Hotărârea nr. 88/2018

Hotărârea nr. 88/21.05.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTARARE

privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea

în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București.

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere:

-    Raportul Direcției Generală Operațiuni - Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare nr.

47331/16.05.2018, precum și expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de:

-    Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 87/21.05.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren în suprafață de 1399,66 mp și clădire Subsol tehnic+P+4 etaje, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București;

-    Adresa S.C. INDUSTRIA IUTEI S.A. înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr. 46528/14.05.2018, prin care ni se comunică oferta de preț privind vânzarea căminului de nefamiliști;

-    Legea nr. 114/1996, republicată - Legea Locuinței;

-    OUG 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81, alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se solicită împuternicirea Consiliului Local Sector 5, de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12 A, Sector 5, București.

Art. 2. - Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează p. Secrfețtar Sector 5, Elena Luminița Petrescu