Proces verbal din 30.05.2018

Procesul Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 30.05.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr.1758/25.05.2018.

Ședința a fost legal constituită, fiind prezenți 26 consilieri din 27 de consilieri în funcție.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier Bărbălău Cosmin Constantin.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei, reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bună ziua! Putem începe, vă rog? Aș dori dau cuvântul domnului Viceprimar pentru a citi proiectele de pe ordinea suplimentară. Suntem 25 de consilieri prezenți din 27 în funcție.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua! Executivul dorește introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte de hotărâre: La Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr. 12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Turmac.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Domnule președinte, vă rog să se consemneze că nu votez introducerea pe ordinea de zi, adică, nu particip la vot și nici la dezbatere și vot, când intrăm pe ordinea de zi. Mulțumesc frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc și eu. Domnule Schuster.”

DI consilier Schuster Iohan Lucian:„Schuster, de la grupul PPU...Scuze! Mă abțin de la punctul numărul 1. Nu votez.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc! Supun la vot...Poftiți, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„în primul rând, doresc să vă informez că la acest punct de pe ordinea de zi, grupul PNL se va opune la introducerii lui, pe ordinea de zi. Mulțumesc!...Va vota împotrivă!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Odată cu venirea domnului consilier Ștefan Laurențiu, suntem 26 de consilieri prezenți din 27 în funcție. Supun la vot acest proiect pentru a fi introdus pe ordinea de zi. rog să votați! Cu 15 voturi pentru, 9 voturi împotrivă și două persoane care nu au votat, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 1.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan: „Grupul PNL se va opune și va vota împotriva introducerii acestui proiect pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Va mulțumesc! Vă rog să votați! Cu 16 voturi pentru, 4 abțineri și 6 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi la punctul numărul 2.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule

Sava.”

Dl consilier Sava loan Răzvan:„Vreau să rețineți că și în acest caz, grupul PNL va vota împotriva introducerii acestui proiect de hotărâre pe ordinea de zi.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 19 voturi pentru, 1 abținere și 6 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe unele trotuare aferente străzilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnule Andrușceac.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vreau să o întreb pe doamna Secretar dacă acest proiect are aviz de legalitate?”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Da.” (intervenție făcută fără microfon)...

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da?”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română(19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 25 voturi pentru și 1 abținere, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „La Punctul numărul 10: Proiect de hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare "Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAL Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„La Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului „ȘCOALA MEA - Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și la ultimul punct...Punctul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA - Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi. Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. Acum voi da citire ordinii de zi în integralitatea sa:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor dejoacă din Sectorul 4 al Municipiului București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul

2017

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe unele trotuare aferente străzilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL S4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 lei, în vederea refinanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română( 19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Persani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare ..Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2„

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare "Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului „ȘCOALA MEA - Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA - Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

13.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „Ienăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” - Sucursala CAR învățământ Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BÂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecție Civilă și Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 21.05.2018.

Vă rog să votați ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată. Proiectul numărul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor categorii de servicii suplimentare negociate și a modelului actului adițional nr.5 la contractul nr.12669/15.03.2016 încheiat cu SC Amenajarea Domeniului Public 4 SA, privind delegarea gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat pentru activități de amenajare, întreținere și înfrumusețare a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a locurilor de joacă din Sectorul 4 al

Municipiului București. Dacă sunt discuții? Supun la vot..........Vă rog, domnule Moulin....Puteți lua

cuvântul...pentru că e procedură de vot și...imediat după procedură să...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...(mterve/tf/efără microfon).

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,.„Doriți să faceți amendament? Așți ridicat cam târziu mâna...Imediat....să se reseteze sistemul....Vă rog, domnule Moulin, acum puteți să...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Ok. Atunci, înainte să propun acel amendament, aș vrea... aș avea niște întrebări. Cum au fost negociate aceste prețuri...că aici am lista de prețuri și vedem niște prețuri foarte...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Haideți să le luăm pe rând. Da?...pentru că e bine să le luăm pe rând. Deci, prima întrebare care este?”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Aici, de exemplu, avem montat banca...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...Ați întrebat ceva. Da?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,, Da...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cum au fost negociate prețurile...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Cum au fost negociate...Da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Conform

prevederilor legale în vigoare. Următoarea întrebare?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,Ok,m-am lămurit...Montat jardinieră din granit placată cu lemn de pin...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu vă

supărați...Rugămintea pe care o aveam, era să adresați următoarea întrebare...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...îl rog pe președintele ședinței să conducă discuția...A fost o întrebare, am răspuns la ea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Ok. Dacă mai aveți alte întrebări sau amendamente?”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, era... să ni se explice, nu știu...cineva, dacă se poate, de la Gospodărie Locală, cum se ajunge la un preț de 21 mii de lei, pentru o jardinieră din granit placată cu lemn de pin? Este un preț foarte mare...La prețul acesta pot să mă duc să-mi cumpăr o mașină de ocazie... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,..E Ok. O să primiți în scris aceste detalii.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, dacă aveți amendamente?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian: „Atunci, amendamentul era aici...pe proiectul...Avem un articol de adăugat, la <articolul numărul 4...și suna în așa fel încât, toate facturile legate de acest serviciu de delegare vor fi publicate pe site-ul Primăriei, înainte să fie achitate>. Acest amendament este în sensul... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Ceea ce trebuie să știți, este că...societatea este, în primul rând...ceea ce solicitați dumneavoastră nu se supune prevederilor legale în vigoare, este o solicitare ce excede legislația, întrucât societatea aceasta, este o societate comercială și se supune Legii nr.31 a societăților comerciale...O astfel de prevedere nu este legală.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Este vorba despre o factură care este achitată de Primărie...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu...Dumneavoastră ați înțeles lucrul acesta...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,....Primăria poate să publice orice factură pe care o vrea...Eu aici propun să punem facturile legate de acest serviciu...delegare de serviciu, nu de alte facturi...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Dumneavoastră ați înțeles ce vă spun?”

