Hotărârea nr. 41/2018

Hotărârea nr. 41/28.02.2018 privind constituirea la nivelul Sectorului 5 al Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr.l 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.

393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia;

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr. 15325/16.02.2018 al Biroului Relații cu Publicul - Direcția de Transparență Instituțională - Direcția Generală de Transparență și Control;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr.l7138/22.02.2018;

Raportul Comisiei de Ordine Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești a Consiliului Local;

Procesul-verbal de afișare nr. 4/04.01.2018 al Serviciului Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă - Direcția de Transparență Instituțională - Direcția Generală de Transparență și Control;

Prevederile art. 50 alin (1), ( 2) și (3) din Legea nr. 393/2004, republicată, privind Statutul aleșilor locali;

Prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 6 și art. 7, alin (1), (2) și (3) din Legea nr. 78/2014, republicată, privind reglementarea activității de voluntariat pe teritoriul României;

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Prevederile art. 2, art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5, ca organism cu caracter civic și consultativ, fără personalitate juridică, pentru a asigura creșterea nivelului și a calității implicării societății civile în activitatea administrației publice locale a Sectorului 5.

Art.2 - Se aprobă Regulamentul privind înființarea, organizarea și funcționarea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5, potrivit Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ANEXA nr. 1 la HCL nr._

Regulament privind înființarea, organizarea și funcționarea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Grupul Consultativ Civic Sector 5 este un organism cu caracter civic consultativ, fără personalitate juridică, constituit la nivelul Sectorului 5 și care are ca scop îmbunătățirea mijloacelor de schimb informațional între administrația publică locală a Sectorului 5 și cetățeni, în vederea unei eficiente gospodăriri a sectorului, precum și a sporirii gradului de implicare a cetățenilor în procesul de adoptare și aplicare a deciziilor de interes public.

Art.2. Grupul Consultativ Civic Sector 5 va urmări revigorarea spiritului civic și de inițiativă al cetățenilor Sectorului 5, pentru îmbunătățirea performanțelor administrației publice locale. Pentru realizarea obiectivelor propuse prin prezentul Regulament, Grupul Consultativ Civic Sector 5 va urmări dezvoltarea unor relații de colaborare cu celelalte structuri civice din Sectorul 5 și va promova proiectele și inițiativele cetățenești, în scopul unei mai prompte și eficiente soluționări a problemelor cu care se confruntă comunitatea locală a Sectorului 5.

Art.3. Grupul Consultativ Civic Sector 5 va funcționa pe perioada mandatului Primarului Sectorului 5, în desfășurare la data adoptării prezentei. Prelungirea funcționării Grupului Consultativ Civic Sector 5, precum și desființarea acestuia se va face prin hotărârea Consiliului Local Sector 5.

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE GRUPULUI CONSULTATIV CIVIC SECTOR 5

Art.4. Consecvent unei politici de administrație publică locală judicioasă și transparentă, în realizarea obiectivelor menționate în prezentul Regulament, Grupul Consultativ Civic Sector 5 va ține seama de inițierea, organizarea și aplicarea programului de investiții, de programul de dezvoltare și modernizare a Sectorului 5, precum și de nevoile imediate ale comunității locale. în acest sens, Grupul Consultativ Civic Sector 5 are următoarele obiective:

asigurarea dreptului cetățeanului de a avea acces la orice informație cu caracter public; îmbunătățirea comunicării între instituțiile administrației publice locale a Sectorului 5 București;

implicarea cetățenilor în administrarea sectorului, prin obținerea dreptului de a participa, cu caracter consultativ, la deciziile adoptate de administrația publică locală a Sectorului 5; aducerea la cunoștința autorităților locale ale Sectorului 5 București a nevoilor și problemelor cetățenești, cât și formularea unor sugestii privind rezolvarea acestora;

formularea unor recomandări privind modernizarea serviciilor publice și a infrastructurii locale; identificarea eventualelor resurse umane, financiare și materiale care ar putea contribui la îmbunătățirea administrării sectorului, cât și propunerea de soluții pentru o mai bună utilizare a acestora;

în realizarea scopului și obiectivelor propuse, Grupul Consultativ Civic Sector 5 va comunica cu departamentul de resort din cadrul Primăriei Sectorului 5, respectiv, Biroul Relații cu Publicul.

