Hotărârea nr. 78/2018

Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare ,,Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1„


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-duI Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe

din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1 „

Având în vedere:

   Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

   Raportul comun de Specialitate al Direcției Proiecte nr. Pil /159/12.04.2018 și al Direcției Investiții și Achiziții Publice nr. P7.3/ 436/12.04.2018

   Programul Operațional (POR) 2014-2020;

   Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale;

   Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

   O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   Ținând seama de prevederile Legii nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea acte normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (2) lit. i) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico - economici, în conformitate cu documentația tehnico-economică, pentru cele 10 componente din cererea de finanțare „Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1„ conform Anexelor nr. 1-10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice - Serviciul Investiții și Derulare Contracte, Direcția Proiecte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, iar comunicarea se va face de către Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.

Nr. 78 /16.04.2018Cosmin-Coț&tantin BARB’


C ontras em n ează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc M4 sîr. Luica nr. 27, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST; LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

1321,77175    mii lei

1108,71941    mii lei


0,30623    mii    lei/mp

0,05598    mii    lei/mp

0,02993    mii    lei/mp

0,02605    mii    lei/mp

0,00355    mii    lei/mp

0,37265    mii    lei/mp Autna

0,36430    mii    lei/mp

0,00480    mii    lei/mpDURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:65

Aujocuînîe:=2975,20 mp

Au_bioc=2975}20 mp

Ad=3719,52 mp

Ac=304,50 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1. consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

63.51 kwh/mz (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 247549.8 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000021 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 25.0201 CO2/an.

întocmitprivind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFIC1ENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc A24 Aleea Dorohoi nr. 4 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1222,39761

mii iei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1022,39913

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32874

mii iei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02418

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02114

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36041

mii lei/mp A

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35277

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00304

mii lei/mp

utila

DURATA DE REALIZARE (LUNI):

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

AujOCuinte“2836,78 mp

Au_bîoc=::2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 76,11 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 242388,75 kwh/an in tone echivalent petrol 20,845 xlO"6 Mtep,*

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 *.53,33 tCO2/an.

întocmit
privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc F21, Strada Dorohoi nr. 2 sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopeî(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoîzolarea planseului peste ultimul nivel si a planseufui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEl INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1817,10127

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1533,80489

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.35642

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0.07397

mii iei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0.04708

mii Iei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0.02690

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0.00371

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0.44848

mii lei/mp A utna

LUCRĂRI ELIGIBILE

0.43749

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0.00729

mii lei/mp

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nrapartamente:40

Au_tocuinie=3420mp

Au_bioc~3420mp

Ad=4554,72mp

Ac=759,12mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 61,28 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie 344979,50kw h/an in tone echivalent petrol 0,000030 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 39,871 tCO2/an.

PREȘEDINTE DE SEDII

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEÎ ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 5A sos. Olteniței nr. 30, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, In general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente Ia subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

1345,43543

mii lei

Constructii-montaj(C+M)

1119,53009

mii iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,25625

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,01947

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01691

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00256

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00334

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,28111

mii lei/mp Auti|a

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,27521

//^Hei/mp%

Z*    '

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00256

6 Juni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:54

AujoCUÎnte-3982(59 mp

Au_bioc=3982t59 mp

Ad=4945,00 mp

Ac=476,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 73,91 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 255158,62 kwh/an in tone echivalent petrol 21,943 1O'S Mtep;

3.    reduce rea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 56,131 CO2/an.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc 81, sc 1,2, str. Cap Gheorghe Ion nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroîzolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a pianseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/cana! termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICIfLEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,    1181,42679    mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)    995,42843    mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0,34349

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:    0^07642

LUCRĂRI CONEXE:    0^04321

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    0,03321

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    0,00426

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0*43491

LUCRĂRI ELIGIBILE    0^42235

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00830

mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii fei/mp mii fei/mp mii lei/mp A u«te6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:29

Aujocuinte=2288,79 mp mp

Ad=3051,72 mp

Ac=508,62 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

67.11 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 209400.4 kwh/an in tone echivalent petrol 0.000018 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:25.3041 CO2/an.

întocmit

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFIC1ENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc C2, sc 1-6, str Turnu Măgurele nr 3, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in generai, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-bidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea pianseului peste ultimul nivel si a ptanseuiui peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORlCI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenției din care

Constructiî-montaj(C+M)

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST: LUCRĂRI CONEXE:

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

INVESTIȚIA SPECIFICA:

LUCRĂRI ELIGIBILE

LUCRĂRI NEELIGIBILE

7172,30414    mii lei

6006,15871    mii lei


0,30607    mii    lei/mp

0,04594    mii    lei/mp

0,02394    mii    lei/mp

0,02201    mii    lei/mp

0,00186    mii    lei/mp

0,36457    mii    lei/mp A u0a

0,36093    mii    lei/mp6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:252

Aujocuinte”'! 6474,64mp

Au_bi0C=16474J64mp

Ad=21249,60mp

Ac=1820,96mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic;

69,15 kwh/m2 (a.uj si an;

2.    economia anuala de energie: 1437882,9 kwh/an in tone echivalent petro! 0,000124 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:194,4151 CO2/an.

