Hotărârea nr. 75/2018

Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 – 30.06.2018


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București Tel. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 - 30.06.2018

Consiliul Local al Sectorului 4,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului sectorului 4 și Raportul de specialitate al Serviciului Tehnic Consiliul Local nr. P.5/497/13.04.2018;

Ținând seama de demisia domnului Gâf Deac Io an înregistrată la Secretarul Sectorului 4 cu nr. 77/04.04.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 28/27.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018-31.05.2018;

în temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. „a” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se alege domnul Cosmin-Constantin BĂRBĂLĂU în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe perioada 16.04.2018 - 30.06.2018.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 28/27.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Sectorului 4, pe o perioadă de 3 luni, respectiv 01.03.2018 - 31.05.2018, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și persoana nominalizată la art. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 16.04.2018.

Nr. 75 /16.04.2018Contrasemnează Secretarul Sectorului 4


Diana Anca ARTENE