Proces verbal din 23.03.2018

Procesul Verbal al sedinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4


CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

PROCES VERBAL

AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DIN DATA DE 23.03.2018

Convocarea acestei ședințe a fost făcută de Primarul Sectorului 4 prin Dispoziția nr. 1133/16.03.2018.

Ședința a fost legal constituita, fiind prezenți 27 consilieri din 27 de consilieri în funcție. Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea președintelui de ședință, domnul consilier

GâfDeac Ioan.

La ședință au participat membrii Consiliului Local Sector 4, conducerea Primăriei și reprezentanți ai executivului Sectorului 4.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,,.....ERATĂ la Anexa la Dispoziția

Primarului Sectorului 4 nr. 1133/16.03.2018 prin care este propusă Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.03.2018, ora 11,00. La data de 20.03.2018 s-a constatat că în cuprinsul Anexei la Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr. 1133/16.03.2018, la pct. 3, 4 și 5 s-au strecurat erori materiale, care rezultă din lecturarea proiectelor de hotărâre, în sensul că:

în mod eronat:

Punctul 3 face referire la: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Apărătorii Patriei, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București

Punctul 4 face referire la: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Covasna, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București

Punctul 5 face referire Ia: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului - teren și construcții - din Piața Progresul, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București

Corect este:

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București;

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București;

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București.

Având în vedere această situație, se impune îndreptarea erorilor materiale strecurate la pct. 3,

4 și 5 din Anexa la Dispoziția Primarului Sectorului 4 nr. 1133/16.03.2018......(conform însemnărilor

făcute în sala de ședință)...........O să dau cuvântul.........Care este prezența? O secundă! Să dăm

drumul la sistemul informatic...Urmează acum...(convorbiri neînregistrate pe bandă)...Haideți...că vom regla toate aceste probleme legate de sistemul informatic...Suntem 26 de consilieri prezenți, din 27. Deci, suntem statutari, deschidem astfel ședința Consiliului Local. Dau cuvântul domnului Primar pentru propuneri privind Ordinea de zi. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bună ziua, stimați colegi consilieri! în același timp vreau să-i salut pe cetățenii care participă la această ședință.

Executivul dorește introducerea pe Ordinea de zi a urmatoarelelor proiecte de hotărâre:

Punctul nr.l. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Am să vă rog să și votăm pentru introducerea pe ordinea de zi, să vă exprimați opțiunea de vot, prin votul electronic...dacă ne ajută colegii de la Tehnic. Acum. Vă rog! Cu 23 de voturi pentru și 3 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București;,, Al doilea proiect propus pentru ordinea de zi: Punctul nr.2. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4    nr.374/28.12.2017 privind aprobarea

documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Am să vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cu 21 de voturi pentru, 4 abțineri și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Al treilea proiect propus pe ordinea de zi: Punctul nr.3. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Cine este pentru acest proiect? Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. încă două persoane, vă rog! Doi colegi...Vă rog să urmăriți dacă ați votat. Cu 22 de voturi pentru și 4 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Următorul proiect propus este: Punctul nr.4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi. Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect de hotărâre este... Punctul nr.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Următorul proiect... al șaselea: Punctul nr.6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al șaptelea proiect propus...Punctul nr.7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18, 19, 24 și 58 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiectul numărul opt propus este: Punctul nr.8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 18 de voturi pentru și 6 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Proiectul numărul nouă propus este: Punctul nr.9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi. Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Al zecelea proiect propus este: Punctul nr.10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cu 17 voturi pentru, 7 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Punctul numărul unsprezece propus este: Punctul nr.ll. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov...Mai trebuie completat...și pentru construirea unei pasarele pietonale. O să citesc...și o să dau și o erată direct: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Punctul numărul doisprezece propus este: Punctul nr. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De asemenea, executivul dorește scoaterea de pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre și anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot pentru scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect. Cu 26 de voturi pentru acest proiect de hotărâre a fost scos pe ordinea de zi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O secundă, domnule președinte. Dacă se poate, să țineți cont de ordinea de zi propusă pentru ordinea de zi, pe care am atașat-o și în mapele colegilor noștri, tocmai ca să nu se încurce...Vă mulțumesc anticipat.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sigur, că da. O să dau citire ordinii de zi, cu completările și completările anterioare, în ordinea propusă de executiv:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

2.    Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

3.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Șos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr, 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

4.    Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

5.    Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

6.    Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

7.    Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

8.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în ,.Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

10.    Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18, 19, 24 și 58 din anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

12.    Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei

Inițiator: Un grup de consilieri locali

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor", într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

15.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

18.    Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului, nr.149-151, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1E parțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului, nr. 161-163, Sector 4, București

Inițiator: dl. Daniel BĂLUȚĂ - Primarul sectorului 4

21.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2018.

22. Completarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017.

23. întrebări, interpelări.

24. Probleme curente.

Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot privind aprobarea ordinii de zi a acestui proiect. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, ordinea de zi a fost aprobată, astfel intrăm pe ordinea de zi: Punctul nr.l: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„înainte de a intra pe ordinea de zi...Bună ziua! Am o întrebare pentru domnul Primar. Depusesem în urmă cu câteva zile, ca urmare a aprobării PUZ-ului Berceni - Zona SUD, o cerere pentru investiții în infrastructură pentru străzile care în momentul ăsta... sunt...impropriu numite străzi, sunt neasfaltate, sunt cu pământ. Nu o văd inclusă în ordinea de zi, dacă aveți ceva să-mi spuneți.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă răspundă domnul director economic. Din ceea ce știu, banii pentru SF-uri pentru cele 22 de străzi...dacă au fost...Eu am dat dispoziție să fie introduse pe ordinea de zi, nu știu dacă au fost introduse în această ședință sau urmează în ședința următoare...într-adevăr, avem...și este o veste bună...și mă bucur că ați fost extrem de atent la acest aspect. Avem avizul final al arhitectului șef al Municipiului București, pentru PUZ-ul Zonei de SUD. Intr-adevăr, este o prioritate, mai ales că discutăm despre gratuitatea rețelei de apă și canal pe cele 22 de străzi neasfaltate. Aș dori să-l întreb pe domnul director economic dacă au fost introduși banii pentru aceste străzi în această rectificare.”

DI Cioclea Cezar George - director - Direcția Economică:„A fost introdusă o sumă de 3 milioane de lei la obiectiv multianual, proiectare pentru cele 22 de străzi, s-a tăcut o reevaluare, să zic, la nivelul Direcției de Investiții, costul este undeva la 75 de milioane, astfel s-a calculat suma de proiectare la 3 milioane, din care anul ăsta se va aloca 1 milion și la anul 2 milioane. în situația în care procedura permite și se va finaliza proiectarea efectivă, se poate plăti integral, la sfârșitul anului, suma de 3 milioane pentru........sau rectificare bugetară. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mai mult decât atât, domnule consilier, avem în acest moment, în derulare, un acord-cadru...Prioritatea pe care o avem, este aceea de a trece efectiv la proiectare, ceea ce se și întâmplă...Avem posibilitatea să semnăm, după această ședință de consiliu, de îndată, contractul. Deci, nu pierdem nicio clipă.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc! încă o clarificare, rog! Mulți dintre colegii consilieri o știu...Știu că sunt și câțiva care nu știu...Sumele alocate pentru proiectare....Vă rog frumos să ne spuneți...sau pentru consultanță? Sunt cele pe care le știm că sunt încadrate în normele legale de 3-5% din valoare...Vreau să confirmați sau să infirmați acest lucru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vreau să vă spun direct acest lucru, de aceea, calculul, valoarea investiției, conform contractului în vigoare pe care îl avem. Valoarea maximă este de 3%, cea pe care o plătim sau valoarea medie... De aceea am alocat această sumă estimativă...pentru că și valoarea estimativă a proiectului este de 75 de milioane și era firesc să avem o rezervă. Deci, în momentul în care vom avea valoarea investiției, vom plăti exact 3% din valoarea SF-ului..”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă rog, domnule consilier Laurențiu...apoi doamna Murgoci.Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Domnule Primar, domnule președinte, stimați colegi...Bună ziua! Am o nedumerire...Mă uit aici la Capitolul 84.02.50 - Direcția de mobilitate urbană...Văd suplimentare 73 de mii de lei pentru achiziționare suflantă și soft. Ce suflantă este aceasta la Mobilitate urbană...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Este vorba de softul de contabilitate, licența pentru softul de contabilitate și mentenanță și este vorba de acea aparatură necesară pentru a curăța partea de carosabil sau partea de asfalt înainte de a fi trasate locurile de parcare.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Am înțeles. Mulțumesc! Am văzut că, într-adevăr, sunt venite cotele defalcate de echilibrare de TVA...Sunt cei un milion și ceva de la Ministerul Sănătății, estimarea este plus, minus 800 de mii, o estimare cât de cât realistă, totuși, nu înțeleg de ce la mai puțin...Pe lângă aceste două sume care au intrat, nu înțeleg de ce la mai puțin de o lună, văd că avem rectificări semnificative. Eu știu că din bună practică, în mod normal, rectificările de buget apar după primul semestru, după ce avem jumătate de an de execuție bugetară și după aia facem rectificări...La nici o lună să vii să faci alte rectificări... Repet, nu sumele defalcate din impozit pe venit și cele de la Ministerul Sănătății... drept pentru care grupul PNL se va abține la această rectificare. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc! Doamna Murgoci.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Eu am o întrebare. Ce este această achiziție licență acces online la o platformă informatică, software inteligență competitivă pentru piața achizițiilor publice, colectare și colaționare date, care este trecută în rectificare, odată la Primărie și odată la DGITL. De ce este nevoie să se cumpere două licențe?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă sunt două instituții? ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Chiar dumneavoastră ați răspuns la această întrebare, probabil că...să-i chemăm pe toți la același calculator...Suntem doar 1300 de angajați, putem lucra...Păi, eu v-am spus...”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Nu...Să ne spuneți ce face această licență? Despre ce aplicație vorbim, mai exact?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este o aplicație, un soft care, printre altele, realizează un suport tehnic...și al unor emisiuni de profil, care se numește spend.ro... Ea ne permite să avem o evaluare foarte clară a prețurilor existente în serviciul de achiziții publice, asta este un lucru...Să știm, dacă suntem curioși, pentru o anumită societate comercială, de exemplu, dacă vrem să știm cu ce alte UAT-uri are contracte, putem să știm pe codul CPV pe care noi îl căutăm, să știm, care este valoarea minimă și valoarea maximă, este un soft care este util la următorul lucru: pentru referatele de necesitate, așa cum sunt convins că dumneavoastră știți, există obligativitatea de a avea o valoare maxim estimată. Pentru a fundamenta această valoare și pentru a încerca să obținem cel mai bun preț, pentru a verifica toate ofertele...și repet, pentru a le fundamenta, acest soft, asta face...Este o emisiune...se numește dosar de politician, de exemplu, utilizează acest soft.”

Dl consilier Moulin Guilhem Ch riști an:,,Pentru informația dumneavoastră...există un ONG care se numește Inițiativa România și pe site-ul lor au aceeași aplicație, dezvoltată de ei, fără absolut niciun cost. Nu înțeleg de ce cheltuim încă 300 de mii de lei, când putem să avem un serviciu gratuit...Să vorbiți cu ei, poate......”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cine sunt fondatorii asociației, membrii fondatori?”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„Nu mă interesează...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ba da...Vă interesează!”

Dl consilier Moulin Guilhem Christian:„...Au o aplicație dezvoltată, proprie și care nu costă absolut nimic. Acum, noi spunem mereu că avem cel mai mic buget dintre toate sectoarele din București...Nu înțeleg de ce mai cheltuim 300 de mii de lei pentru o astfel de aplicație?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ca să urmărim...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Domnule consilier, regulile de bază ale unui sistem democratic sunt următoarele...Aș fi înțeles să aveți această abordare dacă lucrurile nu erau transparente. Este un buget transparent, este...Această propunere...m-ați întrebat, v-am spus, este o propunere pe care o facem...Democrația presupune că minoritatea se supune majorității. Dacă propunerea noastră nu este bună, în mod evident, nu este acceptată, dacă este bună, este acceptată. In rest, discuții de genul acesta, mi se par inutile.Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Trocan. Vă rog!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doresc să depun un amendament. Având în vedere necesitatea desfășurării actului educațional în condiții de siguranță, în sprijinul elevilor, corpului profesoral și al părinților, doresc să depun un amendament privind introducerea pe lista de investiții a următoarelor poziții: <lucrări necesare obținerii avizului ISU pentru Școala nr.79 - valoare - 520 de mii de lei; lucrări necesare obținerii avizului ISU pentru Școala nr.97 - valoare - 520 de mii de lei; lucrări de reparații și modernizare pentru Școala nr.79 -valoare - 1 milion de lei; lucrări de reparații și modernizare pentru Școala nr.97 - valoare - 1 milion de lei. Astfel, prin raportare la celelalte obiective de investiții, solicităm alocarea a câte 1 milion de lei pentru execuția lucrărilor de reparații și modernizare pentru fiecare școală, din care 200 de mii de lei vor fi bugetați...credit bugetar în anul 2017, iar restul credit angajament, iar pentru lucrările necesare obținerii avizului ISU solicităm alocarea a câte 520 de mii de lei pentru execuția...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„2018...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „..2018...Mă scuzați!...alocarea a 520 de mii pentru execuția acestor lucrări prin dezangajare temporară de la Capitolul de salubritate - trimestrul 4. Pentru realizarea lucrărilor este necesară întocmirea documentațiilor tehnico-economice. In consecință, solicit bugetarea a câte 30 de mii de lei pentru fiecare școală. Totodată, solicit executivului bugetarea sumelor necesare conform prevederilor legale pentru contractarea serviciilor de dirigenție de șantier>”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. Supunem la vot amendamentul domnului Trocan.Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Domnul Primar...Vă rog!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De asemenea, ca și element de interes pentru domeniul educațional, aș dori să fac următoarele precizări: pe lista de investiții a Primăriei Municipiului București, se găsesc patru unități școlare din Sectorul 4. La ora aceasta este Liceul Gheorghe Șincai, Floria Capsali, Dinu Lipati și...domnul Trifu...Mihai Eminescu. Deci, sunt cele patru unități școlare pe care le avem pe lista de investiții ale Primăriei Municipiului București, pentru modernizare. Asta am dorit să vă spun. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Vă mulțumim! Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat.Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 16 voturi pentru și 10 abțineri, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.2: Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 374/28.12.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economică la faza Studiu de Fezabilitate aferentă obiectivului de investiții “amenajare parcare cca. 700 locuri de parcare str. Pridvorului nr. 24, sector 4, București” Domnule Primar, vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este vorba despre înlocuirea cuvântului parcare cu cuvântul parcaj. Despre această eroare materială este vorba.”

Președintele de ședință, dl consilier Ioan Gâf Deac:„Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, se abține sau este împotrivă? Cu 20 de voturi pentru, 2 abțineri și 4 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul nr.3: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, proprietate privată, situate în Sos. Giurgiului nr. 235-239, str. Caporal Gheorghe Ion nr. 14 și str. Frumușani nr. 81, acceptarea unei donații privind o parte din terenul aferent străzii Cărăruia precum și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4, împreună cu terenul proprietatea

Municipiului București din str. Frumușani nr. 8H. Domnul Laurențiu, domnul Primar, vă rog! Domnul Primar..!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dacă îmi permiteți...Este vorba despre următoarele aspecte: pe Șoseaua Berceni, pe Turnu Măgurele, pe Caporal Luică, există suprafețe de 160 de metri, de exemplu, de care avem nevoie pentru a obține, de exemplu...în capătul străzii Luică...vă dau...unul dintre ele, intersecție cu Șoseaua Giurgiului, sunt în acest moment trei benzi, posibilitatea reală de a mai obține o bandă este nulă, fără a intra în proprietatea vecină. Din acest motiv, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu cetățenii, cu proprietarii acestor locații, ei și-au manifestat întreaga deschidere pentru acest lucru. Unele terenuri pe care le avem, le avem cu titlu gratuit, ni le dau...Unii le donează, alții ne dau drept de superficie, alții ni le vând...este pestriță situația aceasta și în mod evident, am primit donație...și dorim să acceptăm această donație, bucata din strada Cărăruia, care, până Ia un anumit moment nu a putut să fie funcțională și dorim să acceptăm și să intre în domeniul public suprafața de teren primită cu titlu de donație, în zona respectivă. Din acest motiv, tocmai pentru a acoperi toate nevoie le existente în acest moment, în ultimul moment am solicitat și solicităm Consiliului General al Municipiului București, ceea ce am solicitat...și în mod evident, Consiliului Local, acordul pentru acest lucru.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Laurențiu Ștefan. Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da. Am citit și noi...Intr-adevăr, donația din Cărăruia este Ok, relocarea locului de joacă, este Ok...Aș avea un singur amendament, este vorba de Luică-Giurgiului, pentru că dacă în celelalte sunt specificate număr cadastral și suprafețe, aici este un lot de 8 mii de metri. Știu că nu este dezembrarea cadastrală încă făcută...și aș avea următorul amendament, să sune în felul următor:<se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării unor suprafețe de teren, rezultate din proiectul tehnic de lărgire a șoselei>...pentru că sunt 8 mii de metri. Acolo avem nevoie de 3 metri x 90...Să fie totuși, cât de cât, delimitată...și cei din Consiliul General...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Este o completare excelentă, unul la mână. Doi la mână: suprafața, vă și spun, estimativ, că nu avem...Estimativ, discutăm de circa...pe tronsonul acela...160 metri...160 de metri este fâșia...din ceea ce știu. Sunt două entități: una este domeniul public...pentru că am verificat ieri, iar cealaltă unde avem gardul acela din beton, cu construcția respectivă, fașia de care avem nevoie, are undeva la 160 de metri pătrați. Calculând că am fi în aceeași cotă pe care am evaluat-o...de exemplu, în Aleea Terasei...undeva la 400 de Euro, mai mult de...60, 65 de mii de Euro, 70 de mii de Euro...cea mai nefericită situație. Nu are cum să coste atâta bucata aceea...și ați văzut cât de importantă este bucata pentru traficul din zona respectivă^ Deci, nu discutăm de un colț...La fel a fost și cu bucățile acelea de parc...Zona are im preț mai mic, decât în zonele respective, sunt bucăți foarte mici, unele dintre ele, reprezintă, de exemplu, accesul...și ați văzut acolo...pe care este rampa în parcare. Foarte potrivită abordarea dumneavoastră și eu o îmbrățișez!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier, vă rog să depuneți și în scris, amendamentul, să-l avem și vă aștept ca să-l și citesc și să-l supun la vot acum.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă propun să-l supuneți la vot și până la sfârșitul ședinței o să-l aveți!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Mai citiți-1 o dată. Vă rog! Doar completarea.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Se modifică articolul 1. După unor suprafețe de teren, <rezultate din proiectul tehnic de lărgire al străzii Luică> Sunt 5 cuvinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Supun la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Domnul Trocan, vă rog!”

