Hotărârea nr. 98/2018

Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei, nr. 12 - 18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018

Consiliul Local Sector 4

Luând act de Raportul de specialitate nr. 2491/23.04.2018, întocmit de către Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4; în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind

înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art I Se aprobă completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018, prin introducerea punctelor nr. 7 și nr. 8, după cum urmează:

” 7. Acord - cadru de servicii de închiriere imobil nr. 40457/28.07.2017.

8. Acord - cadru de servicii de închiriere imobil nr. 40428/28.07.2017. ”

Art. H Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 227/13.09.2017, privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, modificată și completată prin H.C.L.S.4 nr. 14/31.01.2018, rămân nemodificate.

Art. XII Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, direcțiile din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 și Direcția de Administrare a Unităților de învățământ Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, iar comunicarea se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

Nr. 98 /26.04.2018