Hotărârea nr. 118/2013

HCL 118 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2013


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Deciziei nr. 459/25.03.2013 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 34/15.01.2013 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2013;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013 în sumă de 855.848,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 847.163,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2,1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013, în sumă de 98.917,00 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 98.917,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2013, în sumă de 95.302,00 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1 a și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


ConstanMoisă


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ >entru legalitate

Secretarul Sectorului 6 GneorgKe Floricica


Nr.: 118

Data: 29.08.2013


\n

Anexa 1CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2013

mii lei

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Canti

tate

Pret

Unitar

Valoare

TOTAL, din care:

137.082

A.

Lucrări in continuare

81.419

B.

Lucrări noi

30.851

C.

Alte cheltuieli de investiții

24.812

I.

CAPITOLUL 51.02 AUTORITATI PUBLICE

22.991

PRIMĂRIE

7.326

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANȚE PUBLICE LOCALE

1.165

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

14.500

A.

Lucrari in continuare

10.220

PRIMĂRIE

0

SER VICIUL P UBLIC PENTR U FINANȚE P UBLICE LOCALE

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

10.220

1

Construcție corp gradinita Scoala 198

2.300

2

Construcție corp gradinita Scoala 311

3.400

3

Construcție corp cladire Gradinita nr. 41

2.500

4

Constructie corp gradinita Scoala 142

2.020

B.

Lucrari noi

1.694

PRIMARIE

629

1

Reparatie capitala Centrul Relatii Cetatenesti Bd.Timisoara

83

2

Extindere cladire Primarie Sector 6

546

SER VICIUL P UBLIC PENTR U FINANȚE P UBLICE LOCALE

65

1

Extindere cladire Virtutii

65

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

1.000

1

Reabilitare cladire camin Liceul cu program sportiv "Mircea Eliade"

1.000

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

11.077

PRIMARIE

6.697

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

3.100

1

Upgrade soft baze-date grafice

150

2

Modernizare retea voce-date

85

3

Soft economic

700

4

Sistem informatic

1.400

5

Harta electronica

83

6

Furnizare si implementare pachet integrat de servicii suport destinat formarii, educarii si promovarii identitatii si sentimentului de apartenenta a comunitatilor locale ce exista in cartierele Sectorului 6

682

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.146

1

Servicii de optimizare a lichiditatilor financiare necesare derularii proiectelor de investitii ale Primariei Sector 6

2.750

2

Studiu de oportunitate in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

3

Caiet de sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

4

PUZ "Coordonator Sector 6"

80

5

Studiu evaluare de mediu + realizare raport de mediu, inclusiv constituire grup de lucru special pentru PUZ Coordonator Sector 6 si dezbatere publica

30

6

SF+PT+DDE Extindere cladire Primarie Sector 6

150

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

investițiilor

451

1

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

68

2

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei -zona 1"

82

3

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1"

82

4

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul taberei - zona 1"

82

5

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1"

82

6

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6"

55

SER VICIUL P UBLIC PENTR U FINANȚE P UBLICE LOCALE

1.100

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

850

1

Statii de lucru

buc.

30

100

2

UPS

buc.

3

65

3

Imprimante

buc.

15

30

4

Sistem stocare

100

5

Copiatoare

buc.

2

25

6

Managementul documentelor

150

7

Soft-uri si licente

245

8

Puncte plata 24/24h centrele 2 si 3

50

9

Portal WEB

85

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

250

1

SF+PT+DDE clădire sediu

250

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

3.280

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Autoturism

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

3.180

1

Consolidare clădire Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"

1.000

2

Proiectare si consolidare clădire incinta Colegiului tehnic de Posta si Telecomunicații "Gh. Airinei"

1.860

3

SF+PT+DDE Consolidare cladire Gradinita nr. 208

80

4

SF+PT+DDE Consolidare cladire Scoala gimnaziala nr. 160

80

5

SF+PT+DDE Consolidare cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

160

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 61.02.05 ORDINE PUBLICA - PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA CONTRA INCENDIILOR

230

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

230

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

230

1

Autospeciala de prima interventie si comanda

buc.

2

180

2

Statie portabila Tetra

cpl.

10

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

III.

CAPITOLUL 65.02 INVATAMANT

3.000

Primarie

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.000

A.

Lucrări in continuare

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

B.

Lucrări noi

0

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

3.000

Primărie

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Chelțuieli pențru elăborăreă sțudiilor de prefezăbilițățe, ă sțudiilor de fezăbilițățe, proiecțelor si ălțor sțudii ăferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectăre si de executie privind consolidările si interventiile pentru prevenireă său inlăturăreă efectelor produse de ăctiuni ăccidentăle si călămităti, precum si cheltuielile legăte de reălizăreă ăcestor investitii

0

e.

Lucrări de forăj, cărtăreă terenului, fotogrămmetrie, determinări seismologice, consultăntă, ăsistentă tehnică si ălte cheltuieli ăsimilăte investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

3.000

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

3.000

1

Dotari unitati de invatamant

2.000

2

Echipamente profesionale pentru bucatarie

1.000

c.

Cheltuieli pentru elăborăreă studiilor de prefezăbilităte, ă studiilor de fezăbilităte, proiectelor si ăltor studii ăferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectăre si de executie privind consolidările si interventiile pentru prevenireă său inlăturăreă efectelor produse de ăctiuni ăccidentăle si călămităti, precum si cheltuielile legăte de reălizăreă ăcestor investitii

0

e.

Lucrări de forăj, cărtăreă terenului, fotogrămmetrie, determinări seismologice, consultăntă, ăsistentă tehnică si ălte cheltuieli ăsimilăte investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

17.659

Primărie

13.504

A.D.P.D.U.

4.155

A.

Lucrari in continuare

1.978

Primărie

0

A.D.P.D.U.

1.978

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

1.978

B.

Lucrari noi

15.347

Primărie

13.347

1

Participare la Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul "Amenajare parc ANL Brancusi, Sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta

2.293

2

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

11.054

A.D.P.D.U.

2.000

1

Lucrări de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

2.000

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

334

Primărie

157

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

157

1

PT+DDE Asigurarea microclimatului serelor din Parcul Dr.Taberei

157

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

A.D.P.D.U.

177

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

177

1

Motounelta

buc.

33

130

2

Furca paleti

buc.

1

15

3

Masina de gaurit

buc.

3

22

4

Ciocan demolator

buc.

1

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

CAPITOLUL 68.02 - ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

13.282

A.

Lucrări in continuare

1.780

B.

Lucrări noi

8.656

C.

Alte cheltuieli de investitii

2.846

CAPITOLUL 68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

2.637

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

1.872

1

Restructurare CSM Sf. Andrei

1.153

2

Amenajare gradina CRRN

719

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

765

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

665

1

Hota

buc.

1

33

2

Soft

103

3

Camera video

buc.

1

3

4

Laptop

buc.

1

3

5

Masina de spalat rufe

buc.

3

15

6

Masina de tocat carne profesionala

buc.

1

3

7

Uscator rufe industrial

buc.

2

10

8

Plita

buc.

2

124

9

Generator

buc.

1

90

10

Dotari CRRN

281

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

100

1

Studiu de fezabilitate CSM Sf. Andrei

50

2

Proiect tehnic CSM Sf. Andrei

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA

179

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

179

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

179

1

Cuptor convectomat pt 8-10 tavi

buc.

1

9

2

Generator

buc.

1

90

3

Malaxor

buc.

1

3

4

Masina curatat cartofi profesionala

buc.

1

4

5

Plita

buc.

1

65

6

Masina de spalat vase

buc.

1

5

7

Masina de tocat carne profesionala

buc.

1

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - FANURIE

5

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

5

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

5

1

Masina spalat rufe industriala

buc.

1

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Floarea Rosie

10

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

10

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

10

1

Masina de spalat rufe

buc.

