Hotărârea nr. 87/2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de Ia Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.P.7/544/23.04.2018 întocmit de către Serviciul Tehnic Consiliul Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Ținând cont de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și

completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/25.10.2001 privind înființarea societății comerciale Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A (ADPP4 S.A.);

în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. ADPP 4 S.A nr. 7/05.09.2016, privind aprobarea modificării denumirii societății în S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A :

’ a) Mihai - Cristian ZĂRESCU;

b)    Răzvan Lucian VĂDUVA;

c)    Aurelian BĂLUȚĂ.

Art,2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 74/30.03.2018 privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și reprezentanții Consiliului Local Sector 4 nominalizați, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 87/26.04.2018