A

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Da, am înțeles! In al doilea rând...Da...Eu vă spun că, de exemplu, în Sectorul 3...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...în execuția bugetară și în bugetul Primăriei Sectorului 4, regăsiți toate aceste lucruri.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„în Sectorul 3 se publică facturile înainte să fie achitate...De ce nu putem să facem același lucru?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Cu toată dragostea...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:,,...transparență în Sectorul 4...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Cu toată dragostea, discutăm despre o societate comercială care este înființată în anul 2002, în timp ce societatea comercială despre care dumneavoastră vorbiți se supune altei legislații decât această societate...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Se supune...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Știți foarte bine, pentru că v-ați preocupat îndeaproape de acest lucru, avem hotărâri judecătorești, dumneavoastră ați fost inițiatorul lor, avem controale de la ANAF, știți foarte bine că dumneavoastră ați reclamat lucrurile astea, nu eu..., de la DNAF, de la antifraudă, de asemenea, au fost...Cred că la toate aceste solicitări pe care dumneavoastră le-ați făcut instituțiilor statului, ați primit răspuns, iar controalele pe care instituțiile statului, respectiv, deciziile pe care instanța le-a dat, sunt mai mult decât în regulă. Totodată, vă rog, dacă tot aveți acest principiu al simetriei, să vă preocupați și de compania Alstom, respectiv, de Veolia, dacă pot să procedeze în acest mod... și să vă uitați, Veolia, este o societate care are o activitate similară și de aceea, vă rog, dacă sunteți atât de implicat în problemele comunității...și apreciez foarte mult acest lucru, vă fac această solicitare...și către Veolia...și către Alstom, pentru că având dublă cetățenie, inclusiv de cetățean francez, sunteți îndreptățit...și sunt convins că sunteți foarte preocupat de interesele statului român.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Apa Nova...aparține Consiliului General. Eu mă interesez de firma care aparține de Consiliul Local Sector 4...în primul rând, colegii mei de la Consiliul General se ocupă de Apa Nova...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„...Noi discutam despre acest principiu...Dumneavoastră sunteți un om care scrieți, inclusiv, la Alexandria. Așa că este mai aproape Primăria Municipiului București...și de aceea, cred că vă este mult mai ușor să vă adresați...nu e departe registratura de acolo, aveți e-mail, aveți tot ce trebuie, dar asta v-aș fi rugat, să aveți o abordare simetrică, pentru că altfel, aș putea, Doamne ferește, să judec că sunteți foarte părtinitor și că aveți interese ascunse și că nu doriți altceva, decât să hărțuiți, dar sunt convins că nu vreți să faceți acest lucru.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu....eu doar ce e legalitate pe toate acțiunile Primăriei...și inclusiv, ADP4...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt convins... Știți că am foarte, foarte mare încredere în dumneavoastră...Sunteți un om extrem de onest și nici nu am pus problema. Vă apreciez foarte mult, să știți!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun. Vă păstrați amendamentul?”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Da...Eu propun totuși... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Păi, cum...Dacă este ilegal...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Nu este ilegală... A fost votată în Sectorul 3, de exemplu...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci, v-am explicat...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Și în Sectorul 3...are același tip de firme...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,...Cu toată dragostea...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Și este vorba de factura pe care o primește Primăria...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De ce vă certați cu mine, din punctul ăsta de vedere?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Nu mă cert cu dumneavoastră...dar vă explic ce se poate face, dar dacă nu vreți să înțelegeți...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Credeți că este rațional acest lucru? Deci, vreți să fiți peste legislație?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu sunt peste legislație...să știți că Ordonanța de Urgență 109 din 2011, permite acest lucru...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, cu toată dragostea...”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă rog, doamna Secretar...Să ne spuneți părerea dumneavoastră...”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aparent, nu putem publica pe site-ul Primăriei astfel de facturi.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„îmi spuneți atunci, de ce la Sectorul 3, s-a făcut...S-a făcut la Sectorul 3. De ce nu se putem la Sectorul 4? Mereu la Sectorul 4, suntem diferiți de celelalte sectoare...”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă îmi permiteți...O să-i întreb pe colegii de la Sectorul 3, ce au avut în vedere în momentul în care au făcut acest lucru și vă comunic.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun. Aveți dreptul să introduceți fără niciun fel de problemă, știți bine, orice proiect de hotărâre de consiliu...Da? Nu e niciun fel de problemă, îl puteți introduce în ședința următoare, cu un raport de specialitate și cu o expunere de motive, mai mult decât atât, gândiți-vă că este corect să veniți și să venim foarte bine pregătiți la lucrurile astea...”

DI consilier Moulin Guilhem Christian:„Eu am depus deja un proiect de genul ăsta pentru transparența în Primărie...și bineînțeles că nu a fost pus pe ordinea de zi...cum suntem obișnuiți aici la Sectorul 4. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot...dacă nu mai aveți,..Vă rog, domnule Sava.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Așa cum v-am anunțat și mai devreme, Grupul Partidului Național Liberal, va vota împotriva acestui proiect de hotărâre.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Am înțeles. Supun la vot proiectul. Cu 15 voturi pentru, 1 abținere și 8 voturi împotrivă și două persoane care nu au votat, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi... Proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018. Discuții? Domnul Sava... și apoi domnul Ceacâr...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„în primul rând, nu suntem de acord cu acest proiect pe ordinea de zi, pentru că... noi considerăm că trebuia să intre prima dată prin comisiile de specialitate pentru a fi dezbătut. în al doilea rând, aș dori o explicație, de ce se dezangajează multe sume care erau alocate pentru obținerea avizului ISU?...Cred că ați fost și dumneavoastră informați că zilele trecute, a ars o școală în Sectorul 5. Nu ne dorim să se întâmple în niciun sector și nu dorim să se întâmple niciodată să ardă vreo școală, vreo altă instituție, vreo altă clădire în Sectorul 4, în București, în România.. .Mulțumesc! ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Domnule Cioclea, vă

rog!”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „în total au fost bugetate la începutul anului, 22 de unități de învățământ pentru a le asigura finanțare în vederea reparațiilor și a obținerii avizelor, lucrărilor, de fapt, în vederea obținerii avizelor ISU. Până la data de astăzi, nu avem dosare depuse care au obținut avize ISU, decât pentru 8 unități de învățământ. Având în vedere că timing-ul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu ne-am exprimat bine. Avem din...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:..Din totalul...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din totalul... Deci, pentru grădinițe, avem pentru toate... ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...Integral...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Din 22 de școli...Din cele 20 de școli, avem 8... ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:,,...Avem dosare depuse pentru toate 22...dar deja avem avizul pentru 8. Atunci am considerat că este mai corect să putem începe lucrările pentru aceste 8 unități, pentru a le face reparațiile și a obține în final rezultatul scontat până la toamnă, când avem vacanță, este să dezangajăm diferența între 22 de unități și 8, adică 14 unități și să bugetăm integral, atenție, integral toate reparațiile și modernizările pentru aceste 8 unități de învățământ. Deci, asta este strategia bugetară legată de partea cu școli, în paranteză, unități de învățământ, în vederea obținerii avizului ISU. Deci, nu sunt numai lucrări pentru ISU, sunt pentru modernizarea unităților de învățământ cu scopul de a obține acest aviz ISU, lucrările aferente ISU, concret, reprezintă undeva la 20% din totalul unei reparații pe o școală.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „Domnule director, eu pot să vă spun că exprimarea pe care o aveți aici în acest tabel, ne spune în felul următor: lucrări de amenajare în vederea obținerii avizului ISU pentru Grădinița nr.l67...Nu spune că dezangajând o parte din procedurile care trebuie îndeplinite...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„Grădinițele...domnule consilier, au trei componente...îmi permit să vă răspund eu... Grădinițele sunt finanțate pe Programul Național de Dezvoltare Locală, pe PNDL...și sunt trei tronsoane pe care le avem în vedere. Primul...și cel mai important, este legat de autorizația de securitate la incendiu, motivul principal pentru care am primit banii; a doua componentă este legată de reparații... și a treia componentă este legată de modernizări. Deci, sunt trei componente. Ceea ce ați văzut dumneavoastră că a fost extras, reprezintă componenta....coparticiparea bugetului local și anume, pentru celelalte...pentru partea de modernizare. Deci, repet, obiectivul de investiții are trei componente...La grădinițe, practic, am rămas cu sumele pe care le-am primit de la PNDL. Toate grădinițele, deci, absolut toate grădinițele...nici nu avem, știți foarte bine, că nu avem cum să avem altă destinație pentru banii pe care i-am primit de la PNDL...dar în afara acestor lucrări, există, în mod evident, lucrări adiționale pe care le-am putea face. Da? Despre asta este vorba. Mai mult decât atât, să fiți convins că la numărul extrem de important de clădiri, nici nu am fi avut tehnic cum să le realizăm pe toate în decursul anului 2018, de aceea, acest contract, cu certitudine, se va realiza până la sfârșitul anului 2019, când, sunt convins că aproape toate unitățile școlare din Sectorul 4, vor avea autorizație de securitate la incendiu, pentru că aviz, în maxim două luni, vor avea absolut toate unitățile. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că suntem singurul sector din Municipiul București, care am depus pentru toate unitățile de învățământ...și avem cel mai mare număr de unități avizate în această modalitate...Repet, toate grădinițele...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Jumătate din totalul unităților de învățământ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Suntem la jumătate, cealaltă jumătate, urmează în următoarele luni să fie finalizată...Știți și dumneavoastră la fel de bine ca mine, drumul pe care l-am avut de parcurs... Important este că aceste lucruri sunt gata și putem să ne apucăm de treabă. Asta voiam să completez.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect supun la vot. Nu v-am văzut, îmi cer scuze, ridicați mâna mai sus, doamna Murgo ci.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Să înțeleg că au fost depuse 8 dosare și restul, pentru că nu au fost....”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Astea au fost toate dosarele pentru toate unitățile de învățământ sunt depuse, pentru 8 unități de învățământ, atenție, cum a spus domnul Primar nu vorbim decât de școli generale, din 22 de școli generale, pentru 8 unități de învățământ a ieșit deja avizul ISU.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Și pe celelalte nu le mai finanțăm, nu le mai reparăm, le lăsăm? ...”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Pentru celelalte avem dosar depus în curs de evaluare. Așteptăm pe măsură ce va ieși avizul ISU, vor intra și ele spre finanțare.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Deci le scoateți temporar din buget? ”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Le scoatem temporar, normal. Păi asta și este spiritul rectificării bugetare. Deci noi la început de an am bugetat și dumneavoastră ați votat, 22 de unități care vor rămâne, atenție, pe credit de angajament, adică, referitor la 2018-2019, cum v-a spus și domnul Primar, ele sunt pe proiectul de angajament al nostru, reprezintă bugetarea integrală de la bugetul local.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Acum un an în Sectorul 5 a căzut un tavan, iar în acest weekend a luat foc o școală. Deci, nu vorbim de până în 2019.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Doamnă, nu putem interveni...din punct de vedere...”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„...pentru toate școlile. De ce?”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Doamnă, nu putem interveni, pentru că nu avem aceste avize ISU obținute.”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Nu...Dar de ce nu reparăm toate școlile din sector? Asta e întrebarea mea.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„Păi, când o să avem aviz ISU, o să reparăm toate școlile. Asta v-am spus.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun, vă mulțumesc! Amendamente aveți? Supun la vot. Cu 20 voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul a fost adoptat. Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2017. Dacă sunt discuții, întrebări. Vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Aș avea și eu o întrebare. Care este caracterul de urgență al aprobării în cadrul unei ședințe extraordinare a exercițiului financiar pe anul precedent. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Conform Legii 215 ședințele urgente sunt cele de îndată. Ședințele extraordinare pot fi convocate ori de câte ori, fîe un grup de consilieri, fie executivul, hotărăște acest lucru și nu au legătură cu caracterul de urgență. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Mulțumesc, domnule Primar. întrebarea mea era de ce am pus pe ordinea de zi la o ședință extraordinară aprobarea exercițiului bugetar pe anul respectiv, întrucât după părerea mea acesta ar fi trebuit să treacă și prin comisii.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați întrebat altceva. O să primiți răspunsul Ia această întrebare de la directorul Direcției Economice, însă eu v-am răspuns exact la întrebarea pe care mi-ați adresat-o. Acum ați reformulat întrebarea și o să primiți cu certitudine răspunsul. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Mulțumesc.”