1

5

2

Uscator de rufe industrial

buc.

1

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 - Clubul Seniorilor

446

A.

Lucrari in continuare

422

1

Executie "Complex servicii sociale - Centru de zi pentru persoane varstnice si adapost de noapte pentru persoane adulte din Calea Plevnei nr.234"

422

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

24

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

24

1

Laptop

buc.

3

18

2

Videoproiector

buc.

1

6

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate

0

CAPITOLUL 68.02.11 CRESE

5.508

A.

Lucrări in continuare

1.358

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifuncțional "Pinochio"

1.358

B.

Lucrări noi

3.784

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifuncțional "Neghinita"

3.150

2

Amenajare loc joaca CSM Sf. Andrei

100

3

împrejmuire C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

200

4

Amenajare loc joaca C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

34

5

Amenajare C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

300

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

366

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

291

1

Plita

buc.

3

186

2

Hote

buc.

1

33

3

Cuptor electric profesional

buc.

1

4

4

Malaxor

buc.

2

6

5

Masina curatat cartofi

buc.

4

16

6

Masina tocat carne

buc.

2

6

7

Uscator rufe industrial

buc.

4

20

8

Masina spalat rufe

buc.

4

20

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

75

1

Proiect tehnic Centrul Social Multifunctional "Neghinita"

75

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.50 - DIRECȚIE

3.870

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

3.000

1

Amenajare CITO

1.000

2

Constructie Protoierie sector 6

2.000

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

870

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

670

1

Xerox

buc.

1

71

2

Autoturisme

buc.

5

425

3

Laptop

buc.

12

36

4

Server

buc.

1

17

5

Videoproiector

buc.

1

6

6

Dispozitiv de filmare

buc.

1

3

7

Imprimanta A3 color

buc.

2

12

8

Soft

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

200

1

Studiu fezabilitate Brutarie

50

2

Proiect tehnic Brutarie

50

3

Studiu fezabilitate Protoierie sector 6

50

4

Proiect tehnic Protoierie sector 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CMS Sf. Nectarie

627

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

627

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

627

1

Aparat apa distilata

buc.

1

4

2

Centrala telefonica

buc.

1

35

3

Retea telefonie, LAN, wireless

buc.

1

168

4

Sistem informatic, economic

buc.

1

126

5

Sistem detectie incendiu

set

1

168

6

Sistem monitorizare video

set

1

57

7

Sistem irigatii

set

1

26

8

Laptop

buc.

14

43

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

71.922

Primarie

71.182

A.D.P.D.U.

740

A.

Lucrări in continuare

66.415

Primărie

66.415

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

59.000

2

Extindere retea de alimentare cu apa Str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

15

3

Proiect tehnic si executie lucrari iluminat public Cartier Brancusi zona B si zona C, inclusiv consultanta

226

4

Iluminat public parcare ANL Brancusi zona A, inclusiv consultanta

200

5

Constructie parcari supraterane, inclusiv consultanta

6.962

6

Iluminat public ansamblul de locuinte ANL Intrarea Godeni

12

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrari noi

250

Primărie

0

A.D.P.D.U.

250

1

Lucrari de amenajare adaposturi caini

250

C.

Alte cheltuieli de investiții, din care:

5.257

Primărie

4.767

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Chelțuieli pențru elăborăreă sțudiilor de prefezăbilițățe, ă sțudiilor de fezăbilițățe, proiecțelor si ălțor sțudii ăferențe obiecțivelor de invesțiții

1.927

1

SF+PT Extindere retea alimentare cu apa str.Donitei

60

2

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

1.500

3

SF+PT+DDE Extindere retea alimentare cu apa str. Szabo Gabriela

38

4

Elaborare strategie de dezvoltare locala a Sectorului 6 Bucuresti - 2014-2023

161

5

Servicii de management extern conform Ghidului solicitantului POR axa 1 Domeniul 1.2

168

d.

Cheltuieli de expertiză, proiectăre si de executie privind consolidările si interventiile pentru prevenireă său inlăturăreă efectelor produse de ăctiuni ăccidentăle si călămităti, precum si cheltuielile legăte de reălizăreă ăcestor investitii

0

e.

Lucrări de forăj, cărtăreă terenului, fotogrămmetrie, determinări seismologice, consultăntă, ăsistentă tehnică si ălte cheltuieli ăsimilăte investitiilor

2.840

1

Consultanta privind reabilitarea termica imobilelor multietajate Sector 6

2.700

2

Documentatia planului de actiuni privind masuri, programe si lucrari pentru activitatea de eficientizarea consumurilor energetice din Sectorul 6

140

A.D.P.D.U.

490

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

490

1

Programe informatice

300

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

5

3

Caseta luminoasa

buc.

1

5

4

Ansamblu module

buc.

1

180

c.

Cheltuieli pentru elăborăreă studiilor de prefezăbilităte, ă studiilor de fezăbilităte, proiectelor si ăltor studii ăferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

3.326

Primărie

3.326

A.D.P.D.U.

0

A.

Lucrări in continuare

230

Primărie

230

1

Extindere retea de canalizare str. Grandea Grigore, inclusiv consultanta

86

2

Extindere retea de canalizare str.Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

144

A.D.P.D.U.

0

B.

Lucrări noi

2.993

Primărie

2.993

1

Cofinantare proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6, inclusiv consultanta

2.918

2

Extindere retea canalizare str. Ranetti George nr. 35-nr. 23

75

A.D.P.D.U.

0

C.

Achiziții de bunuri si alte cheltuieli de investitii,din care:

103

Primărie

103

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

103

1

SF+PT Extindere retea canalizare str. Donitei

60

2

SF+PT+DDE Extindere retea canalizare str. Szabo Gabriela

38

3

SF+PT Extindere retea canalizare str. Ranetti George nr.35-nr.23

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

A.D.P.D.U.

0

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VIII.

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

4.672

Primărie

4.102

A.D.P.D.U.

570

A.

Lucrări in continuare

796

Primărie

531

1

Reabilitare sistem rutier str. Ranetti George, inclusiv consultanta

393

2

Reabilitare sistem rutier str. Poiana Campina, inclusiv consultanta

132

3

Reabilitare sistem rutier str. Bucsenesti, inclusiv consultanta

6

A.D.P.D.U.

265

1

Lucrari de imprejmuire sediu Cet Vest

265

B.

Lucrari noi

1.911

Primărie

1.911

1

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin, inclusiv consultanta

950

2

Reabilitare sistem rutier str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

792

3

Reabilitare sistem rutier str. Ranetti George nr.35 - nr. 23

169

A.D.P.D.U.

0

C.

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.965

Primărie

1.660

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elăborăreă studiilor de prefezăbilităte, ă studiilor de fezăbilităte, proiectelor si ăltor studii ăferente obiectivelor de investitii

1.646

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Filimon

81

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Nera

40

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Donitei

40

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Florilor

40

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr. 125

40

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Boja

40

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Arheologilor

50

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Izvorani

40

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Alexandru Cutieru

40

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Serg. Ion Marcu

60

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Serg. Stefan Crisan

60

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Govodarva

63

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru

66

14

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. G-ral Macarovici V George

79

15

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pictor Bancila Octav

59

16

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Migdalului

157

17

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Furtunei

85

18

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Campulung

25

19

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dealului

70

20

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Foșnetului

13

21

Reactualizare SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin

10

22

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Belsugului

70

23

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Ranetti George nr.35 - nr.23

3

24

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii

14

25

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Fantana lui Narcis

40

26

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Saidac Gheorghe

100

27

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor

95

28

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor

80

29

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Petuniei

40

30

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sergent Apostol Constantin

21

31

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian

25

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

14

1

Taxe reavizare - Proiecte Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari si spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1

7

2

Taxe reavizare - Proiecte Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari si spatii verzi in cartierul Militari - zona 1

7

A.D.P.D.U.