Dl Trocan Andrei George- Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O

propun introducerea a două noi articole, având următorul conținut: articolul 4, alin.l. Reformulăm: <Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării/închirierii unor suprafețe de teren, proprietate privată situate în Șoseaua Berceni pentru realizarea obiectivului de investiții, supralărgire Șoseaua Berceni, tronson 2, între strada Iriceanu Ion și stația de metrou Dimitrie Leonida - IMGB și tronson 3, între stația de metrou Dimitrie Leonida - IMGB și linia de centură> Aliniatul 2: <Imobilul teren menționat la articolul 4 se identifică conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior prin proiectul aferent obiectivului de investiții>. Articolul 5, aliniatul 1: <Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Primarului Sectorului 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării/inchirierii unor suprafețe de teren proprietate privată situate în strada Tumu Măgurele pentru realizarea obiectivului de investiții, supralărgire strada Turnu Măgurele. Aliniatul 2. <Imobilul teren menționat la Articolul 5 se identifică conform Anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar suprafața exactă va fi individualizată ulterior prin proiectul aferent obiectivului de investiții> De asemenea... <Articolul 4 și Articolul 5 din proiectul de hotărâre, mai sus menționat, își vor păstra conținutul și vor deveni Articolul 6, respectiv, Articolul 7> ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Supun la vot amendamentul domnului consilier Trocan. Cine este pentru?....încă un vot, vă rog! Verificați aparatele...Vedeți să scrie voting casting. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri, amendamentul a fost adoptat. Domnul Laurențiu Ștefan, vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mai am un amendament. Nu mai știu exact ce articol va fi...Va fi penultimul articol...care îmi doresc să sune la modul următor:<Toate spațiile care vor fi închiriate/achiziționate, vor fi conform proiectelor tehnice și/sau închiriate, da....fără sleș...sau închiriate, vor fi conform proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor respective>”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Supun la vot amendamentul domnului consilier Ștefan, Vă rog! Cine este pentru?...Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat. Cine este pentru, se abține sau este împotrivă?Vă rog! Procedură de vot, dragi colegi! Merci! Cu 26 de voturi pentru, așa cum a fost el amendat, proiectul a fost adoptat. Punctul nr.4: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.37/27.02.2018 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale și internaționale. Aici am eu un amendament. Este vorba despre o elevă a Școlii nr.194, pentru care, în aceeași clasă cu cele trei colege ale ei, au participat împreună la același concurs, au aceeași diplomă...am să vă pun la dispoziție, la amendament și diploma respectivă...A fost omisă dintr-o eroare și a doua oară din listă. Amendamentul este o completare a Anexei <Se completează cu poziția 27 - Pârvu Bianca-Maria, clasa a IV-a C... - 596 lei este cuantumul ca și la ceilalți colegi...Școala Gimnazială nr.194 - se modifică și totalul în consecință, 23.173...>Vă supun la vot acest amendament. Cine este pentru?...Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere, amendamentul a fost adoptat. Sunt curios cine s-a abținut? Dacă a facut-o din greșeală sau...Ok. Este din greșeală...Este în regulă...Domnule Matache, a fost greșeală sau reflex?... (intervenție în sală fâră zmcro/on/..Nu...Discutasem cu domnul Matache la comisie...E Ok. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumesc! Și îmi cer scuze pe această cale părinților, în numele...Aici vreau să mai am o discuție, pentru că nu vreau să trecem acest punct. Atrag public atenția doamnei directoare de la această școală să nu arunce pisica asupra Consiliului Local și a Primăriei, că nu vrem noi să dăm burse, să nu uite nimeni că nu suntem toți bătuți în cap, bursele sunt date, votate de noi în Consiliul Local, în urma propunerii Consiliilor de Administrație ale Școlilor, respectiv, ale Școlilor. Aici avem o problemă...Mai este încă o problemă și toți suntem la partea asta de învățământ, atrag public atenția doamnei directoare de la Grădinița Strop de Rouă, că nu are de ce să ceara părinților 50 de lei pentru materiale de curățenie, de trei ori pe an, pentru că aceste materiale de curățenie sunt asigurate întocmai cu cererile domniilor lor, de către Primăria Sectorului 4. Dacă mai avem sesizări pe această temă, că se cer bani părinților pentru aceste elemente, vă voi propune comisii de verificare și, inclusiv, să luăm măsuri administrative împotriva acestor oameni. Nu este normal și firesc să se ceară bani părinților pentru materiale de curățenie. Primăria asigură absolut toate lucrurile necesare din acest punct de vedere și este o rușine că se întâmplă acest lucru. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„De asemenea, o să-i rog pe toți colegii care sunt în consiliile de administrație la școli, licee și grădinițe, să manifeste o atenție sporită vizavi de acest aspect pentru că, din nefericire, deseori ne vedem plasați într-o situație ușor jenantă în care, pe lângă faptul că există această posibilitate de a solicita părinților bani pentru achiziționarea unor lucruri normale cum sunt materialele de curățenie, cum simt furniturile de birou, vă rog să vă asigurați că nu se întâmplă acest lucru, că nu se întâmplă acest lucru, pentru că Primăria Sector 4 are un acord cadru, are procedură pentru asta și are bani alocați pentru asta, pe de o parte. Pe de altă parte, inclusiv pentru ceea ce înseamnă reparațiile de care școlile au nevoie, de asemenea avem un acord cadru de reparații și este inacceptabil să permitem să se solicite bani pentru așa ceva. Vă rog mult de tot pe toți colegii din consiliile de administrație să fie vigilenți în legătură cu acest lucru și în măsura implicării dumneavoastră, să reușim să eradicăm acest obicei defect. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc, domnul Primar. Am să vă rog domnule Primar și urmează domnul Negrilă, chiar să dați un comunicat de presă pe site-ul oficial al Primăriei pentru ca toți părinții să ia la cunoștință faptul că aceste materiale sunt asigurate fără niciun cost din partea părinților, de către Primăria Sector 4. Domnul Negrilă, vă rog.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Vin și eu cu o completare la ce spune domnul primar. Mie mi s-a întâmplat personal la Școala 190, mi-a cerut doamna directoare dacă găsesc un sponsor, să ne aducă niște huse pentru saltelele din sala de gimnastică iar eu i-am spus foarte clar ca bănuiesc că există un buget, că primăria asigură așa ceva. Iar la Școala 194, că tot vorbea colegul meu, doamna nu numai că aruncă pisica la consiliu, e un lucru urât care-1 face dânsa ca și manager, o aruncă pe subalternii dânsei. Cred că și eu și domnul Trifu care suntem acolo, ar trebui să-i atragem atenția că nu e tocmai în regulă să arunci pisica pe subalternii tăi. Până la urmă tu ești managerul acolo. Domnul Șupeală, îmi cer scuze. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,Vom face întocmai în cursul săptămânii viitoare, vom da un comunicat al Consiliului Local și o să vi-1 supun la vot acest comunicat, să fim cu toții de acord cu el, semnat de toți colegii consilieri, în care să menționăm foarte clar, să facem un apel împreună către părinți să nu mai facă acest lucru. îi rugăm mult de tot și subliniem că avem la dispoziție aceste sume, cu singurul amendament că ele trebuie să fie și justificat solicitate, ăsta este elementul de noutate care ne-a condus la astfel de abordări. Ele trebuie să fie justificate, de exemplu sunt unele entități care consumă de 10 ori mai multe produse decât alte entități, chiar dacă au un număr similar de elevi, din acest motiv ne interesează ca orice acțiune pe care o facem să aibă justificare. Mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Este prezent și domnul Grozavu, deci suntem 27 de consilieri. O să trebuiască să facem o pauză de jumătate de minut ca să se dea o reînregistrare a prezenței tuturor consilierilor, după ce domnul consilier validează cartela. Ne-am reînregistrat ca prezență în sistem, nu suntem în pauză, reluăm lucrările ședinței. Mergem la Punctul 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București. Sunt colegi care au ieșit din sală? Atunci o să-i așteptăm să revină. ...(intervenții în sală fără microfon)...Bun, au revenit în sală toți colegii. Continuăm, Punctul 5: Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Berceni nr. 183 b, Sector 4, București. Dacă sunt discuții? Domnul Ștefan Laurențiu, vă rog.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„O să merg direct la punctul 7, practic punctele 5, 6, 7 sunt pe aceeași tematică.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi nu mai vreți să așteptați până la punctul acela ? Haideți să o votăm pe asta și...”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în principiu e același... e vorba de niște diferențe. Și pot să iau într-adevăr și Piața Apărătorii, dar iau Piața Progresul pentru că e elocvent. Văd aici în 2003 suprafața pieței era de 6479 mp , după asta venim în 2011 suprafața pieței este de 7943, după aceea se fac măsurători în prezent și coborâm iar Ia 7196. Lipsesc practic 855 mp de pe Șoseaua Giurgiului. Aș vrea o clarificare, cum s-au făcut măsurătorile, cum s-a construit, că totuși sunt niște diferențe de 1500 de metri, 900 de metri ? Terenul e teren totuși! Dacă ne poate lămuri cineva. în partea cealaltă sunt numai 9 mp într-adevăr, la Apărătorii Patriei. Iar dincolo, s-au luat 265 mp, la Covasna, pentru centru multicultural. O clarificare aș dori. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru că inițiatorul a fost domnul Grecu, o să ne dea dânsul lămuriri.”

DI Dan Grecu - Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4:„Ideea este în felul următor: au fost făcute măsurători cadastrale de o firmă abilitată. Noi trebuie să facem cadastru și întabulare la piețe, această măsurătoare noi o vom trimite către cadastru, este un cadastru provizoriu iar Primăria Capitalei va face cadastru care va rămâne ...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul consilier a întrebat altceva, cum a rezultat diferența între...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este simplă, domnul consilier, cum ni se întâmplă și la Piața Sudului, atâta timp cât nu vom face ci doar o măsurăm, ați înțeles? Funcție de momentul în care se efectuează măsurătorile, după cum corect ați sesizat acest lucru, se obțin alte rezultate. N-are sens să intrăm în ...nici eu nu înțeleg, sunt niște fenomene paranormale probabil...Scopul final pe care-1 avem este acela de a intabula, așa cum am făcut cu Piața Sudului în premieră. Gândiți-vă că nicio piață, chiar dacă pe unele dintre ele sunt asocieri în participațiune, nu au fost intabulate ever. Scopul final pe care-1 avem este acela de intabula piețele, de aceea avem această nevoie pentru documentația cadastrală este identică filozofia cu cea pe care am aplicat-o la nivelul Pieței Sudului. Astea sunt lucrurile pe care le-am constatat în mod evident. Ele trebuie confirmate sau infirmate de Agenția Națională de Cadastru. Este simplu.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Da, eu înțeleg necesitatea și oportunitatea, asta e clară, nu se discută, dar nu știu cum se fac măsurătorile astea. Ei răspund într-adevăr, firma care face măsurătorile răspunde, dar și noi și cu CGMB până la urmă răspundem, că se intabulează în baza hotărârii noastre.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aveți dreptate, ceea ce vedeți dumneavoastră văd și eu, de aceea mi-am propus și împreună consider că avem același obiectiv final, ca elementele importante pentru comunitatea noastră, cum sunt piețele toate să aibă cadastru. Și vă mai spun un lucru, am constatat cu foarte mare tristețe, în anul 2019 expiră asocierile în participațiune din 4 piețe. Ne mai revine una, în rest, nu ne mai revine nimic. E o mare tristețe. Piața Norilor este singura care va reveni Consiliului Local, în rest toate celelalte piețe, datorită unei legi extrem de urâte, mizerabile din punctul meu de vedere, sau aplicată foarte prost, Legea 550. Restul piețelor care au fost în patrimoniul Consiliului Local, nu mai avem ce să recuperăm din ele. Mă mir, sunt șocat că această piață, cu ghilimelele de rigoare, revine în patrimoniu și ați văzut sigur pe lista de investiții inclusiv studiul de fezabilitate pentru noua piață, măcar să ne asigurăm că va reveni și că va fi un lucru... o zonă civilizată pentru că e un necesar teribil acolo. Douăzeci de ani nu s-a întâmplat nimic la Piața Norilor. Tarabele sunt de acum 20 de ani.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sută la sută spun eu că nu s-a întâmplat absolut nimic de când m-am mutat în București din 1987, tot aceleași tarabe sunt. Bun, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 5. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cine este pentru? 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Aleea Covasna nr. 3 bis, Sector 4, București. Cine este pentru, vă rog? 27 de voturi pentru, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind constatarea și aprobarea suprafeței totale a imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Giurgiului nr. 109 A, Sector 4, București. Supunem la vot. Cine este pentru, vă rog? Cine se abține? împotrivă? Votați, vă rog. Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 15/31.01.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea spațiilor excedentare din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 4, caietului de sarcini, modelului de contract de închiriere. Dacă sunt discuții? Domnul Matache, vă rog.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Aș avea de obiectat prețul chiriei care am văzut că acolo este în euro și cred că ar trebui să fie în lei și contractul am văzut că este doar în 2 exemplare originale. Din ce știu, am mai făcut contracte de închiriere și ar trebui să fie 3 contracte originale: unul la proprietar, unul la chiriaș și unul la Taxe și impozite....la ANAF...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și proprietarul cine este, domnul consilier?”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor: „Păi proprietarul am fi noi să zicem.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și noi suntem și Taxe și impozite.”

Dl consilier Cristinel Nicușor Matache: „Da. E adevărat.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Deci, trebuiesc 2 sau 3? Ce părere aveți? Șah !

Dl consilier Cristinel Nicușor Matache:„Șah mat!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. Mai sunt alte discuții? Chiria presupun că este în lei echivalent euro, la cursul BNR probabil, la cursul zilei. Scrie de altfel în articolul 5, Ia 5.2 aveți. La 5.2 se face această specificație că prețul e în lei, peste tot apare această mențiune. Bun supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, vă rog? Cine se abține? împotrivă? Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe pe pagina a doua, Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 4 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociațiilor de proprietari/proprietarilor a blocurilor de locuințe incluse în „Programul multianual de investiții pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe în Sectorul 4 al Municipiului București în perioada 2014-2030” Dacă sunt discuții? Țineți mâna sus să vă văd. Deci, domnul Călina, doamna Murgoci, domnul Ștefan Laurențiu, domnul Sava. Domnul Călina sunteți primul, vă rog.”

Dl consilier Simion Dan Călina:,,Am rugămintea să ne explice cineva, la articolul 9 ni se spune că taxa se stabilește prin decizie de impunere emisă de către Direcția Generală de Impozite și

Taxe Locale, în baza referatului prevăzut la articolul 5 din regulament. Să ni se spună și nouă către cine se va emite această taxă de impunere? Către proprietari sau către asociația de proprietari?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Către cei cu care s-a semnat contractul. Semnatarii contractului sunt reprezentați de primărie respectiv asociația de proprietari.”

Dl consilier Simion Dan Călina:„Atunci mai sus de ce introducem ca în cazul în care un proprietar a decedat, moștenitorii vor prelua...pentru că ...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului.4 al Municipiului București:„Pentru că în urma succesiunii... deci trebuie să avem două căi, da? Sunt mai multe categorii de asociații de proprietari, unele dintre ele își pot rezolva fără niciun fel de probleme singure, problemele cu cei care sunt rău platnici, dar în același timp trebuie să ne rezervăm și noi această posibilitate de a acționa în solidar cu asociațiile de proprietari, care în unele situații nu au know-how-ul necesar, pentru a le sprijini în recuperarea sumelor.”

