Hotărârea nr. 95/2018

Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor de întreținere și a contribuției lunare de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei” aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4

Consiliul Local al Sectorului 4

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.375205/19.04.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

în baza rapoartelor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Luând în considerare Instrucțiunea nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 412/2003;

Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr.459/05.05.2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. n) și art 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă, pentru anul 2018, costul mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" în cuantum de 2.938 lei.

Art.2. Se aprobă, pentru anul 2018, contribuția lunară de întreținere pentru beneficiarii Centrului Medico - Social "Sfântul Andrei" în cuantum de 1.278 lei.

Art.3. Secretarul Sectorului 4 București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 și Centrul Medico - Social "Sfântul Andrei" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 95/26.04.2018