Hotărârea nr. 25/2018

Hotărârea nr. 25/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din


sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5


Având in vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.

/<&0

Euand in considerare raportul de specialitate al Directorului General al Direcției Generale de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 înregistrat sub nr.    /~&) ? / 4 ‘

Ținând seama de raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene si alte activitati economice, respectiv al Comisiei Protecției Sociale, Sanatate si Societate Civila;

Date fiind H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii rezidenti pe raza sectorului 5, precum si H.C.G.M.B. NR. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap;

în conformitate cu prevederile art. 2, art. 3, art. 5 lit. ‘’a ”, ‘’b”, ‘’c”, ‘’e”, ‘’r”„ art.8 alin. (1) lit. ‘’a”, art. 9 alin. (1) lit. ‘’a”, art. 11 lit. ‘’b”, art. 15 alin. (1) si alin. (3), art. 54 alin. (1) si art. 55 alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale;

In raport de dispozițiile art. 60 si art. 63 din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1), precum si al art. 81 alin. (2) lit. “n” teza I, din

Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se completează pct-ul III- „ Selecția beneficiarilor” al Anexei intitulata „ Metodologie privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti in mod legal pe raza sectorului 5 ” a H.C.L. Sector 5 nr. 43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub forma de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenti pe raza sectorului 5” , după cum urmeaza:

„ La stabilirea venitului lunar al pensionarilor din sistemul public de pensii, care sunt rezidenti pe raza sectorului 5 si care depun cerere pentru acordarea de benficii sociale sub forma de tichete sociale, nu se ia in calcul valoarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap , acordat in temeiul H.C.G.M.B. nr. 330/2017, privind acordarea unui stimulent pentru integrarea sociala a persoanelor adulte cu handicap;

Art.2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidenta Acte Administrative — Direcția Asistenta Tehnica si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Sector 5 vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

 /y

PREȘEDINTE î)E\SEDINTA , a?    e .


CONTRASEMNEAZĂ P.SECRETAR SECTORNR