Hotărârea nr. 96/2018

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii și adulții cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere Referatul de specialitate nr.375208/19.04.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

In baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată

cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanei cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Ordonanței Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea Guvernului României nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru copiii beneficiari de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere pentru persoanele aflate în Centrul de îngrijire și Asistență nr.l, în cuantum de 7.461 lei.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, serviciile de specialitate împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 96/26.04.2018

Anexa

Ia H.C.L. nr. 96/26.04.2018

COSTUL MEDIU LUNAR/COPIL

beneficiar al serviciilor oferite de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, pentru anul 2018

1.    Servicii de tip rezidențial destinate copiilor:

-    copii plasați în centre de plasament-Centrul "Robin Hood”-5.615 lei;

-    copii plasați în case de tip familial-12 apartamente în cadrul Centrului "Sfântul Spiridon”-5.862 lei.

2.    Servicii de tip rezidențial destinate copiilor cu dizabilități:

-    copii plasați în case de tip familial-3 apartamente în cadrul Centrului”Sfanțul Spiridon”- 6.451 lei.

3.    Centre de primire în regim de urgență și alte servicii de tip rezidențial:

-    copii plasați în Centrul Primire în Regim de Urgență Baieți-7.115 lei;

-    copii plasați în Centrul Primire Urgență Copil Abuzat Fete-7.429 lei.

4.    Servicii destinate copiilor plasați la asistenți matemali:

-    copii la asistenți matemali cu un copil în plasament-2.607 lei;

-    copii la asistenți matemali cu doi copii în plasament-1.487 lei.

5.    Servicii destinate copiilor cu dizabilități plasați la asistenți matemali:

-    copii la asistenți matemali cu un copil în plasament-3.076 lei.

6.    Centre de zi:

-    copii plasați în Centrul de zi”Eu și Prietenii mei”-2.107 lei;

-    copii plasați în Centrul de zi”Casa Speranței”-2.065 lei.

7.    Centre de recuperare:

-    copii plasați în Centrul de zi și de recuperare copil cu dizabilitațf’Harap Alb”-5.014 lei;

-    copii plasați în Centrul de zi și de recuperare copil cu dizabilități -5.266 lei.

8.    Centre Sociale Multifuncționale:

-    Centrul Social Multifuncțional "Dumbrava Minunată” - 973 lei;

-    Centrul Social Multifuncțional "Micii Magicieni” - 1.128 lei;

-    Centrul Social Multifuncțional "Degețica” - 1.077 lei;

-    Centrul Social Multifuncțional "Mica Sirenă" - 1.017 lei;

-    Centrul Social Multifuncțional "Scufița Roșie” - 1.326 lei;

-    Centrul Social Multifuncțional "Crăiasa Zăpezii” - 1.327 lei.