305

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

305

1

Taietor de rosturi

buc.

1

14

2

Remorca utilaj tehnologic

buc.

1

195

3

Placa vibro-compactoare

buc.

1

10

4

Ciocan demolator

buc.

3

32

5

Tub acetilena

buc.

1

4

6

Porti acces

buc.

3

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv al Direcției DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1a


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Aprobat,

Ordonator principal de credite

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2013 cu finantare de la bugetul local

INV

C+M mii lei

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter-

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

men

PIF

De la

bugetul

local

Pe

seama transferurilor de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

137.082

0

0

0

4.121

132.961

132.961

0

A

Investitii in continuare

81.419

0

0

0

0

81.419

81.419

0

B

Investiții noi

30.851

0

0

0

4.121

26.730

26.730

0

C

Alte cheltuieli de investitii

24.812

0

0

0

0

24.812

24.812

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

51.02 -AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

22.991

0

0

0

0

22.991

22.991

0

PRIMARIE

7.326

0

0

0

0

7.326

7.326

0

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE

1.165

0

0

0

0

1.165

1.165

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

14.500

0

0

0

0

14.500

14.500

0

A

Investitii in continuare, din care:

10.220

0

0

0

0

10.220

10.220

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

10.220

0

0

0

0

10.220

10.220

0

1

Constructie corp gradinita Scoala 198

2.300

2.300

2.300

0

2

Constructie corp gradinita Scoala 311

3.400

3.400

3.400

3

Constructie corp cladire Gradinita 41

2.500

2.500

2.500

4

Constructie corp gradinita Scoala 142

2.020

2.020

2.020

B

Investitii noi, din care:

1.694

0

0

0

0

1.694

1.694

0

PRIMARIE

629

0

0

0

0

629

629

0

1

Reparatie capitala Centrul Relatii Cetatenesti Bd.Timisoara

83

83

83

2

Extindere cladire Primarie Sector 6

546

546

546

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE

65

0

0

0

0

65

65

0

1

Extindere cladire Virtutii

65

65

65

ADMINISTRATIA SCOLILOR

1.000

0

0

0

0

1.000

1.000

0

1

Reabilitare cladire camin Liceul cu program sportiv "Mircea Eliade"

1.000

1.000

1.000

C

Alte cheltuieli de investiții, din care:

11.077

0

0

0

0

11.077

11.077

0

PRIMARIE

6.697

0

0

0

0

6.697

6.697

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

3.100

3.100

3.100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

3.146

3.146

3.146

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

451

451

451

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE

1.100

0

0

0

0

1.100

1.100

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

850

850

850

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

250

250

250

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.280

0

0

0

0

3.280

3.280

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

100

100

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

obiectivelor de investiții

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

3.180

3.180

3.180

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

61.02 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

230

0

0

0

0

230

230

0

PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR

230

0

0

0

0

230

230

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

230

0

0

0

0

230

230

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

230

230

230

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

65.02 -INVATAMANT

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMĂRIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA SCOLILOR

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

PRIMĂRIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ĂDMINISTRĂTIĂ SCOLILOR

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

PRIMĂRIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ĂDMINISTRĂTIĂ SCOLILOR

3.000

0

0

0

0

3.000

3.000

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

3.000

3.000

3.000

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

17.659

0

0

0

1.951

15.708

15.708

0

PRIMARIE

13.504

0

0

0

1.951

11.553

11.553

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

4.155

0

0

0

0

4.155

4.155

0

A

Investitii in continuare, din care:

1.978

0

0

0

0

1.978

1.978

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

1.978

0

0

0

0

1.978

1.978

0

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

1.978

1.978

1.978

B

Investitii noi, din care:

15.347

0

0

0

1.951

13.396

13.396

0

PRIMĂRIE

13.347

0

0

0

1.951

11.396

11.396

0

1

Participare la Programul National de Imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati cu proiectul "Amenajare parc ANL Brancusi, Sector 6, Bucuresti", inclusiv consultanta

2.293

1.951

342

342

2

Consolidare, extindere si modernizare cinematograf Favorit, inclusiv consultanta

11.054

11.054

11.054

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

2.000

0

0

0

0

2.000

2.000

0

1

Lucrari de amenajare spatii verzi si locuri de joaca

2.000

2.000

2.000

C

Ălte cheltuieli de investitii, din care:

334

0

0

0

0

334

334

0

PRIMĂRIE

157

0

0

0

0

157

157

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

157

0

0

0

0

157

157

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

rn

0

0

0

0

177

177

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

177

177

177

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si

calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

13.282

0

0

0

0

13.282

13.282

A

Lucrari in continuare

1.780

1.780

1.780

B

Lucrari noi

8.656

8.656

8.656

C

Alte cheltuieli de investitii

2.846

2.846

2.846

*

68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

2.637

0

0

0

0

2.637

2.637

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

1.872

0

0

0

0

1.872

1.872

1

Restructurare CSM Sf. Andrei

1.153

1.153

1.153

2

Amenajare gradina CRRN

719

719

719

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

765

765

765

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

665

665

665

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

100

0

0

0

0

100

100

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA

179

0

0

0

0

179

179

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investiții, din care:

179

179

179

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

179

179

179

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

68.02.04 FANURIE

5

0

0

0

0

5

5

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

5

5

5

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

5

5

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

68.02.04 Clubul Seniorilor

446

0

0

0

0

446

446

0

A

Investitii in continuare, din care:

422

422

422

1

Executie "Complex servicii sociale - Centru de zi pentru persoane varstnice si adapost de noapte pentru persoane adulte

din Calea Plevnei nr.234"

422

422

422

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

24

24

24

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

24

24

24

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

68.02.04 Floarea Rosie

10

0

0

0

0

10

10

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

10

10

10

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

10

10

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.11 CRESE

5.508

0

0

0

0

5.508

5.508

0

A

Investitii in continuare, din care:

1.358

1.358

1.358

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifunctional "Pinochio"

1.358

1.358

1.358

B

Investitii noi, din care:

3.784

3.784

3.784

1

Extindere si modernizare Centrul Social Multifunctional "Neghinita"

3.150

3.150

3.150

2

Amenajare loc joaca CSM Sf.Andrei

100

100

100

3

Imprejmuire C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

200

200

200

4

Amenajare loc joaca C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

34

34

34

5

Amenajare C.P. Sfintii Imparati Constantin si Elena

300

300

300

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

366

366

366

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

291

291

291

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

75

75

75

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.50 DIRECTIE

3.870

0

0

0

0

3.870

3.870

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

3.000

3.000

3.000

1

Amenajare CITO

1.000

1.000

1.000

2

Constructie Protoierie sector 6

2.000

2.000

2.000

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

870

870

870

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

670

670

670

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

200

0

0

0

0

200

200

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CMS Sf. Nectarie

627

0

0

0

0

627

627

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

627

0

0

0

0

627

627

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

627

0

0

0

0

627

627

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

*

70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

71.922

0

0

0

0

71.922

71.922

0

PRIMARIE

71.182

0

0

0

0

71.182

71.182

0

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

740

0

0

0

0

740

740

0

A

Investitii in continuare, din care:

66.415

0

0

0

0

66.415

66.415

0

PRIMARIE

66.415

0

0

0

0

66.415

66.415

0

1

Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

59.000

59.000

59.000

2

Extindere retea de alimentare cu apa Str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

15

15

15

3

Proiect tehnic si executie lucrari iluminat public Cartier Brancusi zona B si zona C, inclusiv consultanta

