorizate cu activitate in domeniul protectiei drepturilor Copilului, in vederea identificarii de resurse pentru solutionarea cazurilor;

>    Participa la elaborarea si aplicarea de programe destinate informarii, sensibilizarii opiniei publice si interventiei de probleme legate de respectarea si protectia drepturilor copilului;

>    Respecta metodologia de lucru specifica si strategia serviciului din care face parte;

>    Respecta caracterul confidential al informatiilor cu privire la activitatile specifice;

► Compartimentul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Copii cu Autism îndeplinește următoarele atribuții :

>    consilierea părinților după confirmarea dignosticului de TSA;

>    normalizarea expectanțelor in ceea ce privește intervenția care se va realiza în centru și posibilitățile de progres ale copilului. Părinții sunt informați și implicați în intervenție alături de copil astfel încât să învețe mai ușor tehncile utilizate pentru a le generaliza;

>    evaluare pihologică a copilului cu TSA pentru admiterea în centru;

>    evaluarea competențelor pe următoarele arii de intervenție: comunicare, interacțiune socială și abilități de grup, deprinderi de autonomie/autoservire personală, motricitate grosieră și fină;

>    elaborarea unui plan de intervenție pentru copii;

>    stabilirea obiectivelor pe termen lung și scurt pe baza evaluării psihologice cu precizarea modalităților de atingere a acestora. Selectarea abilităților de învățare are în vedere criteriul maturizării intelectuale, ritmul de lucru al copilului și stilul de învățare;

>    intervenții specifice individuale și de grup pentru copii cu TSA;

>    consilierea familiei în vederea continuării demersurilor recuperatorii acasă și în mediul social (grădiniță, școală);

>    lucrul pe probleme punctuale solicitate de părinți/reprezentanți legali;

>    evaluarea intervenției terapeutice;

>    grupuri de suport pentru părinți;

>    art-terapie și stimulare senzorială;

>    monitorizare planuri de intervenție.

► Compartimentul Recuperare la domiciliu îndeplinește următoarele atribuții :

•ATRIBUȚII KINETOTERAPIE: servicii de recuperare medicală

>    deplasarea la domiciliul copilului în scopul evaluării acestuia și identificării nevoilor de recuperare medicală ale copilului,

>    informarea familiei cu privire la obținerea unei recomandări din partea medicului de recuperare medicală,

>    întocmirea planului de intervenție personalizat pentru fiecare copil, care vizează obiectivele propuse pe termen scut/mediu/lung și punerea în aplicare a acestora,

>    acordarea de servicii de kinetoterapie la domiciliul copilului,

>    întocmirea unor recomandări pentru părinți, privind modele de exercitii fizice care să poată fi executate de către aceștia în lipsa kinetoterapeutului,

>    sprijinirea dezvoltării autonomiei copilului în limita dizabilității și a deprinderilor de viață independentă,

>    monitorizarea evoluției copilului,

>    ghidarea familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunității,

>    informarea coordonatorului din compartimentul de recuperare cu privire la orice modificare survenită în situația copilului/în cazul în care familia-părintele nu colaborează cu specialistul, etc.,

•ATRIBUȚII TERAPII OCUPAȚIONALE: servicii de stimulare psiho-motrică

>    deplasarea la domiciliul copilului în scopul evaluării acestuia,

>    identificării nevoilor de recuperare psiho-motrică ale copilului și stabilirea obiectivelor de lucru,

>    acordarea de servicii de terapie ocupațională la domiciliul copilului,

>    consiliere a părinților în vederea formării deprinderilor de stimulare specifică nevoilor copilului și însușirea metodelor educaționale adecvate,

>    ghidarea familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunității,

>    monitorizarea evoluției copilului,

>    identificarea copiilor din cadrul SECCD, în vederea încluderii în proiectul echipei mobile

>    informarea coordonatorului din compartimentul de recuperare cu privire la orice modificare survenită în situația copilului/în cazul în care familia-părintele nu colaborează cu specialistul, etc.,

>    consiliere în vederea menținerii copilului în cadrul familiei sale proprii, prevenirea separării;

>    implicarea în activități recreative;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

► Complexul De Servicii de Recuperare îndeplinește următoarele atribuții :

>    evaluearea copiilor în vederea includerii în tipuri de servicii adecvate nevoilor lor;

>    furnizează următoarele tipuri de servicii:

>    Audiologie : - testare auz;

-    recomandare aparat;

-    instruire beneficiar;

-    colaborare cu logopedul pentru interventie;

-    identificare resurse in comunitate pentru echipament.

>    Logopedie: - stimulare verbala;

-    limbajul semnelor;

-    defectologie;

-    colaboreza cu audiologul pentru instruirea beneficiarilor care vor purta aparat auditiv;

-    colaboreaza cu psihologul si terapeutul ocuptional in structurarea si dezvoltarea programelor

de interventie.

►    Kinetoterapie: - relaxarea;

-    corectarea posturii și aliniamentului corporal;

-    creșterea mobilității articulare;

-    creșterea forței musculare;

-    creșterea rezistenței musculare;

-    creșterea coordonării, controlului și echilibrului;

-    corectarea deficitului respirator;

-    antrenamentul la efort;

-    reeducarea sensibilității.

►    Masaj: - sedarea durerilor;

-    micsorarea hipertoniei musculare sau a contracturii musculare;

-    îmbunatatirea circulatiei sanguine locale;

-    activarea factorilor metabolici la grupul muscular afectat.

►    Terapie ocupațională: - activitațile se pot desfășura individual sau în grup;

-    evaluează tipurile de activități ocupaționale trevute și prezente, pe care le poate executa individul;

-    identifică disfuncțiile privind activitățile ocupaționale;

-    identifică comportamentele disfuncționale din gestică și impactul lor asupra activităților ocupaționale;

-    remediază sau compensează disfuncțiile din activitățile ocupaționale și din gestică;

-    facilitează sau structurează schemele de mișcare din activitățile ocupaționale, în funcție de vârstă și de rolul pe care îl are de îndeplinit pacientul în viața zilnică.

-    evalueaza necesitatea echipamentelor speciale de genul scaunelor cu rotile, atele, echipamente speciale pentru usurarea imbaierii sau ajutoare pentru facilitarea comunicarii copiilor cu diferite probleme de sănătate;

-    practica diverse activitati cu copiii care au probleme senzoriale si de concentrare în scopul de a le imbunatati capacitatea de focusare si abilitatile practice.

►    Ludoterapie, Muzico-terapie, Artterapie:

-    urmărește stabilirea, restabilirea, menținerea și îmbogățirea raporturilor individului în globalitatea sa cu el însuși, cu un altul, cu mediul înconjurător;

-    dezvoltarea capacitatilor psihomotrice;

-    dezvoltarea creativitatii si exprimarii emotiilor;

-    favorizarea dezvoltării schemei corporale și a imaginii propriului corp.

>    Ergoterapie -cu ajutorul ergoterapiei pacientul învață să se descurce în viața de zi cu zi cu cât mai puțin ajutor posibil. Asta este foarte important, ca el să poate fi independent și să nu fie o împovărare pentru familia sa. El învață cum poate avea parte la activitățile zilnice chiar dacă are un deficit, cum poate să îl compenseze și cum poate să-și folosească resursele pe care le mai are.

>    Activități sportive adresate copilului cu dizabilități - implicarea copiiilor cu dizabilități în diverse activități cu caracter sportiv.

>    Grup socializare- activități comune pentru copii cu dizabilități organizate de personal speicializat.

>    Grup suport părinți- activitți de consiliere.

>    Atelier protejat-activități specifice -activități practice, activități educative, socializare.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 35. Serviciul Management de Caz și Monitorizare îndeplinește următoarele atribuții :

>    evaluarea complexă și multidimensională a situației copilului, familiei sale/reprezentantului legal, precum și a persoanei adulte aflate în dificultate (persoane adulte/persoane vârstnice/ persoane cu handicap), care au solicitat protecție socială, în context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate nevoilor acestora;

>    întocmirea planului individualizat de asistență și îngrijire sau a planului serviciilor și intervențiilor;

>    alcătuirea echipelor multidisciplinare și, după caz, interinstituționale și organizarea întâlnirilor cu echipa,

precum și a celor individuale cu profesioniștii implicați în rezolvarea cazului;

>    implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantului legal și a persoanei adulte aflată în dificultate și sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

>    controlul asupra demarării serviciilor/activităților prevăzute în planul individualizat de protecție/planul de servicii/planul individualizat de asistență și îngrijire, după caz, precum și asupra serviciilor și intervențiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoane adulte aflate în dificultate;

>    verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităților (ex. progrese obținute, atingerea obiectivelor, probleme apărute etc.) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate;

>    asigurarea unei comunicări eficiente între toate părțile implicate în rezolvarea cazului.

>    centralizează și sintetizează informațiile primite, specifice domeniului de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;

>    colectează, centralizează, sintetizează și monitorizează date referitoare la copiii:

o cu dizabilități, încadrați într-un grad de handicap și pentru cei care a fost eliberat un certificat de orientare școlară;

o aflați în centrele pentru copii cu nevoi speciale; o aflați în centrele de plasament, centrele de zi de pe raza sectorului 6;

o aflați în cadrul organismelor private autorizate care desfășoară activități în domeniul protecției copilului de pe raza sectorului 6;

o aflați în dificultate ai căror părinți domiciliază pe raza sectorului 6; o cei pentru care Direcția Protecția Copilului furnizează servicii.

>    colectează, centralizează, sintetizează și monitorizează date referitoare la adulți:

o cu dizabilități, încadrați într-un grad de handicap;

o persoane singure; o persoane vârstnice;

o persoane adulte/familii aflate în situații de dificultate; o persoane vârstnice instituționalizate.

>    colectează, centralizează și sintetizează în baza de date CMTIS (Child Monitoring and Tracking Informațional System), existentă la nivel național, informațiile cu privire la copiii ce beneficiază de servicii oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;

>    creează și actualizează permanent baze de date pentru serviciile/centrele specializate în asistență socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6;

>    întocmește și actualizează evidența specialiștilor de la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, care acordă servicii de specialitate, ori de câte ori apar modificări în structura de personal;

>    colaborează permanent cu departamentele de monitorizare/statistică de la nivelul instituțiilor locale și centrale comunicându-le datele solicitate;

>    efectuează permanent investigații la cererea celorlaltor direcții de asistență socială și protecția copilului precum și a altor instituții abilitate și organisme private autorizate care desfașoară activități în domeniul protecției copilului, colaborând în vederea îndeplinirii atribuțiilor potrivit legii;

>    monitorizează zilnic dispozițiile pentru managerii de caz;

>    comunică lunar Serviciului Financiar situația privind copiii aflați în centrele de plasament de pe raza sectorului 6;

>    primește și îndrumă solicitările primite prin intermediul Asociației Telefonul Copilului către serviciile specializate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 36. Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie îndeplinește următoarele atribuții:

>    Atribuții pe linie de prevenire a abandonului familial și școlar precum și propunererea acordării

măsurilor de protecție specială:

>    identifică copiii aflați în dificultate pe raza sectorului 6;

>    primește sesizări și cereri cu privire la cazurile de copii aflați în dificultate;

>    efectuează investigații în mediul familial și social al copilului aflat în dificultate;

>    elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau prestațiilor și le acordă în condițiile legii;

>    asigură consilirea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

>    păstrează contactul cu copilul și familia sau reprezentanții legali ai acestuia și identifică nevoile clientului, împreună cu acesta, precum și resursele necesare soluționării cazului;

>    întocmește ancheta psiho-socială pentru fiecare caz instrumentat și prezintă Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6 sau instanței judecătorești, după caz, propuneri concrete pentru stabilirea măsurilor de protecție corespunzătoare;

>    acordă copilului capabil de discernamânt asistență și sprijin în exercitatea dreptului său la libera exprimare a opiniei;