Dl consilier Simion Dan Călina:„De ce întreb asta? Pentru că în cazul în care decizia de impunere se emite către asociația de proprietari, e clar că datoria pică fix în sarcina asociației de proprietari și atunci este obligația asociației de proprietari de a recupera această taxă și atunci nu ar trebui să mai implicăm în această hotărâre persoanele fizice. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ideea este simplă, trebuie să fim alături de asociațiile de proprietari pentru că, din nefericire, nu toate dintre ele au această posibilitate de asistență juridică. De aceea în solidar cu asociațiile de proprietari ne putem îndrepta asupra celor care nu plătesc taxe, asupra celor care, de exemplu au un document de succesiune pe care nu-1 respectă, ideea este să avem ambele posibilități de a acționa și nu doar una. Asta este filozofia acestei idei.”

Dl consilier Simion Dan Călina:„Deci întrebarea mea era clară, dacă această decizie de impunere va fî către asociație sau către...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Ca și regulă generală, pentru că e normal avem un contract de mandat pe care l-am semnat cu o asociație de proprietari, în mod evident, cu partenerul contractual, lui te adresezi. Insă există situații reale și vor exista, în care partenerul nu are această forță juridică de a recupera și de aceea împreună cu partenerul nostru, ne adresăm instanței.”

Dl consilier Simion Dan Călina: „Ok. Mulțumesc mult.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Cu mare plăcere.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Da, o parte din întrebări erau asemănătoare cu ale colegului meu. Am însă o altă întrebare. Dacă s-a discutat cu asociațiile de proprietari, dacă s-a lacut un soi de dezbatere publică pe tema acestui proiect.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamna consilier, sunteți ca de obicei foarte simpatică. Avem evident semnate contracte cu asociațiile și în general, ca atunci ca la un contract de vânzare- cumpărare, știți ca nu facem dezbatere publică, el are legătură cu prețuri, are legătură cu valori, da? Aceste contracte de mandat, pentru că reabilitările în mod evident se fac în baza unor contracte, ele se numesc contracte de mandat, de aceea modalitatea de recuperare este strict reglementată de contractul pe care noi îl avem cu Banca Europeană de Investiții, de exemplu când vorbim de banii de acolo și este reglementată și cu Uniunea Europeană prin POR. Avem niște termene și condiții, nu este o chestiune aleatoare sau o problemă subiectivă. Vă mulțumesc.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Era vorba de informarea lor. Nu știu, eventual după această ședință, ca să priceapă oamenii despre ce este vorba.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Doamnă, deci avem niște contracte semnate, când oamenii semnează contractele în ele sunt, apropo de informare, sunt trecute termenele și condițiile, de aia există clauze contractuale, de aia sunt deja informați, că ei au semnat informați, contractele. Oamenii au semnat informați contractele. Chiar nu înțeleg, acum cu seriozitate vă spun, nu înțeleg ce vreți să mă întrebați, sincer, sunt uluit.”

Dna consilier Mihaela Murgoci:„Se aplică și contractelor deja semnate?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da!”

Dna consilier Mihaela Murgoci: „Unii proprietari, unii administratori, președinți de asociații nu știau acest lucru. De asta întreb.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Păi, dacă l-au semnat? Deci încă o dată vă spun, sunt niște lucruri semnate. Sunt deja semnate. Pentru că nu putem să facem reabilitări. Mai mult decât atât, trebuie să știți că în momentul în care, de exemplu, facem o expertiză pe un bloc sau facem proiectarea, ea se face tocmai în baza acestui contract de mandat. Pentru că în realitate sunt și asociații de proprietari care nu-și doresc și nu sunt puține, care nu-și doresc să facă reabilitarea. Nu-și doresc pur și simplu iar atunci nu au contract de mandat. înțelegeți? Deci este o chestiune benevolă . Nu putem să reabilităm cu japca.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Că s-ar numi viol administrativ. ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dumneavoastră sunteți mult mai romantic astăzi.” ...(intervenții în salăfără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Hărțuire, doar așa să intri în contact cu ei, dar dacă le și reabilitezi fără să vrea, e viol, ce să mai!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„în primul rând am o eroare materială. La articolul 6 avem 10% reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale în durata de recuperare de 30 luni 5 ani. 5 ani au 60 de luni. Ok ?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Ați făcut o constatare justă! Chiar așa e ! ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Mulțumesc, domnul Primar. Am să fac un preambul. Amendamentul pe care-1 propunem, am văzut că este o perioadă de grație de 5 ani de zile. Perioada de rambursare este de 10 ani de zile. în opinia noastră, o rambursare fără perioadă de grație, ar micșora, bianual, bineînțeles, ar micșora efortul pe care-1 fac asociațiile de locatari și implicit proprietarii iar pentru bugetul nostru, că practic e o creanță pe care noi o avem asupra asociațiilor de proprietari și implicit proprietarii iar bugetul nostru ar avea mai puțin de suferit. Să dăm un credit comercial, să începem să recuperăm o creanță după 5 ani de zile și plus că și efortul cetățenilor va fi mai mare dacă va fi doar pe 5 ani de zile. Formulez și amendamentul, dar am făcut un preambul”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„înainte de a avea amendamentul, înainte de a-1 propune, vreau să vă spun o realitate. Probabil că, nu știu să vă spun exact procentul, dar mai mult de 90 % din cetățenii care au reabilitat blocurile cu BEI, nu plătesc deloc această taxă, au cota zero. Această sumă fiind subvenționată în baza hotărârii noastre legată de protecție socială. Acuma eu sunt în același timp chiar dacă la nivel teoretic ar fi trebuit să înceapă să plătească oamenii lucrul acesta, n-a plătit nimeni niciun leu până în acest moment. Sunt convins că într-un viitor apropiat și asta este și ideea, asta este și filozofia acestui aspect, datorită modului în care arată în general orașul nostru și ale problemelor cu care se confruntă, nu numai cetățenii sectorului 4, cât cetățenii municipiului București, va fi identificată o soluție în care toate aceste lucruri vor fi eminamente gratuite. Ăsta este și motivul, asta este și filozofia pe care o am vizavi de prorogarea acestui termen. Convingerea pe care o am este aceea că se vor indentifica soluții pentru ca aceste lucruri să fie gratuite. Uitați, de exemplu, aveam pe lista de investiții a Primăriei Municipiului București pentru anul acesta, la reabilitare termică, de asemenea o premieră, 153 de blocuri. Cetățenii ale căror blocuri sunt reabilitate în acest program, nu plătesc nimic. De asemenea, cetățenii care au avut, începând cu anul 2012, au beneficiat de primul contract cu Banca Europeană de Investiții, de asemenea n-au plătit nimic. Ar exista în acest moment o formă reală de discriminare. Singurul loc în care nu putem să facem această subvenție de 100% este POR-ul, unde în cea mai nefericită situație, cota de participare a asociației este de 3, 5 % , pentru că întreaga sumă de 21,5% poate fi, conform regulamentului, conform ghidului, poate fi compensată de autoritatea locală, în urma anchetelor sociale. Asta este filozofia pentru care nu e util să prorogăm. Acest model este aplicat nu numai la noi, da? Deci nu este o premieră. Tocmai pentru că dorința pe care am avea-o ar fi aceea ca întregul program să fie gratuit. Și vedeți, am fi într-o situație destul de neplăcută. Acuma dacă domnul Sava ar avea schela pe bloc peste două luni și dumneavoastră o aveți acuma, dumneavostră să plătiți și dânsul să nu plătească. N-ar fi ok. Asta este ideea și asta este filozofia pentru care am propus prorogarea practic a termenului de recuperare.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am înțeles. în fine, noi ne menținem amendamentul practic asta este o tehnică de recuperare a creanței. Voi formula și amendamentul. înainte de asta am o întrebare către domnul director Hrant. Care este soluția tehnică și cadrul legislativ pentru transformarea unei creanțe a noastre, a primăriei de sector într-o taxă. Știu că există o legislație, dar aș dori să ne lămurească dacă se poate, domnul Hrant. Mulțumesc.”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:„ în primul rând, bună ziua tuturor. Referitor la cadrul legislativ, în ceea ce privește de exemplu salubrizarea, există o... (intervenții în sală fără microfon)...Știam că e anvelopare, dar vroiam să dau un exemplu comparativ. în ceea ce privește salubrizarea avem posibilitatea legală să facem asta, deci trebuie să fie prevăzută expres și în lege această posibilitate. Nu se face de către consiliul local fără să ai un cadru legislativ inițial. Ca și în cazul salubrizării și în cazul reabilitării avem aceeași situație. Există o lege care prevede posibilitatea de a recupera aceste creanțe prin două modalități: una este să iei direct suma efectiv investită și a doua este transformarea unei taxe. Opțiunea sectorului 4 a ales ca fiind varianta a doua, cea de a se transforma în taxă. Deci este o opțiune legală, legea o permite, există legea care reglementează această activitate de reabilitare termică și noi am optat pentru ea. Acuma modalitatea lor de recuperare practică, din câte știu eu la nivelul sectoarelor nu există o experiență pe mai mulți ani, vastă, în acest sens și atunci noi practic și pe această temă, ca și la salubrizare, o să fim un pic pilot. De ce ? Pentru că așa cum știm, reabilitarea inițial ca și propunere, ca și variantă oferită cetățeanului, a fost foarte mult pe ideea de a se asigura o... spre gratuite, în direcția asta, dar nu s-a putut face acest lucru și acuma trebuiesc clar stabilite aceste costuri, să fie în stagiul în care au beneficiat efectiv, ceea ce e și normal . Ei, proprietarii au beneficiat de, să zicem, plus valori asupra apartamentului lor și imobilului lor și atunci trebuie să-și achite o sumă. Sumă care de fapt ea nu este integrală decât în foarte puține cazuri. Practic este o sumă subvenționată și atunci taxa asta este o modalitate în care recuperează statul o parte din cheltuielile pe care le-a făcut la această acțiune. Noi până acum nu am făcut nicio recuperare efectivă de această taxă, așa încât ne gândim pe parcurs, vedem exact cum vom proceda.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„în preambulul proiectului de hotărâre este indicată legislația specifică, aveți ordonanța, articolul 14, Ordonanța 18 din 2009 și acolo aveți detaliat toate lucrurile acestea. Acesta este cadrul legislativ folosit pentru argumentele domnului director Hrant.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Vă mulțumesc, domnul director. Formulez și amendamentul și-am încheiat. Articolul 6 se modifică în sensul că se va scoate < după primii 5 ani >, tot la articolul 6 < taxă bianuală lei = valoare totală lei x 5%> și articolul 7 < durata de recuperare a taxei este de 10 ani > se scoate < din care primii 5 ani de grație>. Ăsta e amendamentul. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O să vă rog să le formulați și în scris.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă pun, dacă-mi permiteți, domnul consilier o întrebare politică: sunteți de acord cu gratuitate pentru blocurile reabilitate?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Da, sunt de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Bun. Atunci de ce nu încercăm să obținem și să nu luăm oamenilor pe acești 5 ani, bani. Este în contradicție cu afirmația dumneavoastră amendamentul pe care l-ați făcut.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Pentru că, financiar vorbind, domnul Primar, sarcina pe următorii 5 ani va fi dublă pentru ei. Din punct de vedere politic dacă discutăm, mai este un mandat și jumătate între ăștia 5 ani.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„încă o dată vreau să rețineți acest lucru: atâta timp cât obiectivul final este acela și daca obținem gratuitate de exemplu și oamenii fac efort lună de lună 5 ani de zile, e Ok? ...5 ani în viața unui om înseamnă mult, foarte mult, enorm. De aceea v-am adresat această întrebare, sunt destul de puține momentele, din nefericire, în care putem avea dezbateri ideatice, dar este unul dintre aceste momente și prefer și-mi face o deosebită plăcere să discut mai ales cu dumneavoastră la nivel filozofic, aceste abordări. De aceea solicitarea pe care o am către colegii consilieri este aceea de a fi de acord să prorogăm acest termen, cetățenii sectorului 4 să aibă gratuitate pentru acest program de reabilitare.”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Cu gratuitatea, domnul Primar, repet, sunt de acord.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E adevărat, e gratuit, dar cu bani”.

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Cu rostogolirea unei creanțe aici am alt punct de vedere. E o formă de recuperare a unei creanțe. Dacă votam gratuitatea, aș fi votat pentru ea sigur. Vă mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O secundă, să votăm tehnic amendamentul domnului Ștefan Laurențiu, după care domnul Sava, după care domnul Ceacâr, după care domnul Călina. Supun Ia vot amendamentul domnului Ștefan, vă rog. Cine este pentru, vă rog? Cine se abține? împotrivă? Cu 8 voturi pentru, 10 abțineri și 9 împotrivă, amendamentul nu a fost adoptat. Continuăm dezbaterile. Urmează domnul Sava, după care domnul Ceacâr, după care domnul Călina, vă rog.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea să fac o precizare. în primul rând.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Iertați-mă, vă întrerup. Până în acest moment viscolul ne-a priit, n-am țipat unii la alții, e prima ședință când e chiar plăcut. Vă mulțumesc, continuați.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Păi, atunci înseamnă că trebuie să mai stăm aici mai mult împreună. Da, vroiam să fac o precizare, până acum s-a spus, domnule să amânăm această taxă de plată pentru că în viitorul apropiat presupun eu că ea nu va mai fi obligatorie și că cetățeanul nu va mai plăti nimic. Noi acum discutăm pe ce înseamnă lucruri reale. Discutăm de taxă, discutăm de legislație la care ați făcut referire mai devreme, cum că proprietarul căruia i s-a anvelopat apartamentul este obligat să plătească această taxă. Nu putem să spunem că peste 5 ani, în timp de 5 ani de zile nu va plăti nimic, urmând să plătească dacă neșansa, asta e, a avut ghinion cetățeanul, în următorii 5 ani să plătească toată suma. Noi considerăm că e mai ușor și venim în sprijinul lui dacă ar plăti această taxă anual, imediat după ce s-a făcut recepția lucrărilor întrucât după ce s-a făcut anveloparea, clar cetățeanului o să-i mai rămână niște bani în buzunar mai mulți și poate să acopere această taxă. Deci, sprijinul pe care noi putem să-I acordăm cetățeanului, este ca această taxă să fie plătită bianual, imediat după ce s-a terminat recepția lucrărilor. Nu este normal să presupunem că e gratuit, nu e nimic gratuit. Haideți să ne înțelegem! Nu e nimic gratuit! Că cineva o să spună, că știți văd eu în viitor, e clarvăzător, mă îndoiesc că ar putea să aibă aceste puteri paranormale. Mulțumesc.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Din ce ați spus v-ați apropiat de o zonă în care simt de acord cu dumneavoastră, că nimic nu e gratis, să știți. Simt de acord cu dumneavoastră, însă, tocmai că a fost o ședință extrem de plăcută nu vreau să generez o polemică, dar vă asigur că lângă cortul dumneavoastră o să fie un cort al nostru, al celor care suntem de acord cu gratuitatea pentru reabilitare termică, de exemplu. E un lucru pentru care milităm.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan: „înțeleg că o ne aprobați amplasarea corturilor așa cum am solicitat în cerere.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Vom analiza cererile dumneavoastră și vă vom răspunde în termenul legal. Este cod portocaliu în momentul acesta și... ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cred că vă pot aproba colegii din executiv vreo 4-5 zile azi, mâine, adică nu e o problemă. Dar mâine, e ok.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan: „O să informăm și noi cetățenii că, într-adevăr, nu se dorește să se dea curs solicitărilor lor și e normal. Mi se pare corect.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„E libertatea dumneavoastră, domnul consilier să anunțați ce considerați dumneavoastră de cuviință. Eu nu mă pot opune și e normal, trăim într-0 lume liberă și fiecare poate să anunțe ceea ce consideră de cuviință, cu condiția să nu genereze știri false.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O să vă rog să votăm asupra unui...Domnul Ceacâr, vă rog să mă iertați. Să nu uităm de îndreptarea erorii materiale din articolul 6, în loc de 30 de luni în paranteză 5 ani, 60 de luni în paranteză 5 ani. Aceasta este sesizată de domnul consilier. Vă rog să votăm acest amendament. Procedură de vot. 27 de voturi pentru. Eroarea materială a fost îndreptată.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„O mulțime de cetățeni citesc procesele verbale, dar prea puțini înțeleg ce se scrie acolo, de aceea aș dori să-l rog pe domnul Primar să ne explice foarte simplu, cum facea și fostul președinte Băsescu, în cuvinte foarte simple, care este contribuția locatarilor la anvelopare. Dar foarte simplu fără argumente juridice, tehnice, cât mai simplu. Vă rog!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „începând de astăzi, contribuția cetățenilor pe primii 5 ani este 0. Mai mult decât atât, vom demara toate demersurile necesare pentru a avea gratuitate pentru ce înseamnă programul de anvelopare. Există de asemenea două modalități de finanțare până în acest moment la care s-a mai adăugat încă una, deci avem trei versiuni de finanțare. Versiunea unu: banii proveniți de la Banca Europeană de Investiții, cota de participare a cetățenilor conform contractului cu Banca Europeană de Investiții este de 20% , însă în acest moment și este valabilă pe toată durata celor 10 ani, persoanele care au venitul mai mic decât salariul mediu pe economie, nu plătesc nimic. Deci este 100% gratuit. A doua situație, în care oamenii nu plătesc nimic, o reprezintă acest lot de 153 de blocuri pe care Primăria Municipiului București împreună cu Primăria Sectorului 4, le reabilitează. Acolo nu plătesc nimic. Situația a treia, sunt banii pe care-i primim prin POR, bani pe care-i primim de la Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are următoarea structură a costului: 50% din sumă este furnizată de Uniunea Europeană ceilalți 50% sunt structurați astfel: 25% reprezintă participarea primăriei iar ceilalți 25% reprezintă participarea cetățenilor. Revenind la participarea cetățenilor, din acești 25%, în urma anchetelor sociale, pentru persoanele ale căror venituri sunt mai mici decât salariul mediu pe economie, pot fi - evident și pensionarii, intră toată lumea aici-subvenționarea este de 21, 5 % , astfel încât suma finală întinsă pe 10 ani este de 3, 5% din valoarea investiției. Deci acestea sunt versiunile. Ne străduim ca prin programul cu Banaca Europeană de Investiții și prin eforturile pe care la nivel local împreună le facem, să obținem 100% gratuitate pentru primele două situații. Singurul element care nu poate fi deloc îndepărtat îi reprezintă cei 3,5% care intră în blocurile ce vor fi reabilitate prin POR. De asemenea vreau să vă informez, este un lucru extrem de important că a fost aprobată documentația pe POR pentru un număr de 96 de blocuri, astfel încât ceea ce am promis și anume un număr de minim 400 de blocuri reabilitate termic, este extrem de fezabil în acest moment, grație acestor trei modalități de finanțare. Dacă mai aveți clarificări de făcut.”

mic...”


Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Aș vrea să reluăm un pic. Ați zis dacă are venitul mai

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Salariul mediu pe economie.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„E 21,5% da?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„3,5% pentru cei care au salariul mai mic...Fiți atent: deci, 25% la nivel teoretic ar trebui să plătească orice apartament, orice familie, al cărui bloc a fost reabilitat. Pentru această familie există 2 două alternative: dacă oamenii au venitul mai mic decât salariul mediu pe economie per membru de familie, atunci cota de participare pe care o vor avea de plătit în 10 ani va fi de 3,5% pentru că această constatare a venitului se face în urma unei anchete sociale iar această anchetă socială poate să asigure subvenționarea cu o sumă de 21,5% din aceasta.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Am înțeles. Mulțumesc.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Deci la nivel teoretic sunt 25%. Din acești 25% , 21,5% reprezintă posibilitatea de subvenție pe care UAT-ul poate s-o dea iar 3,5% , indiferent de situație, reprezintă participarea oamenilor.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Călina, rog!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Aș dori la solicitarea câtorva colegi, domnul președinte dacă se poate, după ce încheiem dezbaterile pe acest subiect, să luăm o pauză de câteva minute. Dacă sunteți cu toții de acord, da?”

DI consilier Călina Simion Dan:„In dosarul care se depune în vederea reabilitării, există obligativitatea de a se depune un angajament de plată, în condițiile în care decizia de impunere este către asociația de proprietari, de ce mai este nevoie de acest angajament de plată? Pentru că sincer un proprietar care nu-și plătește, practic, el va fi acționat în instanță de către asociație, în baza acelei dispoziții de plată.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Totul pleacă de la următoarea idee: pentru ca un bloc, discutam de contractul de mandat cu doamna Murgoci, ca un contract de mandat să poată să fie semnat, pentru Banca Europeană de Investiții, dânșii au pus condiția ca să fie jumătate plus unu din proprietari de acord, însă pentru Programul Operațional Regional trebuie să fie minimum două treimi. Deci, este o diferență foarte mare de abordare. Dovada celor două treimi sau dovada jumătății plus unu, este făcută prin acest angajament.”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Da, dar pe lângă acest angajament de care vorbiți dumneavoastră mai există și un angajament de plată al persoanelor juridice care își iau angajamentul că în termen de 10 zile de la emiterea notei de plată, se obligă să achite această taxă. Această taxă de reabilitare 100% și atunci dacă asociația de proprietari primește o dispoziție, pe mine mă poate obliga să plătesc, eu ca societate vorbesc acuma din punctul de vedere al persoanei juridice...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Care are o proprietate, nu care are chirie. Din nefericire, aceasta este legislația. Deci, nu e o chestiune opțională legată de faptul că firmele, indiferent că discutăm de BEI, indiferent că discutăm de PMB, indiferent că discutăm de POR, legislația în vigoare presupune ca societățile comerciale, indiferent că au sau nu au activitate, să plătească integral această sumă. ”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu întreb atâta timp cât decizia de impunere este către asociația de proprietari, de ce nu lăsăm asociațiile de proprietari să-și rezolve problema de recuperare?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Pentru că și noi suntem, gândiți-vă că și noi suntem într-o relație contractuală cu finanțatorii noștri, da? Dacă POR mă obligă să am o astfel de abordare, dacă BEI mă obligă să am o astfel de abordare este normal să introduc în regulamentul acesta, prevederile acestea. Ele sunt făcute la solicitarea expresă a celor de la POR, BEI și în general al finanțatorilor noștri pentru că sunt considerate pentru UAT măsuri suplimentare asigurătorii de recuperare a sumelor.”

DI consilier Călina Simion Dan:„Și atunci recuperarea de la societățile comerciale posesoare de apartamente, recuperarea cine o va face? Direct DGITL-ul sau asociația?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:., Asociat ia, Primăria împreună cu asociația. In orice formulă numai să recupereze. Ideea este simplă, aceste programe sunt adresate exclusiv persoanelor fizice. Ele sunt adresate inclusiv...discutam cu colegii noștri, pentru că până la urmă, indiferent de modalitatea în care judecăm aceste lucruri, de 5 ani de 10 ani, fiecare dintre noi în mod evident își dorește ca un număr cât mai mare de oameni să stea în condiții mai bune viață, să plătească mai puțin la facturi. în mod evident în momentul în care o firmă își permite să-și cumpere un apartament, se presupune că fără niciun fel de problemă, are aceatsă posibilitate de a plăti contravaloarea unui astfel de serviciu. E corectă abordarea.”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Să înțeleg că și societățile comerciale vor intra în acea perioadă de grație de 5 ani?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu! Pentru

societățile comerciale......(intervenții în sală firă microfon)... Haideți să încercăm să fim realiști.

Legea nu ne permite să oferim niciun fel de facilitate, niciun fel de facilitate pentru societățile comerciale. Aceste programe sunt făcute exclusiv pentru persoane fizice.”

Dl consilier Călina Simion Dan:„Ok. Mulțumesc mult.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Aș vrea tot o clarificare. în cazul în care o persoană fizică, proprietar al unui apartament într-un bloc care s-a reabilitat termic, vinde mai devreme de 5 ani, vinde în perioada aceea de grație, ce se întâmplă ? Plătește taxa sau nu o plătește?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Scrie în hotărâre că plătește taxa. Plătește toată taxa.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Atunci gratuitatea, unde intervine?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Păi, intervine în urma eforturilor pe care sunt convins că și dumneavoastră și eu le facem pentru a obține gratuitate pentru cetățeni pentru că evident pe asemenea spețe, care țin de dezvoltarea comunității în care împreună ne deslașurăm activitatea zilnică , obiectivul final pe care-1 avem este să fie cât mai bine pentru oameni. în momentul în care un cetățean vinde și e bine să fim corecți din punctul ăsta de vedere, beneficiază de următorul avantaj: valoarea efectivă pe care o are unitatea locativă este mai mare. Conform statisticilor celor de la BEI este cam cu 25% mai mare. Nu le-am făcut eu să știți deci nu e o problemă. Este cam cu 25% mai mare valoarea unui apartament dintr-un bloc reabilitat termic. Inclusiv pentru că toate cheltuielile curente pe care oamenii le au la întreținere, sunt mai mici. Că indiferent câți copii au, indiferent câți oameni sunt în apartamentul respectiv, cheltuielile se plătesc proporțional, nelegat de vârstă.”

DI consilier Sava Ioan Răzvan:„Ideea este în felul următor: noi nu ne opunem, PNL-ul nu se opune gratuității și nu înțelegem de ce unii cetățeni care deja au blocurile reabilitate au beneficiat de acea gratuitate și restul cetățenilor nu beneficiază de gratuitate. Problema este că trebuie să informăm cetățenii corect la ceea ce se întâmplă astăzi, nu ce va fi peste 5 ani, 10 ani. Se fac doar presupuneri și nimic altceva.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „E chestie de opțiune. Dacă dumneata nu vrei să plătești... îmi cer scuze, îmi cer scuze, vă rog să terminați.”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Și colegul meu spunea că el este convins de puterile și capacitățile extrasenzoriale pe care le aveți și...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să știți că am socializat cu mama Omida deci nu e problemă și am preluat din ...și Merlin ...”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:„Atunci este explicabil.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu: „Domnul Primar, într-adevăr, îmi mențin amendamentul. Noi vom vota pentru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Haideți să vă spun un lucru. Obligativitatea, mai ales pe tema asta e bine să fim interactivi. Domnule, e o chestie de opțiune! Oricum am respins amendamentul, ca să știți. Dar e o chestie de opțiune. Dacă dumneavoastră vreți să plătiți această sumă începând de luna viitoare, nu vă obligă nimeni, dar oamenii...Eu iau obligativitatea...Nu înțeleg care e problema! Trebuie să vă bucurați pentru că e un lucru bun pentru oameni. Domnule, eu dacă nu am bani astăzi eu îți ofer posibilitatea să plătești peste 5 ani, dar dacă am pot să plătesc de acum. Pot să plătesc și mâine tot! Vă dați seama că nu-i obligăm pe oameni să nu plătească! E stupid să judecăm așa!”

DI consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Știm cu toții ce se întâmplă, că fiecare așteaptă. Eu sper să ne vedem aici și peste 5 ani aici, domnul Primar.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Oricum dacă nu murim, ne vedem undeva sigur deci nu e o problemă. ”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Sper atunci, să fi avut dreptate, să fie gratuit într-adevăr în perioada asta de grație să apară măsurile legislative care să ne permită gratuitatea. Sper să ne vedem atunci.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Și dumneavoastră și eu suntem niște vizionari. încercând să trecem peste proprietățile extrasenzoriale pe care le avem fiecare dintre noi. Sunteți un vizionar pe o anumită direcție. Eu îmi doresc din suflet, nu pot să afirm lucrul ăsta, să fiu vizionar pe o altă direcție, însă mi se pare corect finalmente și aici a punctat foarte bine domnul Sava, nu este corect ca în trecut, oamenii să nu fi plătit pe programul acesta, pe BEI să fii plătit reabilitarea, în timp ce datorită schimbării legislației în acest moment, s-o plătească. De aceea dorința pe care o avem și actele pe care le trimitem organelor statului în acest sens, au legătură cu această nedreptate, discriminare dacă vreți, cuvântul potrivit e de discriminare, legată de momentul în care s-a întâmplat. încercăm să eliminăm această formă de discriminare și optimismul care ne caracterizează pe toți sau ar trebui să ne caracterizeze, ne determină să fim convinși că în această perioadă de timp vom reuși să obținem această gratuitate.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Doamne ajută!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doamne ajută! Domnul Pînzaru, vă

rog.”

Dl consilier Pînzaru George DanieI:„Eu am o întrebare legată de acea contribuție de 3,5% . Constatarea faptului că venitul pe fiecare membru de familie nu depășește salariul mediu pe economie, se face anual? Sau la ce timp?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Se face la momentul semnării.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Haideți să votăm.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:„Domnul președinte, m-ați sărit de două ori.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Iertați-mă, domnul Matache din reflex.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:,, Aș vrea să mai fac o mutare la domnul Primar poate mai îmi iau im șah.” ...(intervenții în sală fără microfon)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu s-a depășit meciul respectiv, începeți alt meci? Bine, vă rog.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Nu, vă rog frumos, deci, nu!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:„Era o întrebare simplă referitor la pensionari. Dumneavoastră ați spus că ei au niște reduceri.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Gratuitate, subliniez.”

Dl consilier Matache Cristinel Nicusor:„Gratuitate, Ok. Deci, dacă un pensionar depășește venitul mediu mai intră la gratuități sau Ia alte reduceri?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Simt că urmează un șah!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„O să vă răspund exact așa, lăsând gluma la o parte, citiți cu atenție acest regulament și veți vedea așa: vorbim de oamenii care au veniturile mai mari. Dacă dumneavoastră ați fi un pensionar cu 10.000 de euro pensia, în mod evident vă puteți permite să plătiți 50 de lei. Aceste măsuri sunt luate și sunt făcute special pentru oamenii care au nevoie. Este foarte important să știm. De aceea, venitul pe care...sunt oameni de exemplu care sunt șomeri și au nevoie de ajutor de șomaj. Sunt oameni de exemplu care au pensii mari. Mari, înseamnă la 50.000, 60.000, 100.000 de lei. Oamenii aceia în mod normal trebuie

să plătească, să fie solidari cu ceilalți. Pentru că.....cu câți oameni plătesc mai mulți bani, cu atât și

comunitatea noastră poate să facă mai multe lucruri pentru ceilalți cetățeni. Asta e ideea!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. A fost bine, am ieșit bine, egalitate. Supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog, cine este pentru ? Unanimitate. Acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Vă supun la vot o pauză de 5 minute. Cine este pentru ? Aproape toată lumea. Pauză.”

PAUZĂ.........................................................................................................................................

în urma prezenței făcută în sala de ședință de Șeful Serviciului Tehnic Consiliul Local, s-a constatat că domnul Moulin nu a revenit în sala de ședință.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ ... neînregistrat pe bandă, notație făcută după însemnările din sală : <PunctuI nr.10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință, cu titlu gratuit, pe o durată de 5 ani, către Asociația Rezonanței nr. 96 a unui spațiu în suprafață de 15 mp situat în clădirea Școlii Gimnaziale nr. 96 din str. Rezonanței nr. 2, sector 4, aflată în administrarea Consiliului Local Sector 4>

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Să plece din școala generală la sfârșitul anului și automat e absurd să rămână sediul asociației de părinți la părinți acasă ai căror copii nu mai sunt în școală. De aceea, școala a identificat un spațiu de 15 mp pe care îl putem da fără probleme ca dânșii să aibă acolo sediul social al asociației. Deci, pentru asta este acest proiect de hotărâre. Domnul Ștefan Laurențiu, vă rog”.

Dl consilier Ștefan George Laurențiu:„Felicit și vom susține acest demers, mai mult aș dori, dacă se poate, prin CA-urile din unitățile de învățământ și prin D.A.U.I.S4 să încurajăm, dacă se poate, în majoritatea unităților de învățământ să existe asociații ale părinților... și mi se pare normal să aibă sediul în unitatea de învățământ. Chiar aș vrea să încurajăm cât mai multe unități de învățământ să facă demersul respectiv”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Mă bucur că mai avem și idei bune din când în când, domnul consilier. E un lucru minunat”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Este un proiect pe care l-am generat cu sprijinul domnului Dan Călina, consilierul Partidului Puterii Umaniste care este în consiliul de administrație de la școala respectivă., .{intervenție în sală fără microfon)... Asta vroiam să văd, că vă abțineți. Fiecare dintre noi suntem membrii în consiliile de administrație și putem ridica această problemă în consiliile de administrație la școli. Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot asupra acestui proiect. Este un proiect cu un necesar de voturi de două treimi. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Vă mulțumim și în numele părinților de la Asociația de părinți de la Școala nr.96. Punctul nr.ll. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pozițiilor nr. 18,19, 24 și 58 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 157/30.10.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Administrației învățământului Preuniversitar a Sectorului 4 a patrimoniului unităților de învățământ preuniversitar și special de stat de pe raza sectorului 4. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul, cine este pentru, se abține sau este împotrivă? Acum este procedură de vot, puteți vota, vă rog. Cu 26 de voturi pentru și acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul nr.12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al comisiei. Dacă sunt discuții? Eu aș avea un amendament la acest proiect. Amendamentul meu este în regulament, în anexă, la art.8 punctul 8.2 sună așa: <Dacă în urma verificării actelor se constată o neconcordanță sau actele nu lămuresc situația urbanistică sau juridică a terenului, solicită și aici intervine amendamentul meu, aparatului de specialitate al Primăriei Sector 4 completarea dosarului cu noi documente>. Deci, am trecut în mod expres faptul că această comisie de coordonare cere documente aparatului de specialitate, că așa este normal să se facă. Aceasta este filozofia acestui amendament. în scris, eventual. Supun la vot acest amendament. Cine este pentru, se abține sau este împotrivă? Cu 16 voturi pentru, 6 abțineri și 4 împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Continuăm dezbaterile dacă mai sunt. Domnul Andrusceac”.

DI consilier Andrusceac Antonio:„Stimați colegi, chiar eu în urmă cu câteva ședințe am cerut să găsim o modalitate prin care să avem posibilitatea să urmărim traseibilitatea documentelor în ceea ce privește urbanismul. Noi avem atribuții până în acest moment asupra votării PUD-urilor, nu știm ce se întâmplă apoi între faza de PUD și faza de recepție. Nu știm dacă la faza de autorizație de construire se respectă toate avizele și sunt luate toate avizele. Este în sarcina comisiei și a Direcției de urbanism să verifice legalitatea acestor acte. Vreau în primul rând să știu de la doamna Secretar, dacă nu intrăm într-un soi de paralelism juridic aici și dacă există viză de legalitate pentru acest proiect”.

Dna Anca Diana Artene - Secretarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Nu este vorba de nici un paralelism și a existat viză de legalitate pentru acest proiect”.

Dl consilier Andrusceac Antonio:”în continuare aș vrea să-l întreb pe domnul arhitect șef, în ce fel va colabora această comisie cu direcția coordonată de dânsul, având în vedere că noi suntem o comisie a Consiliului Local care va trebui să aibă niște atribuții, care nu știu, vin în completarea, peste ceea ce face Direcția de urbanism ”.