226

226

226

4

Iluminat public parcare ANL Brancusi zona A, inclusiv consultanta

200

200

200

5

Constructie parcari supraterane, inclusiv consultanta

6.962

6.962

6.962

6

Iluminat public ansamblul de locuinte ANL Intrarea Godeni

12

12

12

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

250

0

0

0

0

250

250

0

PRIMARIE

0

0

0

0

0

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

250

0

0

0

0

250

250

0

1

Lucrari de amenajare adaposturi caini

250

250

250

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

5.257

0

0

0

0

5.257

5.257

0

PRIMARIE

4.767

0

0

0

0

4.767

4.767

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

1.927

1.927

1.927

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si

alte cheltuieli asimilate investițiilor

2.840

2.840

2.840

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

490

0

0

0

0

490

490

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

490

490

490

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

*

74.02 PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL, din care:

3.326

0

0

0

2.170

1.156

1.156

0

PRIMARIE

3.326

0

0

0

2.170

1.156

1.156

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

230

0

0

0

0

230

230

0

PRIMARIE

230

0

0

0

0

230

230

0

1

Extindere retea de canalizare str.Grandea Grigore, inclusiv consultanta

86

86

86

2

Extindere retea de canalizare str.Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

144

144

144

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

2.993

0

0

0

2.170

823

823

0

PRIMARIE

2.993

0

0

0

2.170

823

823

0

1

Cofinantare proiect Extindere retele de alimentare cu apa, canalizare menajera si canalizare pluviala in sectorul 6, inclusiv consultanta

2.918

2.170

748

748

2

Extindere retea canalizare str. Ranetti George nr. 35-nr. 23

75

75

75

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI

DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

103

0

0

0

0

103

103

0

PRIMARIE

103

0

0

0

0

103

103

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

103

103

103

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

*

84.02 TRANSPORTURI

TOTAL, din care:

4.672

0

0

0

0

4.672

4.672

0

PRIMARIE

4.102

0

0

0

0

4.102

4.102

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

570

0

0

0

0

570

570

0

A

Investiții in continuare, din care:

796

0

0

0

0

796

796

0

PRIMARIE

531

0

0

0

0

531

531

0

1

Reabilitare sistem rutier str. Ranetti George, inclusiv consultanta

393

393

393

2

Reabilitare sistem rutier str. Poiana Campina, inclusiv consultanta

132

132

132

3

Reabilitare sistem rutier strr. Bucsenesti, inclusiv consultanta

6

6

6

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

265

0

0

0

0

265

265

0

1

Lucrari de imprejmuire sediu Cet Vest

265

265

265

B

Investitii noi, din care:

1.911

0

0

0

0

1.911

1.911

0

PRIMARIE

1.911

0

0

0

0

1.911

1.911

0

1

Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin, inclusiv consultanta

950

950

950

2

Reabilitare sistem rutier str. Szabo Gabriela, inclusiv consultanta

792

792

792

3

Reabilitare sistem rutier str. Ranetti George nr. 35 - nr. 23

169

169

169

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

1.965

0

0

0

0

1.965

1.965

0

PRIMARIE

1.660

0

0

0

0

1.660

1.660

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

1.646

1.646

1.646

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si

alte cheltuieli asimilate investițiilor

14

14

14

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

305

0

0

0

0

305

305

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

305

305

305

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

Director Executiv al Direcției Economice,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri, pentru anul 2013 finantate din bugetul local

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

24.812

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

10.723

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

7.604

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

3.180

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

3.305

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

51.02 -AUTORITATI PUBLICE

TOTAL, din care:

11.077

PRIMARIE

6.697

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANTE PUBLICE LOCALE

1.100

ADMINISTRATIA SCOLILOR

3.280

PRIMARIE

6.697

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

3.100

1

Upgrade soft baze-date grafice

150

2

Modernizare retea voce-date

85

3

Soft economic

700

4

Sistem informatic

1.400

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

5

Harta electronica

83

6

Furnizare si implementare pachet integrat de servicii suport destinat formarii, educarii si promovarii identitatii si sentimentului de apartenenta a comunitatilor locale ce exista in cartierele Sectorului 6

682

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

investiții

3.146

1

Servicii de optimizare a lichidităților financiare necesare derulării proiectelor de investiții ale Primăriei Sector 6

2.750

2

Studiu de oportunitate in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

3

Caiet de sarcini in vederea concesionarii serviciilor de salubritate

68

4

PUZ "Coordonator Sector 6"

80

5

Studiu evaluare de mediu + realizare raport de mediu, inclusiv constituire grup de lucru special pentru PUZ Coordonator Sector 6 si dezbatere publica

30

6

SF+PT+DDE Extindere cladire Primarie Sector 6

150

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

451

1

Consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru derularea procedurii de concesionare a serviciilor de salubritate

68

2

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul

Drumul Taberei - zona 1"

82

3

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul

Militari - zona 1"

82

4

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul taberei - zona 1"

82

5

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1"

82

6

Asistenta tehnica proiectare + Consultanta privind managementul de proiect - "Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6"

55

SERVICIUL PUBLIC PENTRU FINANȚE PUBLICE LOCALE

1.100

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

850

1

Statii de lucru

buc.

30

100

2

UPS

buc.

3

65

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

3

Imprimante

buc.

15

30

4

Sistem stocare

100

5

Copiatoare

buc.

2

25

6

Managementul documentelor

150

7

Soft-uri si licente

245

8

Puncte plata 24/24h centrele 2 si 3

50

9

Portal WEB

85

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

250

1

SF+PT+DDE cladire sediu

250

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

3.280

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

100

1

Autoturism

100

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

3.180

1

Consolidare cladire Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu"

1.000

2

Proiectare si consolidare cladire incinta Colegiului tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

1.860

3

SF+PT+DDE Consolidare cladire Gradinita nr. 208

80

4

SF+PT+DDE Consolidare cladire Scoala gimnaziala nr. 160

80

5

SF+PT+DDE Consolidare cladire Colegiul Tehnic de Posta si Telecomunicatii "Gh. Airinei"

160

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

61.02.05 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

230

PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR

230

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

230

1

Autospeciala de prima intervenție si comanda

buc.

2

90,00

180

2

Statie portabila Tetra

cpl.

10

5,00

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

65.02 INVATAMANT

TOTAL, din care:

3.000

Primărie

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

3.000

Primărie

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

3.000

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

3.000

1

Dotari unitati de invatamant

2.000

2

Echipamente profesionale pentru bucatarie

1.000

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

TOTAL, din care:

334

PRIMĂRIE

157

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

157

1

PT+DDE Asigurarea microclimatului serelor din Parcul Dr.Taberei

157

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogrammețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilate investițiilor

0

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

177

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

177

1

Motounelta

buc.

33

130

2

Furca paleti

buc.

1

15

3

Masina de gaurit

buc.

3

22

4

Ciocan demolator

buc.

1

10

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

2.584

D.G.A.S.P.C.

870

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

CĂMINUL DE BATRANI

179

CRESE

366

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

765

FANURIE

5

CLUBUL SENIORILOR

24

FLOAREA ROSIE

10

CĂMINUL DE BATRANI - CMS Sf. Nectarie

365

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

670

1

Xerox

buc.

1

71

2

Autoturisme

buc.

5

425

3

Laptop

buc.

12

36

4

Server

buc.

1

17

5

Videoproiector

buc.

1

6

6

Dispozitiv de filmare

buc.

1

3

7

Imprimanta A3 color

buc.

2

12

8

Soft

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

200

1

Studiu fezabilitate Brutarie

50

2

Proiect tehnic Brutarie

50

3

Studiu fezabilitate Protoierie sector 6

50

4

Proiect tehnic Protoierie sector 6

50

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAMINUL DE BATRANI

179

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

179

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

1

Cuptor convectomat pt 8-10 tavi

buc.

1

9

2

Generator

buc.

1

90

3

Malaxor

buc.

1

3

4

Masina curatat cartofi profesionala

buc.

1

4

5

Plita

buc.

