Hotărârea nr. 80/2018

Hotărâre privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES – EQUALS”


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind participarea Sectorului 4 al Municipiului București prin Aparatul de Specialitate al Primarului Ia apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS + cu proiectul „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS”

Examinând expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 și Raportul de specialitate nr. P.9.4/1/16.04.2018 elaborat de Direcția Investiții - Serviciul Management Proiecte;

în conformitate cu prevederile art.4 și art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), precum și art. 81 alin. (2) lit. j) și k) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă depunerea cererii de finanțare și colaborarea „TRAINING FOR YOUTH TO CREATE EQUAL OPPORTUNITIES - EQUALS”, la apelul de propuneri de proiecte „Strategic Partnerships for Youth” lansat în cadrul programului ERASMUS +.

Art.2. Primarul Sectorului 4 al Municipiului București, Secretarul Sectorului 4 și Direcțiile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin grija Serviciului Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.


Nr. 80 /16.04.2018