Hotărârea nr. 82/2018

Hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A. în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor și aprobarea modelului protocolului de cooperare

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P. 18/64/18.04.2018, întocmit de către Direcția Gospodărire Locală;

Ținând seama de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. k), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă cooperarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP 4) S.A., în vederea realizării în comun a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din Parcul Lumea Copiilor, Iară obligații financiare din partea Sectorului 4 al Municipiului București.

Art,2 Se aprobă modelul protocolului de cooperare ce urmează a se încheia între Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 (ADP 4) S.A., conform Anexei la prezenta.

Art.3 Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să semneze protocolul de cooperare dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A., precum și toate actele ce decurg din derularea acestuia.

Art.4 începând cu data prezentei, orice altă dispoziție privind colaborarea dintre Sectorul 4 al Municipiului București și Amenajarea Domeniului Public 4 S.A în vederea realizăr'^jn'^c'on^un a evenimentelor artistice, culturale, educative și sportive în zona rotondă din ParcukLQfiba Copiîlop și încetează aplicabilitatea.


Art.5 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia se va efectua prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 26.04.2018.

Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 82/26.04.2018

ANEXA LA H.C JL. SECTOR 4 NR.;^?Z^.<?.^2018

PROTOCOL DE COOPERARE

I. Părțile:

1.    SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București, Tel.: +40-21-335.92.30 / Fax. : +40-21-337.07.90, CF RO 4316422, reprezentat prin Primar Daniel Băluță (denumita în continuare “Primăria”),

Si

2.    S.C. AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 (A.D.P.4) S.A., cu sediul în București, Șos. Berceni nr.38 A, sector 4 si adresa de corespondenta în București, Bdul Metalurgiei, nr.12-18, Centrul Comercial Grand Arena, et. 1, sector 4, tel:021.332.10.14, fax:021.332.24.46, C.U.L nr. 14665500, atribut fiscal R, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4463/2002, având cont nr. RO72BRDE441SV15615204410, deschis la BRD Berceni, reprezentată legal prin Director General -Goleac Marian (denumita în continuare “A.D.P.4 SA.”)

Numite în mod colectiv „părți/părțile” si/sau “Parteneri”,

Preambul

Având în vedere faptul că:

-    Părțile doresc stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc în scopul organizării în zona rotondă a Parcului Lumea Copiilor din Sectorul 4, a diverselor evenimente :

>    cu caracter cultural, artistic, sportiv, educativ;

>    a unor evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă și sărbătorilor pascale;

>    a celor organizate în scopul celebrării și marcării unor obiceiuri și tradiții specifice românilor și comunității Sectorului 4,

evenimente ce vin ca răspuns al autorității locale la necesitatea cetățenilor din Sectorul 4 de a se implica în viața comunității și de a avea acces la cultură, sport, divertisment, educație, etc.,

-    ADP 4 S.A. deține logistica și resursele necesare pentru a asigura organizarea și derularea unor evenimente de genul celor descrise mai sus,

Părțile au convenit încheierea prezentului protocol de cooperare, cu respectarea următoarelor clauze:

n. OBIECTUL PROTOCOLULUI

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie stabilirea unui cadru general de cooperare și sprijin reciproc între S.C. A.D.P.4 SA și SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, în scopul derulării unor acțiuni comune în interesul și pentru cetățenii Sectorului 4, a unor evenimente cu caracter cultural, artistic, sportiv, educativ, a unor evenimente de<

hcate sărbătorilor de marcării obiceiurik

Parcului LumeaySCâpiih


lă+și sărbătorilor ^adOi^Wecifice

Sectorul 4,


pascale, precum și a celor organizate în scopul celebrării și românilor și comunității din Sectorul 4, în zona rotondă a București (denumit în continuare „Spațiu/Spațiul”).


Art.2 în vederea realizării scopului prezentului protocol, SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI sprijină buna desfășurare a activităților prevăzute în obiectul protocolului prin asigurarea Spațiului din zona rotondă a Parcului Lumea Copiilor din Sectorul 4 pe întreaga durată de valabilitate a protocolului, cu condiția informării în scris a Sectorului 4, cu privire la perioada și durata de desfășurare a evenimentului/evenimentelor în cauză.

HI. Durata protocolului

Art. 3 Durata de derulare a prezentului protocol de cooperare este de 4 (patru) ani, începând cu data semnării acestuia de ambele părți.

Durata protocolului poate fi prelungită, cu acordul părților, prin act adițional.

IV. Drepturile și obligațiile părților

Art.4 Sectorul 4 al Municipiului București va sprijini organizarea evenimentelor prevăzute în obiectul prezentului protocol, prin asigurarea spațiului necesar din Parcul Lumea Copiilor, situat în Sectorul 4, București, respectiv a zonei rotondă din acesta, pe durata derulării fiecărui eveniment în parte.

Art.5 ADP 4 S.A. va asigura organizarea și derularea evenimentelor, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislație pentru fiecare tip de eveniment în parte, obținând toate avizele, autorizațiile și aprobările necesare.

