Hotărârea nr. 74/2018

Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A


MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1. Tei. +(4)021.335.92.30 Fax. +(4)021.337.33.10

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A

Consiliul Local al Sectorului 4;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 4;

Luând în considerare dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 43/25.10.2001 privind înființarea societății comerciale Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A (ADPP4 S.A.);

în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor S.C. ADPP 4 S.A nr. 7/05.09.2016, privind aprobarea modificării denumirii societății în S.C. Amenajarea Domeniului Public 4 S.A.;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 206/17.08.2017 privind aprobarea Regulamentului Adunării Generale a Acționarilor și al reprezentanților la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P. 4) S.A;

în temeiul art. 44 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 81 alin (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Cu data prezentei se desemnează următorii reprezentanți ai Consiliului Local Sector 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la Amenajarea Domeniului Public 4 (A.D.P.4) S.A:

a)    Aurelian BĂLUȚĂ;

b)    Mihai - Cristian ZĂRESCU;

c)    Răzvan Lucian VĂDUVA

Art.2 Cu aceeași dată, Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr. 33/11.02.2016 privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 4 în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Amenajarea Domeniului Public și Privat 4 S.A. își încetează aplicabilitatea.

Art.3 Primarul Sectorului 4, Secretarul Sectorului 4 și reprezentanții Consiliului Local Sector 4 nominalizați, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar comunicarea acesteia va fi efectuată de Serviciul Tehnic Consiliul Local.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului Local al sectorului 4 din data de 30.03.2018.


Nr. 74 /30.03.2018