întocmit


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

QOSI^I^ '    T/'\t    (/

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4”

Imobil

Bloc A2 Aleea Terasei nr. 7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

1229,81129

mii lei

din care

Constructii-montaj(C+M)

1028,97403

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,32991

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,02533

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,02229

mii lei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00304

mii lei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00460

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,36273

mii lei/mp A

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35509

mii lei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00304

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujoeuinte-2836,78 mp

Au_bioc-2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

77,46 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243334,85 kwh/an in tone echivalent petrol 20,927 x10 'fiMtep

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,53t CO2/an.

întocmit

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

“CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICiENTEi ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc 45 str. Spinis nr.7, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopei(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente ia subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALOR1CI{LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2445,39976

mii iei

din care

Constructîi-montaj(C+M)

2035,67085

mii Iei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,29000

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,01630

mii lei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01355

mii ieî/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00275

mii tei/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00198

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,30953

mii lei/mp A utila

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,30480

rniLlei/mp

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00275

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITAT1 (IN UNITATI FIZICE Sî VALORICE)

nr apartamente:90

Aujocuinte-6576,66 mp

Au_b[oc=9576,66 mp

Ad=8020,32 mp

Ac=1336,71 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1 .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocuiui izolat termic: 61,20 kwh/m2 (a,u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 576742,10 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000050Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 70,76tCO2/an.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂINDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

imobil

Bloc A21 str. Stupilor nr. 2, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/eficientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopeițparte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si iucrari de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord sî planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

INDICATOR! VALORICl(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție, din care

Constructii-montaj{C+M)

1235,29228    mii lei

1034,06750    mii iei


LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE    COST:    0,32991

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL    DE COST:    032712

LUCRĂRI CONEXE:    032408

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:    030304

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    030460

INVESTIȚIA SPECIFICA:    0,36452

LUCRĂRI ELIGIBILE    035688

LUCRĂRI NEELIGIBILE    0,00304

mii îei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp mii lei/mp A u«ia mii lei/mt6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:44

Aujoctiinte^^SSG.ZS mp

Au_bioc=2836,78 mp

Ad=3459,49 mp

Ac=297,07 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic:

78,42 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 243944,69 kwh/an in tone echivalent petrol 20,979 10‘6 Mtep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2: 53,641 CO2/an.

întocmit

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,rÂ/~<X?A/S,INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind

"CREȘTEREA PERFORMANTEI/EFICIENTEI ENERGETICE LA BLOCURILE DE LOCUINȚE DIN SECTORUL 4"

Imobil

Bloc R22 str. Râul Sadului nr. 8, sector 4

Lucrările de intervenție, pentru creșterea perofrmantei/efîcientei energetice a blocurilor de locuințe constau, in general, in izolarea termica a anvelopeî(parte opaca, parte vitrata, termo-hidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planseului peste ultimul nivel si a planseului peste subsol in cazul in care sunt prevăzute prin proiectul inițial apartamente la subsol) si lucrări de reparare/refacere a instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire si apa calda menajera intre punctul de racord si planseul peste subsol/canal termic.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

INDICATORI VALORICI(LEI INCLUSIV TVA):

Valoarea totala a lucrărilor de intervenție,

2125,70299

mii lei

din care

Constructîi-montaj(C+M)

1774,62819

mii lei

LUCRĂRI CUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,33608

mii lei/mp

LUCRĂRI NECUPRINSE IN STANDARDUL DE COST:

0,01650

mii iei/mp

LUCRĂRI CONEXE:

0,01480

mii iei/mp

ALTE LUCRĂRI DE BAZA:

0,00170

mii !eî/mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:

0,00262

mii lei/mp

INVESTIȚIA SPECIFICA:

0,35685

mii lei/mp A utiia

LUCRĂRI ELIGIBILE

0,35253

LUCRĂRI NEELIGIBILE

0,00170 a

• 'UL

6 luni

DURATA PERIOADEI DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

3 ani

CAPACITATI (IN UNITATI FIZICE SI VALORICE)

nr apartamente:80

Aujocuwe-4973,05 mp

A|j_bioc“4973,05 mp

Ad=6064,70 mp

Ac=614,00 mp

ALTI INDICATORI SPECIFICI, DOMENIUL DE ACTIVITATE IN CARE ESTE REALIZATA INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ:

INDICATORI FIZICI:

1.    .consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic : 70,25 kwh/m2 (a.u.) si an;

2.    economia anuala de energie: 425152,70 kwh/an in tone echivalent petrol 0,000037M tep;

3.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2:42,025tCO2/an.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