Hotărârea nr. 183/2018

Hotărârea nr. 183/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L., CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiul București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS -AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales in condițiile stabilite de Legea nr.I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, intrunit in ședința ordinara din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate nr.3621 din data de 23.07.2018 al Direcției Impozite și Taxe Locale prin care se propune majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019 pentru imobilul situat în Municipiul București, sector 5, Calea Rahovei, nr. 157 ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit;

-Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.7621 1/21.08.2018 ;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale si alte Activitati Economice;

Ținând cont de Referatul Comisiei dc Control nr. 182 din data de 03.07.2018 înregistrat la Direcția

Impozite și Taxe Locale Sector 5 sub nr. 582113/09.07.2018 și de documentele anexate acestuia (Notă de constatare inițială, Somație, Fișă de evaluare, Notă de constatare finală);

în conformitate cu prevederile:

art. 489 alin. (5), (6), (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

punctul 168 - Titlul IX din FLG. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

FLC.G.M.B. nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitului pe teren cu până Ia 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 3 din 26.01.2018 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și art. 81 alin. (2) Iit. d) și alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădire , situata în Municipiul București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, apartinand SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 12660736.

Art. 2 Clădirea, situata în Municipiul București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, se încadrează în categoria imobilelor neîngrijite în baza criteriilor stabilite conform H.C.L. Sector 5 nr. 200 din 14.12.2017 modificata H.C.L. Sector 5 nr. 03 din 26.01.2018.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este obligatorie și produce efecte până la data ieșirii imobilului din categoria imobilelor neîngrijite, în baza procesului-verbal de conformitate încheiat în urma verificărilor efectuate de către Comisia de control .

(2) Verificările prevăzute la alin. (1) se efectuează la solicitarea scrisă a proprietarului imobilului, ca urmare a remedierii deficiențelor constatate și care au condus la promovarea prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 5 Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 va comunica prezenta S.C. RAHOVA HALLS -AMERICAN MALL S.R.L, CUI: 12660736, cu sediul social in București, Sector 5 Calea Rahovei, nr. 157.

Art. 6 Serviciul Evidență Acte Administrative din cadrul Direcției de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 Bu^âl^șg^pmisia de Control vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.Nr.Z0/27.O8.2O18

2