Hotărârea nr. 126/2018

Hotărârea nr. 126/26.06.2018 privind aprobarea achitării restantelor către APA NOVA pentru Blocul 53, Sos. Sălaj nr. 129, Scările 6 și 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioara a acestor restante.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA ACHITĂRII RESTANȚELOR CĂTRE APA NOVA PENTRU BLOCUL 53, ȘOS SĂLAJ NR.129, SCĂRILE 6 SI 7, IMOBIL AFLAT ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5 Șl RECUPERAREA ULTERIOARĂ A ACESTOR RESTANȚE

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 26.06.2018;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 58898/19.06.2018 al Direcției Generale Operațiuni, Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare, Biroul Spații de Locuit și Spații cu altă Destinație;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

-adresa S.C. Apa Nova S.A nr. 181 10873/15.06.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 cu nr.57961/18.06.2018,

In conformitate cu prevederile:

-Legii locuinței nr. I 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. I 14/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.C.G.M.B. nr. 277/02.10.2003 privind transmiterea blocului 53 situat în Șos. Sălaj nr. 129, sector 5, din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Setorului

5;

în temeiul prevederilor art. 36, alin (6), litera (a), pct. 14 și 17 precum și ale art. 45, alin (I) și art. 81, alin (4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

Art.l. începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aprobă achitarea restanțelor de către Consiliul Local Sector 5, în cuantum de 23.694,36 lei, către Apa Nova, pentru blocul 53, Șos Sălaj nr. 129, scările 6 si 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioară a acestor restanțe.

Art.2. Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Nr. Ă/fc /26.06.2018