>    acordă asistență și sprijin, inclusiv material/finaciar părinților copilului aflat în dificultate, pentru a preveni abandonul sau instituționalizarea copilului;

>    urmărește cu prioritate identificarea unei măsuri alternative la protecția de tip rezidențial a copilului prin integrarea acestuia la familia extinsă sau în familii substitutive și evaluează capacitatea acestora de a ocroti un copil;

>    identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament/tutelă copilul, cu prioritate printre rudele acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv, atunci când menținerea sau reintegrarea copilului în familia naturală nu este posibilă;

>    identifică centre de tip rezidențial unde să poată fi dat în plasament copilul, atunci când nu s-a reușit identificarea unei măsuri de protecție alternativă viabilă;

>    identifică, evaluează și monitorizează femeia gravidă aflată la risc de abandon;

>    realizează medierea între femeia gravidă predispusă la abandonul copilului și serviciile medicale de specialitatea (acces la consultații pre/postnatale, înscrierea la medicul de familie e.t.c.), precum și accesul la serviciile sociale;

>    asigură consiliere generală și suport emoțional pentru formarea relației de atașament între mamă și copil și, după caz, acceptarea copilului;

>    oferă soluții temporare de locuire (centru maternal, centru de zi etc.);

>    efectuează anchete sociale, întocmeste rapoarte și referate pentru a fi prezentate în Comisia pentru Protecția Copilului sector 6, cu privire la sițuatia copiilor care beneficiază de protecție în cadrul serviciilor de tip rezidențial de pe raza altor sectoare / județe, ai căror părinți au domiciliul legal în raza de competență a serviciului;

>    monitorizează situația copiilor ai căror parinți sunt plecați la muncă în strainătate acordând consiliere de specialitate atunci când este nevoie;

>    efectuează anchete psihosociale la cererea celorlate direcții generale de asistență socială și protecția copilului, precum și altor instituții abilitate și organisme private autorizate care desfășoră activități în domeniul protecției copilului;

>    pregătește integrarea sau reintegrarea copilului în familia naurală, într-o familie substitutivă temporară sau în familia adoptivă, după caz;

>    identifică resursele necesare soluționării cazului și orientează clientul către alte instituții/organisme competențe, atunci când este cazul;

>    dezvoltă programe de prevenire a abandonului familial și abandonului scolar la nivelul comunității;

>    elaborează parteneriate cu instituțiile reprezentative din comunitate;

>    coordonează metodologic activitatea centrelor de zi tip after-school deschise de DGASPC sector 6 în parteneriat cu școlile.

>    Atribuții de monitorizare a copiilor aflați în plasament de tip familial:

>    monitorizarea modului în care sunt puse în aplicare măsurile de proțectie specială, după ce față de copil sa luat măsura plasamentului la o familie sau persoană cu domiciliul pe raza sectorului 6;

>    verificarea periodică a împrejurărilor care au condus la stabilirea măsurii de protecție, pentru cazurile aflate în evidență;

>    reevaluarea periodică a progreselor înregistrate, deciziilor și intervențiilor specializate în evoluția cazurilor aflate în evidență, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului în procesul managementului de caz ;

>    revizuirea periodică a evăluarii nevoilor copilului aflat în plasament familial și a planului individualizat de protecție, conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului în procesul managementului de caz ;

>    monitorizarea și înregistrarea evoluțiilor înregistrate în implementarea planului individualizat de protecțtie pentru cazurile aflate în evidență, conform responsabilitțăilor individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului în procesul managementului de caz;

>    organizarea, coordonarea și monitorizarea activităților în care sunt implicați și alți specialiști, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenții, conform responsabilitțăilor individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului în procesul managementului de caz;

>    monitorizarea evoluției dezvoltării copilului și a modului în care acesta este crescut și îngrijit în familia de plasament;

>    sprijinirea familiei de plasament în identificarea și soluționarea problemelor legate de creșterea și îngrijirea copilului;

>    furnizarea de informații familiei de plasament privind tipurile de sprijin disponibil;

>    orientarea și sprijinirea familiilor pentru obținerea serviciilor de sprijin;

>    informarea familiei de plasament și a familiei naturale a copilului, urmărind ca aceștia să cunoască, să înțeleagă, să accepte și să acționeze în conformitate cu prevederile legale în vigoare în ceea ce privește exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor cu privire la copil;

>    monitorizarea modului în care copilul menține relațiile cu familia naturală sau cu alte persoane relevante pentru viața acestuia și evaluarea potențialului de reintegrare în familie, pentru copiii aflați în evidență;

>    pregătirea reintegrării copilului în familia naturală sau, după caz, integrarea într-o familie substitutivă temporară, în familia adoptivă ori în altă formă de protecție specială, atunci când aceasta este în interesul superior al copilului;

>    sesizarea autorităților cu competență decizională în domeniul protecției copilului, atunci când se constată apariția unei situații care impune necesitatea modificării sau încetării măsurii de protecție specială pentru cazurile aflate în evidență;

>    monitorizarea post-servicii pentru copilul reintegrat în familia naturală (atunci când parințtii au domiciliul/resedința în sectorul 6), conform responsabilităților individuale ce revin profesioniștilor din cadrul serviciului în procesul managementului de caz;

>    întocmirea, păstrarea, actualizarea și gestionarea documentației referitoare la situația copiilor care beneficiază de masura plasamentului la o familie sau persoană.

>    Competențe legate de cazurile copiilor delincvenți si a celor cu comportament deviant:

>    preia sesizările privind cazurile copiilor cu comportament deviant de pe raza de competență, efectuează evaluarea inițială și evaluarea detaliată;

>    asigură consilierea copiilor cu comportament deviant și a copiilor delincvenți care nu răspund penal, precum și a familiilor acestora, în vederea reintegrării lor școlare și familiale;

>    determină poziția copiilor capabili de discernamânt cu privire la măsura propusă și asigură cunoașterea de către aceștia a situației lor de drept și de fapt;

>    întocmește și implementează planul de servicii și planul individualizat de protecție pentru copiii cu comportament deviant și pentru cei care au comis fapte penale dar nu răspund penal;

>    propune măsura supravegherii specializate sau a plasamentului într-un centru rezidențial specializat pentru copiii care au comis fapte penale dar nu răspund penal, la sesizarea Parchetului;

>    instrumentează dosarul referitor la măsura de protecție specială și susține propunerea în fața Comisiei pentru Protecția Copilului sau a Instanței;

>    urmărește aplicarea condițiilor prevăzute de măsura supravegherii specializate;

>    monitorizează situația copilului și a familiei careia i-au fost oferite servicii;

>    cooperează cu Poliția, Parchetul, Școlile, ONG-urile de profil din sectorul 6 în vederea reintegrării sociale a copiilor cu comportament deviant de pe raza de competență a serviciului;

>    referă cazuri pentru Centrul de zi pentru copilul delincvent;

>    efectuează campanii de informare în comunitate pentru prevenirea delincvenței juvenile și a consumului de droguri;

>    propune programe de prevenire a violenței în rândul tinerilor și pentru îmbunatățirea relației părinte-copil.

>    CENTRE DE ZI - aflate în subordonarea directă a șefului Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie:

o    Centrul    de    zi Militari

o    Centrul    de    zi Drumul Taberei

o    Centrul    de    zi Crângași

o    Centrul    de    zi Giulești

I. Atribuțiile centrelor de zi:

>    îngrijire și supraveghere pe timpul zilei;

>    asigurarea unei mese zilnice pentru copiii care provin din familii cu situație financiară precară;

>    asistența de specialitate în vederea aprofundării cunostințelor dobândite în cadrul orelor de curs, de suport pentru orientarea școlară;

>    asistența socială, educațională, psihologică și medicală;

>    program instructiv - educativ: efectuarea temelor, meditații;

>    program de socializare și recreere (activități desfășurate în cadrul centrului sau în diferite locații din afara centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);

>    consilierea psihologică a părinților sau reprezentanților legali ai copiilor.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 37. Compartiment Intervenții de Urgență îndeplinește următoarele atribuții :

>    primește sesizari scrise și telefonice de intervenție din partea cetațenilor de pe raza sectorului 6;

>    intervine prompt prin intermediul echipei mobile în cazul copilului a carui viata este pusa în pericol prin abuz/neglijare/exploatare/lipsa de supraveghere sau de adăpost; asigură asistenta și consilierea copilului/copiilor pe parcursul intervenției de urgență;

>    asigură asistența și consiliere familiilor pentru depașirea situațiilor de criza și soluționarea adecvată a cazurilor semnalate de către aceștia, furnizează informații adecvate nevoilor petenților și îi îndrumă către alte servicii de specialitate în domeniul protecției copilului;

>    depune diligențele necesare pentru clarificarea situației juridice a copilului plasat în regim de urgență într-un centru;

>    evaluarea psihosocială a situației copiilor aflați în dificultate și identificarea nevoilor în plan social, psihologic, medical, juridic;

>    colaborarea cu specialiști din cadrul altor servicii/instituții abilitate, în vederea oferirii de prestații, servicii și intervenții corespunzatoare satisfacerii nevoilor identificate;

>    oferirea de soluții temporare de locuire, mamicilor cu copii pană la varsta de 3 ani (centru maternal);

>    intervenție în vederea clarificarii situației juridice a copilului aflat în dificultate, inclusiv pentru înregistrarea nașterii acestuia;

>    emite dovezi pentru întocmirea dosarului în vederea obținerii unui contract de munca în străinătate;

>    deservește Telefonul Copilului - 0800 800 660, 0731624849 serviciu telefonic de tip permanent, primește semnalarile din comunitate cu privire la situațiile de abuz, neglijare și exploatare a copilului (A/N/E), asigură consilierea telefonică în aceste situații și intervine prompt în cazurile urgente prin intermediul echipei mobile;

>    în cazul semnalărilor din comunitate cu privire la o suspiciune sau situație de A/N/E/ completează fișa de semnalare obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de A/N/E/ în termen de 12 ore de la consemnarea convorbirii;

>    transmite fișele de semnlarea obligatorie și evaluare inițială a situațiilor de A/N/E către D.G.A.S.P.C. sector 6 în termen de 12 ore de la completarea acestora pentru alcătuirea evidenței primare a acestor situații și coordonarea intervenției;

>    colaborează cu instituții abilitate să intervină în regim de urgentă: instanța judecătorească, procuratura, Poliția, IML, spitale, precum și cu alte organisme guvernamentale/neguvernamentale din domeniul protecției copilului;

>    realizează o bază de date pentru monitorizarea și evaluarea propriilor activitați precum și pentru promovarea și informarea comunitații în ceea ce privește telefonul Copilului;

>    respectă confidențialitatea informațiilor cu privire la clienți și la convorbirile telefonice, conform legislației în vigoare;

>    intervine de urgență în cazul în care sunt sesizări ale persoanelor adulte fără adăpost care au domiciliul legal în sectorul 6, efectuând evaluarea în regim de urgență a cazului și demersurile necesare în vederea internării într-un centru pentru persoane fără adăpost (în cazul în care evaluarea medicală va determina existența unor afecțiuni acute, aceste persoane vor fi îndrumate către unități sanitare specializate în vederea stabilirii unei conduite terapeutice specifice);

>    asigură consilierea psihologică și intervenția psihoterapeutică de urgență, de catre personalul abilitat din cadrul echipei de intervenție;

>    acordă servicii socio-medicale, în regim de urgență, la domiciliul persoanelor vârstnice aflate în dificultate și care nu au aparținători;

>    înaintează serviciilor de specialitate cazurile care au fost internate în regim de urgență într-un adăpost de noapte (persoane adulte fără adăpost - persoană vârstnică, persoană cu handicap - în vederea monitorizării acestora sau efectuării demersurilor pentru evaluarea și internarea acestora, în funcție de situație, într-un cămin pentru persoane vârstnice, respectiv într-un centru de îngrijire și asistență;