CAPITOLUL III

COMPONENȚA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA GRUPULUI CONSULTATIV CIVIC SECTOR 5

Art.5. Membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 sunt selectați din rândul persoanelor cu domiciliul stabil pe raza acestei unități administrativ-teritoriale, care dovedesc probitate și conduită ireproșabilă, după ce în prealabil au depus o cerere de înscriere adresată Primarului Sectorului 5 București și copii după documentele care atestă pregătirea lor profesională și competențele pe domeniile care fac obiectul activității structurii de voluntariat; criteriile de selecționare a voluntarilor pentru Grupul Consultativ Civic Sector 5 au la bază disponibilitatea acestor persoane de a se implica în acest proiect, expertiza și pregătirea profesională în domeniile vizate, precum și acoperirea teritorială a sectorului. în acest sens, vor fi selectați voluntari din categorii profesionale precum: profesori, medici, economiști, arhitecți, ingineri, tehnicieni, activi și/sau pensionari, precum și din alte categorii sociale care pot contribui la realizarea programelor și activităților derulate de Primăria Sectorului 5.

Art.6. Grupul Consultativ Civic Sector 5 este coordonat de către Primarul Sectorului 5 prin Comisia de sprijin, îndrumare și control. Comisia de sprijin, îndrumare și control se constituie prin dispoziția Primarului și are în componență un președinte și un secretar, numiți de Primar, precum și un număr de 10 membri - 5 principali și 5 supleanți, selectați din cadrul departamentelor Autorității Locale Sector 5.

Art.7. Grupul Consultativ Civic Sector 5 va avea o componentă socială cât mai reprezentativă, urmând să fie format din 30 de membri: 25 de membri, plus 5 membri supleanți; componența nominală stabilită inițial poate suferi ulterior modificări, în funcție de gradul de participare și, respectiv, de decizia unilaterală de a nu mai face parte din Grupul Consultativ Civic Sector 5.

Art.8. Activitatea de secretariat va fi asigurată de un grup de 3 persoane, care vor fi desemnate în cadrul întâlnirii de constituire a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și care vor face parte din membrii Grupului.

Art.9. Membrii Grupul Consultativ Civic Sector 5 vor fi selectați din cadrul membrilor celor 5 grupuri de dialog civic, constituite la nivelul celor 5 cartiere ale Sectorului 5.

Art.10. Fiecare dintre cele 5 grupuri de dialog civic, ce vor fi constituite la nivelul cartierelor Cotroceni, 13 Septembrie, Rahova, Sălaj, Ferentari și Ghencea va avea un număr de minim 30 de membri; dintre aceștia, 5 vor fi propuși pentru a reprezenta respectivul grup de dialog civic în cadrul

Grupului Consultativ Civic Sector 5.

Art.ll. Din cele 5 grupuri de dialog civic care stau la baza constituirii Grupului Consultativ Civic Sector 5 poate face parte orice cetățean cu domiciliul în Sectorul 5 al Municipiului București, cu vârsta de peste 18 ani, care își exprimă dorința de a face parte ca voluntar din unul dintre aceste grupuri; pentru selectarea membrilor va fi susținut un test tip grilă, prin aportul Comisiei de sprijin, îndrumare și control-, bibliografia necesară admiterii ca membru este constituită din informații de interes general referitoare la Sectorul 5 și la administrația locală a Sectorului 5, informații care se regăsesc cu precădere pe site-ul instituției, vvvvvv.scctor5.ro.

Art.12. Componența nominală a Grupului Consultativ Civic Sector 5 se stabilește din cadrul celor 5 grupuri de dialog civic din cele 5 cartiere, în mod democratic, cu ocazia întâlnirilor de constituire.

Art.13. Activitatea grupurilor de dialog civic constituite pe cartiere, cât și a Grupului Consultativ Civic Sector 5 nu va implica financiar Bugetul Local al Sectorului 5.

Art.14. în cadrul Grupului Consultativ Civic Sector 5, toți membri au poziții egale.

Art.15. Activitatea în cadrul grupurilor de dialog civic, cât și cea în cadrul Grupului Consultativ Civic Sector 5 are caracter de voluntariat, membrii acestora nebeneficiind de niciun fel de retribuție sau facilități.