Dl Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică: „Din punct de vedere al legislației până la sfârșitul lunii mai, până pe 1 iunie trebuie să avem aprobarea , problema este că nouă ne-au venit cifrele de la Trezorerie acum două zile. Asta este realitatea. Deci noi am închis primul trimestru al anului 2018 ieri tocmai pentru faptul că nu s-a terminat la nivel de țară nu s-a raportat închiderea lui 2017.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Edificator răspuns. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Moulin.”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„ Eu am înțeles că pentru contul din 2017 eu am citit în 2018 rapoartele de la Curtea de Conturi despre anul 2016 adică contractele făcute în 2017 și am găsit niște informații de exemplu niște lucrări executate de ADPP4 pentru 339 de mii de lei care nu au fost făcute sau de exemplu niște credite care...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, îmi cer scuze...Dumneavoastră sunteți întreg? Nu, nu, sunteți întreg? Vă rog să-mi răspundeți și mie la întrebare. Dumneavoastră aveți un simț al realității? Dacă aveți întrebări și interpelări? ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu e întrebare, suntem în discuții înainte de vot. Se numește o dezbatere.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Cu toată dragostea, domnul consilier. Dumneavoastră în momentul în care veți învăța să citiți și să scrieți bine în limba română pentru că e o deficiență majoră pe care, cu tot respectul pe care vi-1 acord, o aveți. Aveți o deficiență majoră și de înțelegere, se numește la dumneavoastră în limbaj specific analfabetism funcțional, așa se numește ...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...o să terminați la CNCD...vă spun așa...o întrebare...nici măcar nu mă lăsați să mă exprim...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pot să vorbesc peste dumneavoastră lejer deci nu e o problemă. Nu, pentru că dumneavoastră nu știți să respectați următorul lucru : ceea ce dumneavoastră întrebați nu are nicio legătură cu acest punct! Nicio legătură! Execuția bugetară are legătură cu cifre, domnul consilier. Dacă aveți întrebări și interpelări, dacă vă interesează măsuri întreprinse vă răspundem nicio problemă. Aveți pe de o parte acest reflex, sunteți unul dintre cei mai buni scriitori pe care l-a avut Consiliul Local al Sectorului 4 . Avem sute de cereri de la dumnevoastră pe 544, vă putem răspunde, aveți posibilitatea să folosiți instanțele civile din România, instanțele penale din România, aveți foarte multe opțiuni. Sunteți un om cu exercițiu nu pot decât să vă urez să continuați în aceeași notă, e ok. Dar în același timp vă rog la o ședință de consiliu din respect pentru toți cei care suntem aici, unu: să învățați limba română scris și citit pentru că suntem cu toții cetățeni români și este dezagreabil...”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Și eu sunt cetățean român și am dat examenul respectiv, pentru a primi cetățenie.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog dacă aveți o întrebare , dar să fie la subiect. Vă rog, dar să fie la subiect. ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„întrebarea mea este: aceste probleme au fost rezolvate pentru bugetul 2016 pentru execuția 2016, cum o să ne asigurăm noi că pentru execuția lui 2017 nu o să descoperim aceleași tip de probleme, ce măsuri s-au prins cred că au fost luate ca să nu avem acest tip de probleme.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Eu vă răspund și vă spun că toate măsurile legale au fost luate și că ne străduim să nu mai fie deficiențe. ”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...După raportul de la Curtea de Conturi pentru

2017.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,,Vă mulțumesc, supun la vot acest proiect. Cu 20 voturi pentru și 6 abțineri, proiectul a fost adoptat. Următorul proiect pe ordinea de zi, Punctul numărul 4: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe unele trotuare aferente străzilor de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4, aflate în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor. Dacă sunt discuții? Vă rog, domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Observ acolo, că Bulevardul Brâncoveanu nu e cuprins în proiectul de hotărâre și aș dori să știu de ce. ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnul consilier, îl avem în administrare deja. Ne-am raportat doar la acele entități pe care nu le avem în administrare . Raționametul este unul simplu odată cu protocolul pe care, și știți bine că am discutat deseori cu dumneavoastră despre acest lucru, odată cu protocolul pe care l-am făcut cu cei de la Delta Văcăreștiului, dorința majoră pe care o avem este să interconectăm Delta Văcăreștiului de toate marile bulevarde ale sectorului 4 pe de o parte, de Parcul Lumea Copiilor, respectiv Orășelul Copiilor, pe de altă parte și să creăm posibilitatea să ne legăm de celelalte piste care s-au realizat, respectiv se vor realiza...”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,, Deci, Bulevardul Brâncoveanu va avea piste de biciclete, asta vreau să știu.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da!”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Bun, asta vreau să știu. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin: „Vă mulțumim și noi. Domnul Andrușceac.”