>    realizează evaluarea primară a situației persoanelor adulte aflate în situație de risc în vederea acordării unor măsuri de protecție socială în regim de urgență ;

>    facilitează accesul la servicii medicale de urgență atât pentru persoanele adulte fără adăpost, cat și pentru persoanele adulte aflate în situație de risc și colaborează cu instituții specializate în acordarea unor astfel de servicii;

>    solicită sprijinul instituțiilor abilitate pentru rezolvarea situațiilor de urgență, care nu fac obiectul activității serviciului, întâlnite în teren sau sesizate (ambulanța medicală, pompieri, poliție, etc) ;

>    preia și gestionează toate apelurile socio-medicale și asigură transmiterea acestora către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Protecție Socială Sector 6;

>    informează apelantul, în timpul convorbirilor telefonice, asupra competențelor Serviciului Intervenții de Urgență, misiunilor prioritare, acțiunilor compartimentului, precum și asupra limitelor acestora;

>    îndrumă apelantul către alte instituții abilitate să rezolve cerințele acestuia, atunci când situația expusă de apelant nu se încadreaza în categoria urgențelor socio-medicale;

>    colaborează cu forurile abilitate în vederea cazării persoanei abuzate care necesită intervenție în regim de urgență - victimă a violentelor domestice, într-o instituție de tip centru pentru victimele violenței domestice, după caz;

>    realizează legăturile cu serviciile publice de urgență specializate (spitale, policlinici, centre de rezidență, cantine sociale, adăposturi de urgență) în vederea internării/cazării persoanelor aflate în situație de criză;

>    intervine în regim de urgență în cazul persoanelor adulte decedate la domiciliu, fără aparținători, pe raza sectorului 6, conform procedurilor adoptate în acest sens ;

>    colaborează cu firma de prestări servicii funerare și întocmește documentația în vederea soluționării eficiente a cazului ;

>    efectuează demersurile, în colaborare cu firma de prestări servicii funerare, în vederea înmormântării persoanelor decedate la domiciliu, pe raza sectorului 6, declarate fără aparținători la data decesului ;

>    colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și cu alte instituții abilitate să desfășoare activități în acest domeniu;

>    colaborează cu Serviciul Management de Caz în evaluarea, reevaluarea și monitorizarea cazurilor aflate în evidența serviciului, precum și în efectuarea demersurilor pentru acordarea serviciilor sociale și aplicarea măsurilor de protecție socială;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 38. Centrul de Zi Pentru Copiii Străzii ”Speranța” îndeplinește următoarele atribuții:

>    asigură copiilor aflați în dificultate o îngrijire complexă pe timpul zilei, prin activități de tip educațional, socializare, consiliere psihologică, consiliere și orientare școlară;

>    asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ ținând cont de vârstă, nevoi și preferințele acestora, în spații cu o atmosferă de tip familial și constituie ocazii pentru socializarea copiilor;

>    asigură copiilor spații igienico - sanitare suficiente, amenajate și dotate cu echipamentul corespunzator numărului și nevoilor acestora, precum și ale personalului;

>    asigură necesar de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, copiii fiind încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală;

>    asigură copiilor dreptul la intimitate, spațiu personal și confidențialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

>    promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;

>    inițiază și organizează acțiuni de informare a comunității în ceea ce privește serviciile oferite și importanța existenței acestora pentru copiii din comunitate și pentru familiile lor;

>    face toate demersurile pentru a stabili relații de colaborare activă cu familiile copiilor care frecventează centrul de zi;

>    evaluaeză nevoile fiecărui copil în parte ;

>    încheie împreună cu familia și copilul un contract de servicii ;

>    ofertă suport material constând în alimente și îmbrăcăminte beneficarilor serviciilor centrului de zi;

>    realizează planul personalizat de intervenție pentru fiecare copil funcție de nevoile evaluate;

>    consemnează progresele înregistrate de fiecare benefiar al serviciilor centrului în funcție de obiectivele stabilite;

>    inițiază reuniuni individuale periodice de informare, în special la admiterea copilului în centru, în vederea comunicării informațiilor utile pentru părinți;

>    desfășoară activități în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor;

>    oferă copilului numeroase activități/situații de învățare, bine planificate dinainte de către educator;

>    oferă copiilor activități recreative pentru a se realiza un echilbru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc;

>    oferă copiilor activități de orientare școlară și vocațională în concordanță cu aptitudinile și interesele acestora, precum și servicii de consiliere psihologică;

>    oferă părinților consiliere și sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului și familiei sale;

>    colaborează cu celelalte servicii comunitare pentru asistența copiilor și familiilor lor, inclusiv cu profesioniștii din domeniu;

>    oferă, la cererea celorlaltor compartimente, informații cu privire la serviciile adresate beneficiarilor;

>    îndeplinește orice alte atributii dispuse de conducerea institutiei, in limitele competentelor legale.

ART. 39.Complex de Servicii Apartamente Tip Familial îndeplinește următoarele atribuții:

>    Asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condițiile igienico-sanitare necesare protecției beneficiarilor;

>    Asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistență medicală, îngrijire și supraveghere permanentă a beneficiarilor;

>    Asigură paza și securitatea beneficiarilor;

>    Asigură beneficiarilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

>    Asigură accesul beneficiarilor la educație, informare, cultura și educație formală și non-formală în vederea asimilării cunostiințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;

>    Colaborează cu unitătțle de învățământ astfel încât să se realizeze școlarizarea tuturor copiilor, în funcție de vârsta și dezvoltarea psihică, precum și în aplicarea programului educațional;

>    Asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea;

>    Asigură climatul favorabil dezvoltării personalității copiilor într-un mediu cât mai apropiat de cel familial;

>    Urmărește modalitățile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecție specială, integrarea și evoluția beneficiarilor în cadrul serviciului și formulează propuneri vizând completarea sau modificarea planului individualizat de protecție sau îmbunătățirea calității îngrijirii acordate;

>    Promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant;

>    Asigură copiilor dreptul la intimitate, spațiu personal și confidențialitate într-un mod cât mai apropiat de cel familial;

>    Asigură pregatirea corepunzătoare ieșirii copilului/tânarului din complex, prin dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, pentru integrarea sau reintegrarea familială și/sau socio-profesională, în conformitate cu legislația în vigoare și cu standardele minime obligatorii;

>    Monitorizează situația copiilor care au beneficiat de protecție specială în cadrul complexului și au fost integrați în familie, la nivelul sectorului 6, pe o perioada de 3 până la 6 luni;

>    Colaborează cu serviciile specializate din cadrul DGASPC sector 6, cu serviciile specializate pentru protecția copilului din județe și din sectoarele Municipiului București, cu alte instituții publice și organisme private autorizate care desfasoară activități în domeniul protecției copilului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce ii revin.

Principalele atribuții pe compartimente

>    Compartimentul asistență socială îndeplinește următoarele atribuții:

>    colaborează cu educatorul specializat si psihologii pentru întocmirea/actualizarea proiectului individual de protectie în vederea elaborarii unor programe de lucru cu copiii;

>    întocmește anchete sociale pentru clarificarea situației familiale a copiilor efectuând vizite la domiciliul părinților și rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv, în timp util;

>    reactualizeaza anchetele sociale si celelalte documente din dosarele copiilor, comunicând managerului de caz orice modificare intervenita în situatia copilului;

>    contribuie la mentinerea relatiei copil-familie, acordând consiliere de specialitate ambelor părti (dupa caz) în vederea reintegrarii copiilor în familie;

>    facilitează accesul copiilor la informatie și la serviciile publice comunitare (după caz);

>    acordă familiei copilului sprijin pentru iesirea din situatia de criza, prin consiliere si orientare catre autoritățile competente;

>    elaborează programe de lucru individualizate, centrate pe copil, în domeniul sau de competență (împreuna cu ceilalti specialisti din echipa), în concordanță cu obiectivele stabilite în PIP;

>    urmareste realizarea PIP si îl actualizeaza (împreuna cu ceilalti specialisti din echipa) în functie de rezultatele si nevoile copilului;

>    participă la elaborarea PIS-urilor (de recreere, socializare, deprinderi de viață independentă) în colaborare cu membrii echipei pluridisciplinare;

>    acordă consiliere copilului (dupa caz) si familiei acestuia în vederea reintegrarii/integrarii în familia naturala/largita sau substitutiva;

>    colaboreaza cu specialistii din alte institutii implicate direct în activitatile de recuperare/educare ale copilului în vederea aplicarii unitare a planului de protectie;

>    Compartimentul educație îndeplinește următoarele atribuții:

>    respectă dispozițiile de ordin administrativ și profesional ale personalului de specialitate din echipa pluridisciplinară;

>    respectă Standardele Minime Obligatorii prevazute în Ordinul nr. 21/2004 în relațiile cu copiii și alt personal din apartament;

>    își însușește și este la curent cu legislația în vigoare privind protecția copilului;

>    cunoaște misiunea Complexului de servicii - Apartamente de tip familial și are responsabilitatea de a informa orice părinte sau reprezentant legal al copilului instituționalizat despre obiectivele misiunii complexului;

>    cunoaște locul Complexului de servicii - Apartamente de tip familial în cadrul sistemului de servicii sociale și are responsabilitatea de a informa părinții sau reprezentanții legali ai copilului instituționalizat despre locul complexului în sistemul de servicii sociale și celelalte servicii cu care complexul relaționează;

>    participă la elaborarea PIS-urilor (nevoi educaționale, recreere-socializare, deprinderi de viață independentă, îngrijire și promovare a bunăstării etc.) în colaborare și sub coordonarea metodologică a psihologului sau a altor membrii ai echipei pluridisciplinare;

>    participă în cadrul echipei pluridisciplinare la reevaluarea copilului instituționalizat cu ocazia ieșirii acestuia din complex;

>    oferă sprijin concret și încurajează copiii în a menține legăturile cu părinății, cu familia largită și cu alte persoane importante sau apropiate față de ei;

>    consiliază parinții cu privire la orice aspecte legate de viața copilului, de dezvoltarea sa fizică și mentală pe parcursul sederii în apartament;

>    participă la promovarea imaginii Complexului de servicii - Apartamente de tip familial și sprijină copiii în participarea lor la cât mai multe activități în cadrul comunității;

>    participă la realizarea obiectivelor educaționale conținute în PIS educație (înscrierea într-o unitate de învățământ, colaborarea cu cadrele didactice în urmărirea situației școlare, participă la sedințele cu părinții);

>    participă la elaborarea și realizarea programelor de recreere și socializare extrascolare;

>    participă la însușirea de către copiii instituționalizați a deprinderilor de viață independentă;

>    asigură activitatea de educație informală în apartament în situația în care copilul, din motive de sănatate, nu poate frecventa unitatea de învațămant pe o perioadă determinată, conform programei școlare;

>    însoțește copilul preșcolar și școlarul mic de la centru la unitatea școală (și invers), însoțește copilul în activități de recreere-socializare, în și în afara apartamentului;

>    se ocupă de dezvoltarea deprinderilor de igienă personală a copiilor;

>    semnalizează în cel mai scurt timp orice modificare privitor la sănătatea copilului, medicului de familie;

>    supraveghează copiii pe timpul nopții;

>    se ocupă, pentru copiii sub 14 ani, de cheltuirea rațională a banilor de buzunar, conform preferințelor copilului;

>    referentul-educator va aborda relațiile cu copiii institutionalizați în mod nediscriminator, fară antipatii sau favoritisme, folosind un limbaj și formule de adresabilitate adecvate, respectand în totalitate standardele și prevederile Legii 272/2004, referitoare la comportamentul personalului față de copiii instituționalizați;

>    asigură copiilor protecție și asistență în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor conform legislației în vigoare;

>    sesizează conducerea/echipa pluridisciplinară despre orice tentativă sau situație de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;

>    personalul educativ din apartament cunoaște procedurile prin care primește, înregistrează și participă la soluționarea sesizărilor și reclamațiilor din partea copiilor și părinților lor;

>    asigură, alături de tot personalul din apartament, realizarea măsurilor privind siguranța și securitatea copiilor din apartament, conform Standardelor Minime Obligatorii și Metodologiei de Organizare și Funcționare a Complexului de servicii - Apartamente de tip familial.

