Hotărârea nr. 9/2018

Hotărâre privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcţiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București

Ținând seama de raportul de specialitate nr. P.4/39/12.01.2018 întocmit de Direcția Resurse Umane, precum și de expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art.45 alin.(l), art.81 alin.(2) lit. e) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 4,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă Planul de Ocupare a Funcțiilor Publice pentru anul 2018 al Sectorului 4 al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1-6, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Consiliul Local al Sectorului 4 al Municipiului București, Primarul Sectorului 4 și Secretarul Sectorului 4, prin compartimentele de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 31.01.2018.


Contras emnează p.Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 9 /31.01.2018

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTOR 4 BUCUREȘTI Direcția Resurse Umane - Serviciul Resurse Umane

Anexa nr.


HCL Sector 4 nr.


Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală    ff q    f SffSL 1

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

-IO

Nr. maxim Ag funcții publin?! rezervate \

promovării

rapide

secretar al sectorului

1

0

1

0

0

1

0

6

luncii publice de conducere specifice - arhitect șef

1

0

1

0

0

1

0

0

director general din cadrul instituțiilor subordonate

3

2

1

0

0

0

0

1

director general adjunct din cadrul instituulor subordonate

7

2

5

0

0

0

0

5

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților

administrației publice locale

9

8

1

0

0

1

0

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

12

6

6

0

0

1

0

5

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al

autorităților administrației publice locale

7

2

5

0

0

2

0

3

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

5

0

5

0

0

0

0

5

sef serviciu

69

48

21

0

0

9

0

12

sef birou

43

15

28

0

0

5

0

23

Total categoria funcționari publici de conducere

157

83

74

0

0

20

0

54

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

1

0

1

0

0

0

0

1

auditor clasa I grad profesional superior

9

4

5

0

0

0

0

5

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

0

1

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

6

4

2

I

1

1

0

2

consilier juridic clasa I grad profesional principal

7

5

2

1

1

1

0

10

consilier juridic clasa I grad profesional superior

39

28

11

2

1

0

0

5

consilier clasa I grad profesional debutant

6

1

5

0

0

0

0

3

consilier clasa I grad profesional asistent

102

86

16

12

25

17

0

17

consilier clasa I grad profesional principal

183

161

22

15

39

35

0

33

consilier clasa I grad profesional superior

339

277

62

24

0

39

0

28

polițist local clasa I grad profesional debutant

2

2

0

0

0

0

0

0

polițist local clasa I grad profesional asistent

46

43

3

31

4

31

0

3

polițist local clasa 1 grad profesional principal

30

27

3

4

11

4

0

3

polițist local clasa I grad profesional superior

35

34

1

10

0

11

0

1

80111

«SlSifBS

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

2

2

0

0

1

0

0

0

referent de specialitate clasa n grad profesional principal

0

0

0

0

0

1

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

9

8

1

0

0

0

0

1

■B—

B—i

referent clasa HI grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

î

referent clasa DI grad profesional asistent

6

4

2

0

3

0

0

2

referent clasa HI grad profesional principal

8

6

2

1

4

3

0

3

referent clasa IU grad profesional superior

122

106

16

1

12

4

0

15

funcții publice specifice clasa UI

0

0

0

0

0

0

0

0

polițist local clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

polițist local clasa IU grad profesional asistent

24

15

9

0

6

0

0

9

polițist local clasa III grad profesional principal

59

50

9

2

57

2

0

9

polițist local clasa IU grad profesional superior

104

100

4

45

15

45

0

4

MM—

■MM

HHiBMHBII

ggg—

KMMI

Total funcții publice execuție

1141

964

177

149

181

194

0

155

IBSIBillB

iBSHWîSS!