DI consilier Andrușceac Antonio:„Doamna Secretar ne-a confirmat că există viză de legalitate pentru acest proiect. Vreau să atrag atenția că acest proiect încalcă directivele PMUD. Poate e bine să ne mai uităm o dată peste aceste lucruri. încălcarea directivelor PMUD înseamnă pierderea fondurilor europene, de asemeni tot ce propunem ca realizare de piste ciclabile trebuie să țină cont și de faptul că aceste planuri trebuiesc puse în dezbatere, altfel încălcăm niște directive și ieșim și din cadrul PUG, cadru care trebuie respectat în cadrul PMUD-ului. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Și noi mulțumim. Domnul Turmac. ”

Dl consilier Turmac George Adrian: „După cum știți eu am o afinitate deosebită pentru transportul alternativ . Mă bucur că ne gândim să facem piste de biciclete în sectorul 4 , dar îmi pare rău că trebuie să ne gândim să facem piste de biciclete pe trotuar. Din păcate pistele de biciclete pe trotuar nu sunt recomandate nicăieri în Uniunea Europeană...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar nu sunt interzise.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Da, dar sunt niște condiții speciale pe care noi nu putem să le îndeplinim cel puțin în sectorul 4. Ceea ce înseamnă : stâlpul de iluminat trebuie să fie la cel puțin o distanță de lmetru, orice alt obstacol trebuie să fie la 50 centimetru de pista de biciclete. Pista de biciclete trebuie să aibă cel puțin o lățime de 1 metru, recomandat este de 2 metri să se poată face o depășire mai ales pe bulevardele mari. Bineînțeles aici vorbim de niște străduțe mici sau artere secundare să le spunem așa. Eu mă bucur că vă gândiți să facem piste de biciclete că avem mare nevoie. Poate ne ținem de cuvânt și pe locurile de parcare din parcările noi pe care le amenajați, ar fi excelent. Dar cred că ar trebui să găsim o soluție tehnică așa cum este în marile capitale europene respectiv există o diferență de nivel între carosabil și trotuar .”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați văzut și dumneavoastră, acuma vreau să fiți corect, ați văzut că ne-am luptat în reabilitările pe care le-am făcut și le facem în acest moment, să nu mai existe apropo de denivelări. Știți că aveam o glumă, Ia un moment dat trotuarele erau în așa mod făcute încât sărea copilul din căruț când mergeai pe ele . în mod evident discutăm despre niște lucruri care sunt ideale. Și aveți dreptate și nu putem să ne dorim decât acest lucru, însă măcar din punct de vedere observațional, ați sesizat un lucru extrem de plăcut că în locurile unde am reabilitat trotuarele, ați văzut și dumneavoastră că sunt pline de bicicliști. Greșesc cu ceva? Observațional. De ce? Pentru că sunt condiții în acest moment pentru a cicla în condiții civilizate, nu perfecte, dar un minimum de condiții pentru lucrurile acestea și cu un minimum de investiții, nu și-a propus nimeni să tragă 3 dungi de vopsea și să spună că aici e pistă de biciclete că ar fi rușinos. Deci, încă o dată, ar fi rușinos, însă sunt o mulțime, după cum ați sesizat și dumneavoastră, că am luptat să protejăm trotuarele de mașini și că în această formulă este în regulă, oamenii pot să folosească bicicletele. Nu vrem altceva decât să protejăm prin mai multe mijloace și o să vedeți și studiile de fezabilitate pe care le facem, să putem să protejăm bicicliștii, sa putem să protejăm această activitate să se poată desfășura normal. Trotuarele să fie goale iar pe rutele acestea să putem asigura aceste trasee. Evident că ceea ce vă spun dumneavoastră în momentul acesta nu e ideal, dar reprezintă o formă până când vom avea infrastructura așa cum ne dorim cu toții, până când să împăcăm toate aceste componente, să avem o tramă stradală civilizată , să avem cât mai multe locuri de parcare, să avem și această soluție, de aceea prin ceea ce intenționăm să facem nu ne dorim altceva decât să încercăm să oferim satisfacția în condițiile date și celor ca dumneavoastră care sunt niște susținători ai transportului alternativ și spre marea noastră bucurie sunt din ce în ce mai mulți.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Domnul Primar, eu mă bucur că vă gândiți să faceți aceste lucruri, dar astăzi trecând prin sector chiar m-am uitat la o pistă de biciclete care este trasată pe trotuar pe Brâncoveanu, chiar în dreptul fostului sediu al ADP-ului.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Olteniței.”

DI consilier Turmac George Adrian:„Da, pardon în zona Olteniței , mă scuzați, aveți dreptate. Mă uitam că chiar în mijlocul acelor piste de care spuneți și dumneavoastră că au fost declarate ilegale și sunt ușor neutilizabile există chiar stâlpi de iluminat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sunt lucruri care se pot face , e foarte ușor să mutăm stâlpii.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Am înțeles. îngrijorarea mea este că nu o să rămână spațiu atât pentru bicicliști cât și pentru pietoni, știu că străzile pe care le-ați propus sunt străzi destul de înguste și nu permit luarea din carosabil și ar trebui să găsiți o soluție de genul ăsta. Din punctul meu de vedere nu cred că o să putem să protejăm pe toți participanții la trafic.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ceea ce mă interesează , repet , important este în momentul acesta să protejăm trotuarul astfel încât un biciclist care este pe trotuar să nu fie niciodată accidentat, deci acesta este cel mai important lucru. Problema de altfel ați văzut-o peste tot și în orice țară în care sunt piste de biciclete, ați văzut, fie că ne place fie că nu place, pietonii intră peste pistele de biciclete oricum, indiferent cât de civilizată este țara respectivă.”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Nu chiar peste tot, dar să zicem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mai ales în țările latine se întâmplă deseori acest lucru de aceea sunt convins că este un plus, repet nu discut despre o situație ideală și nu vreau să fiu ipocrit să vă spun uite realizăm, dar în niciun caz nu mă ineresează să tragem dungi pe asfalt și să spunem că sunt piste de biciclete, ne interesează în primul rând această protecție pe care dorim s-o acordăm atât bicicliștilor cât și pietonilor. Mă interesează ca omul să poată să meargă cu bicicleta pe un trotuar care este drept și nu-și rupe capul, să aibă cât mai puține obstacole pe el, ați văzut că au dispărut panouri publicitare foarte multe, tocmai pentru că ne interesează ca omul să primeze în acest peisaj urban și în această modalitate reușim să creăm niște trasee importante în care o pistă de exemplu cum va fi cea de pe Delta Văcărești, o să fie senzațională, respectă toate criteriile pe care le avem. Dincolo de asta mă interesează să creăm un climat minim pentru interconectare, să poată să vină un cetățean din Aviatorilor, să aibă drumul necesar să ajungă până la deltă, tot la fel cum un cetățean de pe Turnu Măgurele să poată să aibă un minim de infrastructură și subliniez cuvântul minimum de infrastructură pentru așa ceva. Nu este un lucru costisitor , ăsta a fost și un alt argument care m-a determinat și știți că e un criteriu important în evaluarea nivelului de civilizație al unui oraș, starea pe care trotuarele o au, de aceea m-a interesat să avem niște trotuare normale pe care să le putem să le folosim în mai multe scopuri. în acest moment, fie că ne place, fie că nu ne place, contextul global este ăsta și trebuie să găsim cât mai multe formule pentru a desfășura cât mai multe acivități în condiții civilizate subliniez.”

Dl consilier Turmac George Adrian: „Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălăn Cosmin Constantin: „Doamna Murgo ci.”