>    Compartimentul psihologie îndeplinește următoarele atribuții:

>    examinează copiii din punct de vedere psihologic aplicând diferite teste și interpretând rezultatele acestora ;

>    desfașoară împreuna cu copilul activitati de terapie suportivă, de expresie, ocupationala, consiliere individuala si familiala, terapia psihomotricitatii, arterapie si ludoterapie, precum si o serie de activitati practice in vederea dezvoltarii abilitatilor si a deprinderilor ;

>    realizează profilul psihologic individual al copiilor, utilizand instrumentele de psihodiagnoza ;

>    raportează autoritatilor competente orice informatie cu privire la neglijarea sau abuzul fizic, psihic sau de natura sexuala asupra copiilor si totodata ofera consiliere atat copiilor in cauza, cat si parintilor lor;

>    dezvoltă si implementeaza planuri individuale de interventie, specificand tipul, frecventa, si durata actiunilor, dar si evaluare lor (Planul Individualizat de Recuperare si Programul de Interventie Specific);

>    elaborează planuri educationale individuale in colaborare cu ceilalti membrii ai echipei pluridisciplinare (medici, asistenti sociali, educatori si profesori);

>    apreciază si fixeaza nevoile individuale ale copiilor, limitele si potentialul acestora, aptitudinile in vederea unei corecte orientari scolare si profesionale;

>    selectează, administreaza si interpreteaza testele si probele psihologice pentru a determina aptitudinile, abilitatile si interesele copiillor;

>    întocmeste fise de observatii asupra manifestarilor comportamentale ale copiilor in mediul lor de viata, pentru o evaluare obiectiva a acesrora;

>    stabileste intalniri periodice cu parintii si cu personalul instructiv-educativ al acestora pentru a discuta progresele si pentru a determina prioritatile;

>    consiliaza copiii si familiile acestora in vederea rezolvarii diferitelor conflicte si probleme intrafamiliale, dar si a imbunatatirii relatiilor familiale;

>    orienteaza copiii catre alte institutii specializate in cazul aparitiei unor probleme care ar necesita concursul mai multor specialisti pentru a putea fi rezolvate;

>    mentine o legatura permanenta cu celelalte institutii implicate in procesul de crestere, dezvoltare si educatie a copiilor (spitale, scoli, politie, ONG-uri);

>    initiaza si modereaza discutii de grup cu copiii si cu personalul instructiv-educativ;

>    acordă consiliere parintilor, profesorilor si altor persoane implicate in viata copiilor, referitoare la diferite stiluri de invatare si tehnici de modificare comportamentala;

>    are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra informatiilor legate de activitatile desfasurate ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 40. Centrul de Primire și Evaluare în Regim de Urgență ”Arlechino” îndeplinește următoarele atribuții:

>    preia copiii din cadrul serviciilor D.P.C. pe baza plasamentului în regim de urgență dispus prin dispoziție a directorului general al D.G.A.S.P.C;

>    asigură condițiile necesare pentru identificarea și evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoționale și de sănătate a fiecărui copil, măsurile corespunzătoare pentru satisfacerea acestor nevoi, precum și pentru asigurarea igienei personale, supravegherea și menținerea stării de sănătate;

>    asigură copiilor condiții de locuit de bună calitate, decente și asemănătoare mediului familial, spații igienico-sanitare amenajate și dotate cu echipament corespunzator;

>    asigură copiilor o alimentație corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ ținând cont de vârstă, nevoi și preferințele acestora, în spații cu o atmosferă de tip familial și constituie ocazii pentru socializarea copiilor;

>    asigură copiilor spații igienico - sanitare suficiente, amenajate și dotate cu echipamentul corespunzator numărului și nevoilor acestora, precum și ale personalului;

>    asigură necesar de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și alte echipamente, copiii fiind încurajați să-și exprime gusturile privind îmbrăcămintea, încălțămintea și imaginea personală;

>    asigură copiilor dreptul la intimitate, spațiu personal și confidențialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

>    sprijină și promovează prin materiale și mijloace corespunzătoare educația copiilor;

>    asigură copiilor oportunități de petrecere a timpului liber, de recreere și socializare care contribuie la dezvoltarea lor fizică, cognitivă, socială și emoțională;

>    asigură derularea activității de consiliere și/sau psihoterapie pe termen scurt, mediu și lung, creând un mediu corespunzător pentru intervievarea copilului de către personalul de specialitate din cadrul rețelei de intervenție;

>    întocmește programul personalizat de consiliere și/sau psihoterapie pentru copil și, după caz, pentru persoanele implicate în cazul respectiv, care este parte integrantă a planului individualizat de protecție, respectiv a planului de servicii (pe baza informațiilor rezultate din evaluarea inițială și detaliată a cazului de abuz, neglijare și exploatare a copilului);

>    promovează și aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant ;

>    asigură măsuri adecvate de prevenire și intervenție pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune;

>    asigură evaluarea detaliată a sițuatiei copilului care se realizează cu sprijinul unei echipe multidisciplinare alcătuită la propunerea managerului de caz. Din echipă fac parte atât persoana de referință cât și alți profesioniști desemnați de șeful C.P.E.R.U. Scopul evaluării detaliate este acela de a se găsi soluția cea mai bună pentru copil, având în vedere eventualele traume suferite;

>    asigură sprijinul necesar elaborării P.I.P., respectiv a planului de servicii pentru toți copiii aflați în evidența sa;

>    pentru intervenția pe termen lung se pregătesc măsuri de protecție adecvate. Măsurile care se pregătesc trebuie să vizeze atât copilul cât și familia. Intrarea în sistemul rezidențial trebuie să fie ultima soluție;

>    copiilor li se oferă sprijin concret și sunt încurajați să mențină legăturile cu părinții, familia lărgită și alte persoane importante pentru ei, dacă acest lucru nu contravine interesului lor superior;

>    contribuie la asigurarea condițiilor necesare și pregătirii corespunzătoare a ieșirii copilului din centru sau din sistemul de protecție a copilului;

>    un aspect important în toate tipurile de activități desfășurate în centru este protejarea copilului de mediatizarea situației sale;

>    organizează un sistem de primire, înregistrare și soluționare a sesizărilor și reclamațiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul. Sesizările și reclamațiile sunt soluționate cu promtitudine și seriozitate, iar persoana în cauză este informată de progresul realizat pentru soluționare, în mod periodic și primește răspunsul, în scris, în maxim 30 de zile calendaristice;

>    activitățile desfășurate în Centru respectă Standardele minime obligatorii pentru categoriile de servicii oferite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 41. Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

>    primește, verifică și înregistrează cererile depuse spre soluționare la Comisie în registrul general de intrări-ieșiri al Comisiei;

>    asigură convocarea persoanelor chemate în fața Comisiei pentru soluționarea cazurilor privind copiii, în termenul prevăzut de lege, și ține la zi registrul special de evidență a convocărilor;

>    întocmește ordinea de zi a ședintelor Comisiei;

>    asigură consemnarea proceselor verbale ale sedințelor Comisiei în registrul special de procese verbale;

>    asigură redactarea hotărârilor Comisiei, în termenul prevăzut de lege, și ține la zi registrele speciale de evidență a hotărârilor;

>    asigură redactarea certificatelor de încadrare a copilului într-un grad de handicap;

>    asigură comunicarea hotărârilor Comisiei către toate persoanele/instituțiile interesate, în termenul prevăzut de lege, și ține la zi registrul special de evidență a comunicărilor;

>    asigură redactarea și eliberarea actelor Comisiei care nu necesită adoptarea unei hotărâri și înregistrarea acestora în registrul general de intrări-ieșiri al Comisiei;

>    asigură primirea-predarea în bune condiții a cererilor și dosarelor depuse spre soluționare la Comisie de la și către serviciile D.G.A.S.P.C. responsabile, precum și transferul acestora către alte instituții, atunci când este necesar;

>    organizează și ține la zi arhiva curentă a Comisiei;

>    întocmește și eliberează orice alte acte, documente sau situații necesare bunei desfașurări a activității specifice;

>    asigură comunicarea permanentă cu președintele, vicepreședinții și membrii Comisiei, precum și cu serviciile D.G.A.S.P.C. implicate, în vederea desfășurării în bune condiții a ședințelor Comisiei;

>    asigură comunicarea și corespondența cu Comisiile pentru Protecția Copilului și Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din județe și din sectoarele Municipiului București, cu alte instituții publice sau private, în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 42. Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap îndeplinește următoarele atribuții :

>    efectuează evaluarea /reevaluarea complexă a adultului cu handicap la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;

>    întocmește raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

>    recomandă sau nu încadrarea, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia;

>    efectuează evaluarea complexă a persoanei adulte cu handicap și face recomandări referitoare la orientarea profesională persoanelor cu handicap care solicită un certificat de orientare profesională;

>    avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz, plan în care sunt stabilite activitățile și serviciile de care are nevoie adultul cu handicap, în scopul integrării sociale. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză cât și reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reședință a persoanei cu handicap;

>    urmărește realizarea planului individual de servicii al persoanei adulte cu certificat de handicap revizuibil în scopul asigurării măsurilor de protecție/recuperare recomandate;

>    evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestarea ca asistent personal profesionist, întocmește raportul de evaluare complexă și face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

>    realizează informarea și consilierea persoanei cu handicap (și a familiei, reprezentantului legal) privind drepturile și obligațiile persoanelor cu handicap, tipurile de sprijin disponibil și modalități de obținere;

>    recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii;

>    asigură realizarea demersurilor privind reevaluarea persoanelor adulte cu handicap, la solicitarea D.G.A.S.P.C. sau a Comisiei Superioare de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap,

>    emite răspunsuri pentru cererile și sesizările provenite de la persoanele adulte cu handicap, familiile sau reprezentanților legali ai acestora;

>    identifică situațiile de risc și stabilește măsuri preventive și de reinserție a persoanelor cu handicap în mediul familial natural și în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.-sector 6 sau

O.N.G.-uri;

>    asigură relaționarea cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

>    asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, prevenirea și combaterea situațiilor care implică risc crescut de marginalizare și excludere socială, cu prioritate a situațiilor de urgență;

>    colaborează cu toate serviciile și birourile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, precum și cu alte instituții ce desfășoară activitate de protecție socială pentru toate persoanele cu handicap;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

>    Centrul de consiliere și de evaluare vocațională îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură consilierea vocațională a persoanelor adulte cu dizabilități, care solicita acest tip de serviciu,

>    efectuează evaluarea vocațională și completează documentația specifică consilierii vocaționale;

>    efectuează evaluarea psihologică a persoanelor adulte cu dizabilități care solicită consiliere vocațională și completează documentația specifică consilierii vocaționale

>    evaluează abilitățile vocaționale ale persoanelor adulte cu dizabilități care participă la ședințele de consiliere vocațională;

>    orientază și direcționează beneficiarii consilierii vocaționale spre tipuri de servicii adecvate nevoilor individuale,

>    stabilește lista de ocupații potrivite pentru fiecare din beneficiarii evaluați;

>    creează si menține legătura cu potențialii angajatori de pe piața muncii;

>    colaborează cu celelalte servicii din instituție și cu toate instituțiile implicate în protecția și inserția socio-profesională a persoanelor cu handicap;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 43. Serviciul Prevenire Marginalizare Socială îndeplinește următoarele atribuții :

>    efectuează demersurile în scopul suportării unei părți din datoriile (consum fără penalități) înregistrate de către persoanele/familiile marginalizate social la furnizorii publici de utilități de strictă necesitate conform Legii nr.116/2002 si H.C.L. Sector 6 nr. 183/2003;