1

65

6

Masina de spalat vase

buc.

1

5

7

Masina de tocat carne profesionala

buc.

1

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor

produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

FANURIE

5

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

5

1

Masina spalat rufe industriala

buc.

1

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CLUBUL SENIORILOR

24

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

24

1

Laptop

buc.

3

18

2

Video proiector

buc.

1

6

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

FLOAREA ROSIE

10

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

10

1

Masina de spalat rufe

buc.

1

5

2

Uscator de rufe industrial

buc.

1

5

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CRESE

366

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

291

1

Plita

buc.

3

186

2

Hote

buc.

1

33

3

Cuptor electric profesional

buc.

1

4

4

Malaxor

buc.

2

6

5

Masina curatat cartofi

buc.

4

16

6

Masina tocat carne

buc.

2

6

7

Uscator rufe industrial

buc.

4

20

8

Masina spalat rufe

buc.

4

20

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

75

1

Proiect tehnic Centrul Social Multifunctional "Neghinita"

75

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

765

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

665

1

Hota

buc.

1

33

2

Soft

103

3

Camera video

buc.

1

3

4

Laptop

buc.

1

3

5

Masina de spalat rufe

buc.

3

15

6

Masina de tocat carne profesionala

buc.

1

3

7

Uscator rufe industrial

buc.

2

10

8

Plita

buc.

2

124

9

Generator

buc.

1

90

10

Dotari CRRN

281

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

100

1

Studiu de fezabilitate CSM Sf. Andrei

50

2

Proiect tehnic CSM Sf. Andrei

50

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogrammețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilate investitiilor

0

CAMINUL DE BATRANI - CMS Sf. Nectarie

627

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

627

1

Aparat apa distilata

buc.

1

4

2

Centrala telefonica

buc.

1

35

3

Retea telefonie, LAN, wireless

buc.

1

168

4

Sistem informatic, economic

buc.

1

126

5

Sistem detectie incendiu

set

1

168

6

Sistem monitorizare video

set

1

57

7

Sistem irigatii

set

1

26

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

8

Laptop

buc.

14

43

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

70.02 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.257

PRIMĂRIE

4.767

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

1.927

1

SF+PT Extindere retea alimentare cu apa str.Donitei

60

2

AE+SF+ET+PT+DDE Reabilitare termica a imobilelor multietajate Sector 6

1.500

3

SF+PT+DDE Extindere retea alimentare cu apa str. Szabo Gabriela

38

4

Elaborare strategie de dezvoltare locala a Sectorului 6 Bucuresti - 2014-2023

161

5

Servicii de management extern conform Ghidului solicitantului POR axa 1 Domeniul 1.2

168

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

2.840

1

Consultanta privind reabilitarea termica imobilelor multietajate Sector 6

2.700

2

Documentatia planului de actiuni privind masuri, programe si lucrari pentru activitatea de eficientizarea consumurilor energetice din Sectorul 6

140

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

490

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

490

1

Programe informatice

300

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

5

3

Caseta luminoasa

buc.

1

5

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

4

Ansamblu module

buc.

1

180

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de

investiții

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

asimilate investitiilor

0

*

74.02 PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL, din care:

103

PRIMĂRIE

103

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

103

1

SF+PT Extindere retea canalizare str. Donitei

60

2

SF+PT+DDE Extindere retea canalizare str. Szabo Gabriela

38

3

SF+PT Extindere retea canalizare str. Ranetti George nr.35-nr.23

5

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

*

84.02 TRANSPORTURI

TOTAL, din care:

1.965

PRIMĂRIE

1.660

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de investitii

1.646

1

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Nicolae Filimon

81

2

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Nera

40

3

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Donitei

40

4

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Valea Florilor

40

5

SF+PT Reabilitare sistem rutier alee spate bl. A+B Calea Giulesti nr. 125

40

6

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Boja

40

7

SF+PT Reabilitare sistem rutier Aleea Arheologilor

50

8

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Izvorani

40

9

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Alexandru Cutieru

40

10

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Serg. Ion Marcu

60

11

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Serg. Stefan Crisan

60

12

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Govodarva

63

13

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pera Dumitru

66

14

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. G-ral Macarovici V George

79

15

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Pictor Bancila Octav

59

16

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Migdalului

157

17

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Furtunei

85

18

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Campulung

25

19

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Dealului

70

20

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Fosnetului

13

21

Reactualizare SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Serg. Moise Constantin

10

22

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Drumul Belsugului

70

23

SF+PT Reabilitare sistem rutier str.Ranetti George nr.35 - nr.23

3

24

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Dreptatii

14

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

-tate

Pret

unitar

Valoarea

25

SF+PT Reabilitare sistem rutier aleea Fantana lui Narcis

40

26

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Saidac Gheorghe

100

27

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Torcatoarelor

95

28

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Padurarilor

80

29

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Petuniei

40

30

SF+PT Reabilitare sistem rutier intr. Sergent Apostol Constantin

21

31

SF+PT Reabilitare sistem rutier str. Popescu Stoian

25

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

14

1

Taxe reavizare - Proiecte Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari si spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1

7

2

Taxe reavizare - Proiecte Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari si spatii verzi in cartierul Militari - zona 1

7

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA

305

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

305

1

Taietor de rosturi

buc.

1

14

2

Remorca utilaj tehnologic

buc.

1

195

3

Placa vibro-compactoare

buc.

1

10

4

Ciocan demolator

buc.

3

32

5

Tub acetilena

buc.

1

4

6

Porti acces

buc.

3

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Director Executiv al

Direcției Economice DORU MANOLACHE

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

Pret

Valoarea

-tate

unitar

Ordonator principal de credite,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU


Page 42 of 42

Anexa 2CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII

FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2013

mii lei

TOTAL

16.155

Din care :

A. Lucrări in continuare

0

B. Lucrări noi

9.372

C. Alte cheltuieli de investiții

6.783

I.

CAPITOLUL 54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

650

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

650

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

650

1

Arhivare electronica

buc.

1

350

350

2

Soft Starea Civila si echipamente informatice

buc.

1

250

250

3

Aparatura si sistem electronic pentru carti identitate

buc.

5

10

50

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogrammețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

II.

CAPITOLUL 61.10.03 ORDINE PUBLICA - POLITIE COMUNITARA

4.886

A.

Lucrari in continuare

0

B.

1

2

3

C.

Lucrari noi

Consolidare birouri Hanul Ancutei

Extindere sistem de camere supraveghere video stradal

Lucrari de modernizare componente hardware si soft dispecerat de modernizare

Alte cheltuieli de investitii,din care:

1.322

272

525

525

3.564

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

3.550

1

Autospeciala

buc.

2

90,00

180

2

Generator

buc.

1

85,00

85

3

Centrala termica

buc.

1

30,00

30

4

Softuri

buc.

3.255,00

3.255

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

14

1

Cheltuieli de expertiza si proiectare privind consolidare birouri Hanul Ancutei

14

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului, foțogrammețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

III.

CAPITOLUL 65.10 INVATAMANT

339

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

339

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

339

1

Calculator

buc.

57

115

2

Poarta automatizata

buc.

1

12

3

Cabina portari

buc.

1

4

4

Marmita electrica

buc.

1

4

5

Aspirator profesional

buc.

2

4

6

Retroproiector

buc.

1

10

7

Trusa electrica

buc.

1

4

8

Tester auto

buc.

1

4

9

Compresor

buc.

1

10

10

Masina echilibrat

buc.

1

7

11

Masina de indoit

buc.

1

5

12

Copiator

buc.

8

16

13

Aparat aer conditionat

buc.

31

64

14

Sistem supraveghere video

buc.

2

39

15

Motocoasa

buc.

1

3

16

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

6

17

Laptop

buc.

2

7

18

Videoproiector

buc.

1

3

19

Tabla inteligenta

buc.

