Hotărârea nr. 81/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-dul Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.8.1/ 2030 /20.04.2018 al Direcției Economice;

-    Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 4;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/06.02.2003.

Luând în considerare prevederile;

-    art.8 litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018 atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel ca :

Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 este în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :


-    Anexa nr. 1.1; Bugetul local detaliat venituri pe am

-    Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe

Art. 3. Se aprobă bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 2.    - 49.02    - Buget local

-Anexa 3.    - capitol bugetar 51.02

-Anexa 3.1    - cap.51.02.01.03


-    Autorități publice si acțiuni externe

-    Primăria sector 4 autoritari executive


- Anexa 4    - capitol bugetar 55.02

-Anexa 4.1    - cap.55.02.00


-    Tranzacții privind datoria publica

-    Tranzacții privind datoria publica


-    Anexa 5 -Anexa 5.1

-    Anexa 5.2

-Anexa 5.3

-    Anexa 5.4

-    Anexa 5.5

-    Anexa 5.6 -Anexa 5.7

-    Anexa 5.8

-    Anexa 5.9 -Anexa 5.10


-    capitol bugetar 65.02

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.01

-    cap.65.02.03.02

-    cap.65.02.03.02

-    cap.65.02.04.01

-    cap.65.02.04.01

-    cap.65.02.04.02

-    cap.65.02.04.02

-    cap.65.02.07.04

-    cap.65.02.07.04


-    învățământ

-    PS4 - învățământ preșcolar

-    DAUI - învățământ preșcolar

-    PS4 - învățământ primar

-    DAUI - învățământ primar

-    PS4 - învățământ secundar inferior

-    DAUI - învățământ secundar inferior -PS4 - învățământ secundar superior

-    DAUI - învățământ secundar superior -PS4 - învățământ special

-    DAUI - învățământ special


Anexa 6    - capitol bugetar 66.02

Anexa 6.1    - cap.66.02.50.50


-    Sănătate

-    Alte cheltuieli in domeniul sanatatii


-    Anexa 7

-    Anexa 7.1

-    Anexa 7.2 -Anexa 7.3

-    Anexa 7.4

-    Anexa 7.5

-    Anexa 7.6

-    Anexa 7.7


-    capitol bugetar 68.02

-    cap.68.02.

-    cap.68.02.04.

-    cap.68.02.05.02 cap.68.02.06.01 cap.68.02.11.

-    cap.68.02.15.01

-    cap. 68.02.50.50


- Anexa 8    - capitol bugetar 70.02

-Anexa 8.1    - cap.70.02.50


-    Asigurări și asistență socială

-    Asistență socială

-    Asistență acordata persoanelor in varsta - CIA

-    Asistență socială in caz de invaliditate

-    Copii

-    Creșe

-    Ajutor social

Alte cheltuieli în domeniul asist, socu și asistenței sociale    fyq

- Locuințe servicii și Dezvolraț$JPu\

- Alte servicii in domeniul loci^^bz?/t/ULVc\i6<<ț/'

-    Anexa 9    -    capitol bugetar 84.02    -    Transporturi

-Anexa9.1    -    cap..84.02.03.03    -    Străzi

-    Anexa 10    -    capitol bugetar 61.02    -    Ordine publica    si siguranța    naționala

-Anexa 10.1    - cap.61.02.03.04    -    Politia Locala

-    Anexa 10.2    - cap.61.02.03.04    -    Direcția Generala    de    Politie Locala Sector 4

- Anexa 11    - capitol bugetar 67.02

-Anexa 11.1 -cap.67.02.05.03


- Cultură recreere și religie

- întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement


Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre :

-    anexa nr.12 „Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului 4, precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

-    anexa nr. 13„Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sectorului 4”;

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor, iar comunicarea se va face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data

de 26.04.2018.


EȘMHNTE DE ȘEDINȚĂ, ail-Constantin BĂRBĂLĂU


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE


Nr. 81 /26.04.2018

3