Hotărârea nr. 92/2018

Hotărâre privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-tlul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București Tel. 401-335.92.30 Fax. 401-337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “ Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul A.N.L., destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari”

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;

Având în vedere:

Raportul de specialitate al Direcției Relația cu Cetățenii - Serviciul Gestionare Spațiu Locativ nr. P.14.4/363/28.03.2018

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând act de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru

Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 2 din O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale

destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cu modificările și completările ulterioare;

în baza Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) coroborat cu art.115 alin (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 a locuințelor construite pentru tineri, prin programul ANL destinate închirierii persoanelor/familiilor evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari” - conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Relații Publice prin Compartimentul Spațiu Locativ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliu Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


C ontras emnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 92/26.04.2018

ANEXA la HCLS4 nr. 92/26.04.2018

LISTA PRIVIND ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2018

PENTRU LOCUINȚELE CONSTRUITE PRIN PROGRAMUL ANL

EVACUAȚI

______ _ș__

POZIȚIA

NR.

DOSAR

DATA

NUME PRENUME

NR. DOSAR INIȚIAL

DATA

DEPUNERE

CERERE

STRUCTURA

FAMILIE

DATA

NAȘTERII

2018

OBSERVAȚII

1

53607

04.10.2017

TUDOSE MIHAELA-VALENTINA

90351

02.02.2006

S+S+2C

29/03/1981

106

2

55403

11.10.2017

GAGIU SAMIR

74984

20.11.2008

PETENT

19/03/1988

83

3

65463

05.12.2017

GAȘPAR ANA MARIA-GABRIELA

90205

10.04.2008

S+S+1C

10/12/1986

82

4

10825

03,03.2017

GRIGORE DANIEL

74408

18.11.2008

S+S+1C

17.05.1988

80

5

57659

24.10.2017

ILIE MARIAN

90587

07.08.2008

PETENT

11/10/1986

66

6

57658

24.10.2017

POPESCU CRISTIAN

14922

31.03.2009

PETENT

05.03.1985

59

7

59526

01.11.2017

COCOCI LIVIU-ALEXANDRU

32612

12.09.2013

PETENT

16/06/1991

56

8

8835

23.02.2017

IONIȚĂ (VASILICĂ) FLORENTINA

8832

23.02.2017

PET + 2C

25.11.1989

32

în conformitate cu art. 15 lin 4 din HG nr. 251/2016 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarera ANL,aprobată prin HG nr. 962/2001, “contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, se vor depune în termen de 7 zile de la afișare, în condițiile legii”