3

22

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 67.10 CULTURA, RELIGIE

719

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

719

a.

Achizitii imobile

0

b.

Dotari independente

719

1

Sistem sonorizare profesional analogic 32 canale + boxe

buc.

1

156,00

156

2

Sistem climatizare

buc.

1

84,00

84

3

Scena sistem

buc.

2

132,00

264

4

Generator motorina 37KVA/380V - motor 4 cilindri in linie

buc.

1

87,00

87

5

Autoutilitara

buc.

1

88,00

88

6

Soft informatic - secretariat

buc.

1

10,00

10

7

Program informatic - bilant

buc.

1

10,00

10

8

Soft pentru mixer audio

buc.

1

8,00

8

9

Soft documente pdf

buc.

12

1,00

12

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 70.10 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

4.711

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

4.000

1

Reabilitare centrale termice zona A Cartier Constantin Brancusi

0

2

Mansardare terase blocuri Cartier Constantin Brancusi

4.000

3

Realizare si implementare soft monitorizare video si parametrii centrale zona A si zona C Cartier Constantin Brnacusi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii,din care:

711

a.

Achiziții imobile

0

b.

Dotari independente

560

1

Softuri si licente

buc.

110

2

Boiler

buc.

350

3

Cazane

buc.

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

151

1

SERVICII DE CADASTRU - pentru impartirea pe apartamente Cartier Brancusi - Zona C

75

2

Studiu fezabilitate mansardare terase blocuri Cartier Constantin Brancusi

76

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

4.850

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

4.050

1

Construire piata de peste la Piata Valea Lunga

3.900

2

Reamenajare Piata Drumul Taberei

50

3

Modernizare Piata Chilia Veche

100

C.

Alte cheltuieli de investiții

800

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

540

1

Chioscuri flori

buc.

10

30,00

300

2

Piete volante

buc.

4

60,00

240

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

260

1

Proiectare, studii fezabilitate

260

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU


Director Executiv al Direcției Economice DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2013 finantate integral sau partial din venituri proprii, repartizate pentru

INV

C+M mii

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la col.9)

Finantat din:

Cleaipa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

16.155

5.189

0

0

0

10.966

10.966

0

A

Investitii in continuare

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investiții noi

9.372

4.050

0

0

0

5.322

5.322

0

C

Alte cheltuieli de investitii

6.783

1.139

0

0

0

5.644

5.644

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

TOTAL, din care:

650

0

0

0

0

650

650

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

650

0

0

0

0

650

650

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

b.

Dotari independente

650

0

650

650

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului,

fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

*

61.10.03 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

4.886

0

0

0

0

4.886

4.886

0

POLITIE COMUNITARA

4.886

0

0

0

0

4.886

4.886

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

1.322

0

0

0

1.322

1.322

0

1

Consolidare birouri Hanul Ancutei

272

272

272

2

Extindere sistem de camere supraveghere video stradal

525

525

525

3

Lucrari de modernizare componente hardware si soft dispecerat de modernizare video

525

525

525

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

3.564

0

0

0

0

3.564

3.564

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

3.550

0

3.550

3.550

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

14

0

14

14

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

*

65.10 INVATAMANT

TOTAL, din care:

339

339

0

0

0

0

0

0

INVATAMANT

339

339

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

339

339

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

b.

Dotari independente

339

339

0

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

asimilate investițiilor

0

0

0

0

*

67.10 CULTURA, RELIGIE

TOTAL, din care:

719

0

0

0

0

719

719

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

719

0

0

0

0

719

719

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

719

719

719

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

*

70.10 LOCUINTE, SERVICII SI

DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:

4.711

0

0

0

0

4.711

4.711

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

4.000

0

0

0

0

4.000

4.000

0

1

Reabilitare centrale termice zona A Cartier Constantin Brancusi

2

Mansardare terase blocuri Cartier Constantin Brancusi

4.000

4.000

4.000

3

Realizare si implementare soft monitorizare video si parametrii centrale zona A si zona C Cartier Constantin Brnacusi

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

711

0

0

0

0

711

711

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

b.

Dotari independente

560

0

560

560

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

151

0

151

151

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice,

consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRATIA PIETELOR

4.850

4.850

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

4.050

4.050

0

0

0

0

0

0

1

Construire piata de peste la Piata Valea Lunga

3.900

3.900

0

0

0

0

0

0

2

Reamenajare Piata Drumul Taberei

50

50

0

0

0

0

0

0

3

Modernizare Piata Chilia Veche

100

100

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

800

800

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

540

540

0

0

0

0

0

0

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Chel

tuieli

totale (col. 5 la

col.9)

Finantat din:

Capa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Alte

surse

consti

tuite

potrivit

lege

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul

de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

260

260

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru

prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

Director Executiv al Direcției Economice,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

pozitiei "Alte cheltuieli de investitii",

defalcate pe categorii de bunuri finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2013

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

6.783

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

6.358

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

411

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

14

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

54.10 SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

TOTAL, din care:

650

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

650

1

Arhivare electronica

buc.

1

350

350

2

Soft Starea Civila si echipamente informatice

buc.

1

250

250

3

Aparatura si sistem electronic pentru carti identitate

buc.

5

10

50

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

61.10.03 -ORDINE PUBLICA

TOTAL, din care:

3.564

POLITIE COMUNITARA

3.564

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

3.550

1

Autospeciala

buc.

2

90,00

180

2

Generator

buc.

1

85,00

85

3

Centrala termica

buc.

1

30,00

30

4

Softuri

buc.

3.255,00

3.255

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

14

1

Cheltuieli de expertiza si proiectare privind consolidare birouri Hanul Ancutei

14

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

65.10 INVATAMANT

TOTAL, din care:

339

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

339

1

Calculator

buc.

57

115

2

Poarta automatizata

buc.

1

12

3

Cabina portari

buc.

1

4

4

Marmita electrica

buc.

1

4

5

Aspirator profesional

buc.

2

4

6

Retroproiector

buc.

1

10

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

7

Trusa electrica

buc.

1

4

8

Tester auto

buc.

1

4

9

Compresor

buc.

1

10

10

Masina echilibrat

buc.

1

7

11

Masina de indoit

buc.

1

5

12

Copiator

buc.

8

16

13

Aparat aer conditionat

buc.

31

64

14

Sistem supraveghere video

buc.

2

39

15

Motocoasa

buc.

1

3

16

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

6

17

Laptop

buc.

2

7

18

Videoproiector

buc.

1

3

19

Tabla inteligenta

buc.

3

22

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

67.10 CULTURA, RELIGIE

719

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

719

1

Sistem sonorizare profesional analogic 32 canale + boxe

buc.

1

156,00

156

2

Sistem climatizare

buc.

1

84,00

84

3

Scena sistem

buc.

2

132,00

264

4

Generator motorina 37KVA/380V - motor 4 cilindri in linie

buc.

1

87,00

87

5

Autoutilitara

buc.

1

88,00

88

6

Soft informatic - secretariat

buc.

1

10,00

10

7

Program informatic - bilant

buc.

1

10,00

10

8

Soft pentru mixer audio

buc.

1

8,00

8

9

Soft documente pdf

buc.

12

1,00

12

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

70.10 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

711

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

560

1

Softuri si licențe

buc.

110

2

Boiler

buc.

350

3

Cazane

buc.

100

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investiții

151

1

SERVICII DE CADASTRU - pentru impartirea pe apartamente Cartier Brancusi - Zona C

75

2

Studiu fezabilitate mansardare terase blocuri Cartier Constantin Brancusi

76

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0,00

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0,00

*

CAPITOLUL 70.10.04 ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR

800

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

540

1

Chioscuri flori

buc.

10

30,00

300

2

Piete volante

buc.