>    efectuează demersurile în vederea acordării unui ajutor financiar pentru plata chiriei pentru persoanele cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, conform prevederilor Legii nr.116/2002 și H.C.L. Sector 6

>    oferă suport financiar și material, cantină socială, consiliere juridică și psihologică primară persoanelor/familiilor marginalizate social sau aflate în risc de marginalizare socială, prin integrarea acestora în programe de sprijin desfășurate de D.G.A.S.P.C. sector 6 în parteneriat cu O.N.G.-uri;

>    consiliază și îndrumă persoanele fără loc de muncă către angajatori identificați sau către Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă sector 6;

>    efectuează anchete sociale și întocmește rapoarte cu privire la persoanele/familiile marginalizate social sau aflate în situații de risc de marginalizare socială pentru cazurile proprii cât și pentru alte instituții;

>    evaluează situațiile persoanelor cu tulburări psihice la solicitarea partenerilor sociali (poliție, administrații de bloc, spitale etc.) asigurând după caz, consiliere și asistență sau măsuri de protecție a persoanei ;

>    asigură măsuri post intervenție pentru persoanele aflate în stradă în vederea asigurării accesului la asistență și servicii sociale (obținere acte de identitate, obținere acte medicale în vederea încadrării în grad de handicap, acces la asistență medicală primară, cantină socială, acordarea de ajutoare materiale ocazionale etc.) ;

>    asigură și urmăreste procesul de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, conform prevederilor OUG nr.70/2011 (primirea și verificarea cererilor, efectuarea de anchete sociale în vederea verificării eligibilității beneficiarului) ;

>    intervine, evaluează și identifică măsuri de protecție prin colaborarea cu instituții și parteneri din domeniu, pentru cazurile de violență în familie;

>    efectuează monitorizarea tipurilor de servicii sociale acordate beneficiarilor;

>    identifică familiile (persoanele) aparținând minorităților naționale cu reședința/domiciliul în sectorul 6, care se confruntă cu probleme deosebite și le acordă sprijin pentru ca acestea să poată beneficia de prevederile legale în materie de protecție socială;

>    întocmește baze de date cu categoriile de beneficiari care accesează serviciile sociale;

>    eliberează adeverințe de negație persoanelor care nu au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr.116/2002 în ultimul an;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru soluționarea eficientă a situațiilor de criză cu care se confruntă beneficiarii și/sau asigură consultanță în vederea îndrumării acestora către instituțiile abilitate să le acorde sprijin și asistență ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 44. Serviciul Prestații Sociale și Facilități îndeplinește următoarele atribuții :

>    acordarea de prestații sociale persoanelor cu handicap (indemnizații lunare, buget personal complementar lunar, indemnizații de insoțitor, indemnizații ale persoanei cu handicap ce beneficiază de serviciile asistentului personal aflat in concediu de odihnă);

>    actualizarea bazei de date, ca urmare a cererilor depuse de beneficiari sau din oficiu;

>    acordarea de facilități constând în gratuitatea transportului în comun cu mijloace de transport de suprafață și cu metroul, precum și gratuitatea transportului interurban (CFR, auto, fluvial), atât persoanelor cu handicap, cât și însoțitorilor persoanelor cu handicap grav, respectiv asistenților personali ai acestora;

>    acordarea de roviniete și carduri-legitimații de parcare;

>    acordarea de facilități persoanelor cu handicap constând in plata dobânzii aferente creditelor acestora, potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 448/2006;

>    evidențierea indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal;

>    prelucrarea prestațiilor sociale restante, încetări, suspendări privind acordarea prestațiilor sociale, precum și rețineri, în vederea recuperării prestațiilor sociale încasate necuvenit, încheind angajamente de plată;

>    evidențierea dosarelor intrate și ieșite din plată;

>    efectuarea calculului preliminar si final al cuantumurilor prestațiilor sociale stabilite;

>    evidențierea drepturilor persoanelor cu handicap, potrivit prevederilor Legii nr. 448/2006, constând in :

•    consiliere in privinta obținerii dispozitivelor medicale gratuite,

•    evidențierea acordării alocației de stat pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, respectiv a alocației de stat majorată cu 100% pentru copiii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3-18 ani;

•    consiliere in privinta obținerii concediilor si indemnizatiilor pentru cresterea copilului cu handicap/stimulent lunar, până la implinirea de către acesta a vârstei de 3 ani, respectiv 3-7 ani;

•    consiliere in privinta obținerii concediilor medicale pentru ingrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu, precum si pentru reabilitare/recuperare, până la implinirea vârstei de 18 ani;

•    consiliere in privința obținerii indemnizației lunare pentru creșterea copilului cu handicap acordată persoanei cu handicap care nu realizează venituri in afara celor prevăzute la art. 58, al. 4, lit. a, până la implinirea de catre copii a vârstei de 3 ani, respectiv 7 ani;

•    consiliere in privinta obținerii indemnizatiei lunare pentru creșterea copilului cu handicap acordată persoanei care nu indeplinește condițiile prevăzute de OUG nr.148/2005, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 7 ani;

•    consiliere in privința obținerii indemnizației pentru creșterea copilului până la implinirea vârstei de 2 ani, respectiv 7 ani, persoanei cu handicap care are în îngrijire și întreținere un copil și care nu realizează alte venituri in afara celor prevăzute la art. 58, al.4, lit. a din Legea nr. 448/2006

>    monitorizarea persoanelor adulte beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, o dată pe an sau de câte ori situația o impune, precum și monitorizarea activității asistenților personali pentru persoane încadrate în grad de handicap grav;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

► Compartimentul Persoane Adulte cu Handicap Permanent îndeplinește următoarele atribuții :

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial al persoanei cu handicap, în vederea monitorizării situației socio-economice și a respectării programului individual de reabilitare și integrare socială de către persoana adultă beneficiară de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, o dată pe an sau ori de câte ori situația o impune;

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial în vederea identificării și evaluării statutului și contextului social în care trăiește persoana ce solicită angajarea ca asistent personal;

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial al persoanei cu handicap în vederea monitorizării activității desfășurate de către asistentul personal, activități prevăzute atât în fișa postului, cât și în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial al asistentului personal profesionist în vederea monitorizării activității desfășurate de către acesta, activități prevăzute în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;

>    efectuează anchete sociale în mediul familial al persoanei adulte cu handicap, la solicitarea Serviciului Contabilitate, pentru mandate returnate, conținând prestații sociale neridicate pe o perioadă mai mare de 2 luni consecutive;

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial, la solicitarea altor autorități și instituții publice, pentru persoanele adulte cu handicap, beneficiare de certificat de handicap cu valabilitate permanentă, care domiciliază sau au resedința pe raza sectorului 6;

>    efectuarea investigațiilor în mediul familial, la solicitarea altor autorități și instituții publice, pentru persoanele care domiciliază pe raza sectorului 6 și care solicită angajarea ca asistent personal, pe raza altor sectoare;

>    efectuarea de investigații în mediul familial, la solicitarea altor autorități și instituții publice, pentru monitorizarea activității - desfășurate pe raza sectorului 6 - de către asistentul personal/asistentul personal profesionist angajat pe raza altor unități administrativ-teritoriale;

>    acordarea de servicii de consiliere și asistență socială și logistică familiilor persoanelor cu handicap ce se află în evidența D.G.A.S.P.C. sector 6, ori de câte ori acestea solicită;

>    identificarea situațiilor de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor cu handicap în mediul familial natural și în comunitate, în colaborare cu alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 sau ONG - uri;

>    asigurarea relaționării cu diverse servicii publice sau cu alte instituții cu responsabilități în domeniul protecției sociale;

>    pe baza datelor obținute prin efectuarea anchetelor sociale, oferirea de informații privind menținerea, suspendarea sau încetarea prestațiilor sociale, prin preluarea acestora in evidențaD SMART și a clasării lor ulterioare la dosarul persoanei cu handicap;

>    promovarea păstrării confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborarea periodică de rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 45. Serviciul Ajutor Social îndeplinește următoarele atribuții :

>    acordă venitul minim garantat, sub forma ajutorului social, ca formă de asistență socială, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifcările și completările ulterioare;

>    primește, înregistrează și centralizează cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale lemne, cărbuni și combustibili petrolieri;

>    acordă ajutorul de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații de necesitate datorate calamităților naturale, incendiilor, accidentelor, precum și a altor situații deosebite stabilite prin lege;

>    acordă ajutorul de înmormântare în cazul decesului unei persoane din familiile beneficiare de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social;

>    acordă alocația pentru susținerea familiei, conform prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;

>    primește și înregistrează declarația pe propria răspundere privind venitul net lunar pe membru de familie pentru consumatorii casnici care au solicitat tariful social la energie electrică;

>    verifică declarațiile pe propria răspundere cu privire la componența și veniturile realizate pe membru de familie;

>    colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și cu alte instituții abilitate să desfășoare activități în acest domeniu;

>    efectuează demersurile în vederea acordării de ajutor material și/sau financiar ocazional pentru persoanele și familiile aflate în dificultate;

>    efectuează demersurile privind stabilirea serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.55/2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității și închisorii contravenționale, actualizată și modificată prin Legea nr.294/2009.

>    efectuează monitorizarea diferitelor tipuri de servicii sociale acordate beneficiarilor;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

> îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 46. Serviciul Alocații și Indemnizații îndeplinește următoarele atribuții :

>    primește, verifică și înregistrează cererile pentru acordarea dreptului la indemnizație pentru creșterea copiilor, până la împlinirea vârstei de unul, doi, sau trei ani a acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

>    primește, verifică și înregistrează cererile pentru acordarea dreptului la stimulent de inserție în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 111/2010, cu modificările și completările ulterioare;

>    primește, verifică și înregistrează cererile pentru acordarea alocației de stat pentru copii, în conformitate cu prevederile Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare;

>    întocmește săptămânal borderourile cu persoanele care au depus cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copil și le transmite împreună cu dosarele, semnate de către directorul general adjunct al D.G.A.S.P.C. Sector 6, către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București;

>    primește, înregistrează cererile și eliberează adeverințele de nefigurare în evidențele D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu cerere de acordare a alocației nou-născut și a alocației de stat pentru copil;

>    consilierea persoanelor solicitante ale drepturilor la indemnizație pentru creștere copil, alocație de stat pentru copii, respectiv stimulent de inserție;

>    înregistrează și rezolvă corespondența repartizată de către superiorii ierarhici;

>    răspunde la solicitările de informații primite pe adresa de poștă electronică a instituției/serviciului;

>    colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și cu serviciile din cadrul altor instituții abilitate să desfășoare activități în acest domeniu;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate; îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 47. Serviciul Asistență Persoane Vârstnice îndeplinește următoarele atribuții :

>    efectuează anchete sociale la solicitarea persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 6 în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i aparțin în scopul întreținerii și îngrijirii sale;

>    efectuează anchete sociale la solicitarea persoanei vârstnice sau a instanței de judecată privind rezilierea actului juridic încheiat de persoana vârstnica în scopul întreținerii și îngrijirii sale;

>    efectuează anchete sociale, ca urmare a unor sesizări primite din partea unor persoane fizice sau juridice privind acordarea asistenței sociale a persoanelor vârstnice;

>    colaborează cu asociații și fundații în vederea asigurării asistenței sociale pentru persoanele vârstnice de pe raza sectorului 6, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

>    realizează informarea și consilierea persoanei vârstnice/persoanei cu handicap (și a familiei, reprezentantului legal) privind drepturile și obligațiile persoanelor vârstnice/persoanei cu handicap, tipurile de sprijin disponibil și modalități de obținere;

>    contribuie la activitățile de informare și promovare a serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor vârstnice aflate în dificultate;

>    realizează evaluarea psiho-socială la domiciliu pentru persoanele ale căror petiții sunt repartizate serviciului;

>    acordă suport specific persoanelor vârstnice defavorizate (demersuri pentru obținerea unei mese la cantina socială, masă la domiciliu, ajutor material și/sau financiar ocazional etc.) ;

>    colaborează cu solicitantul sau/și cu reprezentantul legal/aparținător pentru întocmirea dosarului în vederea admiterii într-un centru rezidențial pentru persoane vârstnice/persoane cu handicap;

>    colaborează cu asociațiile și fundațiile (cu care instituția încheie convenții de colaborare sau contracte) în vederea asigurării asistenței sociale, socio - medicale, precum și îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice evaluate conform grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice ;

>    monitorizează și reevaluează periodic sau ori de câte ori este necesar situația socială a beneficiarilor de servicii sociale în cadrul programelor desfășurate în parteneriat cu O.N.G.-uri ;

>    colaborează cu servicii de specialitate din cadrul DGASPC Sector 6 în evaluarea, reevaluarea cazurilor aflate în evidența serviciului, precum și în efectuarea demersurilor pentru acordarea serviciilor sociale și aplicarea măsurilor de protecție socială;

>    colaborează cu alte instituții de profil în soluționarea cazurilor, precum și cu alte organe abilitate să desfășoare activități în acest domeniu specific;

>    eliberează adeverințe și alte acte doveditoare solicitate de persoanele fizice sau organe și organisme de stat și private ;

>    emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege ;

>    respectă confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la persoanele asistate, conform legislației în vigoare;

>    întocmește materiale, informări sau situații solicitate de Primarul Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6 și conducerea DGASPC Sector 6;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 48. Secretariat Comisie Pers. Adulte cu Handicap îndeplinește următoarele atribuții :

În relația cu Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:

>    înregistrează dosarele persoanelor cu handicap solicitante în registrul propriu de evidență, după realizarea evaluării de către Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap.

