Hotărârea nr. 84/2018

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare, cu modificările ulterioare

Consiliul Local al sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local 4 nr.P.7/538/19.04.2018;

Luând în considerare încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Ioan Gâf Deac; Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 4; în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului

nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, nr. 673/2002;

în temeiul art. 31 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic Se modifică componența comisiei de validare la poziția 2, care va avea următorul cuprins:

2. NEGRILĂ Vasile”

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

DE ȘEDINȚĂ,

instaniin BĂRBĂLĂU

iO, Ct. Qi/'> —    ____

toci


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 84/26.04.2018