Hotărârea nr. 159/2018

Hotărârea nr. 159/25.07.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București Tel.: 021.314.46.80    021.314.43.18    021.314.28.37

Cod fiscal: 4433953 E-mail: primarie@sector5.ro


Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.07.2018;

Având în vedere:

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, înregistrat sub nr. 69029/23.07.2018.

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 69039/23.07.2018 solicitarea Asociației de Părinți Garofița, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 67702/18.07.2018;

solicitarea Grădiniței nr. 185, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 68796/23.07.2018; I4CLS 5 nr. 107/12.12.2014 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

H.C.L.S. 5 nr. 07/25.03.2016 și H.C.L.S.5 nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

Luând în considerare raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport și al Comisiei Urbanism, Lucrări Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public Si Patrimoniului, Fond Funciar.

Ținând cont de prevederile FI.C.G.M.B. nr. 151/2001 privind trecerea unităților de învățămînt preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6, ale Legii nr. 1/201 1 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și ale ari. 874 din Codul Civil.

în temeiul art. 45 alin. 3 și ari. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă prelungirea perioadei de dare în folosință a spațiului de 10 mp, situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița, cu un an.

ART. 2. Se mandatează Directorul Grădiniței nr. 185 să semneze actul adițional la contractul de comodat încheiat între instituția de învățământ și Asociația menționată la art. 1.

ART. 3. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția de învățământ, Tineret și Sport, precum și Directorul Grădiniței nr. 185 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,