Art.16. Membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 vor participa la dezbateri pe teme stabilite și vor putea propune măsuri și recomandări în diferite situații administrative cu care se confruntă comunitatea locală, punându-și la dispoziție, în beneficiul comunității, experiența și cunoștințele.

Art.17. Nu pot face parte din Grupul Consultativ Civic Sector 5 membrii aparatului legislativ sau ai executivului local.

Art.18. Ședințele Grupului Consultativ Civic Sector 5 se desfășoară lunar, la data stabilită de

comun acord de către membri.

Art.19. în cazuri motivate, Grupul Consultativ Civic Sector 5 poate fi convocat ori de câte ori este nevoie, anunțul de convocare urmând să fie făcut cu cel puțin cu 24 de ore înainte.

Art.20. Membrul care acumulează 3 absențe nemotivate va fi înlocuit temporar de un supleant, până la desemnarea unui alt voluntar care să-l înlocuiască și care va îndeplini aceleași condiții.

Art.21. Primăria Sectorului 5 va asigura spațiul necesar desfășurării întâlnirilor Grupului Consultativ Civic Sector 5, cât și pe cele necesare întâlnirii grupurilor de dialog civic, care se vor desfășura la cele 10 centre de informare/module de pe raza Sectorului 5.

Art.22. Secretariatul Grupului Consultativ Civic Sector 5 va prezenta, la finele fiecărei luni, spre informarea Primăriei Sectorului 5, agenda întâlnirii Grupului din luna următoare, pentru ca persoanele desemnate de către Comisia de sprijin, îndrumare și control să poată lua parte la dezbateri.

Art.23. Subiectele de dezbatere pentru Grupul Consultativ Civic Sector 5 pot fi teme de interes general - strategii, dezvoltare durabilă, protecția mediului etc. sau pot viza domeniile edilitar, asistență socială, ordine și liniște publică, urbanism, sport, educație, cultură, buget - finanțe, funcționarea serviciilor publice de interes local.

Art.24, Membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 vor veni cu inițiative pentru îmbunătățirea calității vieții în zonele în care locuiesc.

Art.25. Membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 vor depune o activitate de reprezentare a intereselor cetățenilor din zonele pe care le reprezintă și vor avea o atitudine constructivă, de colaborare cu departamentele din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

Art.26. Atât activitatea Grupului Consultativ Civic Sector 5, cât și cea a celor 5 grupuri de dialog civic din cadrul cărora sunt selectați membrii Grupului este pur voluntară, bazată pe interesul și disponibilitatea cetățenilor din fiecare zonă a Sectorului 5 și contribuie la identificarea și rezolvarea problemelor locale.

Art.27. Propunerile, sugestiile și sesizările Grupului Consultativ Civic Sector 5, elaborate în urma consultării cu cele 5 grupuri de dialog civic, vor fi analizate de departamentele de resort din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5; toate aceste informații pot fi utilizate în luarea deciziilor privind viața comunității locale a Sectorului 5.

Art.28. Activitatea din cadrul Grupului Consultativ Civic Sector 5 va fi prezentată în bilanțul anual al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

CAPITOLUL IV

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR GRUPULUI CONSULTATIV CIVIC SECTOR 5

Art.29. Pe parcursul întregii activități, membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 sunt obligați să respecte legea și în nicio situație nu le este permis să se folosească abuziv de această calitate.

Obligațiile generale ale membrilor Grupului Consultativ Civic Sector 5 sunt:

-    sesizarea/semnalarea lucrărilor susceptibile a fi executate în absența existenței autorizațiilor legale;

-    sesizarea deschiderii de lucrări de șantier care nu respectă vizibil normele de tehnică a securității muncii reprezentând pericol evident de accidentare pentru cetățeni și proprii lucrători;

-    colaborarea cu administrațiile de bloc și cetățenii sectorului;

-    participarea la ședințele de grup pentru analiza activității desfășurate;

-    participarea la instruirea pe domeniile de activitate vizate, ori de câte ori este necesar;

-    participarea activă la acțiunile întreprinse de Primărie pentru realizarea obiectivelor propuse (la solicitare și cu delegare strictă pe acțiune).

Membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 vizează cu precădere obținerea de date și sesizarea unor nereguli precum:

1.    Lucrări la rețelele edilitare, semnalizare rutieră, lipsă capace de canalizare;

2.    Chioșcuri, tonete și alt mobilier comercial stradal;

3.    Garaje, caroserii abandonate, mașini abandonate;

4.    Depozitare necontrolată de deșeuri pe domeniul public;

5.    Organizări de șantier;

6.    Firme și reclame luminoase;

7.    Lucrări ilegale de construcții pe domeniul privat, clădiri aflate în stare de degradare;

8.    Gradul de degradare a invelișului asfaltic;

9.    Starea calitativă a sistemului de colectare/scurgere a apelor pluviale;

10.    Gradul de curățenie a zonei, existența coșurilor și a containerelor pentru colectarea gunoiului, terenuri ocupate cu gunoaie;

11.    Degradarea mobilierului urban (bănci, leagăne, etc.);

12.    Starea calitativă a spațiilor verzi;

13.    Iluminatul public;

14.    Câinii comunitari;

15.    Identificarea cetățenilor cu probleme sociale majore;

16.    Nerespectarea normelor legale de ordine publică;

17.    încălcarea legilor prin comerț ambulant stradal neautorizat;

18.    încălcarea atribuțiilor legale ori exercitarea necorespunzătoare a acestora de către personalul angajat al așezămintelor sociale și de învățământ din sector.

Atribuțiile Grupului Consultativ Civic Sector 5 exclud orice activități de control, cu excepția situațiilor în care membrii sunt solicitați ca element de sprijin în echipe mixte conduse de către inspectorii primăriei, în condițiile delegării stricte pe tematici în care și-au dovedit pregătirea profesională.

CAPITOLUL V

DREPTURILE MEMBRILOR GRUPULUI CONSULTATIV CIVIC SECTOR 5

Art.30. în vederea exercitării unei activități cu adevărat eficiente în sprijinul comunității locale și al

Primăriei Sectorului 5, membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 au următoarele drepturi: instruire gratuită din partea personalului specializat al Primăriei, cu privire la modul de acțiune, prioritățile de etapă și aspectele pe care trebuie să le sesizeze în mod prioritar;

un spațiu în care să se desfășoare activitatea, dotat cu mobilierul necesar și echipamente de transmisie voce și date;

legitimație care să le ateste calitatea (cu mențiunea că aceasta poate fi folosită strict în relația cu Primăria și eventual în raporturile cu organele de poliție, în situația în care în exercitarea atribuțiilor există riscul de a deveni victime ale unor acțiuni violente din partea unor terți).

în măsura în care vor fi identificate resursele financiare necesare, membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5 au dreptul să fie dotați cu un terminal telefonic mobil ale cărui costuri vor fi suportate de Primărie și care va fi setat strict pentru folosința în grup și pentru legătura cu persoana anume desemnată de către Primarul Sectorului 5.

CAPITOLUL VI

OBLIGAȚIILE PRIMĂRIEI SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

Art.31. Pentru asigurarea eficienței activității Grupului Consultativ Civic Sector 5, Primarul Sectorului 5 dispune întreprinderea următoarelor măsuri:

- asigurarea spațiului necesar desfășurării activității Comisiei de sprijin, îndrumare și control, respectiv, mobilierului și dotării tehnice necesare;

-    asigurarea asistenței specializate în domeniul selecției resurselor umane și aprobarea includerii în grup a persoanelor selectate, respectiv îndepărtarea celor fără activitate sau a celor care și-o exercită în mod abuziv sau comit fapte antisociale;

-    desemnarea persoanei/structurii din Primărie căreia i se fac raportările și asigură feedback-ul asupra obiectivității, oportunității și utilității sesizărilor transmise;

-    asigurarea participării personalului specializat din Primărie la activitățile de instruire a membrilor grupului;

-    participarea la analizele activității structurii de voluntariat;

-    recompensarea morală și materială, în funcție de resursele disponibile, a membrilor grupului care se fac remarcați prin eficiență și obiectivitate;

-    supravegherea personală sau prin persoane anume desemnate a respectării legalității de către componenții grupului și conlucrarea cu membrii Comisiei de sprijin, îndrumare și control în rezolvarea cu operativitate a urgențelor sesizate.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Art.32. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 și a însușirii acestuia de către membrii Grupului Consultativ Civic Sector 5.

Contrasemnează, p. Secretar Sector,

Elena Luminița Petrescu