Hotărârea nr. 90/2018

Hotărâre pentru completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu’’ pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel.+(4)021.335.92.30 Fax.+(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru completarea Anexei nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Cultural și

de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere:

-    Raportul de Specialitate al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” nr.461/25.04.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4; Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.235/13.09.2017;

Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 36/2017 privind declararea zilei de 01 iunie ca fiind ”Ziua Sectorului 4” și aprobarea organizării manifestărilor științifice, culturale, artistice, sportive și de agrement cu ocazia celebrării acestei zile;

-    Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice locale pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l), art. 81 alin.(2) lit.k) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 21/31.01.2018 privind aprobarea Programului de Activități al Centrului European Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” pentru anul 2018, prin introducerea Sectorului 4” la punctul nr. 1, poziția 38 din anexă.

Art.II Primarul Sectorului 4 și Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO .,Ni colac Bălcescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri iar comunicarea acesteia se va efectua de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


< - - -* Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 90/26.04.2018