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Aș dori înainte să răspundă domnul arhitect, să vă spun filozofia și care este conceptul acestei comisii. Ați văzut și dumneavoastră de-a lungul timpului, inclusiv, Uniunea Salvați Bucureștiul la momentul respectiv, Fundația Eco Civica și alte entități, au dat în judecată Primăria Sectorului 4, de exemplu pentru eliberarea unor terțe certificate de urbanism sau autorizații de construire. Mai mult decât atât, îmi pare rău că nu mai e colegul dumneavoastră, chiar dânsul a cerut spre informare o serie de autorizații de construire emise în diverse locații. Rolul pe care această comisie îl are, este aceea de a reuși ca reprezentanții tuturor formațiunilor politice să aibă o imagine foarte clară. Unu: asupra lucrurilor care se construiesc în Sectorul 4 și nu întâmplător e un moment extrem de important, pentru că în foarte scurt timp, autorizațiile de construire mai ales pe Zona de Sud vor respecta PUZ-ul Zonei de Sud. De aceea ne așteptăm la un număr foarte, foarte mare de lucrări. Tocmai pentru a încerca să eliminăm discuțiile, da de ce s-a întâmplat aia acolo, da de ce a fost emis acolo, da de ce nu s-a întâmplat lucrul acela dincolo, dar noi n-am știut că s-a întâmplat acest lucru. Primul rol pe care această comisie îl are, este acela de a fi informată sistematic asupra tuturor lucrărilor pe care le eliberează Primăria Sectorului 4. Să știți și dumneavoastră foarte clar care sunt autorizațiile emise, de exemplu...și mă raportez la doamna Iancu, o militantă pentru ceea ce înseamnă Parcul Tineretului, să știe, de exemplu, că Primăria Sectorului 4 a emis autorizație de construire, facem, deci, o situație ipotetică, facem 100 de blocuri în parc. în momentul respectiv, dumneavoastră trebuie să vedeți și aveți posibilitatea, inclusiv ca suport legal, atât din partea formațiunii pe care o reprezentați cât și din partea Primăriei, dacă considerați că este cazul, să verificați dacă lucrurile acelea sunt Ia limită, dacă ar mai trebui documente, dacă... pentru că reușim să prevenim foarte multe situații neplăcute. A doua discuție pe care am avut-o și o avem de fiecare dată, e legată de numărul unor etaje, sunt prea multe, sunt prea puține etaje, da de ce? Al doilea rol pe care îl are această comisie este acela, dincolo de informare, este acela de prevenție. In situația în care informațiile pe care le primiți sunt așa cum trebuie să fie, sunt convins că nici stările de tensiune nu mai au cum să mai apară. A treia situație pe care doresc să o rezolve această comisie și apreciez inițiativa celor care au inițiat formarea ei, este legată de modul în care, celeritatea cu care se eliberează anumite...pot fi eventual eliberate anumite autorizații de construire sau certificate de urbanism. Ați putea interpreta gestul pe care îl face Primăria și anume acela de a elibera o autorizație de construire în 5 zile, de exemplu, pentru o terță situație, nu s-a întâmplat asta, dar putea să fie interpretat ca un gest de trafic de influență, sau că s-ar putea ascunde cine știe ce în spatele acestei situații. De aceea mi se pare corect ca oricare membru al comisiei consideră că, fiecare dintre dumneavoastră este în relație cu cetățenii, consideră că este oportun un anumit lucru sau că o anume situație trebuie grăbită, e o formă legală de sesizare, da, toți trebuie să știm de exemplu, că domnul consilier Trifu, iau un nume aleator, dar dânsul consideră că este oportun ca pentru un bloc de 100 de etaje, să eliberăm autorizația cât mai repede. Da, ok, și spune vin, cunosc un grup de investitori, ei dacă nu au toate ducumentele în 5 zile, se duce investiția. Acuma, dacă lucrul acesta nu este făcut în niște criterii de transparență, având în vedere climatul de suspiciune care domină societatea noastră, ar putea să fie interpretat tendențios. De aceea, în cunoștință de cauză și justificat, oricare coleg, nu numai membru, poate avea o astfel de solicitare, astfel încât nici unul din colegii de pe traseul acestor documente să nu considere că se întâmplă o formă de trafic de influență, ci pur și simplu obiectiv, de aceea există și sintagma aceea justificat, obiectiv un anumit tip de lucrare este eliberată mai devreme sau la timp, mai devreme punem problema. Neavând în acest moment încă o taxă de urgență, dar și acolo, am avea posibilitatea la o taxă de urgență, știți cum e, una e mai urgentă decât alta. Din nefericire, climatul general acesta este. Tocmai pentru a asigura din punct de vedere al conținutului, transparentizarea acestuia, tocmai de a obiectiva în eventualitatea în care cineva are acest tip de solicitare legată de celeritate, de a obiectiva și de a asuma această solicitare, mi s-a părut corectă inițiativa colegilor consilieri, pentru că vine în sprijinul ideilor pentru care luptăm cu toții, să știm”.

DI consilier Andrusceac Antonio:„Domnule Primar, sunt de acord și știu că am făcut o propunere anul trecut privind trasabilitatea actelor, atunci când de la depunerea documentațiilor de urbanism până la aprobarea lor, deci este în vigoare o hotărâre de consiliu privitoare la acest lucru, eu am două aspecte asupra cărora aș vrea să primesc lămuriri, la art.9 se spune că președintele și membrii Comisiei răspund de integritatea și confidențialitatea documentelor verificate, conform legilor civile și penale, după caz. Mi se pare o.....”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Confidențialitatea are legătură, sunt date cu caracter personal, din momentul în care, dacă mâine dați în judecată, dumneavoastră aveți informația. Da? Asta mă interesează, acea comisie, singurul lucru având acces și vedeți numele antreprenorului, numele unei societăți, lucrurile astea n-au legătură cu persoana fizică sau persoana juridică respectivă, pe dumneavoastră vă interesează să fiți informați despre conținutul acestora, că nu putem să blurăm documente, că n-am înnebunit. Dumneavoastră o să vedeți și aceste lucruri. De aceea, datorită faptului că sunt date cu caracter personal, rămân strict în memoria dumneavoastră și nu aveți posibilitatea legală, de exemplu, să spuneți că Vasile Trifu își face bloc de 8 etaje. Ați înțeles, decât pe surse”.

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Domnule Primar, prin publicitatea care este obligatorie, datele astea se cunosc, se spune clar și se pune panou conform legii în care se știe cine....”.

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Problema este din momentele ce prefigurează....”.

DI consilier Andrusceac Antonio:„Am înțeles. Eu nu pot să-mi asum integritatea acelor acte

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Nu, este vorba să nu rupeți hârtii, să nu rupeți o autorizație dintr-un dosar”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Să nu rupeți autorizații, hârtii, asta înseamnă integritate, putem să completăm cu sintagma, integritatea fizică. Despre asta este vorba, integritatea documentelor din punct de vedere fizic, pentru că dumneavoastră le vedeți. Practic, vedem orice document, aveți posibilitatea sa vedeți orice lucru se emite, aveți posibilitatea să solicitați lucruri care au fost emise. De exemplu, domnul Moulin cred că ne-a cerut vreo 50 de autorizații de construire, astfel încât această comisie este o oportunitate și pentru dânsul să le vizualizeze”.

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Eu chiar l-aș propune să facă parte din această comisie”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Și mie mi se pare o ideie foarte bună, să știți”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„E cea mai bună idee, având în vedere că nu vine la nicio comisie, nu e plătită, da”.

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Eu cred că oamenii care sunt foarte interesați de domeniul acesta, ar trebui să fie implicați, iar eu îl propun de colegul meu Moulin să facă parte din această comisie ca să scurtăm puțin traseul acestor sesizări.....”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mi se pare o idee foarte bună. Dânsul este aplecat asupra acestor probleme cetățenești și mi se pare că aplecarea dânsului sa putem să o exploatăm ”.

Dl consilier Andrusceac Antonio:„Domnule Primar, stimați colegi, mai am o problemă referitoare la regimul de urgență. Regimul de urgență, așa cum și în cadrul hotărârilor ăstora de urgență ale guvernului nu este definit. Aici eu nu aș vrea să lăsăm loc de interpretare sau de abuzuri. Când vorbim despre o urgență eu cred că ar fi trebuit să stipulăm în regulamentul acestei comisii, ce definim noi urgență, pentru că altfel orice chestie poate fi interpretabilă și spune, da domnule, a venit omul plătește taxa și e urgență, doar pentru că plătește”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă ar exista o taxă de urgență, să știți că legal așa ar trebui să fie, cine plătește o taxă de urgență e urgență, că de aceea a plătit și mi se pare logic să fie așa”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Având în vedere că nu este taxă de urgență”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Ar trebui cerut către Consiliul General să ne aprobe o taxă de urgență”.

Dl consilier Andrusceac Antonio: „Este, după știința mea, există o cerere către Primăria Capitalei în care se cere să avem posibilitate să introducem unele taxe la nivel local”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Incă nu a fost votată, din nefericire”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Urmează să fie votată hotărârea și în momentul în care este votată să votăm și noi o taxă de urgență”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mi se pare corect. Haideți să încercăm să definim și fac apel la toți colegii, care sunt situațiile de urgență pe care le considerăm. Vreți să luăm o pauză de cinci minute? ... (intervenție în sală fără microfon)...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Păi, domnul Trifu am stabilit deja, are 8 etaje la bloc, la dânsul e foarte urgent, sunt practic 150 de familii care așteaptă să se mute. Ce vreți, urgență mai mare de atâta? Bloc nou reabilitat, despre ce discutăm. Bun, vă propun pentru a descurca această problemă, o pauză de 5 minute în care specialiștii, liderii de grup, care cum doriți dumneavoastră, să vă întâlniți și să stabiliți concret pe hârtie un amendament, care sunt situațiile de urgență”.

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București: „Să definim situațiile de urgență”.

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Sunteți de acord cu această pauză? Bun, atunci oprim înregistrarea, suntem în pauză în acest moment. Vă mulțumesc!”

PAUZĂ...................................................................................................................................................

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Da! Eu voiam să spun că această hotărâre.....acest proiect

de hotărâre excede cadrul legal atât 215 cât și legea 50/ 91.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ce articol din 215, încalcă exact, vă rog?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Imediat vă spun.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,J9acă tot sunteți specialistă, vă rog frumos!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Numai să fie varianta nouă de lege, nu aia veche, că m-ați mai.....Am mai halit-o odată și eu!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Haideți, că vă așteptăm cu dragă inimă, să ne spuneți ce încalcă din 215.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Ceva pe acolo...”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, 36”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Ia! Dați-i citire lui 36”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dați-i citire vă rog frumos!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu am la mine articolele de lege din legislație! Eu mă voi abține de la.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Doamna Murgoci stați puțin că nu e chiar așa!”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, 40! V-am bătut!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ S-a cântat linie, continuăm până la bingo!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Și mai am încă o întrebare. Spuneți că....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ 36, ce alineat?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu! Dacă avem o astfel de comisie, eu știu că autorizațiile de construcție, de exemplu, trebuie să existe pe site. Există și pe site-ul nostru, există și pe site-urile celorlalte primării... De asemenea.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La 36 sunt atribuțiile Consiliului local!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu! Nu mă refer Ia 36 acum!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, mi-ați spus că nu e bun 36!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Era o întrebare!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Păi, nu e o întrebare! Ați făcut o afirmație! Că încalcă articolul 36! Hai să vedem ce încalcă!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Atribuțiile consiliului local.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Că nici noi nu votăm ca boii!! Cu B

mare!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi normal, noi vă ascultăm! Deci, noi vă ascultăm! Vă rog frumos să îmi spuneți ce încălcăm!”

A

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, In primul rând există deja o comisie a Consiliului Local care se ocupă de urbanism. Da?! Care este diferența...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Deci, doamna Murgoci, articolul 36 se referă la Consiliile județene! Da?!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi nu, tot pe acolo suntem!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi nu, dar rămâne înregistrat pe ședința noastră că încălcăm un articol de lege! Nu e ok! Haideți să vorbim documentat, să nu le mai luăm așa la plezneli! încalcă legea! încalcă legea gravitației! Da! Că autorizațiile sunt despre în sus și legea gravitației despre în jos\.... (intervenție din sală fără microfon)... A! Sunt și blocuri cu parcare! Deci iertați-mă e și despre în jos! Nu! Haideți, vă rog frumos, să fim foarte serioși și să nu mai aruncăm cu diverse chestiuni din astea că încalcă legea, că e grav asta! Că din procesul verbal care pleacă la prefectură rămâne că încalcă legea și după aceea, mâne, poimâine ne trezim cu alte probleme! Hai să Ie clarificăm în cadrul ședinței, concret, în discuții tehnice, că de aceea suntem specialiști în viață și în profesiile noastre și să vedem exact ce se încalcă. Deci 36 nu îl încalcă! Alt articol care îl încalcă?”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Are atribuții.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Doamnă! 36 se referă la Consiliul Județean, nu se referă la Consiliul Local!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Ok! Haideți să vedem care este articolul care se referă la Consiliul Local.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Nu vedem nimic! Spuneți-mi ce încalcă!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:,, Nu știu care este.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi dacă nu știți care este, ce încalcă?! Revenim la fostul meu șef de partid pe care l-a întrebat la televiziune < Pe ce vă bazați când spuneți că Dică e prost?> iar el a răspuns < Mă bazez pe ce vreau eu!> Adică, iertați-mă, dar eu nu mai sunt din filmul ăsta... să vă......Gata! A trecut viscolul! S-a oprit ninsoarea! Da! Vă rog domnul Sava!”

Dl consilier Pînzaru George Daniel:,, Diferența este că fostul dumneavoastră șef de partid era patron, noi nu suntem aici....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Era și patron!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi nu vă supărați dar ....(intervenție din sală farăr microfon)... Nu Gigi! Domnul Gigi Becali! Că nu suntem... ne tragem de șireturi cu el! Domnul!.... (intervenție din sală farăr microfon)... O să ajungem și la miei! Și belim mielul, ca să zic așa, în termeni populari!... (intervenție din sală farăr microfon)... La microfon, să se rețină domnule, că m-am săturat de poveștile astea care se țin coadă. Eu în Consiliul General mai am codițe din astea că diferiți imbecili au luat cuvântul pe acolo și acum mă duc și dau cu subsemnatul de ce au spus ăia. Că nu era legal! Și de 8 ani dau cu subsemnatul!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Eu am auzit apropo de ... de eviscerarea mieilor

nu...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Da domnule! Eviscerarea mieilor, belitul mieilor....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E un termen mai retro, ce l-a spus dânsul... e un arhaism.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Un arhaism, e în DEX, nu este un cuvânt urât.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, E și melodia aia cu L'ombelico del mondo, dacă o știți.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi nu! Dar, vă rog mult de tot să avem proprietatea vorbelor. Când spunem că încalcă un articol de lege, eu sunt de acord, haideți să vedem care, concret, că vorbim numai așa în povești. Nici la Star Trek nu m-am uitat, să știți. Bun! Deci, am stabilit că nu se încalcă un articol din 215 cu acest proiect de hotărâre. Rămânem pe această concluzie. Dacă sunt alte luări de poziție că ar fi o încălcare a lui 215, vă rog să o spuneți acum. Dacă am ajuns la ideea că nu încalcă 215 mergem mai departe și depășim momentul, cum spuneți dumneavoastră foarte bine.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Am o întrebare pentru domnul Arhitect Șef.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vine cumva în contradicție cu Legea 50 formarea acestei comisii? Vă rog frumos să îmi specificați.”

DI Alexandrescu Călin- Arhitect Șef:,, Bună ziua. Nu, din punctul meu de vedere. Nu intră în contradicție cu nicio prevedere a Legii 50 pentru că nu decide comisia ce autorizație se semnează și ce nu se semnează. Eu răspund pentru legalitatea articolelor din Legea 50, prin semnătura pe care o pun.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Evident, semnătura ultimă este acea a Primarului, respectiv nu are niciun fel de legătură, deci nu discutăm despre conținut....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Pe autorizație semnează și Secretarul!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,,... ci are legătură cu elementul informativ. Două lucruri. Informativ, să știm ce se eliberează pe de o parte și dacă vreun coleg are solicitări de acest gen să aibă un cadru normal și firesc în care să le vadă asumate. Petent, oricine...”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnilor colegi, rugămintea este că dacă acest proiect de hotărâre va trece, să revenim asupra regulamentului și să completăm acolo care sunt condițiile care definesc caracterul de urgență al deciziilor pe care... Da? Deci, în urma pauzei, nu am putut să stabilim care sunt criteriile... ”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Ne dăm un termen de o lună de zile, dacă se poate, să putem să îmbunătățim și să definim împreună...”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Rugămintea ar fi ca, până atunci, neavând aceste criterii, să nu dăm derogări de Ia mersul normal al lucrurilor, așa mi se pare normal.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și am dori să punem și ca amendament lucrul acesta. Eu cred că sunt colegii de acord să... pe linia de celeritate, până la definirea termenului, chiar e ok.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Având în vedere că rezultatul votului se va stabili după ....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Păi, trebuie să facem întâi un amendament Dacă doriți să faceți propunerile pentru ... dacă doriți să vă fomulați amendamentul.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Propunerea mea de amendament pe Regulament este ca până la....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Atunci în hotărâre nu în Regulament.