Dna consilier Mihaela Murgoci :„Da. A spus domnul Turmac o parte din ce vroiam și eu spun, doar că eu cred că trebuie să facem o diferență între ceea ce sunt trasee utilitare adică trasee de biciclete și nu numai, pe care omul să ajungă la locul de muncă sau în oraș și traseele de agrement. Nu cred că pe bulevardele pe care le-ați menționat în proiectul de hotărâre, trotuarul este suficient de lat să permită să fie făcute niște piste care să nu încalce nici drepturile pietonilor pentru că atunci când vorbim de mobilitate urbană, vorbim de drepturi egale pentru toți și nu trebuie favorizat nicio modalitate de transport, nici cea pietonală și ar trebui încurajat transportul alternativ. Ori nu mi se pare că pistele de biciclete pe trotuar în acest moment sunt cele mai viabile soluții și să ne aducem aminte că acum ceva luni, nu mai știu când, s-a creat o adevărată brambureală când Primăria Generală a declarat o bandă ca bandă de autobuz, fără a se face niciun fel de studiu și nu ne-am dori ca ideile bune de încurajare al transportului alternativ, să fie descurajate prin implementări care nu sunt chiar OK.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu tot respectul, vă spun următorul lucru: din nefericire o să fac o comparație așa ușor fotbalistică, avem de multe ori tendința aceasta de a teoretiza și de a face foarte multă filozofie, de a ne întreba câți îngeri încap pe vârful unui ac. E mai bine știți cum în fotbal se spune așa că e bine să verticalizezi. E foarte frumos ce spuneți este extraordinar, dar o soluție concretă pentru că în asta, evident, și avem exercițiu, știți bine că am comunicat bine și cu cei de la Adevărații veloprieteni și de la OPTAR , ne sfătuim să încercăm să găsim soluții. Așa e simplu să spunem că nu se poate, că oricum România a devenit țara în care nu se poate face nimic, deci nimic nu e bine. Nimic nu e bine , nici dacă stăm nu e bine , nici dacă facem nu e bine în general simplul fapt că existăm nu e un lucru bun. De aceea împreună încercăm să găsim soluții. Este o solicitare pe care o avem astfel încât cei care se pricep la chestiunea asta să identifice soluții viabile . Nici eu nu sunt priceput în piste de biciclete , la fel de mult cum nici dumneavoastră nu vă pricepeți la piste de biciclete, sincer nu cred că ne-am dat doctoratul și...”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Ascult de părerile specialiștilor cum sunt cei de la OPTAR.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,3 adevărat , dar vedeți de la statutul de părerolog până la o hârtie și până la un studiu de fezabilitate pentru ceva, este o distanță foarte mare. Noi încercăm să depășim acest stadiu să fim extrem de pragmatici în abordare și să angajăm specialiști pentru așa ceva pentru că avem două alternative, să încercăm să facem așa un rezultat sau să nu facem nimic și să spunem că e greu și nu se poate că avem 5 prieteni care ne-au spus că nu e bine și că să nu facem. Astea sunt în real versiunile pe care le avem. Eu nu o să spun ca în Trainspotting „I choose not to choose”, eu am spus că aleg și aleg chestiunea aceasta și îi îndemn și pe colegii mei să aleagă identificarea unei soluții rezonabile pentru o asemena situație. Bucureștiul este București, New-Yorkul e New York , Amsterdamul este Amsterdam, Motpellier e Montpellier, deci fiecare oraș, știți cum spunea Ion Creangă, mai ales că este un coleg deosebit aici, <nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul nașterii mele >. Noi asta vrem să facem .”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Pentru asta avem PMUD.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Doamnă, din nou îmi place că aveți ultimul cuvânt. E bine ce spuneți.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc, doamnă. Domnul Andrușceac, vă rog.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnul Primar și stimați colegi, sunt absolut convins că ideea este bună și că o vom realiza, trebuie doar să vă mai spun două vorbe pentru că am fost preocupat în ultimul timp așa cum cunoașteți de a mă pregăti în zona asta de mobilitate urbană , am văzut exemple atât din România de la Alba Iulia, Sibiu și din alte locuri și din străinătate și trebuie să vă spun că ceea ce urmărește Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este tocmai schimbarea priorităților în ceea ce înseamnă transport în interiorul unui oraș. Deci trecerea mașinilor private și a autobuzelor de pe locurile 1 și 2, pe locurile 3 și 4 și punerea în prim plan a pietonului și a biciclistului. în acest caz trebuie să remarcăm că pistele pentru biciclete nu sunt niște piste care trebuie să intre în competiție cu pietonul, circulația se poate face pe carosabil, intenția nu este de a îngrămădi traficul pe trotuar pentru pietoni și bicicliști, ci a găsi soluția alternativă de transport, a-i face pe oameni ca pe stradă în loc să folosească prioritar mașinile să folosească prioritar bicicleta și transport în comun. Aș vrea în sensul ăsta ca să nu mai lungim mult vorba, să propun un amendament care să spună că suntem de acord ca realizarea sau realizarea pistelor de biciclete în sectorul 4 va ține cont de legislația europeană în vigoare privind realizarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E redundant, domnul consilier că evident, în momentul în care facem un proiect tehnic, acest proiect tehnic trebuie să respecte întocmai legislația europeană în vigoare. Orice act care emană dintr-o autoritate a statului prezumă legalitatea de aceea este redundant să spunem că trebuie să respectăm legea. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, ne-am mai lovit de asemenea cazuri când în mandatul domnului Oprescu au fost făcute acele piste pe trotuar care au fost considerate ilegale...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ele nu au avut un proiect tehnic, ele au fost făcute după ureche, nu au avut un proiect tehnic din punctul acesta de vedere știți bine de aceea, evident a rămas vopseaua doar. Intenția pe care o avem sincer, domnul consilier este următoarea: noi solicităm tocmai pentru a putea să facem im proiect, acolo unde se poate facem pentru că, gândiți-vă deja avem 11 din 14 bulevarde pe care deja putem să facem acest lucru că le avem în administrare. în măsura în care se poate de asta avem această posibilitate a studiului de fezabilitate punându-ne la masă cu cei de profil cu OPTAR cu Veloprieteni și cei care sunt interesați să încercăm să găsim soluții. Găsim soluții bine, facem, nu găsim soluții, nu facem! Despre asta este vorba. Nu presupune să facem cu orice preț lucruri doar ca să ieșim bine în întrecerea socialistă! Ne interesează să încercăm să facem un lucru și asta este solicitarea pe care o am de a fi împreună de acord să încercăm, împreună cu specialiștii, să găsim o soluție. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă rog, domnule Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ în funcție de rezultatul acestui vot voi deveni biciclist sau nu. Vând mașina și-mi iau bicicleta, sau îmi vând mașina și-mi iau una electrică. Și probabil ca mine sunt câteva zeci de mii în cartier, așa că să vă gândiți bine ce facem. Facem piste sau nu facem. Mersi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș vrea să închei și să vă spun următorul lucru: acest proces despre care vorbea domnul Andrușceac este unul de durată . Presupune o educație deosebită a cetățenilor pentru ...(intevenție în sală fără microfon)...îmi cer scuze, domnul Turmac, eu vă ascult, domnul Turmac, domnul Ștefan...eu în general vă ascult, vă prețuiesc și vă rog, dacă se poate, în aceeași notă să ne desfășurăm activitatea. Ceea ce spuneți dumneavoastră este corect însă este un proces de lungă durată și trebuie să folosim forța exemplului până când vom reuși să inversăm ponderile de care dumneavoastră ați discutat. Dificultățile cu care ne confruntăm sunt unele care sfidează logica de multe ori, dar astea sunt și de aceea încercăm să împăcăm cât mai multe dintre aceste probleme pe care e normal să le avem. Vă mulțumesc și încă o dată vă solicit tuturor să fim de acord să încercăm să identificăm soluții. Despre asta este vorba și în asta constă votul, nu am cerut în administrare trotuare, ci doar am cerut permisiunea de a încerca să găsim soluții. Asta am cerut, n-am cerut altceva! ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vă mulțumesc. Domnul Matache.

