Hotărârea nr. 152/2018

Hotărârea nr. 152/09.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5”.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială Nr. 124”,

Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință de îndată, astăzi, 09.07.2018;

Având în vedere:

-    Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 64.939/09.07.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 64.944/09.07.2018;

-    Adresa emisă de Școala Gimnazială Nr. 124, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 64859/09.07.2018;

Ținând cont de prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și de cele ale HG nr. 907/20016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială Nr. 124”, astfel cum sunt prezentați în anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 Lucrările de construcții vor fi executate de operatori economici specializați, desemnați pe baza unor proceduri de atribuire, în condițiile legii.

Art. 3 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, capitolul învățământ, din bugetul aprobat pentru Școala Gimnazială Nr. 124, precum și din alte surse legal constituite, dacă este cazul.

Art. 4 Se revocă prevederile HCLS 5 nr. 118/31.05.2018 privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5, în integralitatea sa.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, conducerea Școlii Gimnaziale Nr. 124, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /£? /09.07.2018

Principalii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială Nr. 124”,

Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5

-    Valoarea investiției, TVA inclus: 17.768.532,76 lei, din care C+M, TVA inclus: 12.117.056,32 lei;

Anul construcției: 2018;

-    Durata de realizare a investiției: 6 luni;

Suprafața: 3.991 mp.

Contrasemnează, p. Seci    r Sector 5,


Elena Lum    a Petrescu


Președinte de ședință,