Hotărârea nr. 157/2018

Hotărârea nr. 157/25.07.2018 privind casarea imobilelor situate în Strada Amurgului, nr.35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica dc Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90    021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE

privind casarea imobilelor situate în Str. Amurgului, nr. 35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.07.2018;

Având în vedere:

raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice înregistrat sub nr. 68.474/19.07.2018;

expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 68.479/19.07.2018;

Luând în considerare rapoartele Comisiei Educație, Tineret și Sport, al Comisiei Urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public și patrimoniului, fond funciar și al Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile FLC.G.M.B. 150/2001 privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45. alin.3 și ale art. 81 alin.2, lit. f, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă casarea imobilelor situate în Str. Amurgului, nr. 35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu.

ART. 2. Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Contrasemnează, Secretar Sector 5

Elena Luminița I’etrescu

Nr. / ') C725.07.2018