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Domnul Primar, eu mă bucur foarte mult pentru că aveți această inițiativă și am observat, bănuiesc că la trotuarele alea vă referiți sunt unele destul de late pe Bulevardul Tineretului, da sunt foarte Ok. Și eu m-am plimbat cu bicicleta pe acolo, chiar mă bucur.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Apropo de diferența de concept, când mergeți cu bicicleta acolo știți sigur că nu vine nicio mașină peste dumneavoastră. Este primul lucru, chiar dacă poate nu e perfectă lățimea, chiar dacă cu certitudine mai sunt ceva obstacole în față , dar preocuparea pe care am avut-o a fost una extrem de mare bun simț, să avem un asfalt...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Și practică și ați și avut unde, e adevărat, însă de exemplu pentru că stau în zona Apărători și merg foarte des pe Șoseaua Berceni, am văzut acolo oricum o lărgiți , nu înțeleg de ce acolo nu ați luat în considerare și chestia asta dacă ne referim la trotuare și n-ați lățit trotuarul de exemplu în zona Profi , trotuarul a ajuns de poți să mergi doar cu căruciorul cu copil în el, dacă vine cineva din față trebuie s-o ia prin parcare. E atât de scurt, e îngustat acolo trotuarul..”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „V-am răspuns următorul lucru și trebuie să ținem cont de mai multe...glumesc acuma, dumneavoastră vă vindeți mașina și vreți să fiți pietoni, dar din nefericire sunt extrem de mulți concetățeni ai noștri care aceleași drepturi sau ca și mine sau ca și dumneavoastră care militează pentru un alt tip de transport. Vedeți noi trebuie să creăm condiții atât pentru cei care doresc să meargă pe biciclete cât și pentru cei care doresc să-și parcheze mașina undeva. Fie că ne place sau nu ne place acest lucru, este o realitate și acest cântar trebuie să funcționeze de fiecare dată într-un mod constructiv. Poate de exemplu, că pe Șoseaua Olteniței care imediat lângă dumneavoastră, când o să deblocăm trotuarele de pe Iriceanu care sunt sufocate de mașini. Greșesc cu ceva?”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Când o să deblocăm trotuarele de pe Iriceanu, pe Șoseaua Olteniței unde posibilitățile sunt mult mai mari de deplasare și aveți cum să ajungeți pe Văcărești, că asta a fost ideea. O luați pe Olteniței, o luați pe Văcărești, puteți să mergeți pentru agrement în Deltă, puteți să vă plimbați după care puteți merge pe Văcărești către Pracul Lumea Copiilor, să vă puteți plimba în parc, puteți să mergeți pe Cantemir... Pentru că este suficient loc și protecție pentru lucrul acesta, despre asta este vorba.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dar acum pe Șoseaua Berceni nu pot trece doi oameni unul pe lângă celălalt, au obstacol...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Asta este părerea dumneavoastră, eu v-o respect și nu sunt de acord cu ea ...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu, e la fața locului. Eu întotdeauna vorbesc din ce am văzut la fața locului.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sa știți că proiectele acestea nu le inventez eu. De aceea există proiectanți, de aceea există instituții ale statului....”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Da, domnule Primar, dar trebuie să țină cont și ei de acest lucru,... este și al oamenilor nu numai al mașinilor....pentru că oricum se lățește acolo... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră sunteți specialist?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Nu sunt specialist, domnule! E vorba despre o chestie pe care o putem observa la fața locului... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Domnul Matache aveți... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiectele sunt făcute de oameni care se pricep, domnule Matache! Nu pot să vin să îi spun...Pentru ce mai avem arhitecți... atunci să ne facem și noi casele după cum ne taie capul, cum ni se pare. Dacă oamenii ăia au dat soluția tehnică... asta! Dumneavoastră credeți că mie îmi plac insulele alea,pe care le văd pe stradă? Dacă mă întrebați în plan personal! Nu îmi plac! Mi se par aiurea! Da? Dar, dacă oamenii au spus să fac așa, credeți că de mine depinde? Nu depinde de mine! Nu e un lucru pe care să îl fac eu sau să îi spun celui de la circulație: băi nu mai fa așa că nu e bine! Că nu vreau eu!Nu! Au niște argumente! ”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dumneavoastră puteți veni cu o sugestie. Așa cum vin și eu. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi nu merge, domnule! Pe lege, la sugestie nu merge. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Domnule Primar, dați-mi voie! Vin eu cu o propunere și vă promit, eu voi vota acest proiect, pe care îl consider benefic pentru tot sectorul și pentru comunitate, dacă aceptați ca formularea să fie următoarea: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe străzile de pe raza administrativ teritorială a sectorului 4 aflate în administrarea C.G.M.B.- Administrația Străzilor, conform PMUD. Deci practic, să scoatem cuvintele “unele trotuare” și vom lăsa, în felul ăsta, decizia la nivelul specialiștilor. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi oricum o lăsăm!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da! Dar să scoatem aceste cuvinte care contravin PMUD. „pe unele trotuare” Lăsați-i pe specialiști să își dea cu părerea și atunci hotărârea asta, proiectul ăsta, va sima într-un fel care arată că avem.... ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Putem să adăugăm, dacă îmi permiteți să vă sugerez acest lucru, <în concordanță cu PMUD> Deci, la acest titlu să punem o virgulă și să spunem <în concordanță cu PMUD> E Ok? ...(discuții în sală fără microfon)... Domnul consilier, în mod evident.... în mod simetric.... Sunteți de acord domnul consilier? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, domnule Andrușceac! ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu țin la scoaterea acestor trei cuvinte de acolo <unele ...> ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dați-mi voie! Haideți să vă spun de ce! ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu vă spun, asta nici nu exclude posibilitatea, pe viitor, ca în anumite trasee, că să știți că prevede și PMUD-ul, pe unele trasee, niște rute pe trotuar, dar nici nu o face exclusiv pe trotuar. Deci lucrul ăsta... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„-Unele-, sunt marcate exact pe cele care le solicităm în anexă. Despre asta este vorba...”... (discuții în sală fără microfon)... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atâta tot! Deci de aceea țin... și să încercăm să găsim o soluție semantică de compromis. De ce? Pentru că „unele” sunt cele definite în anexa hotărârii...” ... (discuții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Deci, vă rog să îmi spuneți amendamentul. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Uite, ăsta e mai bun! <și/sau străzi>”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu. Eu aș spune așa: aș lăsa totul acolo așa cum este formulat, “a pistelor de biciclete pe străzile/ trotuare acolo unde lățimea o permite,, și după aceea lăsăm totul în continuare și spunem cuvintele conform PMUD la sfârșit”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Haideți să îl.... Haideți să îi citim.... să îi judecăm doar partea de la sfârșit, să nu mai citim tot.....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Amenajării de către Sectorul 4 al Municipiului București a pistelor de biciclete pe străzile/trotuarele acolo unde lățimea o permite pe raza.....și așa mai departe.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci trotuare... din nou e redundant.... Pe „străzi/trotuare” asta da, ...(intervenție din sală fără microfon)... pe străzi e foarte corect ...(discuții în sală fără microfon)... „pe străzi/trotuare” ...(discuții în sală fără microfon)...Cel mai bine că, evident, ele sunt făcute în baza unui PT. PT-ul sau studiul de fezabilitate, respectiv PT-ul trebuie să îndeplinească criteriile legale. ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Exact. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, El obligatoriu... deci

eu nu pot să mă apuc.....domnul Andrușceac, eu nu pot să mă apuc să fac că mi s-a.... îmi cer scuze,

nu vreau să folosesc cuvântul ăla, piste de bicicletă. Ele o să aibă indicatori. Indicatorii sunt conform unui studiu de fezabilitate Studiu de fezabilitate trebuie să respecte toate criteriile legale, toată legislația în materie de piste de biciclete din România. De aceea e redundant să spun că e mic, că e mare, pentru că cei care fac studiul de fezabilitate trebuie... ”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Bine, domnule Primar, sunt de acord să nu fie exclusiv scris „trotuare” și atunci lăsăm la latitudinea specialiștilor să vadă unde se vor face pe stradă și unde.... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pe stradă și pe trotuar... ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,,... și unde se vor putea utiliza părți din trotuare, acolo unde sunt mai late și la sfârșit să spunem „în conformitate cu PMUD”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Corect”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Ok. Vă mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Atunci... ”