Art.6 ADP 4 S.A. va fi organizator al evenimentelor, va asigura amenajarea spațiului și a dotărilor necesare și specifice derulării fiecărui eveniment în parte, va lua toate măsurile de administrare și gestionare a fiecărui eveniment, va emite un regulament de organizare al evenimentului, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea evenimentelor.

Art.7 Sectorul 4 al Municipiului București va asigura mediatizarea evenimentelor organizate în zona rotondă a Parcului Lumea Copiilor, pe pagina proprie de internet, facebook sau folosind alte surse de comunicare.

Art.8 Sectorul 4 al Municipiului București nu își asumă nicio obligație financiară în derularea prezentului protocol de cooperare.

Art.9 ADP 4 S.A. va lua toate măsurile necesare și suficiente, astfel încât evenimentele organizate și derulate în spațiul asigurat de către Sectorul 4 al Municipiului București, să nu lezeze bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică.

Art.10 ADP 4 S.A. va asigura menținerea curățeniei spațiului, atât pe timpul, cât și la terminarea activităților.

Art.ll ADP 4 S.A. va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde va organiza evenimentele, iar în cazul în care în urma derulării evenimentelor se produc degradări / daune în zona rotondă, aceasta este obligată să reparare / să aducă zona și amenajările sale la starea inițială, pe cheltuiala sa exclusivă.

Art.12 ADP 4 S.A. va fi direct răspunzătoare, conform prevederilor legale, dacă în timpul desfășurării evenimentelor se va aduce atingere imaginii Sectorului 4 al Municipiului București și implicit Primarului sectorului 4, sau se va încălca legislația specifică fiecărui tip de activitate.

Art. 13 De comun acord părțile vor decide să își promoveze imaginea, pe întreaga durată a Protocolului, prin elemente precum: sigle, totemuri, elemente de vizibilitate, alte puncte de interes turistic/ cultural.

nplasarea provizorie d -otocolului de tonete desfășurării evenim


Art. 14 Sectorul 4 al Municipiului București permite a


cadrul evenimentelor ce se vor organiza pe toata durata P căror folosință poate fi cedată terțelor persoane, pe durata legale în materie.

V. Principiile de buna practică ale protocolului

Art.15 Partenerii contribuie la realizarea activitățiilor, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de cooperare.

Art.16 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.17 Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.

Art.18 Neîndeplinirea din culpa exclusivă a prevederilor stabilite conduce la rezilierea protocolului, o parte putând cere rezilierea printr-o simplă notificare adresată celeilalte părți cu 30 zile înainte doar daca incalcarea Protocolului nu a fost remediata de partea în culpă în termen de 30 de zile de la data primirii notificării scrise de la cealalta parte, privind o astfel de încălcare;.

VI. încetarea protocolului

Art.19 Prezentul Protocol inceteaza prin expirarea duratei sale (ajungere la termen) sau prin acordul scris al Pârtilor.

Art.20 Protocolul de cooperare poate înceta prin acordul părților sau în caz de culpă, prin reziliere, cu notificare transmisă către partea în culpă, cu cel puțin 30 zile calendaristice anterior momentului propus pentru încetare doar daca incalcarea Protocolului nu a fost remediata de aceasta în termen de 30 de zile de la data primirii notificării scrise de la cealalta parte, privind o astfel de încălcare.

Art.21 Protocolul de cooperare încetează prin declanșarea oricărei proceduri judiciare împotriva oricăreia dintre părți, în legătură cu falimentul, lichidarea, reorganizarea sau incapacitatea de plata a acesteia. Art.22 Totodată, oricare dintre Parti va putea denunța unilateral prezentul Protocol, după notificarea scrisă trimisă celeilalte parti cu minimum 45 zile înainte de data prevăzută pentru încetarea acestuia. In situația in care Primăria denunța unilateral prezentul Protocol, aceasta va retuma ADP 4 SA eventualele sume plătite in avans, precum si eventualele cheltuieli deja efectuate pentru producția de materiale publicitare care nu mai pot fi folosite din cauza denunțării unilaterale.

VII. Alte clauze

Art.23 Prezentul Protocol de Cooperare are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art.24 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația română în vigoare.

Art.25 Părțile vor face publică cooperarea lor la orice eveniment care face obiectul prezentului Protocol de cooperare.

VUI. Forța majoră și cazul fortuit

Art.26 Prin forța majora părțile inteleg imprejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către parti si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa si sa notifice celeilalte parti in termen de 15 zile de la data incetarii situației de forța majora.


Art.27 Partea care invoca forța majora va asigura celeilalte parti con)    faptelor

constituind forța majora.

Art.28 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil si de neinlaturat cai omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care il invoca.

Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere.

IX.    Litigii

Art.29 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente din punct de vedere teritorial si material.

X.    Dispoziții finale

Art.30 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părți.

Art.31 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol.

Art.32 Protocolul reprezintă întreaga intelegere/vointa a pârtilor privind aspectele reglementate si prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale si orice modificare poate fi efectuata numai prin act adițional scris, încheiat între părți.

Prezentul protocol s-a încheiat în 2 (două) exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte, astăzi data de.....................

Părțile semnatare ale protocolului:

SECTORUL 4

AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A.


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

3


4