Hotărârea nr. 94/2018

Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018, efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Referatul de Specialitate nr.375207/19.04.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Luând în considerare Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în baza prevederilor art.6 alin.(7) și alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim

garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiilor art.28 alin.(l-3) din Norma metodologică din 19.01.2011 de aplicare a

Legii nr. 416/2001 aprobată prin H.G. nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. n) și art 115 alin. (1) lit. b)

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2018, prestate de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Instrucțiunile de implementare a Planului prevăzut la art.l, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Activitățile ce urmeză a fi prestate de către beneficiarii menționați la art.l, se vor stabili prin dispoziție de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4;

Art. 4. Secretarul Sectorului 4 București și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor legale, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.


Nr. 94/26.04.2018

Anexa nr. 1

La H.C.L.S.4. nr. 94/26.04.2018

Planul de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018

Nr.

crt.

Acțiuni sau lucrări de interes local

Termen

Nr.

persoane

repartizate

Responsabili

1

Lucrări administrativ-gospodărești în cadrul centrelor din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 4

permanent

Șefi de centre

2

Curățirea de zăpadă și ghiață

noiembrie - martie

3

Salubrizarea căilor din incintă

aprilie - septembrie

4

Vopsitul gardurilor, văruitul pomilor

aprilie - septembrie

5

Curățenie în incintă

permanent

6

Săpatul spațiilor verzi din interiorul centrelor

aprilie - septembrie

7

Igienizarea și întreținerea clădirilor

aprilie - septembrie

8

Igienizarea spațiilor de joacă pentru copii

aprilie - septembrie

Anexa nr. 2

La H.C.L.S.4 nr. 94/26.04.2018

INSTRUCȚIUNI

de implementare a Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, pe anul 2018

1.    Primarul dispune întocmirea Planului lunar de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, de către directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4.

2.    Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie are următoarele obligații;

-să afișeze la loc vizibil Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să afișeze lista cu beneficiarii de ajutor social, precum și cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă;

-să transmită Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, atât Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă cât și situația lunară privind persoanele apte de muncă;

-să comunice lunar instituțiilor solicitante lista persoanelor apte de muncă, beneficiare de ajutor social;

-să țină evidența orelor de muncă prestate de fiecare beneficiar în dosarul individual de ajutor

social.

3.    Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 au următoarele obligații:

-să țină evidența efectuării orelor de muncă prestate în registru special;

-să elibereze lunar adeverințe asistaților sociali, din care să rezulte numărul orelor prestate, de fiecare persoană;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică și securitate în muncă pentru toate persoanele care prestează acțiuni sau lucrări de interes local;

-să asigure materialele, utilajele necesare desfășurării activităților.

4.    Beneficiarii de ajutor social apți de muncă au următoarele obligații:

-să îndeplinească lunar activitățile sau lucrările de inters local prevăzute în Planul anual, proporțional cu ajutorul social de care beneficiază familia/persoana singură, transmis de Serviciul Asistență și Protecție Socială Persoană și Familie;

-să păstreze în bună stare de funcționare uneltele și materialele primite;

-să nu fie înlocuiți de altă persoană decât cea desemnată de primar prin dispoziție.

5. Compartimentele de specialitate din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București, precum și ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, care au atribuții în implementarea planului de acțiuni sau lucrări de inters local pentru repartizarea orelor de muncă, vor monitoriza realizarea acestuia.

Anual Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 va prezenta rapoarte de activitate privind îndeplinirea Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, plenului Consiliului Local