Dl consilier Turmac George Adrian:„Susține și grupul PNL acest amendament și proiectul ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci l-am citit. Nu îl mai citim o dată. Da? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Da. Supun la vot amendamentul domnului Andrușceac”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ....(intervenție din sală fără microfon).. .Trebuie amendat și articolul 1”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, în concordanță și articolul 1”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci ați introdus și <în conformitate cu PMUD> la

sfârșit”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci vine așa: <trotuare/străzi prevăzute... nu știu... ce de pe raza sectorului... în concordanță cu PMUD> E bine?... (intervenție din sală fără microfon)... <a pistelor de biciclete pe străzile/trotuarele prevăzute în anexa la prezenta de pe raza...nu știu ce... aflate în administrarea..nu știu ce... în concordanță cu PMUD>”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E ok? ”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, ...(intervenție din sală fără microfon)... votăm.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Amendamentul și după aceea hotărârea. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Amendamentul prima

dată. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Amendamentul l-am

spus. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Amendamnetul înseamnând titlul și corpul hotărârii, adică articolul numărul 1 care se modifică. Vă rog să votați. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, ...(intervenție fără microfon)... Și o să vă și solicit, cu celeritate, sprijin pentru asta, pentru că îmi doresc să facem un studiu de fezabilitate pentru ceea ce înseamnă pista de biciclete de la Deltă împreună cu astelalte, să putem să facem interconectare. ...(discuții în sală fără microfon)... Cu condiția să nu o facem pe aia așa izolată. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat. Supun la vot proiectul numărul 4 în integralitatea sa. Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 243/29.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare “Creșterea Performantei Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București -CPE 2” si a cheltuielilor aferente acesteia, in vederea depunerii spre finanțare si rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020 Dacă nu simt discuții supun la vot. Cu 26 de voturi pentru proiectul numărul 5 a fost adoptat. Proiectul numărul 6:Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 138/31.05.2017, modificată și completată, privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 137.325.270 Iei, în vederea refmanțării împrumutului contractat de la Banca Comercială Română (19/28643/03.10.2005), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local Vă rog, doamna Murgoci. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Da. Eu am primit o întrebare de la un cetățean. Am înțeles că....deci în hotărârea aveam în 2011, 150 de blocuri, acuma sunt 132, deci cu 18 blocuri mai puțin, în timp ce costurile au crescut cu 33%.”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă ați consultat lista de blocuri veți vedea că sunt blocuri cu o suprafață mult mai mare, sunt mai multe scări, sunt blocuri mai înalte și e normal să fie... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E vorba de suprafața reabilitată. ”

Dl Trocan Andrei George- Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și noi, încă o dată, raportăm reabilitarea termică la numărul de apartament,e nu la numărul de blocuri fiindcă, dacă un bloc de patru etaje, cu două scări, are, poate, 20 de apartamente, un bloc de 11 etaje cu 12 scări, poate să aibe 300 de apartamente. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Și mi s-a mai spus... semnalat... că blocul de la poziția 35 este deja în reabilitare de două săptămâni. E vorba de blocul din Constantin Brâncoveanu nr.4”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Foarte bine! Care e problema? ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, înaintea finanțării sau....? ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu!

încă o dată! Blocul respectiv, dacă se află în execuție, nu are niciun fel de implicație cu privire la decontarea. Noi, după cum știți, pe Programul Operațional Regional avem o cofinanțare de 50% Deci noi oricum plătim jumătate din suma totală cu care se reabilitează un bloc. Da? Deci 50% reprezintă cofinanțare 50% este suportat de către POR. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc. Vot pe proiectul numărul 6 Cu unanimitate de voturi, 26 de voturi proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a întreprinde demersurile legale necesare către Guvernul României pentru emiterea unei hotărâri prin care să se realizeze transmiterea unui imobil-teren situat în Str. Persani nr. 2, Sector 4, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 4 în domeniul public al statului Vă rog. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Eu nu am înțeles, din Expunerea de motive, de ce trebuie să le dăm celor de la Direcția Generală Anticorupție acel teren. Părerea mea că oportun ar fi să facem mai degrabă o policlinică acolo. Nu zic că o fi bine, o fi rău să aducem bau baul în sectorul 4, probabil că se atrag și niște fonduri cu ocazia asta dar cred că ar fi mai bine o policlinică, părerea mea Așa putem aduce și DNA-ul și o baza americană să mai atragem niște fonduri la buget. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, dacă ați citit în Expunerea de motive, în urma solicitării pe care am primit-o din partea Ministerului de Interne, cu privire la terenul din strada Persani, unde nu mai funcționează școala respectivă de 33 de ani de zile și dacă cunoașteți zona, veți vedea că sunt mari probleme în ceea ce privește siguranța în zona respectivă are legătură acest proiect exact cu creșterea siguranței în zona despre care discutăm. O policlinică am votat-o acum două... ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Da, dar este dentară și noi nu avem decât două policlinici generale în cartier și totuși sunt peste o sută de mii de oameni. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Policlinică nouă acolo presupune o investiție masivă, dacă dumneavoastră o votați în buget... ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Păi aș vota pentru o policlinică. Bineînțeles că e nevoie. Vă spun eu că e nevoie de policlinică. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Nu se poate schimba destinația din zona de învățământ într-o altă zonă. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Păi și cum? Din învățământ.... ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Decât prin lege. Asta vă spun! Decât prin lege. ”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Bun! Am înțeles, dar eu rămân la părerea mea. Mulțumesc.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci,vă

rog! ”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Păi și dacă se poate schimba destinația de ce nu facem în zona aceea nu o policlinică un parc sau un loc de joacă pentru copii pentru că nu există.... ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Doamna consilier, nu noi schimbăm destinația, încă odată. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Asta spunem! ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci noi solicităm Consiliului General acordul pentru schimbarea destinației spațiului respectiv. Consiliul, în calitate de proprietar al terenului își manifestă acordul și Guvernul prin Hotărâre de Guvern face această schimbare de destinație. ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și de ce nu cerem să se transforme în spațiu verde ... ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Pentru că nu ne-a cerut Ministerul Sănătății, ne-a cerut Ministerul de Interne..,. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Doamna Murgoci, vă concentrați puțin?! Uitați-vă la proiect! Guvernul.... Ministerul ne-a cerut nouă acest teren. ... (intervenție din sală fără microfon)...Ba?! Și cu siguranță nu pentru parc. Vă mulțumesc. Vot pe acest proiect. Mă scuzați! ”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și nu putem refuza cererea lor? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Puteți refuza, puteți să faceți ce vreți. Doamna Iancu, vă rog. ”

Dna consilier Iancu Elena:,, Vroiam să vă întreb, vis a vis de acest teren, pe strada Orăștiei, chiar față în față, este un alt teren foarte ....”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu e

teren public doamna consilier. ”

Dna consilier Iancu Elena:,, A! Deci nu de poate... ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am

verificat terenul respectiv, am fost în zonă, l-am văzut și eu, e imens. ”

Dna consilier Iancu Elena:,, Da. Este și are două intrări... ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, L-am

văzut”

Dna consilier Iancu Elena:,, Chiar era potrivit. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, L-am verificat. Nu e domeniu public. ”

Dna consilier Iancu Elena:,, Da. Bine. Mulțumesc. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot pe acest proiect, vă rog. Cu 22 de voturi pentru, 1 abținere și 3 voturi împotrivă proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare, prin încheierea unor contracte de servicii juridice care să asigure apărarea intereselor Consiliului Local al Sectorului 4 în instanțele judecătorești Vă rog, domnule Sava”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, în primul rând aș dori să o întreb pe doamna Secretar dacă acest proiect de hotărâre nu se votează cu majoritatea celor în funcție. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E alin (1) ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci art.45, alineat (2) ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, E alineat (1) ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Eu o întrebam pe doamna Secretar, Mulțumesc domnule Președinte. ”