.. ..(intervenție în sală fără microfon).... în Regulament? A! Ok!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Sunt două lucruri separate...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Da! Da! Corect! Da! E Anexa.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Deci, la Regulament aș pune un punct, chiar la sfârșit, articolul 16, care să prevadă că până la îndeplinirea caracterului de urgență ...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Nu vreți să facem o chestiune și să facem un amendament în care comisia să-și definească.... comisia în sine să definească un Regulament de funcționare? Cu procedura de aplicare a Regulamentului și e mai corect așa?”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Atunci, este în regulă că dacă acest proiect va trece și comisia va fi înființată aceasta să aibă.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Comisia să îl propună și consiliul să îl aprobe.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:„Da.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Procedura de aplicare a Regulamentului. E corect așa? Și atunci să spunem că în termen de 30 de zile se va elabora de către comisia înființată o procedură de aplicare a Regulamentului pe care o va supune la vot Consiliului Local.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Nu doar o procedură de aplicare avem ci o procedură în care fie definite situațiile de...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Păi asta înseamnă aplicarea....”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, ...care...de la cursul normal și până în momentul acela să nu fie date derogări.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Corect! Vă mulțumesc! Este o idee foarte bună.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Ok! Haideți să formulăm efectiv amendamentul. Deci, înseamnă că introducem în Regulament un nou articol în termen de 30 de zile.”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Un nou articol în hotărîre.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ <Un nou articol în hotărâre. în termen de 30 de zile Comisia va elabora procedura de aplicare a Regulamentului, inclusiv definirea caracterului de urgență ....(notați dumneavoastră doamna Cristescu, vă rog),.... document care va fi supus votului Consiliului Local spre aprobare. Alineatul 2 la acest articol. Până la momentul aprobării documentului menționat....”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Nu se vor face derogări de Ia....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ ....nu se vor propune derogări...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Poți să spui că sunt interzise.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Cu privire la caracterul de urgentă”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„...cu privire la caracterul de urgență.....nu se vor face propuneri pentru derogări sau cum doriți dumneavoastră,...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„...cu privire la caracterul de urgență al documentațiilor de urbanism.> E corect așa?”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Da. Vă mulțumesc.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Haideți să supunem la vot amendamentul, atunci întâi.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Foarte bine. Eu dacă aș vota, aș vota pentru el să știți.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ ....(intervenție în sală fără microfon)... Pentru! Pentru! Fără probleme, toată lumea. Știu de acum unul împotrivă. Colegul meu, da. 6 împotrivă, spre surprinderea tuturor, cu 20 pentru, amendamentul.... 6 voturi împotrivă. Cine știe? Dumnezeu mai știe și sistemul informatic. Deci 20 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Acum trebuie să facem propunerile pentru comisie și vă rog, ca atare, liderii de grup sau cum doriți dumneavoastră, cum v-ați înțeles. Comisia are 9 membri, în total. Un președinte și 8 membri. Presupun că președintele.... Propunem președinte din consiliu sau toți membrii și vă alegeți

președintele.....(intervenție în sală fără microfon)... Atunci este incorectă și varianta din articolul 1

pentru că trebuie să fie tot membru nu președinte? Deci, atunci, mai trebuie să mai facem un amendament < că la articolul 1 litera a) se modifică din președinte în    ....(intervenție în sală

fără microfon)... Păi da, dar alegem președintele.... păi atunci alegem 9 membri și comisia își alege președintele, că așa e firesc E ok? Deci este amendament < modificarea articolului 1, litera a) din președinte în membru.> Cine este pentru acest amendament, vă rog? Și sunt sigur că domnul Primar daca ar vota, ar vota pentru.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Sincer, da.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Cu 19 voturi pentru, 2 abțineri, 5 împotrivă, amendamentul a fost adoptat. Acum, trebuie să faceți.... domniile voastre liderii de grup propunerile pentru.....Stați puțin, domnule Primar, că trebuie buletin de vot.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu, înainte... ca și de... aș propune așa, că e mai mult mai simplu, având în vedere că sunt 9 membri aș ruga fiecare grup să propună membri. Grupul PSD pe cine propune?”

Dl consilier Puiu Florian: „Grupul PSD propune 4 membri. Bărbălău Cosmin, Trifu Vasile, Grozavu Cătălin și Puiu Florian.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dumneavoastră vă propuneți că e simplu...”

Dl consilier Marin Alexandru:,, Grupul ALDE... mă propun pe mine, Alexandru Marin.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Perfect”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu .„Numai puțin... Știam că noțiunea de grup e de la trei parcă! Nu?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ De unde de la trei, domnule?! De la

doi!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, De la doi? Aia e pereche!”

DI consilier Marin Ștefănel Dan:,, O secundă, că îl propun eu pe domnul Marin Alexandru și pe doamna Mărioara Tecuceanu. ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnul Sava, vă rog!”

Dl consilier Sava Ioan Răzvan:,, întrucât atribuțiile acestei comisii sunt neclare și nu vedem oportunitatea înființării unei astfel de comisii, grupul PNL nu are nicio propunere și votează împotriva acestui proiect.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Vă mulțumim!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci, ca atare,... o să rămână consemnat pe bandă, deci, ca atare, sunteți de acord cu ideea că oricare investitor, inclusiv cel strategic... oricare investitor strategic va beneficia de aceleași condiții pe care le deține absolut oricine și că e posibil să dureze timpul corespunzător. Deci, vreau să fie clar lucrul acesta pentru că, este o poziție politică pe care o avem, de exemplu grupul PSD susține stimularea investițiilor la nivelul Sectorului 4 și consideră că această comisie este o modalitate în care facilităm accesul rapid al investitorilor în sectorul 4. Aceasta este poziția grupului PSD. De aceea, fiind o problemă de filozofie și de abordare politică, o să vă rog să consemnăm și poziția dumneavoastră, în măsura în care vreți să o exprimați.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Mai exprimați ceva? Nu. Bun. USR.”

DI consilier Ceacâr Sorin:,, Grupul USR o să îl propună pe Antonio Andrușceac și pe Elena Iancu în urma refuzului colegului nostru Guilhem Moulin”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Doamne ajută! Și grupul PPU-sl ”

Dl consilier Călina Simion Dan:,, Grupul PPU-sl îl propune pe Vasile Negrilă.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Excelent. Vă rog să faceți buletinele de vot și va trebui de data asta ... o luăm ușurel așa, ca la carte, așteptăm buletinele de vot, vin buletinele de vot... Vă propun să lăsăm acest punct deschis, trecem la următorul proiect de hotărâre și revenim când sunt gata buletinele de vot. încă o dată propunerile: Bărbălău Cosmin, Trifu Vasile, Grozavu Cătălin, Puiu Florian, Marin Alexandru, Tecuceanu Marioara, Andrușceac și doamna Iancu și Vasile Negrilă. Este ok? Astea sunt propunerile din sală. Nouă. Vă rog să faceți buletinele de vot. între timp vă propun sa trecem la următorul proiect de hotărâre. Deci lăsăm deschis acest proiect de hotărâre și trecem la 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 Dacă sunt discuții? Vă rog domnul Trocan”

Dl Trocan Andrei - Vicerimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Am de făcut un amendament<Modificarea articolului 1 cu următorul conținut: Se aprobă componența colegiului director al DGASPC Sector 4 după cum urmează: Președinte, Secretarul Sectorului 4 și membrii: Directorul General al DGASPC, Directorii Generali Adjuncți, Directorii Executivi ai DGASPC, Șef serviciu Resurse Umane, Șef serviciu Juridic, Dragoș Vasile Pelmuș, Director Executiv Adjunct-Direcția Economică, Doru Adrian Ghitcuță Director Executiv- Direcția Relația cu Cetățenii și Sorin Bogâldea - Șef Serviciu Autoritatea Tutelară>”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Andrușceac? Referitor la amendament? Că dacă nu aș vrea să supun la vot amendamentul și să mergem după aceea pe discuții, dacă sunteți de acord? E ok? Tehnic, am făcut un amendament pentru care ... permite și director general adjunct și atunci în Colegiul director trebuie să existe și această funcție menționată... poziție. Vă supun la vot amendamentul.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, O secundă! Putem... dacă eu îmi aduc aminte discutam ceva despre un observator.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, între timp m-am consultat cu alte direcții de asistență socială din București și cu unele din țară și am ajuns la concluzia că aceasă hotărâre de guvern, care deja este atacată, scoate din componența colegiilor exact aleșii locali, consilierii locali, lucru care nu mi se pare că duce spre o transparentizare a actului de control, să spun așa și de bună guvernare locală... mulțumesc domnule Ștefanei... Da?! Deci suntem aleși locali, locul nostru era acolo....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Domnul Andrușceac, haideți să o scurtăm! Haideți la amendamentul domnului consilier, mai adaug și trei consilieri locali cu....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cu rolul de observatori...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„,.cu rolul de observatori conform acestui act normativ Consiliul local nu mai are drept de vot în Colegiul director. Până dispare acest act normativ care, cum spuneți dumneavoastră este atacat, el este în vigoare. Nu avem ce să facem.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Exista posibilitatea, legală, ca toate actele se voteze cum au fost votate și la sectorul 2 și la sectorul 6 și așa mai departe prin reorganizare, având aceeași componență a Colegiului Director, nu contravine legii, se poate proceda la fel ca până acum în varianata în care în Colegiu erau și consileirii locali, pentru că altfel nu ar fi primit avizele de la Prefectură aceste... deci este perfect legal”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun! Haideți să ne lămurească doamna Secretar. Eu vă propun să....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, înainte de a vorbi despre asta, vreau să avem situația de rezervă. O să vă dea argumentele legale doamna Secretar și fiți

convins că dânsa este responsabilă de legalitate, iar orice hotărâre pe care nu o consideră în parametrii legali, cu certitudine nu o va semna. Este un lucru foarte important. Al doilea lucru important, ne va da toate detaliile juridice, însă în dorința... și din dorința de a compensa neajunsurile pe care le are actuala legislație ... da?.... indiferent de situație, chiar dacă pe fond veți vota împotriva acestei hotărâri, doresc să fiți de acord să introducem acest amendament, astfel încât, în acest Colegiu director să fie prezenți și observatori, să avem această posibilitate, să avem observatori din partea Consiliului Local.”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Eu sunt de acord cu această.... cu acest amendament tocmai pentru faptul că, chiar și cu un rol acolo mai mult decorativ, știm și noi ce se întâmplă în acele Colegii, însă scoaterea, prin hotărâre de guvern, a aleșilor locali din componența Colegiilor mi se pare un act de iresponsabilitate politică și de încercare de manipulare a tot ceea ce înseamnă asistență socială, în scopuri electorale.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Da domnule, aveți dreptate. Haideți să mergem la amendament. Deci votăm amendamentul, inclusiv cu acea completare ca vor exista și trei consilieri locali cu rol de observatori. Asta e pe legislația acuală. Vorba lui Marin Preda: Ăștia e oamenii, cu ăștia defilăm. Cine este pentru acest amendament? Vă rog să votăm. Deci simt 20 de voturi pentru, 3 abțineri și 3 împotrivă. Deci amendamentul a fost adoptat. Cu această ocazie o să vă rog să facem și propunerile pentru cei 3, tot în această hotărâre, ca să nu o lungim și să fim operativi,... acest Colegiu.... consultativ, să facem propunerile pentru cei 3 consilieri.”

Dl consilier Marin Ștefănel Dan:„încep eu primul, având în vedere că colega mea Mărioara Tecuceanu a mai fost membră în fostul Colegiu, consider că binevenită în viitorul Colegiu.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Perfect. Grupul nostru îl propune pe domnul Vasile Negrită, A! Nu vrei pe dumneata? Bun! Atunci grupul nostru îl propune pe domnul Andrușceac, poftim. Că așa mi-a suflat...”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și sunt convins că grupul PSD l-ar propune pe domnul Trifu.”

....(intervenție în sală fără microfon, a fost propus domnul Trifu)...

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Grupul PNL îl propune pe cineva sau îl susține pe domnul Andrușceac? ....(intervenție în sală fără microfon)... îl susțineți? Bun. Atunci avem cele trei propuneri. Sunt doamna Mar io ara Tecuceanu, domnul consilier Trifu și domnul Antonio Andrușceac, cei 3 consilieri alături de Colegiul Director așa, cum a fost el amendat. în această situație, vă rog să votăm hotărârea .... haideți să votăm întâi cei trei consilieri. Și aș propune să votăm acest bloc de trei propuneri.... cum doriți să îi votăm? Electronic. Da! Cine este pentru cei 3 consilieri să fie consultativi în Colegiul Director. Vă rog să votăm! 21 de voturi pentru, 5 împotrivă, cei 3 au fost desemnați în Colegiul Director la DGASPC Sector 4, cu rol consultativ, cu rolul de observatori. Bun. Acum, haideți să votăm hotărârea de consiliu, așa cum a fost ea amendată. Vă rog,

A    A

cme este pentru? împotrivă sau abțineri, evident. încă o persoană trebuie să voteze, încă un coleg! Vă rog verificați-vă aparatele. Bun 17 voturi pentru , 4 abțineri și 5 împotrivă acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Vă rog să ne întoarcem la... Au venit buletinele de vot?...(intervenție în sală fără microfon)... Bun. Mergem mai departe. Deci 13 a fost aprobat, a rămas în suspensie 12. Bun Și acum ajungem la ce ne arde pe noi, cu belitul mieilor. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local Sector 4 prin Direcția Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4, Primăria Comunei Zimbreasca, Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, în vederea realizării în comun a unor acțiuni în interesul și pentru cetățenii din Sectorul 4, respectiv organizarea unui „Târg de Paște al mieilor”, într-un spațiu situat în incinta Pieței Apărătorii Patriei din Sectorul 4, a modelului Protocolului de cooperare, precum și avizarea Regulamentului de funcționare al „Târgului de Paște al mieilor” Discuții, dezbateri? Domnul Laurențiu, domnul Ceacâr, domnul Andrușceac. .

(intervenție în sală fără microfon)... E! Domnul Laurențiu, primul l-am văzut, asta c, îmi asum. Văd și eu cum văd.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mulțumesc, domnul președinte.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Vă rog!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Am și eu o întrebare. Parteneriatul acesta cum s-a făcut, cum am ajuns să cunoaștem primăria din localitatea din județul Teleorman, de lângă Roșiori de Vede, am uitat numele, scuzați-ma.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Zimbreasca, sa știți! Este o localitate foarte în regulă Zimbreasca Da.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mă bucur. Mă bucur pentru ei, dar eram curios cum s-a făcut acordul acesta, cum s-a desemnat partenerul ....(intervenție în sală fără microfon)... ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Prin transhumanță...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Eu sunt de la Brăila și nu......sincer să fiu”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, La solicitarea Ministerului Agriculturii, pentru că acolo sunt centralizate astfel de solicitări. Din acest motiv este....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Deci....domnul Daia să înțeleg cu oaia.... ne-a recomandat... cu oaia.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ E cu mielul nu cu oaia....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Sau cu mielul, cu mielul, scuzați-mă! Da.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Au existat entități care și-au dorit să organizeze...și-au manifestat disponibilitatea de a veni crescătorii de animale...Da? Din nefericire nu au fost mulți. Din nefericire...spun lucrul acesta pentru că, sunt din ce în ce mai puțini în fiecare an. De aceea, Ministerul Agriculturii, prin direcțiile de resort, împreună cu noi, cu primăria... împreună cu primăria... eram convins că o să fim un reper în existența dumneavoastră .... Da?.... împreună cu Primăria din Zimbreasca, să știți că domnul Primar este un om absolut deosebit, abia aștept să îl cunoașteți. Am venit cu această propunere de a organiza, împreună și în premieră împreună, cu Agenția Națională pentru Zootehnie și Direcția de Agricultură a Municipiului București, este un eveniment în premieră pe care îl organizăm în acest context.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Lăsând gluma la o parte, nu am nimic, vă dați seama, nici cu Primăria, dar vroiam să vă întreb...”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nici cu Teleorman, în general, sper că nu aveți nimic.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Nu, nu am nimic, bineînțeles, doar că s-au înmulțit mașinile prin București dar nu contează. Să înțeleg că au fost mai multe...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Care anumite mașini?”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Cele cu TL sunt de Tulcea, să știți!”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Cu TL?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Da. Când mă duceam în Deltă am văzut din alea. Totuși...revin la modul serios, au fost mai multe solicitări de participare, de organizare a acestui târg și să înțeleg că s-a ales un partener?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu. Din nefericire, din nefericire spun, a fost singura solicitare pe care a avut-o Ministerul Agriculturii, nu a mai avut alta.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, A! Deci a fost singura solicitare.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Oricum este deschis chiar dacă lucrăm în acest parteneriat, orice crescător de animale, de aceea vine Agenția asta

Națională pentru Zootehnie... Da?... pentru că orice.... fiind singurii din București care organizăm așa ceva... Da?!... singurii din București.... cu certitudine îi vor redirecționa și pe ceilalți crescători de animale, tot în această locație. Din nefericire, de-a lungul anilor, se înregistrează o scădere a numărului de crescători care vin. Prin acest parteneriat sperăm să dinamizăm un pic.....”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Asta vroiam să întreb și eu, oportunitatea parteneriatului. Nu puteam să organizăm noi, prin Direcția de Piețe, sigur nu se putea altfel?”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Nu am vrut să facem acest lucru pentru că, avem această problemă deosebită cu colectarea crescătorilor. Da?! Au fost foarte puțini, deci statistic am văzut că din ce în ce mai puțini crescători vin. De aceea entitatea care creează facilități pentru crescătorii de animale este agenția specifică. Sunt... Astfel încât... De aia mă interesează dânșii, de asemenea, de data aceasta se vor ocupa de tot ceea ce înseamnă documentație, .... de documente, de condițiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească acest târg. Ceea ce nu e puțin lucru pentru noi.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Iertați-mă! O să primiți buletinele de vot pentru cealaltă comisie de urbanism. Procedura este că încercuiți opțiunea dumneavoastră, Da sau Nu pentru fiecare membru în parte, desemnat. Dacă sunteți de acord cu persoana respectivă încercuiți Da, dacă nu sunteți de acord cu Nu. Bun! Revenim la asta cu mieii. Domnul Ceacâr.”

