Hotărârea nr. 65/2018

Hotărârea nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr.1, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.


A

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea documentației tchnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport Ia Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.04.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 33.775/04.04.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33.776/04.04.2018;

-    Adresa nr. 549/04.04.2018 emisă de Școala Gimnazială Luceafărul și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 33.733/04.04.2018.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și

teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5, astfel cum este prezentată în anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general aferent obiectivului de investiții menționat la art. 1, astfel cum sunt prezentați în anexele nr. 2 și 3, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 3 Lucrările de construcții vor fi executate de agenți economici specializați, desemnați pe baza unor licitații publice, în condițiile legii.

Art. 4 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, Școala Gimnazială Luceafărul vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. &5~ llQfC£ 2018

Anexa 1 la HCLS 5 nr. G& / ^><^7 2018

Documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5


Nr.

Crt

Obiectiv de Investiție

Documentație tehnico-economică

1

„Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala

Gimnazială Luceafărul”

194 file

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5

Conform devizului general estimativ pentru realizarea lucrărilor, întocmit de către proiectant, în baza HG 907/2016, valoarea totală a lucrărilor este de:

Total investiție    - 7.905.815,83 lei fara TVA (9.407.920,83 lei TVA inclus)

Construcții - montaj    - 6.684.010,00 lei fara TVA (7.953.971,90 lei TVA inclus

Durata de realizare a lucrărilor: 12 luni.

PROPUNERE EXTINDERE: CONSTRUCȚIE P+2E CU DESTINAȚIA DE SALA MULTIFUNCȚIONALA SI LABORATOARE

DESTINAȚIA

MP

- S teren:

3.036

- S construit existent:

674

- S desfasurat existent:

2.022

- S construit propus:

400

- S desfasurat propus:

1.200

- S CONSTRUIT REZULTAT:

1.074

- S DESFASURAT REZULTAT:

3.222

- S TEREN ASFALTAT:

1.472


CTAR SECTOR 5 IIȚA PETRE SCU<


Deviz general pentru obiectivul de investiții „Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport Ia Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr. 1, sector 5

Nr. Crt

Obiectiv de Investiție

Valoare deviz general (TVA inclus)

1

„Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială

Luceafărul”

9.407.920,83 lei,

Din care C+M: 7.953.971,90 lei


ASEMNEAZA IAR SECTOR 5 A PETRESCU