Hotărârea nr. 42/2018

Hotărârea nr. 42/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului – C.T.U.A.T – Sector 5.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. S5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T,) Sector 5

Analizând Raportul de Specialitate nr. 18992 / 27.02.2018 întocmit de Direcția Arhitect Șef prin care se propune aprobarea modificării componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al municipiul București precum și Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Analizând Raportul Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniului Public și Patrimoniului, Fond Funciar;

Reținând prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit dispozițiilor art. 45 al. (2) lit. e) și ale art. 81 al. (2) lit. i) și alin. (4) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l -(1) Se aprobă modificarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Mandatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al municipiului București este de 4 (patru) ani, iar membrii nu pot fi desemnați mai mult de două mandate.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 5 nr. 38/30.03.2017, rămân în vigoare.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5, Direcția Arhitect Șef și persoanele nominalizate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr._    /28.02.2018ANEXA la H.C.L. Sector 5 nr.    Z28.02.2018

Componența nominală

a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a sectorului 5 al municipiului București (C.T.A.T.U.)

Președinte:

Arh. Marian Ion

Vicepreședinte:

Arh. Răzvan Tudose

Membri:

Prof. dr. arh. Florin Machedon Conf. dr. arh. Cristina Enache Conf. dr. arh. Angelica Stan Arh. Oana Rădulescu Arh. Dana Teodora Plăcintescu Arh. Horațiu Florin Iliescu Ing. Bogdan Călin Ștefanescu

Membri supleanți :

Conf. dr. urb. Andreea Popa Lect. dr. arh. Remus Hârșan Arh. Adrian Luca

Secretar:

Arh. Irina Popescu

Contrasemnează p. Secretar Sector, Elena Luminița Petrescu


\ * Vl

le Ședință, on&tantin Ion