Dl consilier Ceacâr Sorin:„Da. Mă bucur că colegului meu îi plac reperele geografice și că virgulă carnea de miel de Teleorman e mai bună decât aia de Tulcea. Eu vă spun de pe acum că, datorită faptului că Paștele este foarte recent pus anul ăsta, carnea de miel va fi foarte toxică. Mă auziți, domnul președinte?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Paștele e pus anul ăsta! Așa e Paștele domnule! Nu l-a pus nimeni!”

Dl consilier Ceacâr Sorin:,, Asculați-mă un pic! E vorba de sănătatea cetățenilor aici! Nu e numai...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Da, domnul Sorin! E, vă cred că nu e sushi ca în părțile alelalte, dar....așa suntem noi, mâncăm miel, ce să facem?”

Dl consilier Ceacâr Sorin:,, Păi eu am înțeles. Eu nu mănânc. Nu mai mănânc de ani de zile miel de paște. Mănânc curcan, de exemplu.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Aoleo! Ce aveți cu bietele zburătoare?

Dl consilier Ceacâr Sorin:,Nn pot spun că aș avea un amendament. Ideea este că, dacă cumva Direcția Sanitar Veterinară desemnată fiecărei piețe ar putea... nu știu... să facă un control sau să găsească o modalitate încât să nu îmbolnăvească cetățenii sectorului 4, că toată lumea se lăcomește la masa pascală și foarte mulți ajung la spital. Noi am putea să facem... na... nu știu....ceva în domeniul ăsta.... în sensul ăsta.”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Sper să nu facem un amendament să interzicem mielul de Paște!”

Dl consilier Ceacâr Sorin:,, Nu să interzicem dar măcar miei, să zicem, peste 10 kg”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, Părinte. Părinte interveniți că avem o problemă!”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Vreau să vă spun ceva, domnul Ceacâr!”

DI consilier Ceacâr Sorin:,, Asta e părerea mea!”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,Jn primul rând dumneavoastră știți care cetățean al României cunoaște primul data Paștelui din anul următor. Ciobanul. Pentru că, raportat la acest lucru ei își duc...cum să spun.... berbecii și-i bagă în oi.”

Dl consilier Ceacâr Sorin:,, Mă scuzați!”

Dl consilier Șupeală Gheorghe:,, Da!”

Dl consilier Ceacâr Sorin:,, Să înțeleg că întâi a fost masa pascală și după aia Paștele?”

DI consilier Șupeală Gheorghe:„Nu! Nu! Nu! înțelegeți greșit! Deci ziua pascală se calculează după echinoțiu de primăvară și raportat la această dată, care se cunoaște deja, un an sau doi noi știm, de exemplu, până în 2030 când pică Paștele, deja e calculat. Dar primii care....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Viața... e rezonabilă domnul....!”

DI consilier Șupeală Gheorghe:,, Iar primii care cunosc data aceasta , o spun din experiență, sunt ciobanii pentru că ei sunt interesați ca mieii să nu fie prea fragezi, cum spuneți dumneavostră, prea mici, sub 7 kg sau 10 kg, ca să fie toxici. Trebuie să aibă 15 sau 20 de kg și deci nu ne facem probleme. Și am înțeles că mai este și o bază de medici veterinari care....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Deci nu vă faceți probleme din punctul ăsta de vedere. De acea, ați văzut că cei cu care ne asociem se ocupă și de aceste....sunt medici veterinari.....”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Am să vă rog... Iertați-mă! Cât se dezbate, vă rog Comisia de validare a Consiliului să vină să numere voturile de la Comisia de Urbanism, cât sunt dezbaterile cu mieii, cu toxicitatea Vă rog!”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Domnule Primar, vă rog frumos să ne specificați. Deci în acest parteneriat, în acestă cooperare dintre noi și... da... Direcția pentru Agricultură a Municipiului București cine răspunde de legalitatea actelor comerciale care se vor desfășura acolo, pentru că eu din câte știu această piață nu este dotată cu utilitățile necesare pentru scurgerea sângelui, spațiu special pentru tăierea mieilor și așa mai departe. ”

DI Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Este, este .... E foarte interesantă și pozitivă întrebarea dumneavoastră ...(intervenție în sală fără microfon)....secundă, vă rog frumos! E o întrebare extrem, extrem de bună. De toate documentele, de toate omologările se ocupă Agenția Națională pentru Zootehnie, respectiv Direcția pentru Agricultură a Municipiului București. Ele sunt entitățile care solicită și își asumă documentele emise. Iar apoi, în baza lor, Primăria Sectorului 4, în baza tuturor documentelor, emite autorizație pentru acest târg.”

DI consilier Andrușceac Antonio:,, Mulțumesc pentru precizări. Ca noi să nu ajungem în situația să fim dați la televizor și......”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Aveți dreptate!”

DI consilier Andrușceac Antonio:,,... și reclamați pentru că nu.....”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Dacă ajungem... dacă se va întâmpla acest lucru negativ, responsabilitatea organizării nu revine Primăriei Sectorului 4 ci revine Agenției Naționale pentru Zootehnie și Direcției pentru Agricultură a Municipiului București”

Dl consilier Andrușceac Antonio:,, Vă mulțumesc!”

Dl Băluță Daniel - Primarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Și chiar prin Protocol, dacă v-ați uitat, spune că se obligă să solicite și să obțină documentele.”

PAUZĂ pentru numărarea voturilor ......................................................................................

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Rog toți colegii dacă pot să revină în sală, să ne anunțăm colegii dacă...Nu, de aici încolo s-au terminat dezbaterile. Vă rog, stimați colegi, mai e cineva de venit? Doamna Cristescu, haideți să facem o numărătoare așa...din ochi. Bun. Proces verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 23.03.2018. în urma numărării voturilor pentru articolul 1 al proiectului de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei, s-a stabilit următorul rezultat: domnul Bărbălău Cosmin Constantin 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Domnul Trifu Vasile 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Domnul Grozavu Cătălin 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă.

Domnul Puiu Florian 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Domnul Marin Alexandru 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Doamna Tecuceanu Mărioara 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Domnul Andrușceac Antonio 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Doamna Iancu Elena 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Domnul Negrilă Vasile 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au fost exprimate 22 de voturi, sunt voturi valabil exprimate și sunt 4 voturi nule. Au semnat toți membrii comisiei de validare. Toată lumea este prezentă în sală? Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 12 privind constituirea comisiei de coordonare și control a activității de urbanism în Sectorul 4 al Municipiului București și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al comisiei. La ce? Puteți preciza orice! Precizați!”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Da, precizez că eu voi vota împotrivă!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Foarte bine! Doamne ajută! Bun. Haideți să votăm Ia acest proiect de hotărâre! Cine este pentru, împotrivă sau se abține? Oricum apăreți în procesul verbal când votați împotrivă, nu-i problemă! Cu 20 de voturi pentru și 6 voturi împotrivă acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Bun. Revenim la miei, la Punctul 14, că nu-i votasem. N-am votat mieii, am rămas în dezbatere. Vă supun la vot acest proiect de hotărâre. Vă rog, cine este pentru? Domnul Primar ar fi votat pentru dacă putea vota și era prezent. Eu pentru. Vă rog să specificați la microfon lucrul acesta, e foarte important! 15: Proiect de hotărâre privind solicitarea...hai domnule, ce naiba, sunteți oameni serioși, ați spus fiecare cum votați și n-ați votat. Cine n-a votat? Uite, cu 18 voturi pentru, 6 abțineri și 2 voturi împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Deci, facem târg de miei. Punctul 15: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea asocierii dintre Sectorul 4 al Municipiului București cu U.A.T. Orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, în vederea...imediat dau citire exact, în vederea construirii unei pasarele pietonale pe Șoseaua Berceni. Vă supun la vot, cine este pentru? Ne bucurăm, toată lumea este pentru. încă o persoană vă rog! Alexandru cum stăm? Ai votat? Cu 26 de voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat. Bun. Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4. Domnul Ștefan Laurențiu. Scurt vă rog?”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu :„Doar o întrebare pentru domnul director Hrant: am înțeles că se reduc 14 sau 15 posturi, vreau să întreb câte dintre acestea sunt ocupate și dacă sunt și funcționari publici? Mulțumesc!”

DI Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Bună ziua! Nu sunt ocupate niciunul dintre ele și erau și de funcționari publici printre ele, da.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Dacă sunt și posturi de funcționari publici, nu ne trebuie și avizul ANFP aici?”

DI Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4: „Da, el este la semnat la ANFP, luni vrem să-l ridicăm”?'

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Mda, am înțeles!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Deci există avizul ANFP, să înțelegem.”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Da, dar nu este ridicat. Azi a fost semnat.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Am înțeles. Da, domnul Ceacâr, vă

rog!”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Da, pentru domnul director. Spuneți-mi când va trece Serviciul Parcări la Direcția de Mobilitate Urbană?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4,jPrin această modificare, tocmai asta s-a avut în vedere. Pleacă, conform hotărârii de consiliu care a fost adoptată înainte de data de astăzi, Direcția de Mobilitate Urbană va prelua și Serviciul Parcări. Predarea efectivă...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„După organigramă.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Așa. Și acum în momentul de față câți oameni se ocupă de Serviciul Parcări?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Noi am făcut un sistem AD-HOC adică am avut la parcări 2-3 oameni activi pe zona asta prin fișă, prin organigramă, dar noi am angajat ca să facem față la volum, zeci de oameni, adică vorbim de o echipă mult mai mare. Deci, am făcut prin această acțiune de parcare am blocat multe alte activități ca să putem să le facem față.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Am înțeles. Acum mă voi adresa celor care se vor ocupa de Direcția Mobilitate Urbană, făcând o paranteză...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Domnul Ceacâr, eu sunt de acord și vă voi răspunde la această problemă, dar am să vă rog, pentru că nu este o problemă de organigramă Ia Taxe și Impozite ci e o problemă despre parcări, să o lăsăm la interpelări și vă răspund, pentru că nu suntem la punctul ăsta. Fără probleme sigur că da. Deci, fără doar și poate vă răspund la toate întrebările, dar haideți să parcurgem...să trecem de proiectul ăsta și Ia interpelări discutăm pe această chestiune. Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre, vă rog. Cine este pentru? încă o persoană vă rog! 19 voturi pentru și 7 abțineri acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Mergem mai departe: Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu. Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă rog să votăm, cine este pentru? Nu. DGASPC-ul a fost scos. încă 2 persoane, vă rog! Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 142/15.06.2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Piețe și Gestionare Activități Comerciale Sector 4. Dacă sunt discuții, nu sunt discuții intrăm la vot vă rog. Procedură de vot. Puteți vota acum. Cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri proiectul a fost adoptat. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru construire complex sportiv cu spațiu alimentație publică, pe terenul proprietate particulară, în suprafață de 2.000,00 mp, aparținând SC LAKESIDE VIEW SRL, situat în Drumul Dealul Bradului, nr.149-151, Sector 4, București. Dacă sunt discuții și întrebări...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Pentru transparență vreau să...înainte să vă explice domnul arhitect pud-ul respectiv, are în vedere o solicitare a domnului Mircea Lucescu, care dorește să dezvolte o bază sportivă pe raza sectorului 4, deci, despre asta e vorba. “

Dl consilier Pînzaru George Daniel:,, Doamne ajută! Susținem!*4

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Din punctul meu de vedere, mai puțin important cine este, pentru că toată lumea este egală în fața legii și a acestui consiliu, dar dacă sunt întrebări tehnice sau dacă domnul arhitect vreți să vă spună ceva...dacă nu, atunci vă rog să supunem la vot... (intervenții în sală fără microfon)...Păi, tocmai de asta eu m-am abținut. Glumesc. Ca de obicei sunt pentru la toate aceste proiecte de urbanism. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere a unui stelist, acest proiect de hotărâre a fost adoptat. Punctul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru hală metalică P+1E parțial, pe terenul proprietate particulară în suprafață de 2.444,45 mp, aparținând lui Brustur Horia, situat în Drumul Dealul Bradului, nr.161-163, Sector 4, București. Sper că nu-1 veți considera altfel pe domnul Brustur decât pe domnul Lucescu. Vă rog. Sunt discuții? Nu, la vot, vă rog! Iată dovada că avem o similitudine. Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere și acest proiect de hotărâre a fost adoptat! Punctul 21. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 27.02.2018. Vă rog sa votați, cine este pentru, se abține sau împotrivă? încă o persoană, vă rog! Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere a fost aprobat procesul verbal. Punctul 22: Completarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 18.12.2017. Fac precizarea aici că este vorba de momentul în care a venit acel grup de copii și ne-au colindat și la reluarea ședinței înregistrarea a pornit puțin mai târziu și un punct pe care l-am votat cu toții, nu a fost înregistrat pe bandă. De aceea avem această completare cu mențiunile din sală.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și să-nțeleg că s-a adăugat ceea ce nu a fost...“

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Exact! S-a adăugat proiectul de hotărâre care nu a fost înregistrat, este un proiect de hotărâre unde am votat cu toții în unanimitate...”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, ...era și începutul de la proiectul 5 parcă...în fine, nu mai contează. “

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Doar titlul de la proiectul 5, exact.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:„Și au fost actualizate acum prin...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Da, au fost actualizate mențiunile din sală cu notațiile respective.”

Dl consilier Ștefan Daniel Laurențiu:,, Ok! în regulă. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc! Vă rog să vă exprimați opțiunea de vot. Cu 26 de voturi pentru a fost aprobată și completarea procesului verbal. Acum am ajuns la momentul interpelări întrebări: domnul Turmac, domnul Matache, domnul Negrilă, domnul Ceacâr, doamna Murgoci.”

DI consilier Turmac Adrian George:,, Legat de cele 2 proiecte de hotărâri pe care noi le-am depus, mă refer aici la un grup de consilieri destul de numeros, unul legat de Cinematograful Flamura, unul legat de rastele de biciclete, am primit punctele de vedere de la Direcția Juridică dar nu sunt mulțumit de niciunul dintre ele. Unul, cel cu...”

DI consilier Marin Ștefanei Dan:„O secundă, la revedere, dragi colegi!”

Dl consilier Turmac Adrian George:„Cel cu Cinematograful Flamura trebuie supus ordinii de zi și aprobării Consiliului Local pentru că, prin acesta împuternicim Consiliul Local, Primarul să atace în instanță conducerea RADEF pentru punerea la dispoziție a acestui spațiu și nu putem să luăm în considerare răspunsul RADEF-ului care a declarat că suspendă orice proces verbal de predare primire cu privire la spațiile pe care le administrează. Eu consideram prin acel proiect că este oportun să dăm în judecată RADEF-ul pentru că avem o bază legală care este stipulată în acel proiect de hotărâre și rog executivul să pună pe ordinea de zi a ședinței următoare acest proiect de hotărâre. Iar cel legat de rastele de biciclete, există într-adevăr o hotărâre a Consiliului General, dar asta nu împiedică, sau nu înseamnă că noi trebuie să stăm și să așteptăm ce se întâmplă la Consiliul General. Dacă citiți cu atenție acel proiect de hotărâre, erau niște termene care au fost deja depășite. De aceea cred că ar trebui să ne facem noi treaba noastră, oricum avem baza legală și acea hotărâre de Consiliu General este doar un cadru în plus. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Vă mulțumesc, o să vă răspundă executivul în scris la această interpelare. Următorul, în ordinea numerelor de pe tricou, domnul Matache, o luăm din spate în față ca să zic așa. Vă rog domnul Matache!”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:„Vă mulțumesc frumos! Aș vrea să-i atrag atenția domnului viceprimar că la ședința...la ultima ședință ordinară, eu v-am adus în atenție strada Nețea, da, care face legătura între Șoseaua Berceni și Șoseaua Olteniței.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Da. Strada respectivă, v-am spus că e cuprinsă în proiectul de la Tronsonul I al Șoselei Berceni fiind în imediata vecinătate...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Așa.”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Până la finalizarea investiției coroborată cu parcarea care se realizează exact în trama stradală a străzii Netea, va fi re lac ut inclusiv trotuarul.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:„Dar nu m-ați lăsat să termin, să vedeți ce vreau să

spun.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Vă

rog!“

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Am reținut-o, am înțeles, dar dumneavoastră atunci mi-ați spus că stația de autobuz de acolo a fost desființată. Ceea ce nu este adevărat.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, A fost mutată temporar.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Nu. Oamenii încă așteaptă autobuzul acolo, tot pe trotuarul ăla îngust, există semnul mare cu...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Păi, tocmai din acest motiv, o să intervenim acolo, în sensul îngustării spațiului verde de la blocul...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Da am înțeles, dar dumneavoastră data trecută așa mi-ați spus, că s-a desființat. Nu că urmează să se desființeze.”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București: „ Rectific! Rectific! E în ordine! O să creăm o alveolă unde cetățenii...”

