Hotărârea nr. 121/2013

HCL 121 – Hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

de modificare a Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor

care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Gospodărie Locală;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile art. 54 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în baza art. 58 din Anexa la H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari;

în conformitate cu art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 privind constituirea Comisiei pentru examinarea profesională a persoanelor care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 151 din 27.10.2011 astfel că Anexele nr. 1, 2 și 3 se înlocuiesc cu Anexele nr. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 10 din 29.01.2009 rămân neschimbate.

Art. 3. începând cu data aprobării prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 151/2011 se abrogă.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Gospodărie Locală vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ centru legalitate Secrefărul Sectorului 6

Gheorghe Floricică


\n

Anexa 1ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013

COMPONENȚA COMISIEI DE EXAMINARE

1.    Președinte: Director Direcția Gospodărie Locală

2.    Membru: Director Direcția Relații Publice și Informare

3.    Membru: Șef Serviciul îndrumare și Control Asociații de Proprietari

4.    Membru: Șef Serviciul Juridic și Contencios Administrativ

5.    Membru: Șef Serviciul Economic

6.    Membru: Șef Serviciul Managementul Resurselor Umane

7.    Membru: Șef Serviciul Autoritate Tutelară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa 2ANEXA NR.2

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013

COMPONENȚA COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

1.    Președinte:    Secretar Sectorul 6

2.    Membru:    Șef Serviciul Control Activități Publice Gospodărești și

Sanitar - Veterinar, Fitosanitar

3.    Membru:    Șef Biroul Relații Publice în Teritoriu

4.    Membru:    Funcționar din cadrul Serviciului Juridic și Contencios

Administrativ

5.    Membru:    Funcționar din cadrul Serviciului Economic

6.    Membru:    Funcționar din cadrul Serviciului Autorizații în

Construcții

7.    Membru:    Funcționar din cadrul Serviciului îndrumare și Control

Asociații de Proprietari

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa 3ANEXA NR. 3

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/29.08.2013

COMPONENȚA SECRETARIATULUI TEHNIC

1.    Funcționar din cadrul Serviciului îndrumare    și    Control Asociații    de Proprietari

2.    Funcționar din cadrul Serviciului îndrumare    și    Control Asociații    de Proprietari

3.    Funcționar din cadrul Serviciului îndrumare    și    Control Asociații    de Proprietari

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,