Hotărârea nr. 88/2018

Hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, la nivelul Sectorului 4, în anul şcolar 2017-2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei Ia Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. P.7/554/25.04.2018 întocmit de Serviciul Tehnic Consiliul Local;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând act de Avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 23640, 24496, 26370/11.12.2017 și înregistrat la Sectorul 4 al Municipiului București sub nr. 67036/14.12.2017 șinr. 67413/15.12.2017;

în conformitate cu prevederile art. 19 lit. „a” din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5777/2016;

Conform prevederilor art. 19 și art.61 alin. (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor cuprinse la art. 45 alin.(l) și art. 81 alin.(2), lit. ,j” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Anexa la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 14/31.01.2017 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular, la nivelul Sectorului 4, în anul școlar 2017-2018, respectiv Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 4 al Municipiului București, care au primit aviz conform pentru anul școlar 2017-2018, se modifică și se completează după cum urmează:

(1)    Se radiază poziția 16- Grădinița „Yuki” - cu adresa în str. Alpinești nr. 9 din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 4 al municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018;

(2)    Se completează rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 4 al municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, cu două poziții noi, după cum urmează:

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII

DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

31

Grădinița cu program normal și program prelungit „Micii Poznași”

PRE

BD.

MĂRĂȘEȘTI

NR. 63

($259ip%K

32

Școala Primară „Montesara”

PRE, PRI

INTRAREA BĂLĂCI NR. 9-11

Art.II Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 împreună cu Inspectoratul Școlar al Sectorului 4 al Municipiului București precum și de unitățile școlare nominalizate, conform competențelor legale, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 88/26.04.2018