Hotărârea nr. 79/2018

Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18 Grand Arena - etaj 1 Sector 4 Tel. 021.335.92.30 Fax. 021.337.07.90

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 4

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

-    Raportul de specialitate al Direcției Resurse Umane nr. P.4.1/576/13.04.2018;

-    Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată si completată;

-    O.U.G nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

-    H.G. nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; în temeiul prevederilor art.45 alin.(2), art.81 alin.(4) și art.115 alin.(l) lit.b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Cu data de 16.04.2018, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București, se completează, după cum urmează:

1. Punctul II al anexei nr.l se completează cu poziția nr. 21, conform Anexei la prezenta.

Art.II Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și Direcția Resurse Umane vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor, iar comunicarea se face prin Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.

Nr. 79 /16.04.2018Anexa Ia H.C.L.Sector 4 nr.

ILSALARIILE DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE CONTRACTUALE DE CONDUCERE ȘI DE EXECUȚIE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTOR 4

Nr.

crt.

Funcția contractuală

Nivel studii

Grad/treapta

profesional/ă

Coeficient de

salarizare

Salariul de bază

21

Legător de sarcină

M/G

2

3800

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

‘SdfeS-—<>/