În relația cu Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap:

>    asigură transmiterea dosarelor în cadrul acesteia, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;

>    transmite ordinea de zi membrilor comisiei de evaluare și data de desfășurare a ședințelor în baza convocatorului semnat de președintele acesteia;

>    realizează evidența desfășurării ședințelor într-un registru zilnic al acestora;

>    întocmește procesele-verbale privind desfășurarea ședințelor într-un registru specific acestora;

>    gestionează registrul de procese-verbale;

>    pregătește dosarele privind încadrarea într-o categorie de handicap și a măsurilor de protecție ce se impun în baza propunerii înaintate de către Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap;

>    verifică și înaintează dosarele Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap;

>    redactează certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială, certificatele de orientare profesională și hotărârile comisiei de evaluare și le înaintează în vederea semnării acestora;

>    redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare;

>    realizează evidența cazurilor prin Registrele speciale din cadrul secretariatului.

În relația cu persoanele cu handicap:

>    transmite și comunică persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de Comisia de Evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare și integrare socială și certificatul de orientare profesională, precum și alte documente eliberate de comisie;

>    înaintează contestațiile împreună cu dosarul persoanei adulte cu handicap la Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor cu Adulte cu Handicap;

>    colaborează cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 și cu alte instituții abilitate să desfășoare activități în acest domeniu;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 49. Clubul Seniorilor Ghencea îndeplinește următoarele atribuții :

>    derulează programe care au ca scop promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității, prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

>    derulează programe care au ca scop promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură;

>    asigură accesul fiecărui beneficiar la programe de petrecere a timpului liber și pune la dispoziția beneficiarilor (pensionarii din sectorul 6) spații de relaxare și agrement, destinat stimulării comunicării la orice vârstă și readucerii persoanelor de vârsta a treia în viața socială activă;

>    organizează activități cultural - educative și de socializare atât în interiorul centrului, cât și în afara acestuia;

>    asigură, prin intermediul specialiștilor, integrarea persoanelor beneficiare în grupuri mici și mixte, prin realizarea unor relații interumane cu valori instructive și educative;

>    asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și beneficiarilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice, psihologice);

>    organizează activități de socializare a persoanelor vârstnice cu copiii și adolescenții din comunitate, activități cultural-educative (audiții muzicale, spectacole, excursii, festivități, serbări, expoziții, aniversări), activități cultural - religioase, activități de petrecere a timpului liber și loisir (artterapie, muzicoterapie, sporturi adaptate vârstei, jocuri de societate, care să faciliteze comunicarea și relaționarea atât cu persoane de aceeași vârstă, precum și cu tânara generație);

>    organizează sesiuni de discuții pe diverse teme (cu profesioniști din diverse domenii: știință, homepatie, terapii alternative, cultură, literatură, consiliere juridică, psihologie, sfaturi medicale etc);

>    derulează programe de ergoterapie, respectiv terapie prin mișcare (atelier de lucru manual, pictură, ceramică), constând în activități adaptate nivelului de vârstă, dar și capacităților psiho-fizice speficice vârstei a treia;

>    acordă servicii comunitare de consiliere în vederea prevenirii marginalizării sociale și sprijin pentru reintegrarea socială prin acțiuni de sprijin și suport;

>    derulează programe de stimulare mentală (programe care să prevină apariția deteriorărilor mentale specifice vârstei înaintate, menținându-le o memorie vie și productivă, o imaginație bogată, care să le permită adaptarea la condițiile vieții);

>    acordă asistență în rezolvarea problemelor administrative și consiliere socială, facilitează accesul la informare, precum și medierea relațiilor cu celelalte instituții publice;

>    acordă servicii de asistență psiho-socială, incluzând consilierea psihologică, medierea conflictelor familiale, medierea relațiilor cu persoane din comunitate și facilitarea accesului la serviciile oferite de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

>    acordă suport specific persoanelor vârstnice defavorizate, facilitează participarea la diferite programe de susținere derulate la nivelul centrului de zi și distribuie anumite ajutoare ocazionale;

>    promovează activități de voluntariat pentru motivare, animare și mobilizare a persoanelor vârstnice;

>    respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

>    efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației în vigoare și normelor metodologice interne;

>    colaborează cu alte instituții de profil în soluționarea cazurilor, precum și cu alte organe abilitate să desfășoare activități în acest domeniu specific;

>    eliberează adeverințe și alte acte doveditoare solicitate de persoanele fizice sau organe și organisme de stat și private ;

>    emite răspunsuri pentru cererile primite, în termenul prevăzut de lege;

>    respectă confidențialitatea datelor și informațiilor cu privire la persoanele asistate, conform legislației în vigoare;

>    întocmește materiale, informări sau situații solicitate de Primarul Sectorului 6, Consiliul Local al Sectorului 6 și conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 50. Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități îndeplinește următoarele atribuții :

>    oferă servicii de suport, dezvoltare și recreere pentru persoanele cu dizabilități, lipsite de resurse financiare, domiciliate legal pe raza sectorului 6;

>    oferă informare și consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilități, domiciliate legal pe raza sectorului 6;

>    organizează activități pentru persoanele cu dizabilități în funcție de problemele specifice ale acestora;

>    asigură servicii suport care implică printre altele consiliere axată pe tipul de deficiență specifică, consiliere psihologică, juridică sau pentru găsirea unui loc de muncă, în funcție de particularitățile fiecărei persoane;

>    sprijină persoanele cu dizabilități în vederea integrării psiho-sociale;

>    oferă servicii de instruire și dezvoltare a abilităților pentru persoanele cu dizabilități cum ar fi: posibilitatea de a învăța să lucreze cu calculatorul, parcurgerea unor materiale informative și educative inclusiv în limbaj Braille (pentru nevăzători);

>    promovează și sprijină prin mijloace corespunzătoare o continuă educație formală și nonformală, adaptată tipului dizabilității și potențialului personal de dezvoltare al fiecărui beneficiar;

>    organizează activități cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea și relaționarea dintre beneficiari (de ex. jocuri și concursuri de pictură, sculptură sau desen);

>    realizează activități practice în funcție de tipul de handicap (lucru manual, realizarea de obiecte ornamentale realizate cu diferite ocazii, confecționarea de obiecte din lut, etc.);

>    facilitează participarea beneficiarilor la vizionarea unor piese de teatru, spectacole sau la activități organizate pentru persoanele cu nevoi speciale;

>    organizează aniversarea zilelor de naștere și a zilelor onomastice pentru beneficiarii săi;

>    informează persoanele cu dizabilități/familiile acestora/reprezentanții legali cu privire la drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de actele normative în vigoare;

>    colaborează cu diferite organizații neguvernamentale, sanitare, de cult, de educație cu scopul oferirii de informații și soluționarea unor probleme ale asistaților din centru;

>    realizează terapii psihologice în funcție de tipul de handicap: senzorial - auditiv și vizual (consiliere psihologică; terapii mediatizate - antrenament senzorial, muzicoterapie; tehnici cognitiv-

comportamentale); somatic (consiliere psihologică, psihoterapie de susținere - tehnici umanist experențiale; psihoterapii scurte, psihoterapie de familie; terapie cognitiv-comportamentală; antrenament autogen; grupuri de suport); mental (terapie de susținere, terapie comportamentală, socioterapie, terapii mediatizate, terapie de familie, consiliere psihologică); neuropsihic (tehnici psihodinamice, terapii cognitive, terapii comportamentale, socioterapie, terapii ambientale, consiliere psihologică); neuropsihomotor (terapii suportive, terapii comportamentale, consiliere); motor (consiliere psihologică, terapie de grup, consiliere de familie, tehnici de relaxare);

>    realizează terapii psihopedagogice în funcție de tipul de handicap: senzorial - auditiv și vizual (terapie ocupațională - activități recreative, ergoterapie; artterapie, cromoterapie/pentru handicap auditiv, meloterapie/pentru handicap vizual); somatic (terapie ocupațională - activități creative: ergoterapie, artterapie, meloterapie); mental (terapie ocupațională - activități recreative: ergoterapie, artterapie, meloterapie, cromoterapie/pentru handicap mental ușor și moderat și ludoterapie/pentru handicap mental profund și sever); neuropsihic (terapie ocupațională: activități recreative, ergoterapie; artterapie, meloterapie, cromoterapie); neuropsihomotor (terapie ocupațională: activități recreative, artterapie, meloterapie, cromoterapie); motor (terapie ocupațională: activități recreative, artterapie, meloterapie, cromoterapie);

>    identifică nevoile persoanei cu handicap cât și ale familiei acesteia;

>    informează beneficiarii despre serviciile existente cât și despre furnizorii de servicii sociale acreditați care ar putea să vină în întâmpinarea nevoilor lor;

>    acordă sprijin, consiliere asistență de specialitate pentru prevenirea situațiilor care ar pune în pericol siguranța persoanelor asistate;

>    asigură programe individuale de consiliere și asistență specifice fiecărei persoane în parte;

>    asigură aplicarea politicilor și strategiilor naționale privind protecția specială a persoanelor cu handicap;

>    desfășoară acțiuni de prevenire a instituționalizării;

>    colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 (sau instituții după caz) în vederea asigurării asistenței sociale pentru persoanele cu handicap în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

>    colaborează cu Serviciul Management de Caz și Monitorizare în evaluarea, reevaluarea și monitorizarea cazurilor, precum și în efectuarea demersurilor pentru acordarea serviciilor de specialitate;

>    promovează păstrarea confidențialității cazurilor sociale aflate în atenția serviciului;

>    elaborează periodic rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții abilitate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

ART. 51. Cantina Socială îndeplinește următoarele atribuții :

>    pregătirea și servicrea unei mese, zilnic, de persoană, în limita alocației de hrană prevăzută de reglementările legale în vigoare;

>    aprovizionarea cantinei cu produse agro-alimentare de la furnizorii cu care D.G.A.S.P.C. Sector 6 are încheiate contracte, conform O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;

>    recepția produselor și alimentelor, pe baza de factură, verificarea cantităților și calității acestora, precum și existența certificatelor de calitate;

>    întocmirea Planului de meniu de către șeful cantinei împreună cu bucătarul-șef;

>    întocmirea listei zilnice de alimente;

