Hotărârea nr. 76/2018

Hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 B-duI Metalurgiei nr. 12-18,Grand Arena,etaj 1 sector 4, București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere:

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4 al Municipiului București;

-    Raportul de specialitate privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 4 nr. P.6.1/ 1813 /12.04.2018 al Direcției Economice;

Luând în considerare prevederile:

- art.8. litera a) art.19 alin.(l) litera a), art.20 alin .(1) litera a), art.26, art.39 alin.(3), (4), (5), (6) și (8) art.45, art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

In temeiul art. 45 alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat al Sectorului 4 al Municipiului București pe anul 2018, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel că Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli pe anul 2018 este în sumă de 644.162 mii lei, conform anexei nr. 1;

Art. 2 . Se aprobă formularele, după cum urmează :

-    Anexa nr. 1.1; Bugetul local detaliat venituri pe anul 2018

-    Anexa nr. 1.2; - Bugetul local detaliat cheltuieli pe anul 2018;

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Sectorului 4 al Municipiului București, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor care fac parte prezenta hotărâre:


-    Anexa 2.    - 49.02    - Buget local

-    Anexa 3.    - capitol bugetar 51.02    - Autorități publice si acțiuni e^t€

-Anexa 3.1

-Anexa 3.2

-cap.51.02.01.03

-cap.51.02.01.03

-    D.A.U.I. autoritati executive

-    Primăria sector 4 autoritati executive

- Anexa 4

- capitol bugetar 65.02

- învățământ

-Anexa 4.1

- cap.65.02.03.01

-PS4 - învățământ preșcolar

- Anexa 4.2

- cap.65.02.03.01

- DAUI - învățământ preșcolar

- Anexa 4.3

- cap.65.02.03.02

-PS4 - învățământ primar

- Anexa 4.4

- cap.65.02.03.02

- DAUI - învățământ primar

- Anexa 4.5

- cap.65.02.04.01

- PS4 - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.6

- cap.65.02.04.01

- DAUI - învățământ secundar inferior

- Anexa 4.7

- cap.65.02.04.02

-PS4 - învățământ secundar superior

- Anexa 4.8

- cap.65.02.04.02

- DAUI - învățământ secundar superior

- Anexa 4.9

- cap.65.02.07.04

- PS4 - învățământ special

-Anexa 4.10

- cap.65.02.07.04

- DAUI - învățământ special

- Anexa 5

- capitol bugetar 67.02

- Cultură recreere și religie

-Anexa 5.1

- cap.67.02.05.03

- întreținere grădini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive și de agrement

- Anexa 6

- capitol bugetar 70.02

- Locuințe servicii și Dezvoltare Publică

- Anexa 6.1

- cap.70.02.03.30

- Alte cheltuieli în domeniul locuințelor

- Anexa 7

- capitol bugetar 84.02

- Transporturi

- Anexa 7.1

- cap..84.02.03.03

- Străzi

- Anexa 7.2

- cap.84.02.50

- Direcția Mobilitate Urbana

Art. 4. Se aprobă Listele de investiții aferente bugetului propriu al Primăriei Sectorului 4,

precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform anexelor care fac

parte integrantă din prezenta hotărâre :

- anexa nr. 8

„Lista de investiții a Primăriei Sectorului 4”;

- anexa nr. 9 ,

„Lista de investiții a Direcției Mobilitate Urbana Sector 4;

Art. 5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții multianuale aferente Primăriei Sectorului


precum și pentru unitățile aflate în subordinea Consiliului Local sector 4, conform parte integrantă din prezenta hotărâre:

- anexa nr. 10„Lista obiectivelor de investiții multianuale a Primăriei Sect

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Ordonatorul Principal de Credite prin Direcția Economică din Aparatul de Specialitate al Primarului Sectorului 4, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului Local Sector 4, prin ordonatorii secundari și terțiari de credite, conform competențelor și comunicate de Serviciul Tehnic Consiliului Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.


Contrasemnează Secretarul Sectorului 4

Diana Anca ARTENE

Nr. 76 /16.04.2018

3