Hotărârea nr. 99/2018

Hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.350/25.04.2018 emis de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate;

în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 272 din 05/12/2002 privind aprobarea exercitării de către Consiliul Local al Sectorului 4 a atribuțiilor privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

în conformitate cu prevederile art. 228 și următoarele Cod civil și Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (2) lit. j) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 din Aleea Ciceu nr. 12, etaj 2, sector 4 București în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4 București.

Art.2 Se aprobă modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și Regulamentului de Organizare și Funcționare prevăzut în Anexa nr. 3 la hotărârea menționată.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de

26.04.2018.Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 99/26.04.2018