4

60,00

240

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

260

1

Proiectare, studii de fezabilitate

260

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte

cheltuieli asimilate investițiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv al Direcției DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

Page 19 of 19

Anexa 3CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

ANEXA 1


LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII DIN FONDURI NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2013

mii lei

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Cantitate

Pret

Unitar

Valoare

TOTAL

74.933

Din care :

A.

Lucrări in continuare

58.415

B.

Lucrări noi

16.272

C.

Alte cheltuieli de investiții

246

I.

CAPITOLUL 51.08 AUTORITATI PUBLICE

37

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

37

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

37

1

Laptop

buc.

2

22

2

Imprimanta multifuncționala

buc.

1

11

3

Videoproiector

buc.

1

4

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

II.

CAPITOLUL 65.08 INVATAMANT

148

Primărie

2

Administrația Școlilor

146

A.

Lucrari in continuare

0

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Căntităte

Pret

Unitar

Valoare

Primărie

0

B.

Lucrări noi

2

1

Cofinantare proiect Eficientizarea consumului de energie termica prin utilizarea resurselor regenerative pentru

grădinițele 208, 209, 210, 218, inclusiv consultanta

2

Administrația Școlilor

0

C.

Alte cheltuieli de investiții

146

Primărie

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotări independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Administrația Școlilor

146

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

146

1

Echipamente tehnologice si de laborator pentru Colegiul Tehnic "Carol I"

35

2

Software pentru Colegiul Tehnic "Carol I"

50

3

Monitor (Colegiul Nat. "Gr.Moisil")

1

3

4

Laptop (Colegiul National Gr.Moisil)

3

12

5

Scaner (Colegiul National Gr.Moisil)

1

3

6

Multifunctional (Colegiul National Gr.Moisil)

1

32

7

Videoproiector (Colegiul National Gr.Moisil)

1

3

8

Licente (Colegiul National Gr.Moisil)

8

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executieprivind consolidarile si interventiilepentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Căntităte

Pret

Unitar

Văloăre

III.

CAPITOLUL 67.08 CULURA, RECREERE SI RELIGIE

57.915

A.

Lucrări in continuare

45.525

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector 6,

Bucuresti", inclusiv consultanta

45.525

B.

Lucrări noi

12.390

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1, inclusiv consultanta

6.950

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1, inclusiv consultanta

5.440

C.

Alte cheltuieli de investiții

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

IV.

CAPITOLUL 68.08.50 CSM HARAP ALB

3.150

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

3.150

1

Modernizare si extindere CSM Harap - Alb

3.150

C.

Alte cheltuieli de investitii

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Cantitate

Pret

Unitar

Valoare

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

V.

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " O ALTA PERSPECTIVA A DIZABILITATII PRIN CALIFICARE

PE PIATA MUNCII"

21

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

21

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

21

1

Laptop

buc.

3

9

2

Imprimanta multifuncționala

buc.

1

12

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " SANSE EGALE IN COMUNITATEA NOASTRA"

42

A.

Lucrari in continuare

0

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

42

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

42

1

Calculatoare portabile

buc.

3

8

2

Soft

3

3

Echipament multifunctional

buc.

1

28

4

Videoproiector

buc.

1

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Căntităte

Pret

Unitar

Văloăre

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

V.

CAPITOLUL 70.08 LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.230

A.

Lucrări in continuare

500

1

Cofinantarea Proiect "Achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei

si prevenirea criminalitatiii in Parcul Drumul Taberei, sector 6, București, inclusiv consultanta

500

B.

Lucrări noi

730

1

Cofinantare Proiect Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul 6, inclusiv consultanta

730

C.

Alte cheltuieli de investiții

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VI.

CAPITOLUL 74.08 PROTECȚIA MEDIULUI

0

A.

Lucrări in continuare

0

B.

Lucrări noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii

0

Nr.

crt.

Explicatii

U/M

Cantitate

Pret

Unitar

Valoare

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

VII.

CAPITOLUL 84.08 TRANSPORTURI

12.390

A.

Lucrari in continuare

12.390

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei - zona 1,

inclusiv consultanta

6.015

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona 1, inclusiv consultanta

6.375

B.

Lucrari noi

0

C.

Alte cheltuieli de investitii

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Ordonator principal de credite,

Director Executiv al Direcției Economice,

DORU MANOLACHE


RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

MUNICIPIUL BUCURESTI PRIMARIA SECTOR 6


ANEXA 1a


Aprobat,

Ordonator principal de credite

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2013 Fonduri nerambursabile

INV

C+M mii

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Val.

totala

Val.

totala

actuali

zata

Cheltuieli totale (col. 5 la col.9)

Finantat din:

Cleaipa

citati

Ter

men

PIF

Surse

proprii

Credite

bancare

interne

Credite

bancare

externe

Fonduri

Nerambursabi

le

Total

alocatii

bugetare (col.10+ col.11)

Din care:

De la

bugetul

local

Pe

seama

transfe

rurilor

de la

bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL,din care:

74.933

0

33.890

0

26.199

14.844

14.844

0

A

Investiții in continuare

58.415

0

33.890

0

15.178

9.347

9.347

0

B

Investitii noi

16.272

0

0

0

11.021

5.251

5.251

0

C

Alte cheltuieli de investitii

246

0

0

0

0

246

246

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

I.

CAPITOLUL 51.08 AUTORITATI PUBLICE

37

0

0

0

0

37

37

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

37

0

0

0

0

37

37

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

37

0

0

0

0

37

37

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

asimilate investițiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

II.

CAPITOLUL 65.08 INVATAMANT

148

0

0

0

1

147

147

0

Primarie

AdministratiaScolilor

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

2

0

0

0

1

1

1

0

Primarie

2

1

1

1

0

1

Cofinantare proiect Eficientizarea consumului de energie termica prin utilizarea resurselor regenerative pentru gradinitele 208, 209, 210, 218, inclusiv consultanta

2

1

1

1

AdministratiaScolilor

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

146

0

0

0

0

146

146

0

Primarie

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

0

AdministratiaScolilor

146

0

0

0

0

146

146

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

146

0

146

146

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

III.

CAPITOLUL 67.08 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

57.915

0

33.890

0

14.758

9.267

9.267

0

A

Investitii in continuare, din care:

45.525

0

33.890

0

4.351

7.284

7.284

0

1

Cofinantarea Proiect "Modernizare Arhitecturala si peisagistica a Parcului Drumul Taberei, sector

6, Bucuresti", inclusiv consultanta

45.525

33.890

4.351

7.284

7.284

B

Investitii noi, din care:

12.390

0

0

0

10.407

1.983

1.983

0

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Drumul Taberei - zona 1, inclusiv consultanta

6.950

5.838

1.112

1.112

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica spatii verzi in cartierul Militari - zona 1, inclusiv consultanta

5.440

4.569

871

871

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

IV.

CAPITOLUL 68.08.50 CSM HARAP ALB

3.150

0

0

0

0

3.150

3.150

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

3.150

0

0

0

0

3.150

3.150

0

1

Modernizare si extindere CSM Harap-Alb

3.150

0

3.150

3.150

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si

cheltuielile legate de realizarea acestor investiții

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

V.

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " O ALTA PERSPECTIVA A DIZABILITATII PRIN CALIFICARE PE PIATA MUNCII"

21

0

0

0

0

21

21

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

21

0

0

21

21

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

21

0

0

21

21

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli

asimilate investițiilor

0

0

0

0

VI.

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT "SANSE EGALE IN COMUNITATEA NOASTRA "

42

0

0

0

0

42

42

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

42

0

0

0

0

42

42

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

42

0

0

0

0

42

42

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

VII.