' 2 09

Aparatul de Specialitate al Primarului Sector 4 București


Anexa nr. X la H.C.L. Sector 4 nr. 9 /

Funcția publica

Număr maxim de funcții publice

Număr de funcții publice ocupate

Număr de funcții publice vacante

Număr maxim de funcții publice care vor fi înființate

Număr maxim de funcții publice supuse reorganizării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării

Număr maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Număr maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al Sectorului

1

0

I

0

0

1

0

0

Arhitect Șef

I

0

1

0

0

1

0

0

Director general în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

0

0

0

0

0

0

0

0

Director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

9

8

1

0

0

1

0

0

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

7

2

5

0

0

2

0

3

Șef Serviciu

23

14

9

0

0

5

0

4

Șef Birou

6

0

6

0

0

3

0

3

Total categoria funcționari publici de conducere

47

24

23

0

0

13

0

10

Auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

Auditor clasa I grad profesional superior

5

3

2

0

0

0

0

2

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

Consilier juridic clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

8

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

16

8

8

0

0

0

0

1

Consilier clasa I grad profesional debutant

1

0

1

0

0

0

0

3

Consilier clasa I grad profesional asistent

29

26

3

0

0

5

0

5

Consilier clasa I grad profesional principal

50

40

10

0

0

10

0

19

Consilier clasa I grad profesional superior

132

103

29

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa I

233

180

53

0

0

15

0

38

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa H grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

3

2

1

0

0

0

0

1

Referent clasa HI grad profesional debutant

0

0

0n

0

0

0

0

0

Referent clasa III grad profesional asistent

3

1

2

0

0

0

0

2

Referent clasa III grad profesional principal

1

1

0

0

0

0

0

1

Referent clasa IU grad profesional superior

27

26

1

0

0

0

0

0

■■peMflli

ggM

Total funcții pubticcdccxecuțic

268

211

57

0

0

15

0

42

Total funcții publice

L 315

235

80

0

0

28

0

52

Anexa nr. Ș la HCLS4 nr. i? I

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxîm de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxîm de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director general

1

1

1

director general adjunct

2

2

2

director executiv in cadrul instituțiilor publice subordonate

6

1

5

5

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

3

3

3

sef serviciu

10

5

5

5

sef birou

15

5

10

10

Total categoria funcționari publici de conducere

37

11

26

26

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

3

1

2

2

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

2

2

consilier juridic clasa I grad profesional superior

6

5

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

8

8

2

1

2

consilier clasa I grad profesional principal

11

8

3

1

3

1

3

consilier clasa l grad profesional superior

25

14

11

3

3

11

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

polițist local clasa 1 grad profesional debutant

2

2

polițist local clasa 1 grad profesional asistent

46

43

3

31

4

31

3

polițist local clasa I grad profesional principal

30

27

3

4

11

4

3

polițist local clasa 1 grad profesional superior

35

34

1

11

■■■UWMKS

-

11

■■MmmNHMray

1

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

——

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

2

polițist local clasa II grad profesional asistent

polițist local clasa II grad profesional principal

polițist local clasa II grad profesional superior

■MMHE

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

6

5

1

2

1

polițist local clasa III grad profesional debutant

polițist local clasa III grad profesional asistent

24

15

9

6

9

polițist local clasa III grad profesional principal    #

59

50

9

2

57

2

9

polițist local clasa III grad profesional superior    ff*    104

100

4

45

15

45

4

■HBKi

Total funcții publice execuție    (|    ( uAjil 1

1    364

317

47

99

99

99

47

tB»»

SffiSJSHiSBgS

BillSiWSEȘO

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

■/o ’^

PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTĂ SOCIALĂ Șl PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4 Anexa nr ..X. laj-LC.L. Sector 4 nr.    ..........