>    verificarea termenelor de garanție ale produselor alimentare și păstrarea în condiții igienico-sanitare a produselor aflate în gestiune;

>    ridicarea alimentelor de la magazie conform Listei zilnice de alimente, precum și pregătirea zilnic, în condiții igienico-sanitare, a hranei pentru persoanele asistate;

>    transportul gratuit pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

>    înregistrarea zilnică a intrărilor (NIR-uri, Bonuri de transfer) în fișele de magazie și ieșirile(Bonuri de consum);

>    raportarea stocurilor existente și efectuarea inventarelor;

>    igienizarea și menținerea curățeniei în incinta cantinei;

>    respectarea normelor igienico-sanitare și protecția muncii;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale

ART. 52. Centrul de Reabilitare și Recuperare Neuropshică Uverturii îndeplinește următoarele atribuții :

>    asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar, în interesul beneficiarului și în baza contractului/angajamentului de plată încheiat cu acesta sau aparținători, reprezentant legal;

>    elaborează Regulamentul de Organizare Internă, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Manualul de Proceduri, Ghidul Beneficiarului;

>    asigură găzduire, îngrijire personală, recuperare, integrare/reintegrare profesională/socială și asistentă pentru persoanele cu handicap;

>    asigură informarea prin utilizarea materialelor informative în forme accesibile persoanelor cu handicap, beneficiarilor, familiei/reprezentantului legal al acestora sau oricărei persoane interesate cu privire la serviciile furnizate în centru;

>    asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din Regulamentul propriu de organizare și funcționare;

>    asigură evaluarea inițială/reevaluarea periodică a beneficiarilor în vederea stabilirii serviciilor sociale necesare nevoilor individuale;

>    asigură planificarea serviciilor în funcție de nevoile beneficiarilor, prin elaborarea Planului Individual de Intervenție (PII conține: Programul Individual de Îngrijire, Programul Individual de Recuperare, Programul Individual de Integrare/Reintegrare Socială, Orarul Zilnic, Fișa Medicației, Foaia de Ieșire);

>    asigură hrana, cazarmamentul și condițiile igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap din centru, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și a bunurilor din centru;

>    asigură beneficiarilor siguranță și accesibilitate și acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța persoanelor cu handicap;

>    asigură activități de recuperare individuale specifice handicapului, afecțiunii și persoanei;

>    asigură integrare/reintegrare socială prin organizarea unor activități cultural-educative și de socializare atât în interiorul centrului rezidențial cât și în afara acestuia;

>    asigură consiliere socială, psihologică și informare atât beneficiarilor din centrele rezidențiale cât și aparținătorilor;

>    elaborează carta drepturilor specifice tipurilor de beneficiari cărora li se adresează și asigură respectarea Codului drepturilor beneficiarilor;

>    deține și aplică o procedură privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor precum și notificarea incidentelor deosebite;

>    asigură protecția împotriva abuzurilor și neglijării persoanelor cu handicap din centrul rezidențial;

>    institue măsuri de prevenire și combatere a traficului și consumului ilicit de droguri, băuturi alcoolice în incinta unității;

>    intervine în sensibilizarea comunității la nevoile specifice ale persoanelor cu handicap;

>    asigură respectarea standardelor specifice de calitate și indicatorilor stabiliți de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap;

>    dezvoltă împreună cu D.G.A.S.P.C. Sector 6 parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Art. 53. Serviciul Financiar, Buget îndeplinește următoare atribuții :

>    elaboreză proiectul de buget propriu ;

>    propune rectificările bugetului de venituri și cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse ;

>    coordoneză activitatea de fundamentare și întocmire ( pe baza prevederilor legale în vigoare și a programelor de dezvoltare ) a proiectului bugetului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și al unităților subordonate acesteia, solicitând ordonatorilor terțiari să fundamenteze cheltuielile prevăzute pe bază de indicatori fizici și valorici care să reflecte în mod real necesarul de finanțare ;

>    urmărește respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea creditelor bugetare și a cheltuielilor, precum și prezentarea la termen a raportărilor lunare, trimestriale și anuale ;

>    completeză, elaborează și propune spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 6, proiectele de hotărâri cu privire la activitatea economico-financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și a unităților subordonate ;

>    verifică existența angajamentelor legale ;

>    verifică și confirmă angajamentele legale anuale sau multianuale asumete de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    verifică realitatea sumelor datorate, precum și condițiile de exigibilitate ale angajamentelor legale ;

>    întocmește contul de buget anual și lista de obiecte de inventar ;

>    întocmește contul de execuție bugetară lunară ;

>    întocmește deschiderea de credite pentru ordonatorii terțiari de credite ;

>    întocmește cererile de admitere de finațare pentru fiecare capitol de cheltuieli în parte ;

>    întocmește centralizatorul de plăți pentru lucrările de orice natură care se execută în unitățile subordonate D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    întocmește fundamentarea bugetară pe titluri, articole și alineate pentru anul bugetar curent și pentru anul următor;

>    întocmește documentația economică în vederea utilizării în condiții legale a fondurilor publice;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 54. Serviciul Evidență și Administrare Patrimoniu îndeplinește următoarele atribuții :

>    întocmește și actualizează evidența imobilelor cuprinse în categoria domeniului public sau privat al Primărei Sectorului 6 aflat în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

>    verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;

>    întocmește note de fundamentare solicitate de D.G.A.S.P.C. Sector 6 sau Primăria Sectorului 6 cu privire la natura proprietății bunurilor de patrimoniu public sau privat al statului aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. sector 6;

>    aplică procedura legală de trecere a unui bun din domeniul public al Primăriei Sector 6 în domeniul public al statului ca urmare a hotărârii Consiliului Local sector 6 sau a Consiliului General al Municipiului București;

>    aplică procedura legală în situația înstrăinării imobilelor din domeniul public sau privat administrate de D.G.A.S.P.C. Sector 6, ca urmare a hotărârii Consiliului Local sau Consiliului General al Municipiului București;

>    verifică dovada înscrierii în evidența Oficiului de Cadastru al Municipiului București și evidența de Carte Funciară, a imobilelor și spațiilor ce sunt preluate în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 6, făcând după caz demersurile necesare intrării în legalitate (ridicări topografice, certificat număr poștal, etc.);

>    întocmește dosare de casă pentru fiecare imobil, spațiu, teren aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Sector 6, respectiv acte privind statutul juridic, planuri de situație sc. 1:500 și 1:2000, planurile de arhitectură și de utilități, colaborând cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sectorului 6, Primăriei Municipiului București și Prefecturii Municipiului București;

>    efectuează controale la imobilele aflate în administrare, în privința respectării legalității la ocuparea și gospodărirea fondului locativ și a respectării repartițiilor de spații aprobate de Consiliul Local Sector 6;

>    efectuează controale privind derularea contractelor de asociere, concesionare, închiriere și respectării clauzelor contractuale de către beneficiarii spațiilor;

>    participă la inventarierea bunurilor din patrimoniul public, întocmește fișele de patrimoniu pentru obiectele susceptibile acestei încadrări, aflate în dotarea imobilelor administrate de D.G.A.S.P.C. Sector 6 (tablouri, statui, tapiserii, covoare, bibelouri, mobilier, etc.), fișe ce vor fi puse la dispoziția D.G.A.S.P.C. Sector 6, respectiv, direcției economice care asigură evidența contabilă a întregului patrimoniu;

>    comunică Serviciului Contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;

>    controlează periodic, conform unui grafic, starea tehnică, buna întreținere și conservare a bunurilor de patrimoniu, luând măsuri pentru eliminarea eventualelor deficiențe și propune spre aprobare lucrările necesare a se efectua de protecție și conservare a acestor bunuri;

>    controlează respectarea instrucțiunilor de păstrare, conservare, întreținere a bunurilor de patrimoniu aflate în gestionarea subunităților, constată abaterile și sesizează după caz conducerea Direcției.

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 55. Serviciul Contabilitate îndeplinește următoarele atribuții:

>    urmărește înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la situația patrimonială și rezultatele obținute, atât pentru necesitățile proprii, căt și în relațiile cu băncile și organele fiscale;

>    asigură controlul operațiunilor patrimoniale efectuate și al procedeelor de prelucrare folosite, precum și exactitatea datelor contabile furnizate;

>    asigură ca bunurile aparținând D.G.A.S.P.C. Sector 6 și unităților subordonate să fie supuse inventarierii legale;

>    răspunde de respectarea planului de conturi, modelelor registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și a normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor, privind întocmirea și utilizarea acestora;

>    întocmește balanța de verificare, contul de execuție bugetară, darea de seama contabilă, anexele și rapoartele explicative;

>    organizează și efectuează inventarierea patrimoniului în colaborare cu Serviciul Evidență și Administrare Patrimoniu;

>    urmărește și răspunde de încadrarea cheltuielilor bugetare în limitele creditelor aprobate de Consiliul Local al Sectorului 6 și a transferurilor primite de la Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap;

>    asigură respectarea normelor contabile în cazul utilizării de sisteme automate de prelucrare a datelor, ca și stocarea și păstrarea datelor în contabilitate;

>    analizează contul de execuție a bugetului unităților aflate în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    verifică și analizează dările de seama contabile primite de la unitățile din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, întocmește bilanțul, anexele și raportul la darea de seamă anuală și îl supune analizei și aprobării ordonatorului principal de credite;

>    semnează darea de seamă contabilă trimestrială și anuală, precum și anexele acestora;

>    organizează contabilitatea veniturilor pe surse conform titlurilor, capitolelor și subcapitolelor bugetare;

>    conduce contabilitatea plăților efectuate din credite deschise sau repartizate pe capitole și subcapitole, iar în cadrul acestora, pe categorii de cheltuieli;

>    organizează în mod distinct, pe structura clasificației economice, contabilitatea sintetică și analitică a plăților de casă și a cheltuielilor efective, potrivit bugetului aprobat;

>    exercită prin șeful serviciului sau o persoana delegată controlul financiar preventiv propriu;

>    întocmește rapoarte privind virările de credite bugetare și le supune ordonatorului principal de credite;

>    ține evidența operativă a creditelor aprobate, repartizate și utilizate conform Normelor Metodologice în vigoare;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 56. Serviciul Administrativ, Tehnic și Aprovizionare îndeplinește următoarele atribuții:

>    se îngrijește de buna funcționare a tuturor dotărilor D.G.A.S.P.C. Sector 6, asigurându-le cu materiale de întreținere și piese de schimb ;

>    asigură întreținerea curentă a tuturor clădirilor în care își desfășoară activitatea D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    realizează investițiile aprobate în condițiile legii ;

>    vizează necesarul de materiale și reparații curente ale aparaturii din dotare ;

>    monitorizarea funcționarea tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente, consumabile și acordarea service-ului în timp util ;

>    administrează, gestionează și asigură asistență tehnică pentru rețeaua de calculatoare a D.G.A.S.P.C. Sector 6, pentru exploatarea rațională a echipamentilui informatic ;

>    ține evidența tuturor bunurilor achiziționate în scopul îndeplinirii sarcinilor atribuite D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    prospectează piața ofertanților de utilaje, mijloace fixe, etc., în vederea achiziționării lor ;

>    organizează efectuarea studiului pieței și constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanți sau prestatori al caror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care D.G.A.S.P.C. Sector 6 intenționeaza să le achiziționeze ;

>    centralizează trimestrial cererile de materiale și consumabile și le prezintă spre aprobare Directorului General Adjunct al Direcției Economice ;

>    asigură aprovizionarea curentă cu alimente și produse de întreținere pentru D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    transportă atât persoane din cadrul instituției cât și beneficiarii acesteia;

>    întocmește și ține evidența comenzilor pe furnizori și complexe sociale, ia legătura cu furnizorii stabilind termenul maxim de livrare ;

>    primește necesarele de materiale și alimente de la centrele de plasament vizate de persoanele competente ;

>    urmărește livrarea în termen a produselor comandate în cantitatile, calitate și prețul stabilit ;