Dl consilier Matache Cristinel Nicușor:,, E păcat ca oamenii ăia să se înghesuie acolo, sunt stropiți de mașini, înțelegeți?”

DI Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Da.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, Dacă o desființați, desființați-o și asta e!”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:,, Avem 2 șantiere acolo, vă dați seama că...cunoaștem zona.”

DI consilier Matache Cristinel Nicușor:,, In partea aia nu e șantier. Unde așteaptă oamenii/

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Dar așa

arată. ”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Bun. Vă mulțumesc! Domnul Ceacâr, vă rog!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Datorită faptului că Serviciul Parcări va trece de la DGITL către această direcție, Direcția Mobilitate Urbană, aș dori să știm câți oameni se vor ocupa strict de acest serviciu.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Am să vă răspund eu, pentru că sunt creatorul acestui proiect, ideea de bază la Direcția Mobilitate Urbană este de a facilita cetățenilor un acces mai ușor și un lucru mai ușor cu Primăria, cu autoritatea locală din prisma parcărilor. Numărul de persoane nu este neapărat relevant, ci modul în care se lucrează, deși lucrează o sumedenie de oameni, există un serviciu destinat parcărilor în cadrul direcției, se pune problema că se va face o gestiune printr-un sistem electronic integrat, o platformă publică, astfel încât să existe o transparență foarte clară ce locuri sunt libere, ce locuri nu sunt libere, ea va integra și locurile din parcările de utilitate publică, adică acele locuri pe viitor cu parcometre, astfel încât să facem față mult mai ușor decât au făcut față Taxele și Impozitele care lucrau cu pixul și hârtia și să încercăm să facilităm lucrul mai mult de la distanță decât lucrul față în față, Acum, strict ca să vă răspund dumneavoastră la întrebare, undeva înjur de 15 persoane se ocupă de această problemă.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„Să înțeleg că din răspunsul dumneavoastră acestea vor fî soluțiile adoptate astfel încât cetățenii să primească un răspuns mai rapid de 45 de zile față de cum este cel actual.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Io an: „în primul și în primul rând se încurajează lucrul prin e-mail, iar excepția, cei care nu folosesc acel instrument va fi desigur lucrul față în față, răspunsurile vor fi mult mai rapide, pentru că, dacă totul este transparent într-o platformă electronică și răspunsul este mai rapid. Și ideea, de fapt răspunsul pe care oamenii îl caută nu e dacă există sau nu există loc disponibil, ci caută un răspuns favorabil să se creeze locuri. Fapt pentru care vă aduc la cunoștință ideea că urmează doar în acest an să fiscalizăm peste 10-15 mii de locuri de parcare astfel încât să începem să și rezolvăm din cererile existente Ia momentul de față.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Am înțeles. Asta îmi răspunde cumva parțial și la întrebarea a treia în care spuneam că necesarul de parcări este departe de a fi acoperit iar trei sferturi din sector e acoperit de zonă de blocuri, unde sunt mari probleme cu parcările,”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun. Din acest punct de vedere știți foarte bine că au fost 2 studii de trafic efectuate în triunghiul Tineretului și triunghiul Berceni. în triunghiul Tineretului s-au creat în aceste studii de trafic aproape o mie și ceva de locuri de parcare noi, urmează triunghiul Berceni să intre în fiscalizare adică și acolo s-au creat câteva mii de locuri doar prin schimbări de sensuri unice și așa mai departe și practic se vor acorda aceste locuri de parcare. în același timp, trebuie să menționez faptul că, acolo unde legea spune că nu poate fi parcare de reședință ci parcare de utilitate publică, acela va fi regimul și că va trebui Consiliul Local să aprobe un regulament pentru aceste tipuri de parcaje de utilitate publică, astfel încât să poată exista varianta și a unor abonamente pe termen mai lung și nu a plății cu ora să spunem așa a parcării.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„O altă problemă este referitor la cei care ocupă abuziv locurile celor care plătesc, deci 80% din apelurile către Poliția Locală, exact numai la asta se referă. Ce facem noi, pentru că sunt oameni care nici măcar nu răspund când îi sună Poliția Locală la ușă. Mă sună pe mine cetățenii în demență, de parcă eu pot să fac ceva!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Bun. Foarte simplu. Sunt unul dintre cei care lucrează la această propunere de regulament care va fi supusă atenției Consiliului Local, prin care noi trebuie să conștientizăm că legislația actuală, fiind una destul de, cum să vă spun eu, nesuportivă să spun așa, nu sprijină foarte mult autoritatea locală în a da amenzi, pentru că Poliția Locală, după cum știți, conform deciziei Curții Constituționale, nu mai poate amenda contravențional parcările ilegale, ne-am gândit la o soluție de blocare a roților, a roții mașinii și de a institui o taxă de deblocare specială, astfel încât să se disciplineze cetățenii și să nu mai parcheze.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ O taxă? O taxă foarte mare?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„O taxă mică, nu, o taxa mică!”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:„O taxă foarte mare pentru că sunt mulți care nu-i interesează! Plătesc și a doua zi o iau de Ia capăt.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan: „Atunci sunt de acord cu dumneavoastră, va ține de Consiliul Local, de noi toți de aici, să vedem cuantumul taxei! Dar este singura variantă prin care noi putem să nu intrăm în conflict constituțional, practic și să sancționăm, într-un fel sau altul, pe cei care parchează ilegal pe locul oamenilor. în același timp, locurile de parcare, vă anunț de pe acum că este o strategie, vor avea număr unic și vor fi încadrate în GIS și în planul teritorial, astfel încât să nu mai existe dificultatea Poliției Locale de a identifica cine este proprietarul, titularul contractului de închiriere al locului, indiferent dacă există sau nu există marcaj pe jos, prin geo-locație, platforma electronică îi va spune exact cine este titularul, dacă a plătit, de asemenea, începând cu anul viitor, fiecare abonat care are loc de parcare de reședință va primi un cod QR, pe care îl va lipi în parbrizul mașinii, astfel încât să fie ușor identificabil prin aplicația care este disponibilă pentru noi, pentru autoritatea locală, de verificare a parcajelor de reședință.”

Dl consilier Ceacâr Sorin Ioan:,, Bun. Când vor începe efectiv aceste măsuri?”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:,, în momentul în care vremea permite să intre la trasare, iar cel mai curând posibil, se începe munca pe platforma electronică.”

DI consilier Ceacâr Sorin Ioan:„ Bun. Mulțumesc!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Cu plăcere! Doamna Murgoci, vă

rog!”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Da. Eu am o întrebare către Primărie: dacă poate să-mi pună la dispoziție solicitarea pe care a facut-o către ISMB, privind comasarea a două licee. Pentru că eu am auzit de la ISMB lucrul acesta, școlile nu știu nimic, de aceea... doar...am trimis și pe e-mail dar nu am primit niciun răspuns. A doua interpelare ține de modul în care arată în acest moment copacii de pe bulevardul Alexandru Obregia, care au fost efectiv măcelăriți, eu am tot făcut poze și vreau să știu dacă au fost făcute constatări după ce s-au terminat lucrările și dacă...”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Au fost colegii de la Mediu în control la fiecare șantier și nu au fost aplicate niciun fel de măsuri, nicio amendă. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin măcelărit, dar sunt toaletați, poate în sensul ăsta.”

Dna consilier Murgoci Mihaela: „Scoarța respectivă...și când spuneți că au fost colegii de la Mediu, eu știu că de lucrul acesta se ocupă cei de la Primăria Generală...la ei vă referiți, nu?”

Dl Trocan Andrei George - Viceprimarul Sectorului 4 al Municipiului București:„Mediu din cadrul Primăriei...Capitalei, da.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Ok! Mai am 2 întrebări practice: Școala 108 nu a primit CES-ul nici pe 2016 și nici pe 2017, am înțeles că cei pe 2017 urmau să fie virați, dar nu erau ieri în cont, cei de pe 2016 nu au fost primiți și...în fine, au toate hârtiile doveditoare, nu e o sumă mare, este indemnizație pentru copii cu nevoi speciale, iar la Colegiul Onicescu există o problemă cu mobilierul școlar, care mai are un pic și se rupe de tot. Ok. Și cealaltă era rugămintea de a...și adresată Aparatului Primarului și nu a colegilor noștri care sunt în Serviciul Tehnic al Consiliului Local, de a primi toate materialele în timp legal, adică în 5 zile sau 3 zile, depinde de ședință, pentru că suplimentarea ordinii de zi și da, aici am articolul 43, se poate face numai cu probleme urgente, care nu pot fi amânate pentru ședința următoare.”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Eu cred că rectificarea de buget e destul de importantă, târgul mieilor că vine Pastele mâine, tot așa, organigramele la fel că erau grevate de ANFP și ieșeau din termen, deci, să știți că există motive...nu...că nu sunt eu avocatul lor, dar există motive, adică stă în picioare, să nu credeți vreodată, că unii dintre noi am veni pe aici și am vota niște lucruri dacă n-ar sta în picioare. Asta așa colegial. Ce spuneți dumneavoastră e corect și într-adevăr toate hotărârile care sunt la momentul respectiv gata și nu sunt cu caracter de urgență, au fost comunicate. Ce a apărut nou, cred că a fost urgent.”

Dna consilier Murgoci MihaeIa:„Da, numai că au tot fost la un moment dat modificări la modificări, se întâmplă asta de câteva luni...”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Numai cine nu muncește nu greșește!”

Dna consilier Murgoci Mihaela:„Da, îmi pare rău, este chiar zăpăcitor, dacă pot să spun

așa!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„ Eeee, de aia luăm 1000 de lei pe lună! Să fim atenți! Domnul Negrilă, vă rog!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Domnului director Hrant, legat de taxa de salubrizare vreau să vă întreb...colegul meu de partid mi-a dat o hârtiuță pe care a primit-o acasă, scrie în felul următor: în cazul în care la adresa dumneavoastră locuiesc persoane fizice și simt înregistrate și sedii sau puncte de lucru, se percepe o singură taxă de salubrizare. întrebarea mea este următoarea: înțeleg de la diverși cetățeni care locuiesc acolo și au inclusiv sedii sociale, că plătesc și taxa pe persoană fizică și taxa de salubrizare. Sunt.,.scuzați-mă domnul director, sunt mai multe sedii acolo. De exemplu, într-un apartament sunt 3 sedii sociale. în mod normal, se plătește o singură taxă, sau plătim 3 taxe de salubrizare?"

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Deci, dacă vorbim despre prima întrebare, în care ați spus că, dacă avem persoane fizice și sedii sociale, sau sediu social, se plătește doar pentru cea pe persoană juridică, pentru că este suma cea mai mare. Pentru persoană fizică nu se plătește. Cei care au achitat pe persoană fizică neștiind că le va veni suma de plată și pentru juridică, li se va compensa cu respectiva sumă, sau li se vor restitui banii înapoi. în ceea ce privește punerea în acord, în sensul că avem persoane fizice și mai multe sedii, da? Se iau la toate sediile sociale, taxa cea mai mare o reprezintă în cazul acesta taxa de persoană juridică, care poate să fie una sau mai multe.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Am înțeles. întrebarea mea era, dacă, de exemplu, eu am un apartament și în apartamentul acesta eu am 3 sedii sociale, am 3 firme, de ce trebuie să plătesc pentru toate cele 3?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Așa spune hotărârea de consiliu local, iar taxa de salubrizare nu este legată de producția sau emiterea de gunoi, ci este legat de faptul că exiști ca formă de organizare în sectorul 4, ca formă de organizare persoană juridică sau PFA, în sensul ăsta, se ia pentru că utilizezi niște căi de acces în sectorul 4 pe acea organizare, chiar dacă le folosești sau nu. Deci taxa de salubrizare în sine, nu poate fi aleasă o firmă, mai ales că în practică este și foarte complicat, adică dacă am 3 firme a, b și c, de ce firma a și nu firma c, pentru că pot fi administratori diferiți și o să se certe, dar de ce tu plătești și eu nu plătesc? Nu era oricum echitabil și nu era oricum legal. Hotărârea de consiliu local practic a vrut să arate că atunci când există concurența dintre persoane fizice cu juridice se plătește o singură taxă și nu o persoană fizică cu 5 persoane juridice se ia o taxă din toate cele 5. Nu! Deci, se iau la toate persoanele juridice, pentru că altfel nu se respectă nici hotărârea și nici nu se fac acele încasări echitabile. ”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ok! O a treia întrebare și cu asta închid, un tătic cu un copil bolnav de autism, locuitor al sectorului 4, îmi spune că n-a putut să-și ridice banii, aceia de la CES bănuiesc despre ce vorbea colega mea, din cauza faptului că nu a plătit taxa de salubrizare. Eu, din ce am înțeles, scuzați-mă, nu vreau să...poate sunt un pic într-o eroare, din ce am înțeles de la dumneavoastră, persoanele cu handicap sunt scutite de impozit, greșesc?"

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4: „Persoanele cu handicap sunt scutite de impozitul pe casă și pe teren, în condițiile legii și Codului Fiscal.”

Dl consilier Negrilă Vasile:,, Așa, 2 secunde! Și în condițiile astea, un copil autist trebuie să plătească taxa de salubrizare?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Taxa de salubrizare a fost stabilită în baza altui act normativ, da și se numește hotărâre de consiliu local care nu prevede în sine...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Adică, scuzați-mă, îl scutim de impozit, dar nu putem să-l scutim de taxa de salubrizare?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„Dar mai sunt și alte situații în care simt scutiți de impozit, nu de taxa de salubrizare. Sunt nu numai copiii aceștia cu handicap...”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Uitați, eu vă spun la modul cel mai declarativ: nu sunt de acord și voi face la următoarea ședință o modificare, o hotărâre de consiliu în care copiii cu ADHD, cu autism, nu trebuie să plătească această taxă de salubrizare, este inuman ceea ce facem noi, gândiți-vă la părintele ăla care are un copil cu autism! Este inuman! Orice poți să ceri pe pământul ăsta, dar să plătească un copil cu autism o taxă de salubrizare...cine are copii acasă...gândiți-vă doar o clipă că ați avea copilul bolnav de autism!”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„ Nu, eu n-am zis că nu vă înțeleg!”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Dacă-l scutim de impozit, haideți să-l scutim și de taxa de salubrizare!”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4:

„N-am nimic împotrivă! Hotărârea de consiliu este baza a ceea ce aplic eu!”

Dl consilier Negrilă VasiIe:„Bun. Eu, ca și lider al acestui grup al Partidului Umanist, voi crea un cadru, împreună cu colegii mei voi lucra la treaba aceasta și voi găsi soluția prin care copiii nu vor mai plăti, copiii acești bolnavi de autism, nu vor mai plăti această taxă! Așa cum vreau să găsesc și o soluție legală, ca acolo unde sunt 4 firme, 5 firme într-un apartament, nu sunt de acord să plătească toate cele 5 firme, în condițiile în care una singură produce gunoi, sau niciuna!”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4: „Sau niciuna, da.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Cum de altfel m-a sunat un cetățean foarte amărât, eu îl cunosc de foarte mult timp, în care mama lui săraca...el e handicapat, el vinde cartofi în Sectorul 3, acolo are punctul de lucru și vă rog să mă credeți...doamna Nușa, v-am mai rugat odată ceva și vă mai rog...cu tot respectul pe care vi-1 port, când vorbesc eu, vă rog frumos să mă ascultați! Nu, vă rog frumos, eu vă rog frumos! Domnul Viceprimar, vă rog să-i atrageți atenția, dacă nu, îi fac scris! Vorbesc la modul cel mai serios! Eu nu mă joc cu ceea ce-mi cer cetățenii Sectorului 4! Deci, domnul director, v-o spun la modul cel mai declarativ, nu e normal, acel amărât...mama lui vinde cartofi în piață în Sectorul 3, are sediul social în Sectorul 4 și plătește aici o căruță de bani! Cum facem în cazul ăsta?”

Dl Oundjian Hrant - director - Direcția Generală de Taxe și Impozite Locale Sector 4: „Trebuie făcut, așa cum am spus, o propunere, trebuie analizată înainte, trebuie văzute niște criterii și vedem cât de bine le putem aplica. înainte de a se face modificarea, trebuie purtate discuții.”

Dl consilier Negrilă Vasile:„Ok! Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, vă mulțumesc! încă odată repet: vreau ca lucrurile pentru cetățenii Sectorului 4, să le facem, așa măcar din punct de vedere legal...Găndiți-vă, cum să plătească un copil bolnav de autism, taxă de salubrizare? Să fim serioși!”

Președintele de ședință, dl consilier Gâf Deac Ioan:„Dacă nu mai sunt discuții, declar închisă ședința Consiliului Local!”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETARUL SECTORULUI 4,

Ioan GÂF DEAC    Diana Anca ARTENE

SERVICIUL TEHNIC CONSILIUL LOCAL

ȘEF SERVICIU,

Aneta POPA

Transcris,

Consilier Mihaela CHIRCU Consilier Mihaela TĂTARU Consilier Silvia SANDU Consilier Mi reia MUSTĂȚEA Consilier Mâdălina Iaabeîa BRATU

44