Hotărârea nr. 77/2018

Hotărâre pentru modificarea HCLS4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare ”Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București – CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS4 nr. 240/13.09.2017 privind aprobarea cererii de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Având în vedere:

S Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

S Raportul de specialitate comun al Direcției Proiecte nr. PI 1/160/12.04.2018 și al Direcției Economice nr. P.6.3/1833/12.04.2018;

S Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020;

S Ghidul Specific al Solicitantului - Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

S Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;

S O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificările și completările ulterioare;

S Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completării ulterioare;

S Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnic^ pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și ulterioare;


S în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modfică art. 1 din HCLS4 nr. 240/13.09.2017 și va avea următorul cuprins: „Art.l. Se aprobă cererea de finanțare "Creșterea Performanței Energetice pentru

blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1” și a cheltuielilor aferente acesteia, în vederea depunerii spre finanțare și rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor", Operațiunea A - "Clădiri rezidențiale”, pentru următoarele blocuri de locuințe din sectorul 4:

•    Blocul M4, Strada Luica nr. 27

•    Blocul A24, Aleea Dorohoi nr. 4

•    Blocul F21, Strada Dorohoi nr. 2

•    Blocul 5A, Șoseaua Olteniței nr.30

•    Blocul 81, Strada Caporal Gheorghe Ion nr. 2

•    Blocul C2 , Strada Tumu Măgurele nr. 3

•    Blocul A2, Aleea Terasei nr. 7

•    Blocul 45, Strada Spiniș nr. 7

•    Blocul A21, Strada Stupilor nr. 2

•    Blocul R22 , Aleea Râul Sadului nr. 8 “

Art.II. Se modifică art. 2 din HCLS4 nr. 240/13.09.2017 și va avea următorul cuprins: „Art.2. Se aprobă cheltuielile cererii de finanțare, după cum urmează:

a)    valoarea totală a proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1”, în cuantum de 20 611 253,38 (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă 20 394 388,96 lei și valoa^ neeligibilă de 216 864,42 lei;


b)    contribuția proprie în proiect a Sectorului 4 al Municipiului București și a Asociații proprietari, în cuantum de 8 374 620,01 lei, reprezentând achitarea tuturor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 8 157 755,581ei reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1

c)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 3 528 649, 13 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

d)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 179 202,36 lei, reprezentând 3,5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice;

e)    contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 75 554,69 lei reprezentând, după caz:

-    3,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    25% din valoarea cheltuielilor neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a

autorităților și instituțiilor publice,

-    100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiile publice;

f)    Sectorul 4 al Municipiului București acordă ajutor de natură socială anumitor categorii de proprietari, având cota de participare (3,5%), iar suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari este în cuantum de 1 100 814,51 lei;

g)    mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de Proprietari este pe o durată de recuperare de 10 ani, din care primii 5 ani de grație, calculată astfel:

T anuală (lei)= T bianuală(lei) x 2 T bianuală (lei)= V totală(lei) x 10%, unde:

T anuală= taxa anuală de reabilitare termică T bianuala= taxa bianuală de reabilitare termică

tQtSlÂAlj


V totală= suma totală avansată de autoritatea publică locală pentru asigurare asociației de proprietari

10%= reprezintă cota procentuală bianuală rezultată din raportarea sumei totale datorate autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani)

1,66%“ reprezintă cota procentuală lunară rezultată din raportarea sumei totale datorate

autorității locale la durata de recuperare de 60 de luni (5 ani).”

Art.III. Se modifică art. 21 și va avea următorul cuprins:

„Art. 2? Bugetul cererii de finanțare este prevăzut în Anexa ce face parte din prezenta hotărâre”.

Art.IV. Se modifică art. 3 din HCLS4 nr. 240/13.09.2017 și va avea următorul cuprins:

“Art.3. Se aprobă asigurarea cofinanțării din bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru implementarea corespunzătoare a activităților incluse în cadrul cererii de finanțare „ Creșterea Performanței Energetice pentru blocurile de locuințe din Sectorul 4 al Municipiului București - CPE 1 ” și se vor suporta orice alte cheltuieli (corecții ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției), ce vor interveni pe perioada implementării.”

Art. V. Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4, Direcția Investiții și Achiziții Publice, Direcția Proiecte și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ÂRTENE

Nr. 77 /16.04.2018

AS.^CL/// 4 &.(%■£ O,#

BUGETUL CERERII DE FINANȚARE

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

Cheltuieli neeligibilc

TOTAL

NEELIGIBIL

TOTAL

Categorii My SMIS

Stibc alegorii My SMIS

Bato

TVA eligibila

Baza

TVA ne-eligibilă

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

12

1.1

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

38

1.2

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițiala

182 532,00

34 681.08

217 213.08

0.00

0.00

0.00

217 213.08

12

39

TOTAL CAPITOL 1

182532.00

34 681.08

217 213.08

0.00

0.00

0.00

217 213.08

2

CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităților necesare obiectivului