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării

Nr. maxim de funcții publice

rezervate

promovării

Nr. maxim de funcții publice

rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi ocupate

prin

recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

2

2

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației

publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

3

2

1

1

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților

administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

21

17

4

4

sef birou

5

3

2

2

0

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

32

25

7

0

0

7

0

0

auditor clasa 1 grad profesional asistent

auditor clasa 1 grad profesional principal

1

1

1

auditor clasa 1 grad profesional superior

1

1

1

consilier juridic clasa 1 grad profesional debutant

consilier juridic clasa 1 grad profesional asistent

6

4

2

1

2

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

5

3

2

1

1

1

2

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

10

8

2

1

1

2

consilier clasa 1 grad profesional debutant

consilier clasa 1 grad profesional asistent

27

21

6

10

7

10

6

consilier clasa l grad profesional principal

39

36

5

7

8

7

5

consilier clasa 1 grad profesional superior

94

80

14

8

0

8

14

expert clasa 1 grad profesional debutant

expert clasa 1 grad profesional asistent

expert clasa 1 grad profesional principal

expert clasa 1 grad profesional superior

► \ * 1

inspector clasa 1 grad profesional debutant

ia soi ian    r

inspector clasa l grad profesional asistent

inspector clasa 1 grad profesional principal

inspector clasa 1 grad profesional superior

funcții publice specifice clasa 1

alte funcții publice specifice (manageri publici)

MB»

rm^

1!|||S^3'3

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

2

funcții publice specifice clasa II

SliKiii

ggjggg

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

2

2

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

42

37

6

1

10

1

6

funcții publice specifice clasa III

■i^m

j~24

Total funcții publice execuție

230

194

39

29

29

29

0

39

36

,.a

39

Direcția Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4


Anexa nr. 6" la HCLS4_ 9 j $4 Ol-Ml

PLANUL DE OCUPARE AL FUNCȚIILOR PUBLICE 2018

Funcția publica

Nr.

maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director general din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

-

-

director general adjunct din cadrul instituțiilor publice

subordonate

3

3

3

director executiv in cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

-

-

-

-

-

-

sef serviciu

11

10

1

-

-

-

1

sef birou

17

7

10

-

-

-

-

10

Total categoria funcționari publici de conducere

34

20

14

-

-

-

14

consilier juridic clasa l grad profesional asistent

0

0

-

consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

0

0

-

consilier juridic clasa 1 grad profesional superior

5

5

-

-

consilier clasa l grad profesional debutant

5

1

4

consilier clasa 1 grad profesional asistent

26

20

6

-

10

5

consilier clasa 1 grad profesional principal

65

61

4

15

10

6

consilier clasa 1 grad profesional superior

79

74

5

15

-

MM

MB»

WMFhil.'lM ti' IMMIffil

ffiEaBiKasgKSBiasHBmgBEaal

HMMHflES

MMMM

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

1

1

-

1

-

referent de specialitate clasa 11 grad profesional principal

0

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

0

0

IwisSilllllls

referent clasa III grad profesional debutant

1

1

2

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

2

0

referent clasa III grad profesional principal

5

3

2

3

2

-

2

referent clasa IEI grad profesional superior

42

35

7

3

-

7

MtHMM

Total funcții publice execuție

230

201

29

31

31

22

MUf

PREȘEDINTE SEDINT/

>    9    »

ANEXA nr.

P LAH.C.L.

- S.4 nr._

Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2i

>18 pentru Direcția Generala de Evidenta a Persoanelor Sector 4 București

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim

de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de

funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

director executiv adjunct din cadrul instituțiilor publice subordonate

2

0

2

2

sef serviciu

4

2

2

2

Total categoria funcționari publici de conducere

7

3

4

0

0

0

0

4

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

1

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

0

0

0

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional superior

2

2

0

consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

consilier clasa I grad profesional asistent

12

11

1

7

1

consilier clasa I grad profesional principal

18

18

0

7

13

7

consilier clasa I grad profesional superior

9

6

3

13

13

3

UHE

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

2

2

0

g—

M

&r<'

referent clasa IU grad profesional debutant

0

0

0

referent clasa IU grad profesional asistent

0

0

0

referent clasa IU grad profesional principal

0

0

0

referent clasa HI grad profesional superior

5

4

1

î

fflggggMflraamttEM

■■i

0B®WBE»ggERiSSfieaSB55î

Total funcții publice execuție

L    49

44

5

21

21

21

0

5

BKBS

2i*jS

- ’ 1

IS8SSHSB

! $4 -O{■£<)<


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

<9<£&c£