>    verifică facturile însoțite de documentele cerute de Serviciul Financiar, Buget/Serviciul Contabilitate și le predă acestuia ;

>    solicită și verifică situația stocurilor din magaziile centrelor de plasament și compară cu necesarul solicitat

>    monitorizează lichidarea cheltuielilor, prin întocmirea ordonantarilor de date aferente facturilor primite ;

>    acordă viza “ bun de plată ” facturilor aferente produselor, materialelor achiziționate ;

>    întocmește propunerile și angajamentele cheltuielilor corespunzător referatelor de necesitate și întocmește comenzi ;

>    gestionează protocoalele marilor sărbători;

>    organizează tabere și excursii pentru copiii aflați în încredințare/plasament la D.G.A.S.P.C. Sector 6 ;

>    asigură buna exploatare a parcului auto conform legislației în vigoare ;

>    răspunde de întreținerea și utilizarea judicioasă a autovehiculelor aparținând D.G.A.S.P.C. Sector 6 urmărind efectuarea la timp a reviziilor tehnice ;

>    urmărește încheierea la timp a contractelor de asigurare a autovehiculelor din dotare ;

>    asigură autovehiculele cu carburanți și lubrifianți, întocmește documente de justificare a consumurilor urmărind încadrarea acestora în normele stabilite ;

>    asigură modul de completare a foilor de parcurs în vederea exploatării în condiții de legalitate a parcului auto ;

>    primește foile de parcurs ale autovehiculelor din ziua precedentă ;

>    calculează foile de parcurs ale autovehiculelor cu privire la datele înscrise în acestea: nr. km efectuați, semnăturile și orele de efectuare a acestor curse ;

>    calculează consumul mediul zilnic de combustibil al autovehiculelor ;

>    întocmește și calculează F.A.Z -urile autovehiculelor ;

>    întocmește lucrările de decontare a consumurilor lunare de carburanți și lubrifianți pentru autovehiculele din dotarea unității ;

>    urmarește plata obligațiilor unității către stat pentru autovehiculele din dotare: asigurări auto, taxa de transport pentru drumuri, impozite etc. ;

>    face propuneri pentru achiziționarea de piese de schimb și accesorii necesare reparațiilor curente ale autovehiculelor atunci când este cazul și certifică necesitatea acestora ;

>    eliberează bonurile de valoare pentru alimentarea cu combustibil a autovehiculelor și ține evidența acestora urmărind ca stocurile de combustibil existente pe autovehicul să nu depășească capacitatea de aprovizionare a rezervorului acestora ;

>    urmarește încadrarea în cotele de consum de carburant alocate lunar unității urmărind ca acestea să nu fie depășite ;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 57. Serviciul Achiziții și Monotorizare Contracte îndeplinește următoarele atribuții:

>    coordonează activitățile de investiții și achiziții publice;

>    urmărește respectarea principiilor și procedurilor legale pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

>    organizează evaluările de ofertă și licitațiile privind achizițiile publice de lucrări, produse și servicii;

>    întocmește documentația tehnico-economică în vederea achizițiilor publice;

>    asigură condițiile ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă dreptul de a devenii în condițiile legii, contractant;

>    asigură eficiența utilizării fondurilor publice prin aplicarea sistemului concurențial și a criteriilor economice pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

>    asigură transparența, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor abilitați a informaților referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică;

>    asigură confidențialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial și a proprietății intelectuale a ofertantului;

>    organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și programului de investiții publice;

>    coordonează întocmirea liste de investiții și a programului anual de achiziții publice care se supun aprobării odată cu bugetul anual;

>    întocmește dosarul achiziției publice atribuit de D.G.A.S.P.C. Sector 6 pe toată durata în care contractul produce efecte juridice;

>    întocmește planul anual de investiții și achiziții;

>    întocmește documentația economică în vederea utilizării în condiții legale a fondurilor publice;

>    întocmește și transmite raportările periodice cu privire la achizițiile și investițiile publice;

>    se îngrijește de buna dotare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, de depozitarea, evidența și folosirea acestor bunuri, intervenind ori de câte ori este nevoie pentru stoparea risipei și prevenirea producerii pagubelor;

>    coordonează activitatea de înstrăinare, dare în administrare, închiriere sau folosință gratuită a bunurilor publice aparținând unităților subordonate D.G.A.S.P.C. Sector 6, în conformitate cu prevederile legale;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 58. Centrul Social Multifuncțional “ Sf. Andrei” îndeplinește următoarele atribuții :

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 59. Centrul Social Multifuncțional “ Orșova” îndeplinește următoarele atribuții :

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 60. Centrul Social Multifuncțional “ Harap-Alb” îndeplinește următoarele atribuții :

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 61. Centrul Social Multifuncțional “Pinochio” îndeplinește următoarele atribuții:

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 62. Centrul Social Multifuncțional “Neghiniță” îndeplinește următoarele atribuții:

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

ART. 63. Centrul de Zi “Sf. Împărați Constantin și Elena” îndeplinește următoarele atribuții:

>    organizează și asigură un regim relațional de viață și condiții normale în vedrea dezvoltării echilibrate somatice și psiho-motorii a copiilor;

>    asigură o alimentație rațională și individuală;

>    testare psihologică în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalității;

>    la sfârșitul fiecărei săptămâni, părinții primesc informații despre activitățile desfășurate în săptămâna respectivă,

>    suport financiar și material (alimente, rechizite) pentru copil;

>    activități de recreere - socializare: plimbări în parc, vizite la muzee, Circ, Grădina zoologică, Grădina Botanică, vizionare de spectacole, teatru, participare la târguri, festivaluri sau expoziții pentru copii, vizite la mănăstiri Și biserici reprezentative din București Și din împrejurimi, participarea la slujbe religioase, organizarea de serbări în cadrul parohiei Și împărtășirea copiilor la slujbele oficiate în cadrul parohiei;

>    asigură toate măsurile pentru creșterea rezistenței specifice și nespecifice a organismului copiilor;

>    asigură un program complex, adapatat fiecărei grupe de vârstă în vederea stimulării, dezvoltării fizice și psihice a copiilor;

>    asigură toate măsurile necesare pentru prevenirea și combatarea bolilor transmisibile;

>    acordă primul ajutor și îngrijiri medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la internatrea copilului într-o unitate spitalicească sau izolarea la domiciliul;

>    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limitele competențelor legale.

CAPITOLUL VII.

RELA ȚIILE FUNCȚIONALE ÎNTRE COMPARTIMENTELE APARA TUL UI PROPRIU AL

D.G.A.S.P.C. SECTOR 6

ART. 64. Serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt obligate să coopereze în vederea întocmirii, în termenul legal, a lucrărilor în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Sistemul de relații funcționale, menit să asigure condițiile necesare îndeplinirii atribuțiilor D.G.A.S.P.C. Sector 6, este format din relațiile ierarhice de subordonare și cele de colaborare.

Relațiile de subordonare se stabilesc între:

>    Director General, Directori Generali Adjuncți și Director Executiv;

>    Directorul General și Șefii de servicii/ birouri/centre;

>    Directorii Generali Adjuncți și și șefii de servicii/ birouri/centre pe care îi coordoneaza;

>    Șefii de servicii/ birouri/centre și personalul de execuție din subordine.

Transmiterea dispozițiilor și a sarcinilor de executare a unor activități și/sau lucrări în interiorul instituției se realizează prin:

•    Dispoziții ale Directorului General;

•    Note de serviciu ale Directorilor Generali Adjuncți, Directorului Executiv și Șefilor de servicii/ birouri/centre.

În vederea implementării măsurilor ce permit respectarea principiului egalității de șansă

D.G.A.S.P.C. Sector 6 afltă în subordinea Consiliului Local Sector 6 București dispune următoarele:

>    potrivit prevederilor O.U.G. nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, cu prin principiul egalității de tratament înțelege faptul că, în cadrul instituțional, nu va accepta nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai puțin favorabil femeilor pe motive de sarcină și maternitate și că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex;

>    în sensul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată și actulizată, prin egalitate de șanse între femei și bărbați în toate serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 se înțelege luarea în considerare a capacităților, nevoilor și aspirațiilor diferite ale persoanelor de sex masculin și, respectiv, feminin și tratamentul egal al acestora;

>    adoptă art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul Social European și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 care stipulează faptul că în Statele Membre se asigură că programele operaționale cuprind o descriere a modului în care se încurajează egalitatea între bărbați și femei și egalitatea de șanse în elaborarea, punerea în aplicare, supravegherea și evaluarea programelor operaționale. D.G.A.S.P.C. Sector 6 încurajează o participare echilibrată a femeilor

și bărbaților la gestionarea și executarea proiectelor operaționale la nivel local, regional și național, după caz;

>    în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999, prin art. 16 privitor la egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, prevede promovarea egalității între bărbați și femei și integrarea principiului de egalitate de șanse în domeniul respectiv în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării politicilor sociale. D.G.A.S.P.C. Sector 6 ia măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în fiecare dintre diferitele etape ale implementarii actiunilor sale și în special în ceea ce privește accesul la resursele sociale si serviciilor. În special, accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati este unul dintre criteriile care trebuie respectate;

>    în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Carta UE privind Drepturile fundamentale statutează interzicerea oricarei discriminări bazate pe orice criteriu precum sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, religie sau credință, opinie politică sau de altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală;

>    în condițiile legii vor fi asigurate criterii non-discriminatorii pentru toți cei interesați să participle la licitațiile sau acțiunile de sub-contractare din cadrul proiectelor D.G.A.S.P.C. Sector 6;

>    în toate serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt prevăzute acțiuni de înțelegere asupra relațiilor de gen, a diviziunii muncii între femei și bărbați (cine, ce muncă prestează), precum și cine are acces și control asupra resurselor. Se angajează să folosească procesele participatorii și să includă în acțiunile sale un număr cât mai mare de femei și bărbați care fac parte dintre actorii cu impact social de la nivel guvernamental și din societatea civilă, inclusiv organizații de femei și experți în egalitatea de gen. În toate serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 sunt identificate barierele în calea participării femeilor (sociale, economice, juridice, politice, culturale, etc.) și înlăturate. Toate serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 își propun înțelegerea nevoilor practice și a intereselor strategice ale femeilor și să identifice oportunitățile de a le susține pe amândouă. Se ia în considerare impactul diferit al inițiativei asupra bărbaților și femeilor. Orice acțiune discriminatorie de la nivelul serviciilor D.G.A.S.P.C. Sector 6 îndreptată împotriva unui beneficiar sau a unui angajat al instituției va fi sancționat ca atare. Toate serviciile D.G.A.S.P.C. Sector 6 prevăd măsuri de sesizare a acțiunilor discriminatorii.

CAPITOLUL VIII.

DISPOZIȚII FINALE

ART. 65. Personalul D.G.A.S.P.C. Sector 6 răspunde civil, penal sau administrativ, după caz, pentru neaducerea la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare și în fișele de post, pentru abateri de la etica și deontologia profesională.

ART. 66. Toți salariații au obligația de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate a serviciului/biroului/centrului din care fac parte, care decurg din actele normative în vigoare, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea D.G.A.S.P.C. Sector 6 menite să concure la realizarea integrală atribuțiilor Direcției, la îmbunătățirea activității acesteia.

ART. 67. Salariații D.G.A.S.P.C. Sector 6 au obligația să asigure securitatea materialelor cu conținut secret, răspunzând de scurgerea informațiilor și a documentelor din compartimentele respective.

ART. 68. Neîndeplinirea integrală și în termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancționează conform legislației în vigoare.

ART. 69. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare se va difuza sub semnătura Directorilor Generali, Șefilor de servicii/birouri/centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6, care vor asigura, sub semnătura, luarea la cunoștință de către toți salariații D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Art. 70. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr_________ din____________ și intră în vigoare de la data de____________.

Director General, Marius Lăcătuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

62