Dna Diana Anca Artene-Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Alineat (1) ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Deci se votează cu cei care sunt prezenți, da? Jumătate plus unul din cei prezenți. Și al doilea lucru, aș vrea din partea executivului, să ni se spună și nouă de ce Consiliul Local Sector 4 nu are, conform Ordonanței 35/2002, angajați unul sau doi specialiști care să ne reprezinte în instanță și trebuie să angajăm firme de avocatură care să facă acest lucru? Mulțumesc. ”

Dna Diana Anca Artene-Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Până la acest moment, nu s-a simțit nevoia angajării unor astfel de persoane, întrucât litigiile în care Consiliul Local era parte erau foarte puține. In ultima vreme, litigiile în care Consiliul Local este parte au crescut. Nu este rentabil să angajăm, cel puțin la momentul acesta, din calculele noastre, un număr de consilieri juridici pentru că, sperăm, aceste litigii vor înceta odată cu inflația de HCL-uri atacate pe taxa de salibritate. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. ... (discuții în sală fără microfon)... Cu 16 voturi pentru, 7 abțineri și 3 voturi împotrivă proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 9 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 2„ Vot pe acest proiect. Cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind implementarea de către Sectorul 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului a cererii de finanțare "Educarea și conștientizarea personalului cu risc la corupție din cadrul UAT Sector 4, prin implementarea unor măsuri preventive anticorupție” și a cheltuielilor aferente acesteia Vă rog!

5?

Dl consilier Moulin Guilehem Christian:,, Eu aș vrea să spun că felicitări pentru a lua în considerare că există corupție în sectorul 4. Eu vreau să știu exact care sunt măsurile preventive pe care să le luați pentru că de exemplu în continuare... ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul consilier, este vorba despre un proiect de finanțare, dacă ați citit. ”

Dl consilier Moulin Guilehem Christian:,, Da. Știu că este un proiect de finanțare pentru implementare măsuri preventive anticorupție. Așa scrie. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da. Conform ghidului”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Există un ghid. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Așa. da. Este un ghid! Da? Ca orice program de finanțare are un ghid pe care trebuie să îl respecți, depui proiectul și să obții finanțare pentru el implementând ulterior măsurile asumate.”

Dl consilier Moulin Guilehem Christian:,, Și atunci care sunt măsurile pe care vreți să le propuneți pentru ace stă finanțare. Asta vă întreb. ”

Dl Trocan Andrei George-Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Domnul Soare, vă rog. ...(intervenție în sală fără microfon)... ”

Din însemnările din sală, domnul Soare a dat domnului Moulin lămuririle solicitate.

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă mulțumesc. Vot pe acest proiect. Vă rog, cine nu a votat? Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului „ȘCOALA MEA - Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri Educaționale Adecvate” Dacă sunt discuții? Supun la vot acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul nr.ll a fost adoptat. Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării contractului de finanțare aferent proiectului ”MENS SANA -Măsuri Educaționale Necesare Sprijinului Sustenabil Adaptat Nevoilor Actuale” Vot pe acest proiect. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu excedentar din cadrul Școlii Gimnaziale „lenăchiță Văcărescu” către Asociația „Casa de Ajutor Reciproc” - Sucursala CAR învățământ Sector 4. Vă rog, domnule Sava!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Aș dori să îi pun o întrebare doamnei Secretar în legătură cu darea în folosință gratuit. Este conform legii sau.....nu? ”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Totul este conform legii. ”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:,,Deci, putem să dăm gratuit... în folosință gratuit, unei societăți de oricare alt gen? ”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu oricărei societăți. Acest tip de societate, care e o asociație poate primi. ”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, Poate primi cu titlul de folosință gratuită? ”

Dna Diana Anca Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Exact. Mai mult decât atât să știți că îl deține din 65. Deci ei ființează în acel spațiu din 1965. Doar reiterăm. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vot de proiect, vă rog! Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru familia doamnei Stan Larisa, în vederea plății integrale a chiriei lunare pentru un spațiu de locuit în sectorul 4 Vă rog, domnule Andrușceac”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Președinte, domnule Viceprimar, cred ca s-a strecurat o mică greșeală la inițiator. îmi aduc aminte, din ședința trecută, că eu eram inițiatorul proiectului. Nu contează. în spiritul USR, noi salutăm și votăm orice proiect bun, oricine ar fi trecut la inițiator. La fel vă anunț că am discutat cu doamna director de la DGASPC, mi s-au adus la cunoștință anumite lucruri în urma evaluării. Am vorbit cu familia care va beneficia de acest ajutor și vă pot spune că vom primi cereri de angajare din partea mamei și a unuia dintre copii mai mari, pentru că au înțeles că e necesar ca ajutorul pe care noi îl dăm pe banii cetățenilor, să aibă, încă o justificare, nu doar numărul mare de copii și să arate prin atitudinea lor că vor să participe și ei în cadrul societății, angajându-se, lucrând într-un mod corect, nu doar așteptând de la noi să venim în sprijinul lor. Vă mulțumesc frumos. ”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:

„ Mulțumim și noi domnul consilier și o să rog colegii să corecteze inițiatorul. ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Vot pe acest proiect! Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat Proiectul numărul 15: Proiect de hotărâre privind numirea Inspectorului de Protecție Civilă și Cadrului Tehnic în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 4. Vă propun votul deschis pentru acest proiect, să nu stăm foarte mult Dacă sunteți de acord, vă rog să votați. ...(intervenție din salăfără microfon)... Dacă sunteți de acord cu votul deschis, da. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, ați decis ca votul să fie deschis. Acum supun proiectul în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. înainte de punctul nr. 16 aș dori să luăm o scurtă pauză pentru a discuta comisiile, vă rog. ”

Pauză .......................................................................................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin :„Proiectul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al sectorului 4, modificată și completată. Aș dori să vă propun vot deschis la acest proiect, să nu stăm mult. Dacă sunteți de acord, vă rog să votați. Vă rog! Ați votat domnul Balmuș? Ați votat? Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, va fi vot deschis. Vă rog propuneri. Vă rog, domnul Negrilă! ”

Dl consilier Puiu Florian:,, Pentru Comisia nr.l, grupul PSD îl propune pe Balmuș Mircea.”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:,, Vă rog, continuați cu propunerile. ”

DI consilier Negrilă Va sile: „Grupul Partidului Umanist îl propune pe domnul Schuster Lucian, pentru Comisia nr.5”

Dl consilier Puiu FIorian:„Și pentru Comisia nr.2, grupul PSD îl propune tot pe Balmuș Mircea. ”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor: „Pentru Comisia nr.7 grupul PPU-sl îl propune pe Vasile Negrilă. ”

DI consilier Pânzaru George Daniel: „ Pe domul Pungă Nicolae, îl propun pentru Comisia nr. 5”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Bun! Supun la vot propunerile dumneavoastră... (intervenție din sală fără microfon).. NoXăm în bloc? ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Da. Votăm în bloc. Doriți să mai stăm? Dacă vreți le votăm pe fiecare în parte. Vă rog, vot. Cu 26 de voturi pentru, propunerile dumneavoastră au fost aprobate. ”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Având în vedere propunerile adoptate, o să formulez un amendament < articolul 2 va avea următorul cuprins - Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 8/04.07.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4 cu modificările ulterioare, se modifică conform Anexei la prezenta.> ”

Președintele de ședință, dl consilier Bărbălău Cosmin Constantin:„Supun la vot amendamentul domnului Viceprimar. Vă rog să verificați aparatele de vot. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul domnului Viceprimar a trecut. Supun la vot proiectul nr.16 în integralitatea sa. Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul nr.16 a fost aprobat. Punctul numărul 17:Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 21.05.2018. Vot pe acest punct. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere. Procesul verbal a fost aprobat. Vă mulțumesc...(intervenție din sală fără microfon)... Nu sunt în ședință extraordinară. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4

Cosmin Constantin BĂRBĂLĂU    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU

Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Mirela MUSTĂȚEA

24