CAPITOLUL 70.08 LOCUINTE, SERVICII

SI DEZVOLTARE PUBLICA

1.230

0

0

0

1.033

197

197

0

A

Investitii in continuare, din care:

500

0

0

0

420

80

80

0

1

Cofinantarea Proiect "Achiziționarea si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatiii in Parcul Drumul Taberei, sctor 6, Bucuresti, inclusiv consultanta

500

420

80

80

B

Investitii noi, din care:

730

0

0

0

613

117

117

0

1

Cofinantare Proiect Asigurarea sigurantei publice in cartierele Drumul Taberei si Militari, Sectorul

6, inclusiv consultanta

730

613

117

117

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

VIII.

CAPITOLUL 74.08 PROTECTIA MEDIULUI

0

0

0

0

0

0

0

A

Investitii in continuare, din care:

0

0

0

0

0

0

0

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achiziții de imobile

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiecțivelor de invesțiții

0

0

0

0

0

d.

Chelțuieli de experțiza, proiecțare si de execuție privind consolidarile si ințervențiile pențru

prevenirea sau inlațurarea efecțelor produse de

acțiuni accidențale si calamițați, precum si chelțuielile legațe de realizarea acesțor invesțiții

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, carțarea țerenului,

foțogrammețrie, dețerminari seismologice, consulțanța, asisțența țehnica si alțe chelțuieli asimilațe invesțițiilor

0

0

0

0

VII.

CAPITOLUL 84.08 TRANSPORTURI

12.390

0

0

0

10.407

1.983

1.983

0

A

Investitii in continuare, din care:

12.390

0

0

0

10.407

1.983

1.983

0

1

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul

Taberei - zona 1, inclusiv consultanta

6.015

5.052

963

963

2

Cofinantare Proiect Modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari - zona

1, inclusiv consultanta

6.375

5.355

1.020

1.020

B

Investitii noi, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Alte cheltuieli de investitii, din care:

0

0

0

0

0

0

0

0

a.

Achizitii de imobile

0

0

0

0

0

0

0

b.

Dotari independente

0

0

0

0

0

0

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

0

0

0

0

0

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

0

0

0

0

0

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

0

0

0

0

0

0

Director Executiv al Direcției Economice,

DORU MANOLACHE

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANEXA 1 b


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2013 FONDURI NERAMBURSABILE

mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U.M.

Canti

tate

Pret unitar

Valoarea

C

Alte cheltuieli de investiții, TOTAL

246

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

183

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

Din TOTAL, desfasurat, potrivit clasificatiei, pe capitole bugetare:

*

CAPITOLUL 51.08 AUTORITATI PUBLICE

37

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

37

1

Laptop

buc.

2

22

2

Imprimanta multifuncționala

buc.

1

11

3

Videoproiector

buc.

1

4

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea

0

e.

Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta teh nica si alte

0

*

CAPITOLUL 65.08 INVATAMANT

146

Primarie

0

Administratia Școlilor

146

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

146

1

Echipamente tehnologice si de laborator pentru Colegiul Tehnic "Carol I"

35

2

Software pentru Colegiul Tehnic "Carol I"

50

3

Monitor (Colegiul Nat. "Gr.Moisil")

1

3

4

Laptop (Colegiul National Gr.Moisil)

3

12

5

Scaner (Colegiul National Gr.Moisil)

1

3

6

Multifunctional (Colegiul National Gr.Moisil)

1

32

7

Videoproiector (Colegiul National Gr.Moisil)

1

3

8

Licente (Colegiul National Gr.Moisil)

8

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 67.08 CUTURA, RECREERE SI RELIGIE

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 CSM HARP ALB

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " O ALTA PERSPECTIVA A DIZABILITATII PRIN CALIFICARE PE PIATA

MUNCII"

21

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

21

1

Laptop

buc.

3

9

2

Imprimanta multifunctionala

buc.

1

12

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 68.08.50 PROIECT " SANSE EGALE IN COMUNITATEA NOASTRA"

42

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

42

1

Calculatoare portabile

buc.

3

8

2

Soft

3

3

Echipament multifunctional

buc.

1

28

4

Videoproiector

buc.

1

3

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 70.08 LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor

0

*

CAPITOLUL 74.08 PROTECTIA MEDIULUI

0

a.

Achiziții de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Chelțuieli pențru elaborarea sțudiilor de prefezabilițațe, a sțudiilor de fezabilițațe, proiecțelor si alțor sțudii aferențe obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor

0

*

CAPITOLUL 84.08 TRANSPORTURI

0

a.

Achizitii de imobile

0

b.

Dotari independente

0

c.

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0

d.

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii

0

e.

Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte

0

Ordonator principal de credite,    Director Executiv al Direcției

Economice

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

DORU MANOLACHE


Page 19 of 19

Anexa 4JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

F ormular|—11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

847.163

214.496

207.206

269.850

155.611

1.082.919

1.182.688

1.274.956

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

565.496

166.601

153.104

137.804

107.987

666.444

737.949

799.849

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

699.042

195.988

189.801

171.548

141.705

807.774

882.533

949.789

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

683.150

191.855

185.867

168.037

137.391

792.882

867.641

935.397

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

405.221

100.192

128.987

101.349

74.693

499.418

570.923

629.573

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenti economici ')

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2

PER

. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

SOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

405.221

100.192

128.987

101.349

74.693

499.418

570.923

629.573

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

405.221

100.192

128.987

101.349

74.693

499.418

570.923

629.573

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

293.671

80.743

85.487

75.798

51.643

376.713

435.947

481.100

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111.550

19.449

43.500

25.551

23.050

122.705

134.976

148.473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

103.002

44.969

13.328

25.500

19.205

111.062

111.062

113.942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

84.800

37.455

10.322

22.000

15.023

87.900

87.900

89.650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25.000

15.405

2.985

4.000

2.610

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

59.800

22.050

7.337

18.000

12.413

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9.502

3.617

1.120

2.300

2.465

8.927

8.927

9.097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.000

1.460

337

500

703

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6.500

2.157

782

1.800

1.761

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul

pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

8.000

3.569

1.858

1.000

1.573

13.500

13.500

14.445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

700

328

28

200

144

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

166.927

43.047

42.662

39.388

41.830

175.052

178.306

184.382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

133.725

29.387

36.699

33.908

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

133.725

29.387

36.699

33.908

33.731

141.350

144.604

149.960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

172

158

180

190

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

172

158

180

190

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

32.500

13.488

5.805

5.300

7.907

33.000

33.000

33.720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26.500

12.471

4.982

4.500

4.547

26.700

26.700

27.300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14.500

7.685

2.059

2.300

2.456

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12.000

4.786

2.923

2.200

2.091

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

6.000

1.017

823

800

3.360

6.300

6.300

6.420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

Alte impozite si taxe

18.02.50

8.000

3.647

890

1.800

1.663

7.350

7.350

7.500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

15.892

4.133

3.934

3.511

4.314

14.892

14.892

14.392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4.000

1.016

1.171

850

963

3.500

3.500

3.500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11.892

3.117

2.763

2.661

3.351

11.392

11.392

10.892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

10

4

1

1

4

10

10

10

Venituri din prestâri de servicii

33.02.08

5

1

1

1

2

5

5

5

Contributiâ pârintilor sâu sustinâtorilor legâli pentru intretinereâ copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributiâ persoânelor beneficiâre âle cântinelor de âjutor sociâl

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție

socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

5

3

0

0

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2.350

464

507

615

764

2.200

2.200

2.200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.300

464

492

600

744

2.200

2.200

2.200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

50

0

15

15

20

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

7.502

2.100

2.028

1.600

1.774

7.502

7.502

7.002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

7.500

2.100

2.028

1.600

1.772

7.500

7.500

7.000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

0

2

2

2

2

Diverse venituri

36.02

2.030

549

227

445

809

1.680

1.680

1.680

(cod

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

530

429

0

45

56

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2013

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.014

2.015

2.016

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1.500

120

227

400

753

1.500

1.500

1.500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0