13

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13

40

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnicii

14

3.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

42

3.2

Obținerea de avize, acorduri ți autorizații

16 500.00

3 135.00

19 635.00

0.00

0.00

0.00

19 635.00

14

43

3.3

Proiectare si inginerie

309 476.00

58 800.44

368 276.44

0.00

0.00

0.00

368 276.44

14

44

3.4

Consultanță

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

45

3.5

Asistența tehnică

514 102,44

97 679.46

611 781.90

0.00

0.00

0.00

611 781.90

14

46

TOTAL CAPITOL 3

840 078.44

159 614.90

999 69334

0.00

0.00

0.00

999 693.34

4

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

15

4.1

Construcții ți instalații

13 403 939.45

2 546 748.50

15 950 687.95

150 650.62

28 623.62

179 274.24

16 129 962.18

15

53

4.2

Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale cu ți fără montaj, dotări,

active necorporalc)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

54

4.3

Construcții, instalații ți dotări aferente măsurilor conexe

980 662.66

186 325.91

1 166 988.57

2 811.95

534.27

3 346.23

1 170 334.79

15

56

TOTAL CAPITOL 4

14384 602.11

2733 074.40

17117 676.51

153 462.58

29 157.89

182 620.47

17300296.98

5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

16

5.1

Organizare de țantier

178 696.99

33 952.43

212 649.42

0.00

0.00

0.00

212 649,42

16

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de țantier

119 219,47

22 651.70

141 871.17

0.00

0.00

0.00

141 871.17

16

57

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de țantier

59 477.52

11 300.73

70778.25

0.00

0.00

0.00

70 778.25

16

58

5.2

Comisioane, cote, taxe

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

17

59

5,3

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

1 477232,45

280 674.17

1 757 906.62

28 776.44

5 467.52

34 243.96

1 792 150.58

18

60

TOTAL CAPITOL 5

1655929.44

314 626.59

I 970 556.03

28 776.44

5467.52

34 243.96

2 004 800.00

6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli de informare ți publicitate

8

6.1

Cheltuieli de informare ți publicitate pentru proiect, carejgtfînS^qț^liAiUț»

beneficiarului    >

33 000.00

6 270.00

39 270.00

0.00

0.00

0.00

39 270.00

8

17

TOTAL CAPITOL 6    //, *    * A

33 000,00

6 270.00

39 270.00

0.00

0.00

0.00

39270.00

7

CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru jțplcct    f

7

7.1

Cheltuieli cu auditul pentru proiect    //    f    \

V

42 000.00

7 980.00

49 980.00

0.00

0.00

0.00

49 980.00

7

15

TOTAL CAPITOL 7    ||    f i&wttl 1

12 000.00

7 980.00

49 980.00

0.00

0.00

0.00

49 980.00

BSiSS

din care

C+M

14 686 353.58

2 790407.18

17 476 760.76

153 462.58

29 157.89

182 620.47

17 659 381.23

SURSE DE FINANȚARE A PROIECTULUI

NR. CRT.

SURSE DE FINANȚARE

1

Valoarea totală a cererii de finanțare, din care :

20 611 253.38

a.

Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent

216 864.42

b.

Valoarea totala eligibilă

20 394388.96

II

Contribuția proprie, din care :

8374 620.01

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

8157 755.59

Corect    |

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

216 864.42

III

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

12 236 633.37

Nr.crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor

Baza

TVA eligibila

TOTAL ELIGIBIL

Baza

TVA ne*eligibită

TOTAL

TOTAL

1

2

3

4

5=3+4

6

7

8 = 6+7

9=5 + 8

1

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria I

13 403 939.45

2 546 748.50

15 950 687.95

150 650.60

28 676.97

179 327.57

16 130 015.51

2

Cheltuieli aferente măsurilor din categoria II (măsuri conexe)

980 662.66

186 325.91

1 166 988.57

2 811.95

534.27

3 346.22

1 170 334.79

TOTAL cheltuieli măsuri din categoria I ți II

14 384 602.11

2 733 074.40

17 117676.51

153 462.55

29 211.24

182 673.79

17 300 350.30

3

Cheltuieli aferente C+M+E

16 163 586.03

3 071 081.35

19 234 667.38

182 239.02

34 625.41

216 864.43

19451 531.81

4

Limitare de 15% din valoarea eligibilă acheltuielilor aferente cap. 1,

cap. 2, cap. 4(4.1,4.2), cap. 5 (5.1.1)

2 055 853.64

390 612.19

2 446465.83

5

Valoare Maximă acceptată pentru Cheltuielile aferente măsurilor conexe II (inclusiv TVA)

2 446465.83

DA

6

Cheltuieli aferente strategiei (parte din Cap. 3.4)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

Alte cheltuieli în afară de C+M+E (din DEVIZ)

899 555.96

170 915.63

1 070 471.59

0.00

0.00

0.00

1 070 471.59

8

Alte cheltuieli din buget neincluse in DEVIZ

75 000.00

14 250.00

89 250.00

0.00

0.00

0.00

89 250.00